Makrosociologie – maturitní otázka

 

Otázka: Makrosociologie

Předmět: Společenské vědy, Sociologie

Přidal(a): ohnivey

 

Makrosociologie = věda, zabývající se velkými sociálními útvary, jako jsou národy, třídy, globální společnosti, vrstvy ap., a těmto útvarům odpovídajícími procesy a jevy

 

Sociální struktura 

 • = síť vztahů jedinců, pozic a rolí a uspořádání ve společnosti

 

základem je:

 • Sociální postavení
 • Sociální role
  • Soubor očekávaného chování člověka
  • Odráží jeho postavení ve společnosti
 • Sociální stratifikace společnosti
  • Organizovaná společenská nerovnost

 

Sociální mobilita

 • = přesun z jedné společenské vrstvy do jiné

 

může být:

 • Vertikální
  • Vzestupná (přesun do vyšších společenských vrstev) – např. povýšení, výhra v loterii, zvýšení vzdělání
  • Sestupná (přesun do nižších společenských vrstev) – např. ztráta práce, zadlužení, ztráta jmění po rozvodu
 • Horizontální

  • územní změna, např. profesní změna beze změny sociální vrstvy, přestěhovaní se do nového města se stejnou nebo stejně honorovanou prací

 

dále dělíme na:

 • Intergenerační
  • přesun mezi generacemi, děti získávají lepší/horší postavení než mají rodiče
 • Intragenerační
  • přesun v rámci generace, lidé mají lepší/horší postavení na konci života než na začátku

 

otevřená x uzavřená společnost:

 • Otevřená = „moderní společnost“ – demokratizace možností sociálního vzestupu, ideálně vaše pozice je ovlivněna jen
    vašimi schopnostmi a snahou
 • Uzavřená – např. kastovní zřízení
  • každá změna sociální pozice během života silně tabuizována

 

Sociální stratifikace 

 • = rozvrstvení společnosti do segmentů a je výrazem distribuční nerovnosti

 

čtyři typy stratifikačních systémů:

 • Otrokářský systém– svobodní/nevolníci
 • Kastovní systém– 5 kastů, do nichž se člověk rodí, a které jsou nepropustné
 • Stavovský systém– stavy, společenský život je regulován právem; větší propustnost mezi stavy než kasty
 • Třídní/Vrstevní systém– třídy/vrstvy, omezené buď dle vlastnictví výrobních prostředků (Marx-třídy) nebo postavení na trhu práce (Weber-vrstvy); třídy jsou propustné; je možná vertikální i horizontální mobilita; charakterizuje moderní společnost

 

Moderní výklady

 • Gerhard Lenski– podle 3 dimenzí: majetek, vzdělání a moc
 • Jan Keller- teorie klientelismu
  • reciproční vztah patron x klienti na základě principu nabídky poptávky
  • tento neformální vztah produkuje přirozeně vzájemnou nerovnost mezi lidmi (celý systém je postaven na známostech)

 

Typologie společností

 • Archaická společnost
  • první společnosti
  • období vývoje člověka před neolitickou revolucí
 • Tradiční společnost
  • po neolitické revolucí
  • typická jsou města, dělba práce, sociální rozvrstvení ve formě kast/stavů
  • základní vysvětlovací princip- náboženství
  • většina populace pracuje v zemědělství
  • obživa organizována pouze v rámci domácnosti
 • Moderní společnost
  • přelom 18. /19. Století
  • proces modernizace- urbanizace + industrializace
  • sekularizace (světské hodnoty vnikají do náboženské společnosti)
  • přesun značné části populace do průmyslové výroby
  • zrovnoprávnění všech lidí
  • nové třídní rozdělení
 • Postmoderní společnost
  • nezamyšlený důsledek procesu modernizace
  • ustanovení se liší (Např. S Amerika + Z Evropa-60. léta 20. stol.; ČR- 90. léta 20. stol.)
  • kulturní relativizace
  • přesun velké části populace z průmyslu do služeb
  • globalizace
  • nové ekonomické rozdělení světa

 

Nerovnost

 • základem každého druhu soc. stratifikace, lišící se pouze typem nerovnosti tj. kritérii, která nerovnosti vymezuje
 • nerovnost může omezovat pohlaví, věk, rasu, vzdělání, náboženství, ekonomické a sociální postavení
 • neomezuje jen sociální a ekonomický status, ale i šance pro dosáhnutí lepší kvality života pro následující generace

 

