Materialismus, idealismus, iracionalismus (VŠ)

Téma: Materialismus, idealismus, iracionalismus

Předmět: Filosofie

Zaslal(a): Bc. Sandra Svobodová

 

 

Odlišné interpretace Kantova dědictví jako základ filosofie 19. století

 • „Dějiny filosofie v 19. století jsou z velké části dějinami recepce, šíření, potírání, přetváření a znovupřijetí Kantových idejí.“
  • každý filosof 19. století se musí vypořádat s Kantem
 • veškeré filosofické směry po Kantovi jsou nuceny na Kanta reagovat:
  • idealismus = důraz na Kantovo utváření přírody skrze poznání
   • aktivní vědomí
   • člověk je schopen svým vědomím utvářet realitu
   • kladou důraz na poznání skrze přírodu
   • ideje, myšlení, lidské vědomí utváří realitu
  • materialismus a pozitivismus
   • = důraz na Kantův svět uspořadatelných jevů
   • třídění vědění
   • zaměření na rozvažování
  • materialismus – je tu realita, která působí na člověka a ovlivňuje ho
  • pozitivismus = směr, který říká, že úkolem věd je třídit jevy a klasifikovat je teď, jen to, co na nás TEĎ působí
 • př.: historie je o tom, co se stalo, tak to se stalo a jedeme dál
  • postpozitivismus – snaží se vyzkoumat, co bylo s tou historií ještě společné, rozvíjí detaily a spekuluje, zda to tak opravdu bylo
 • iracionalismus = odmítnutí Kantova racionalismu a celého osvícenství, individualismus vášní
 • novokantonství = přijetí Kanta jako celku

 

Spor subjektivního a objektivního idealismu (Fichte, Schelling, Hegel)

Fichte: Svět jako vědomí

 • kritika dosavadní statické filosofie -> inspirace Hérakleitem:„svět není hotov, ale utváří se činem“
 • odmítání Kantova člověka dvou světů:
 • plná svoboda člověka a jeho vědomí, nebo zkušenost z jevů?
 • svět je neustále v pohybu a postava se neustále vyvíjí
 • základem všeho je vědomí = já, které se vymezuje
 • Já X NeJá = Sebevědoucí Já
 • je zde nějaký myslící subjekt: vědomí = já
 • každé JÁ se vymezuje, poznává sebe samo právě tím, že se vymezuje vůči NEJÁ -> tím, že se vymezuje proti NEJÁ se stává skutečným -> sebevědoucí JÁ
 • NEJÁ = vše, co vědomí vnímá jako cizí
 • základ dialektiky: moje vědomí jako tvůrce vší přírody

 

Schelling: Duch a Příroda

 • myšlení každého vědomí je kolektivním vědomím
 • realita = hmotný reálný svět
 • návaznost na Fichteho -> paralelní vývoj dvou principů:
  • objektivizace JÁ = Ducha
   • Duch = kolektivní myslící vědomí
   • filosofie
  • objektivizace Přírody
   • přírodní věda
  • SHODA Přírody a Ducha à konec dějin, kdy hmotný s ideální svět (vědomí) se sloučí
 • tak jako se Duch vymezuje vůči Přírodě, vymezuje se Příroda vůči Duchovi

 

Hegel

 • jeden z nejtěžších filosofů všech dob:
 • „Teprve s Hegelem přišla na svět největší drzost servírující holé nesmysly, slepující smysluprázdné, zběsilé slovní drúzy, jaké bylo, až dosud lze slýchat jen v blázinci.“
 • Schopenhauerova kritika Hegela
 • pro Poppera nejhorší slovní čaroděj a šarlatán:
  • Jak lze vyjádřit, že zahřívání rozezvučených těles je teplo a zvuk?
   • takhle se to podle Poppera dá říct jednoduše, shrnout do jedné věty, kdežto Hegel to musí rozvést slovní dokonalostí a tím uchvátit čtenáře  -> „Zvuk je změna specifického rozložení materiálních částí a negace těchto podmínek, čistě abstraktní nebo ideální ideálno této specifičnosti. Tato změna je však sama bezprostředně negací materiální specifické existence, což je tudíž reálné ideálno specifické tíhy a koheze, teplo. Zahřívání rozezvučených těles stejně jako těles udeřených je projevem tepla, vznikajícího dle pojmu se zvukem.“
 • ti, co na něho navazovali, tak jeho myšlenky rozvinuli
 • dialektika
  • = základ moderní dialektiky
  • dialektický pohyb je základem veškeré reality a je složen ze 3 částí: teze, antiteze, synteze
   • představa neustálého střetávání protikladů -> střetávají se do té doby, než dojde k syntezi -> vytvoří něco nového, něco na vyšší úrovni -> ze synteze se pak zas stane tezí -> „jakoby nekonečné“
   • = základním principem všeho jsou protiklady
   • ke každému jsoucnu musí existovat protiklad, a díky tomu má smyl
   • bytí vs. nebytí = dění
TEZE světlo horko volný trh
ANTITEZE temnota chlad řízený trh
SYNTEZE den teplota ekonomika

 

 • veškeré dějiny světa jsou pohybem vědomí = Ducha
  • = veškeré teze, antiteze, synteze
  • od počátku do konce dějin se táhne jakoby červená nit -> snaha vystopovat pohyb lidských dějin -> až to pochopím, tak pochopím ten princip (smysl) světa
  • na tezi, antitezi a syntezi je vystavěn pak veškerý světový vývoj

 

Hegelova cesta Ducha

 • tři vývojové stupně Ducha = pohyb světového Ducha:
 • T: Bytí o sobě -> čistá idea mimo čas a prostor
  • – logika
 • A: Jinobytí -> zvnějšnění v přírodě (do hmotného světa)
  • – filosofie přírody
 • S: Návrat k sobě = fáze návratu
  • – filosofie ducha = „nejvyšší věda“
  • – zkoumá, jakým způsobem se vědomí může rozvíjet dál -> jedině dialektickým způsobem

Tři vývojové stupně filosofie ducha

 • návrat vědomí může probíhat na vývojových stupních:
  • T: Subjektivní duch (Fichte) -> život člověka
  • A: Objektivní duch (Schelling) -> kolektivní život (stát)
   • Ficheho život člověka nestačí -> Schelling ho obohatil
  • S: Absolutní duch (Hegel)
   • tím je to završeno
  • napětí mezi individuálním a nadindividuálním vědomím = hnací síla dějin
   • dialektika pána a raba (= otrok)
    • každé individuální vědomí se musí vymezovat, aby se utvrdilo
    • jedno vědomí požaduje od druhých vědomí uznání -> do teď to bylo tak, že si to uznání lidé snažili vynutit (zotročení) -> to je špatné -> při donucení si musím člověka (otroka) pořád nějak zajišťovat -> v tu chvíli je otrok blíž k potvrzení subjektivního Ducha nežli já -> je potřeba nastolit tu společnost (moderní liberální společnost), kde se to nebude muset vynucovat, ale bude to dobrovolné -> budeme se navzájem respektovat
    • konec dějin nastane tehdy, když tohle bude vyloučeno

 

Filosofie dějin

 • tři stupně absolutního ducha = smíření individua a kolektivu:
  • T: umění – vnější smíření
   • umění je pro Hegela nástroj, jakým subjektivní Duch vytvoří dílo a tím se zvnějšní, ale umělecké dílo je zároveň výtvorem i objektivního Ducha (promítání Ducha kolektivu)
  • A: náboženství – vnitřní smíření
  • S: filosofie – čisté smíření s duchem
   • = fáze, kdy lidstvo pochopí, že jde o střetávání s Duchem, pochopíme princip dialektiky, pochopíme princip absolutního Ducha -> pak je absolutní Duch rozrušen -> tím pádem nastane i konec dějin
  • světové dějiny neutváří jednotlivci, ale světový duch
  • jedinec i kolektiv jsou vždy nástrojem ducha, jejich role končí, jakmile naplní dějinnou úlohu
   • dějiny jsou neseny vývojem světového Ducha
   • lidstvo je projevem světového Ducha -> žádný člověk (jeho vědomí) není pánem sebe sama
  • člověk tvoří dějiny tehdy, když si ho světový Duch vybral
  • Hegel přesvědčen, že konec dějin (završení světového ducha) je blízko = úkol pruského státu
   • ten národ, který je světovým Duchem vyvolen, je Prusko

 

Filosofie jako zkoumání daných jevů: Comtův pozitivismus

Pozitivismus

 • = věda založená čistě na prokazatelných faktech
 • odmítnutí filosofie jako celku
 • základem je odmítnutí metafyziky -> striktní interpretace Kantovy „věci o sobě“
 • pozitivní = to, co je objektivně dané, to co můžeme dokázat
  • = reálné, skutečné, prokazatelně dané
  • věda se musí soustředit pouze na svět jevů
  • Comte: „Základem vědy je vědět, abychom mohli předvídat.“
 • úkolem vědy je konstatovat fakta, hledat mezi nimi zákonitosti a dle nich předvídat budoucí vývoj
 • nezajímají nás prvotní příčiny věcí, ani jejich smysl, ale pouze to, zda jsou       (pozitivistická histografie)
 • hlavní představitelé: Comte, H. Spencer, J. S. Mill

 

Comte a zákon tří stádií

 • August Comte = zakladatel sociologie a hlavní osobnost
 • pozitivismu sociologie jako součást filosofie
 • představa, že vývoj lidského i společenského myšlení
 • postupuje ve 3 stádiích:
  • teologické = hledání příčin a smyslu ve vyšší moci
   • = nejnaivnější
   • když se společnost ptá, proč je tady strom, tak má společnost tendence vysvětlovat na základě vyšší moci
   • animismus = přírodní náboženství
   • polyteismus
   • monoteismus = za vším na světě je 1 Bůh
   • animismus -> polyteismus -> monoteismus
  • metafyzické = hledání smyslu v abstraktních pojmech
   • = filosofické
   • lidé odmítnou náboženství a začnou myslet filosoficky -> princip všeho je nějaké arche (bytí)
  • pozitivní = poučená rezignace na hledání smyslu
   • nejvyšším cílem objasnění všech zákonitostí
   • = nejdokonalejší
   • z Kanta pro nás vyplývá, že účelem není hledat prvotní princip, protože víme, že nemá cenu je hledat
   • potřeba ve světě vysvětlit všechny přírodní zákonitosti (jevy) -> jak naše věda dospěje vědomému cíli

 

Soustava věd – Comte

 • rezignaci na hledání smyslu je třeba nahradit vytvořením jednotného vědeckého systému
 • nejde o přinášení roztříštěných poznatků, ale o skládání celkové „mozaiky“
 • vzdělanost nespočívá ve specializované odbornosti, ale v obsáhnutí celého systému
 • snaha o klasifikaci věd podle míry abstrakce:
  • matematika – abstrakce
   • je pro něho nejobjektivnější, nejjednodušší -> musíme ji umět, abychom mohli zkoumat a poznávat
  • astronomie – kosmos
  • fyzika – anorganické děje
  • chemie – anorganické složení
  • biologie – individuální děje
   • poznání jedince biologické a psychické
  • sociologie – sociální děje
   • odhalení zákonitostí ve společnosti
  • úkolem filosofie a vědy je třídit a klasifikovat vědy

 

Využití Hegelovy dialektiky: Marxův materialismus

Materialistická interpretace Hegela

 • marxismus je součástí materialismu
 • materialismus je opakem idealismu, vychází z idealismu
 • spor materialismu s idealismem o podstatu světa (ontologický spor)
 • rozpad Hegelova dědictví do dvou odlišných proudů:
  • starohegelovci = konzervativní
   • odmítající vizi konce dějin
   • berou Hegelovu dialektiku -> idealismus
   • = pravicoví
  • mladohegelovci = levicoví, materialističtí, revoluční
   • hmota, která formuje vědomí
   • odmítají připustit, že vědomí předehnalo hmotu
  • materialismus:
   • přijetí dialektického principu při vyvození odlišných závěrů
   • odmítnutí teze, že vědomí předchází bytí -> duch je výtvorem hmoty -> dialektický materialismus
    • tvrdí, že dialektika spočívá ve střetávání hmoty (ne ducha – protikladů)
    • materialistický svět formuje a ovlivňuje lidské vědomí
    • Marx: „U mne není ideálno nic jiného než materiálno přenesené do lidské hlavy a v ní přetvořené.“

 

Základy Marxova učení

 • Karel Marx se nerovná marxismus -> filosofická teze se nerovná hnutí
  • vymezil filosofii místo
  • filosofie tu není od toho, aby bádala a poznávala, ale aby ukázala lidem cestu, jak změnit svět
 • „Filosofové dosud svět pouze vykládali. Jde ale o to jej změnit.“
 • cílem zrušit filosofii jejím uskutečněním
 • vytvoření vědecké teorie, která je matematicky jistá
 • spolu s F. Engelsem: Komunistický manifest, Kapitál (= ekonomická vize společnosti)
  • ideový vliv:
   • Hegelova dialektika
   • francouzský utopický socialismus
   • anglická politická ekonomie
   • Feuerbachův materialismus = teorie, která je v přímé opozici Hegelovi
    • kritika vymezení JÁ vůči NEJÁ -> vymezení hmotně
   • smyslový člověk jako hranice vlastního vědomí
 • Teorie odcizení
  • člověk je předmětná bytost
   • stávám se člověkem, neboť se vymezuji vůči vnějšku tím, že zpracovávám předměty
  • práce jako základní a svobodná činnost
   • pracující člověk + výsledek práce = lidská existence
  • v kapitalistické společnosti však dochází k odcizení
   • práce není způsobem vlastní realizace a svobody, ale nástrojem zajištění vlastního přežití
   • člověk je nucen směňovat plody své práce za jiné
   • př.: pracující dělník je nespokojen, protože z toho nemá žádný citový užitek krom peněz
   • člověk vyrábí předměty pro jiné předměty
   • práce je zdrojem přežití, výdělku -> to je podle Marxe špatné
   • už i dnes -> vzdělání je kvůli většímu výdělku a práci a ne kvůli seberealizaci
  • Marx: „Předmět není účelem o sobě samým, ale zbožím.“
 • Teorie nadhodnoty
  • Proč dochází k odcizení?
   • kvůli nespravedlivé společnosti => teorie nadhodnoty
  • Marx tvrdí, že nadhodnota existuje
  • základním principem společenského uspořádání jsou materiální výrobní vztahy:
   • vlastníci výrobních prostředků vykořisťují vlastníky pracovní síly
   • nespravedlivé je uspořádání výrobních vztahů
    • to, z čeho plyne nespravedlnost, je, že tu je materiální prostředek -> to, že někdo vlastní podnik
  • skutečná hodnota předmětu = materiál + čas lidské práce
  • kapitalistická hodnota předmětu = materiál + čas lidské práce
  • + nadhodnota -> zisk pro kapitalistu
   • cena výrobku nemůže být na základu nabídky a poptávky -> máme si vzít cenu materiálu + čas, který dělník na vyrobení výrobku využil => cena výrobku
   • Marx ví, že to tak nefunguje kvůli tomu, že nad dělníkem stojí nějaký šéf – kapitalista, který si od něho vezme nějaký podíl z peněz z prodaného výrobku -> tím pádem dělník nedostane tolik, kolik by si zasloužil
  • odcizení lze odstranit odstraněním nadhodnoty skrze nahrazení soukromého vlastnictví společenským
   • teorii musíme zrušit -> a to tím, že zrušíme třídu (kapitalistů) -> všichni budeme „lidé“ -> budeme dostávat všichni tolik, kolik si zasloužíme, kolik si sami za sebe odpracujeme

 

Historický materialismus

 • = dialektický materialismus aplikovaný na společenskou realitu
 • dialektika se projevuje i v sociálním systému
  • uspořádání společnosti = materiální vztahy
 • majetkové výrobní vztahy = základna
 • společenské vědomí = nadstavba (náboženství, politika, ideologie, vzdělání…)
  • nadstavba utváří základnu
  • pro změnu nadstavby je třeba změnit základnu
  • př.: tahle škola vypadá takhle, poněvadž je pod kapitalistickým vlivem -> kdyby nebyla, tak vypadá jinak -> dostaneme se k tomu tak, že zrušíme nadstavbu
 • výrobní vztahy jsou neseny dialektickým soupeřením 2 tříd (vykořisťovatelé vs. vykořisťovaní)
  • 2 třídy – vykořisťovatelé vs. vykořisťovaní
   • = základní princip
   • teze x antiteze -> soupeří spolu -> jednou za čas dojde k syntezi
 • prvobytně pospolná společnost
  • starověká otrokářská společnost
   • středověká feudální společnost
    • kapitalistická společnost
     • vazba vykořisťovatele k vykořisťovaným není žádná -> můžu ho vyhodit oproti starověké otrokářské společnosti
     • dělník ví, že je vykořisťován, proto s tím něco může dělat -> revoluce -> proto se to většině lidem zamlouvá
     • Marx udělal chybu -> řekl, že je vědeckým filosofem -> ž on tvrdí objektivní pravdu, že by mu měli všichni věřit
     • komunistická společnost

 

Vzpoura proti osvícenství a rozumu (Schopenhauer, Nietzsche)

Iracionalismus

Interpretace Kanta

 • odlišné interpretace Kanta se shodují na jedné věci
 • svět je pochopitelný a vyložitelný jedním principem:
 • člověk může svět „zvládnout“ a dospět na konec dějin
  • dokážeme pochopit jednotný princip světa -> jakmile se nám to povede, tak se dostaneme někam dál -> na konec dějin
 • poprvé nastolili možnost pokroku
 • odlišné verze, ale společný princip světa jako harmonie:
  • idealismus
   • svět je projevem ducha, který postupuje dialekticky vpřed, člověk musí pochopit jeho cestu dějinami
   • = prvotní princip
  • materialismus
   • svět je utvářen hmotou, která se dialekticky střetává, člověk se musí zbavit odcizení
   • -> střetává se materiální hodnota
   • základní hodnota: teorie odcizení
  • pozitivismus
   • svět je souborem pozorovatelných faktů, člověk je musí všechny utřídit a dospět na konec poznání
   • vědění je kumulativní -> dospějeme na konec dějin, až budeme všechno vědět
   • = vrchol

 

Vzpoura proti osvícenství

 • svět však není pouze harmonie
  • je zde hodně věcí, které nejsou harmonické
   • člověk se občas chová jako zvíře
  • člověk není pouze rozum
  • důraz na chaos, vášně, pudy, touhy, neuspořádanost, nepochopitelnost
  • => iracionalismus – zaměření na to, jestli se vědci před námi nespletli v té harmonii atd.

 

Arthur Schopenhauer

 • Schopenhauerovo složité dětství -> smrt otce, zneuznání od matky
 • ovlivněn Kantem a indickou filosofií (př. převtělování)
 • svět je představa -> Kant správně rozlišil svět věcí o sobě a svět jevů, ale zanedbal určení věci o sobě!
  • „Kant říká, že se přes mřížku proniknout nedá, ale já se o to pokusím.“
 • chceme-li pochopit svět, nesmíme podléhat vnější zkušenosti, musíme se zaměřit na naše nitro
  • je potřeba prozkoumat i nitro člověka -> chce se dostat dovnitř
 • podstatou lidské existence je vůle = touha něco chtít, něčeho dosahovat
  • = něco věčného v každém z nás
  • později ji označí za věc o sobě
 • Schopenhauerova vůle
  • = základní princip, který se skrývá za rozum i emoce
  • skrývá se za cit -> je to skrytá vůle
  • cokoli činíme, činíme kvůli vůli a dodatečně si to ospravedlňujeme za pomoci rozumu či citů
  • člověk je nástrojem vůle, která ho ovládá
  • láska = převlečená vůle
   • nástroj zachování vůle skrze rozmnožení
   • = nástroj k zachování, přetrvání
   • je k tomu, aby vůle nezanikla => slouží k rozmnožování
  • = neukojitelná a neunavitelná
  • člověk jakožto nositel a nástroj vůle je tragická existence
  • = cyklická a neustále se vrací -> pokrok neexistuje
  • vůle je věc o sobě
  • = negativní princip, kterému musíme čelit
 • Jak čelit vůli?
  • Schopenhauerova vůle je nežádoucí -> pohání nás a ovládá a my s tím nemůžeme nic dělat
  • člověk je vůlí stvořen tak, aby si nevážil toho, co má -> buď trpí nouzí (pachtí se, aby přežil), anebo nudou (pocit nicotnosti)
  • žádný člověk si neváží toho, co má
  • Můžeme nějak vůli čelit?
   • materiálním zabezpečením? -> Nikoli, nedojde naplnění.
    • aby netrpěl nouzí
   • záhubou vlastní existence? -> Nikoli, vůle se zrodí jinde.
    • zabiju se
  • 1) Estetická cesta: uměním
   • můžeme jí čelit skrze umění
   • vytrhnout se vůli na krátký okamžik
   • díky zážitku z uměleckého díla zapomínáme na vůli, v ten daný okamžik ji neřešíme
  • 2) Etická cesta: askezí a filosofií
   • smíření se s vůlí a její trvalé popření
   • askeze = odmítání
   • = etická cesta
   • člověk se smíří s tím, že tady je a nebude o nic usilovat, bude naplňovat základní věci, ale ty burcující, které po něm vyžaduje vůle, nebude poslouchat
   • = trvalé vytržení

 

Friedrich Nietzsche

 • Hitler byl jeho obdivovatel
 • často zmiňován v souvislosti s inspiračními zdroji nacismu -> učení o nadčlověku
  • nebyl nacista -> byl jimi zneužit, Nietzsche ≠ nacista
 • ovlivněn Schopenhauerovou filosofií, Wagnerovou hudbou a Herakleitovým uvažováním
 • ústřední dílo Tak pravil Zarathustra
 • vývoj individua prochází 3 fázemi:
  1. závislost na autoritách a mistrech (Wagner,…)
  2. negace autorit a oproštění se
   • ne všechno, co říkají, je pravda
   • => odmítání
  3. tvorba vlastních hodnot
   • snaha o vytvoření něčeho nového
 • Wille zu macht
  • = jediný filosof, kterého uznává, je Herakleitos, všichni ostatní dle něho svedli lidstvo na scestí
   • Ostatní se nám snažili namluvit, že ve skrytu světa existuje konečná a definitivní pravda
  • kritika tradiční metafyziky, spoutávající život konečnými morálními Pravdami (Platón, křesťanská filosofie, Kantův kategorický imperativ)
  • „Tento svět je vůle k moci – a jinak nic. Avšak právě tak i vy jste vůle k moci – a jinak nic.“
  • vůle ovládat jako základní princip, který je však pozitivní -> jen ten život je skutečný, v němž je vůli vše dovoleno, v němž je vůle neomezená a sama sobě klade morálku
   • člověk by si měl přiznat, že chce mít moc, a když se s tím pozitivně smíří, tak bude lepším člověkem -> nadčlověkem
  • odhodlání jednat a rozhodovat se
   • ve chvíli, kdy jednám, tak jsem skutečným člověkem -> nevymlouvám se na např. Desatero (kategorický imperativ)
 • Bůh je mrtev
  • morálka západní kultury ≠ kultura vůle
  • jako žádoucí hodnoty hlásá pokoru, poslušnost, slabošství, místo aby učila síle a moci
  • je třeba skoncovat s Bohem, rozbít dosavadní hodnoty a nastolit panskou morálku
  • ,,Bůh je mrtev“
   • Bůh je něčím, na co se vymlouváme
   • Ve chvíli, kdy ho jsme schopni odmítnout, tak nastolíme panskou morálku, kdy bude každý sobě sám Bohem
  • hodnoty vůle jsou mimo dobro a zlo, neboť nadčlověk morálku nepotřebuje
   • nepotřebuji dobro a zlo
 • Filosof s kladivem 7 x anti
  • Nietzsche jako bořitel všeho starého: 7 anti-:
   • antimoralistický – morálka je pro slabochy
   • antidemokratický – demokracie je stádní
    • nejsme si rovni -> vůle se v každém projevuje jinak
    • morálka nás ovládá
   • antisocialistický – socialismus je zánik síly
   • antifeministický – ženin instinkt velí patřit muži
    • vůli k moci přiznává jen mužům
    • žena má být poslušná muži
   • antiintelektuálský – rozum je pouhý sluha vůle
    • intelektuál je pro něj učitel na škole, který si myslí, že zná všechno
   • antipesimistický – přijde nadčlověk
    • když se toho všeho zbavíme, tak začneme poslouchat vůli a nastoupí nadčlověk
   • antikřesťanský – bůh je výsměchem silným
 • Übermensch a věčný návrat
  • „ Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – provaz nad propastí.“
  • člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem, provaz nad propastí
   • pokud se člověk neoprostí od morálky, tak spadne do propasti
  • nadčlověk je ten:
   • který dojde tragické moudrosti
    • není dobro a zlo, můžeme dělat, co chceme -> o nic v životě nejde
   • který ví o smrti Boha, ví, že vše ideální je pouhý přelud
   • ví, že musí jednat sám za sebe, že nikdy ničeho nedosáhne, a přesto s chutí jedná
   • ten, který dokáže čelit věčnému návratu = vše už tu bylo a stále se vrací:„Nuže dobrá, ještě jednou!“
    • žádný smysl života není
    • duše je připravená čelit návratu
  • člověk sám sobě je soudcem, měl by poslouchat vůli

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!