Normy

 • = pravidlo, které reguluje chování v každé společnosti a vytváří sociální řád
 • může být prosazováno nepsaným způsobem samostatně (vhodné a čisté oblečení do divadla, do školy, k lékaři, dobré mravy v knihovně, v autobusu) nebo může být dané psané, kontrolou (silniční kontrola, policie při demonstracích, soudní přelíčení)
 • společná pravidla (sociální řád) vytváří společenský konsensus, souhlas většinové části společnosti, která tato pravidla bere za své a dodržuje je
 • snaží se jim někdo vědomě či nevědomě vymanit, snaží o sankcionování takového chování
 • normy nejsou statické a jsou charakteristické svou dynamikou v čase a kultuře
 • obecně lze normy kategorizovat následujícím způsobem:

 

dle vztahů:

 • právní: zákony, ústava, vyhlášky
 • neprávní: zvykové, tradiční, politické, estetické, morální

 

dle způsobů reglementace:

 • zakazující (zákaz stání)
 • přikazující (jednosměrná ulice)

 

dle formální stránky:

 • formulace v zákoně (odsouhlaseno legislativci)
 • nepsané pravidlo (neuvedené ve formálním dokumentu)

 

dle rozsahu sociálních subjektů:

 • obecné: platí pro všechny
 • partikulární: pouze pro někoho platí

 

dle typu sociální normy:

 • mravy (morálka)
 • společenské zvyky (obyčeje – co se nesluší či sluší)
 • zákon (institucionalizované normy – zákoník práce)
 • tabu (nejsilnější projev odporu – incest, kanibalismus aj.)

 

Deviace

Deviací chápeme každou odchylku od normy, která může být:

 • negativní: alkoholismus, drogová závislost, týrání, vandalismus aj.
 • pozitivní: abstinence, vegetariánství, nekuřáctví, aj.

 

Sociální deviace lze klasifikovat z několika různých hledisek:

 • podle typu porušované normy – právní, mravní, náboženské, etické
 • podle subjektu – dopouštějí se jednotlivci (občané, funkcionáři) nebo sociální skupiny (formální i neformální)
 • podle objektu – vůči čemu – ekonomika, kultura, život, důstojnost
 • primární a sekundární – při primární jsou porušovány normy na základě původního zdroje či podnětu (nadměrné užívání alkoholu, apod.), sekundární deviace je důsledkem reakce jednotlivce na označení jeho chování jako deviantního
 • negativní či pozitivní – snaha postihnout skutečnost, že každá odchylka od normy je deviací, tedy nejen porušení či nedodržení normy, ale i její přehánění a dovádění do krajnosti

 

podle charakteru porušovaných norem:

 • národní (porušení či odchylka od vnitrostátních norem)
 • mezinárodní (porušení mezinárodně uznávaných norem nebo mezinárodního práva)

 

podle cílené orientace:

 • zištné (jedná se o získání materiálních výhod)
 • agresivní (vyvolané nepřátelstvím, nenávistí či neúctou k jedinci či skupině)
 • pasivní (projevují se např. lhostejností k plnění povinností)

 

vědomé a z nedbalosti:

 • vědomé (přestavuje pro společnost největší nebezpečí, patří sem chování orientované na vnější prostředí (např. rvačky) nebo orientované k jedinci samotnému (alkoholismus, toxikomanie, apod.)
 • z nedbalosti (např. neznalost normy, zanedbání, apod.)

 

nejčastější sociologické teorie pro vznik deviací jsou:

Teorie anomie

 • produktem nedostatečné sociální regulace je stav bezzákonnosti, kdy ve společnosti přestávají platit zákony
 • Durkheim jako představitel anomického pojetí deviace se domníval, že porušení sociální stability má za následek rozvoj patologických forem dělby práce a nárůst napětí a konfliktů mezi jednotlivými částmi struktury
 • dochází k rozbití struktury obecných pravidel a výsledkem je anomie

 

Subkulturní teorie

 • tvrdí, že deviace je výsledkem konformity s normami a hodnotami těch skupin, jichž jsou individua členy
 • Příslušníci určité subkultury se často příliš neodlišují od dalších členů společnosti
 • Základní odlišnost je však v oblasti norem – subkultura uznává jiná pravidla a jiné hodnoty než jsou ty, které uznává konformní většina, a proto přirozeně produkuje chování, které lze z hlediska společnosti označit za deviantní

 

Teorie kulturního přenosu

 • vychází z představy, že deviace je součástí subkulturních vzorců, jež jsou novým členům skupiny předávány v procesu jejich začleňování do skupiny

 

Etiketizační teorie

 • deviantní chování nelze brát jako určitý typ jednání, který na sebe bere izolované individum
 • Spíše je výsledkem lidské interakce, lidského interpretování, definování a hodnocení jak vlastního jednání, tak jednání druhých
 • Deviace je určitou nálepkou, která slouží falešnému obvinění chudých bohatými, žen muži, mladých lidí starými, minoritních skupin majoritními atd.
 • Společnost si vždy hledá vhodného obětního beránka, kterého pak předhazuje veřejnosti.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy