Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Zdeňka

 

 

 

1. Světová válka

Vznik Československa

Pařížský Versailleský systém

Poválečné Československo

Světová hospodářská krize

Totalitní režimy – komunismus, nacismus, fašismus

Svět před 2. světovou válkou

2. Světová válka

 

 1.    1. Světová válka
 • 1914-1918
 • Záminka války: záminkou byl atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda D´Este v Sarajevu. Vídeňská vláda dala Srbsku ultimátum, které obsahovalo takové podmínky, které nemohlo Srbsko splnit. Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku.
 • Strany:
  • Trojspolek:
   • Německo
   • Rakousko-Uhersko
   • Itálie
   • později Osmanská říše.
  • Trojdohoda:
   • Velká británie
   • Francie
   • Rusko
  • Nové technologie: tanky, letadla, bojové plyny (sperit)
  • Fronty:
   • Jižní Rakousko-Uhersko x Srbsko
    • vítězství R-U, geografické spojení s Osmanskou říší (dnešní Turecko)
   • Východní Německo x Rusko
    • Rusko se vzdalo, kvůli vnitrostátním bojům
   • Západní R-U + Německo x VB, USA, Francie
    • z počátku vítězství Trojspolku, po příchodu USA se to změnilo a zvítězila Trojdohoda.
   • Původně to měla být podle Německa blesková válka, čekali jasné vítězství, postupně se přešlo na válku Zákopovou – armády zůstávaly ve stejných pozicích několik let, protože neměli možnost prorazit protivníkovy linie
   • Nejvýznamnější bitvy: Bitva u Verdunu (1916), Bitva na řece Somně, bitba u Yper.

 

2.    Vznik Československa

 • Vznik 10. 1918 v Praze
 • v čele muži 28. října – Švehla, Rašín, Šrobár, Stříbrný, Soukup – podepsali zákon a vzniku Československa a Provolání národního výboru= vyhlásili samostatnost ČSR
 • 10. 1918 – Martinská deklarace – deklarace slovenského národa – přijata na zakládajícím shromáždění Slovenské národní rady
 • prezident a ministr vnitra – Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ministr zahradničí Edvard Beneš, později 2. čs. prezident
 • premiér: Karel Kramář
 • únor 1920 – nová ústava
 • 1919 první obecní volby
 • duben 1920 – první parlamentní volby
 • Malá dohoda – vojensko-politické spojenectví Československa, Jugoslávie a Rumunska
  • Cílem Malé dohody bylo udržet pořádek ve střední a jihovýchodní Evropě, zabránit obnově Rakousko-Uherska
 • Nové továrny: Baťovy závody ve Zlíně
 • mocenští činitelé: Pětka, Živnostenská banka, Hrad
 • Pětka – šéfové prvorepublikových stran:
  • sociální demokracie (Rudolf Bechyně),
  • národních demokratů(Alois Rašín),
  • lidovců(Jan Šrámek),
  • agrárníků(Antonín Švehla)
  • národních socialistů(Jiří Stříbrný).

 

3.    Pařížská mírová konference – Versailleská smlouva

 • června 1919
 • mírová jednání v Paříži- zástupci vítězných mocností se sešli a sepisovali smlouvu. Poražené státy nebyly přizvány, byly přizvány až na podpis
 • Versailleská smlouva – spojenci považovali Německo za hlavního viníka války, požadovali územní i další ústupky – přišlo o kolonie a hospodářství bylo podřízeno spojenecké kontrole
 • výše reparace nebyla určena (reparace=náhrada škody vyplacená vítězi války)
 • Německo odmítlo smlouvu, ale pod výhružkou útoku na Německo nakonec podepsalo
 • iniciátorem americký prezident Woodrow Wilson, britský premiér David Loyd George a francouzský premiér Georges Clemenceau
 • ČSR uzavřela s Německem smlouvu o neútočení
 • Německo chtělo být mezi prvořadými velmocemi, místo toho bylo mezi podřadnými. Německo nazýváno Výmarská republika.

 

 1. Poválečné Československo
 • období mezi lety 1918-1938 – první republika
 • demokratický stát zásluhou zakladatele T. G. Masaryka
 • vznik: 28. 10. 1918 – vyhlášení samostatnosti na Václavském náměstí, večer potvrzení jeho existence vydáním zákonu o zřízení samostatného československého státu
 • Martinská deklarace – slovenští zástupci přijali deklaraci, kterou se přidali k československému státu – odtržení od Maďarska
 • Pařížská mírová konference – uznala definitivně ČSR – vedl ji Karel Kramář a Edvard Beneš – dojednali definitivní podobu hranic, kromě části spojenou s Polskem
 • v pohraničí žila největší část Němců (menšin)

 

·                 Prezident ·                 T. G. Masaryk
·                 Předseda vlády ·                 Karel Kramář
·                 Ministr zahraničí ·                 Edvard Beneš
·                 Ministr financí ·                 A. Rašín
·                 (Sk) ministr války ·                 M. R. Štefánik
·                 Poslanec národního shromáždění ·                 V. Šrobár

 

 • První vláda – vyřešili měnovou a pozemkovou reformu, později úkolem Kramářovy vlády příprava Ústavy
 • Ústava – únor 1920 – Výkonná moc rozdělena na moc soudní a zákonodárnou, prezident volen na 7 let
 • Republika rozdělena na čtyři země: Českou, Moravskoslezskou, Slovenskou, Podkarpatskou Rus
 • Podkarpatská Rus– autonomní postavení -vlastní politika se zástupcem v Národním shromáždění
 • Politika:
  • Agrární strana – představitelé – Švehla, Hodža, Beran, Udržal, Malypetr
  • Česko-slovenská strana sociálně demokratická -V. Tusar
  • Komunistická strana československá- původně součástí demokratické strany, od rozdělení pracovala na destrukci strany demokratického systému ČSR – Gottwald
  • Německá nacionálně socialistická strana dělnická – DNSAP – Heinlein, Frank – usilovala o odtržení pohraničí a připojení k Německu
  • Hlinkova l´udová strana – J. Tiso – chtěla samostatnost Slovenska
 • G. Masaryk
  • první prezident ČSR, vědec
  • vystudoval vídeňskou univerzitu, kde také později pracoval
  • Spor o rukopisy zelenohorský a královédvorský
  • Hilsneriáda – Masaryk se zastal židovského mladíka Hilsnera, který byl obdiněný z vraždy
  • 4x zvolen prezidentem, naposledy už byl starý a musel rezignovat, doporučil E. Beneše jako jeho nástupce

 

 1. Světová hospodářská krize 1929-1933
 • vypukla říjen r. 1929, v ČSR až r. 1933
 • způsobena hromadným výprodejem akcií a strmým pádem jejich cen – krach New Yorské burzy
 • postihla zemědělství, průmysl, později celé hospodářství
 • vysoká nezaměstnanost → stávky, demonstrace
 • díky vysoké nezaměstnanosti si lidé vybrali jejich úspory a zkrachovaly banky
 • Mostecká stávka horníků – největší stávka v ČSR, stávka proti snižování mezd a počtu pracovníků
 • Záchranný program New Deal – ekonomické a sociální reformy – Franklin D. Roosevelt
 • Státní zásahy do hospodářství

 

 1. Totalitní režimy – nacismus, fašismus, komunismus
 • Komunismus
  • vládní program 1917 v Rusku
  • zakladatel V. I. Lenin
  • vycházel z komunistických tezí Marxe a Engelse
  • lidstvo se dělí na třídu vykořisťovatelů – buržoasii a vykořisťovaných – dělníků – třídní boj
  • po revoluci vznikne beztřídní společnost, společný majetek – je třeba vést důraznou politiku dělnické diktatury
  • straně bylo podřízeno vše – hospodářství, obchod, veřejný život
  • kominterna – každý kdo projevil nesouhlas a zdál se být nebezpečný, byl bez milosti eliminován=odstraněn

 

 • Fašismus
  • vznikl v Itálii
  • politická ideologie
  • fasci=svazky
  • vznikl jako reakce na posilování socialistických stran po válce
  • Mussolini
  • autoritativní vůdcovství, antisocialismus- proti demokracii a lidským právům
  • pravice
  • nevyzdvihuje ani nepodřazuje žádnou rasu
  • princip síly – vůdce a úzká skupina lidí okolo něj řídí stát
  • každý kdo se postaví vůdci, se postaví národu
  • Maďarsko, Portugalsko, Španělsko, Polsko, Bulharsko
 • Nacismus
  • transformace z fašismu
  • vznikl v Německu
  • obsahoval 3 body
   • německý národ je předurčen ke světovládě
   • Německo musí získat životní prostor na východě
   • je nutné zachovat rasovou čistotu
  • nacisté určili, že Židé jsou zodpovědní za versailleský mír, který byl pro Německo potupou
  • slibovali všechno všem – to co každý chtěl, nic z toho ale nesplnili
  • Adolf Hitler

 

 1. Svět před 2. světovou válkou
 • Nacismus – Hitler vybudoval diktaturu
 • aby se udržel u moci, začal řešit hospodářskou krizi – přídělový systém, zásah státu do hospodářství, státní zakázky – výroba zbraní – Německo chystalo armádu
 • výstavba silnic a dálnic → odstranění nezaměstnanosti
 • cenzura – zákaz některých autorů – emigrace
 • árijská rasa – blond vlasy, modré oči
 • převýchova – generace oddaná nacismu
 • Norimberské zákony (!! ne Norimberský tribunál !!) – nacistický sjezd sjednal zákony namířené proti Židům – nesměli dělat určitá povolání, zbaveni lidských práv, zákaz navštěvování škol, zákaz chodit do divadla, museli nosit žlutou šesticípou hvězdu
 • Křišťálová noc – vražda německého velvyslance v Paříži, židovským mladíkem. V noci z 9. na 10. listopadu 1938 napadlo komando židovské obyvatelstvo – vypalování škol, domů, obchodů – někteří zabiti, většina odvezena do koncentračních táborů. Židovská obec musela zaplatit odškodné a norimberské zákony byly zpřísněny

 

·                 Heynrich Himmler velitel SS, hlavní vykonavatel holocaustu
·                 Rudolf Hess tajemník Hitlera, jeho zástupce,  podílel se na norimberských zákonech
·                 Reinhard Heydrich velitel gestapa, zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě
 • Německo násilně připojilo Rakousko a nárokovalo si československé pohraničí
 • demokratické státy ustupovaly a snažili se odvrátit 2. světovou válku
 • SSSR se sbližovalo s Německem – pakt Molotov-Ribbentrop o neútočení 1939
 • probíhaly války – Občanská válka ve Španělsku, okupace Habeše, Čínsko-Japonská válka
 • Noc dlouhých nožů – 1934 -jednotky SA pomohli Hitlerovi k moci, pak se ale stali překážkou a na žádost Hitlera zlikvidovány jednotky SA i s velitelem
 • SA– hnědé košile – organizace přináležela pod NSDAP, velitel Ernst Röhm a Hermann Göring. Malé jednotky, zaměřené proti komunismu
 • SS – ozbrojená organizace NSDAP, přivrženci Hitlera, jeho osobní stráž, výzvědná služba, velitel Himmler
 • Gestapo – německá tajná policie, podřízena SS, vyhledávání odpůrců – brutální vyšetřovací metody, velitel Heydrich
 • Mnichovská dohoda září 1938 – zástupci 4 zemí (Británie – Chamberlain, Německo-Hitler, Itálie – Mussolini, Francie – Daladier) podepsali, že pohraničí musí být odevzdáno Německu – o nás bez nás

 

 1. 2. Světová válka 1939-1945
 • hlavním viníkem Německo – důvodem existence Versailleského systému, který Německo považovalo za ponižující – Hitler sliboval zničení a odplatu
 • Osa – Německo, Itálie, Japonsko + Rumunsko, Jugoslávie, Bulharsko,…
 • Spojenci – SSSR, USA, Velká Británie, Francie
 • začátek války: 9. 1939 útok Německa na Polsko (Gliwice) → úmysl bleskové války
 • USA a Francie vstoupili do války, nevedli ofenzivní válku kvůli nevybavenosti, stáhli se, nekonali žádné útoky a vyčkávali=Válka v sedě
 • Sovětský svaz vstoupil do války a obsadilo druhou část Polska. Německo a SSSR podepsali smlouvu o přátelství a hranicích na Polském území
 • Německo zaútočilo na Norsko, Dánsko, Belgii, Nizozemí
 • Francie rozdělena na 2 části – severní okupována Hitlerem, jižní satelitní stát
 • Letecká bitva o Británii 1940 – Británie zůstala po porážce Francie sama, Hitler nařídil invazi do Británie – 2800 letadel – Británie Německo porazila
 • Itálie útok na Afriku (Britské Somálsko a Egypt) – v Somálsku byla Itálie úspěšná, protiútok Italy rozdrtil
 • 6. 1941 – Německo napadlo SSSR a porušilo dohodu o neútočení. Byl to největší válečný konflikt druhé světové války – operace Barbarossa
 • Cíle: Leningrad, Moskva a Kyjev – Německo nedokázalo dobýt
 • připojení USA a VB → porážka Německa
 • 12. 1941 napadení americké základny na Havaji – Pearl Harbor → vyhlášení války Japonsku 8. 12., a následně Německu a Itálii 11. 12. 1941
 • Bitva o Stalingrad – 1942 -útok Německa na Stalingrad – vítězství SSSR
 • Bitva o Midway – Japonsko x USA – 1942 – i přes přesilu Japonců zvítězilo USA
 • Bitva o Guadalcanal – USA opět zvítězilo, porazilo Japonsko
 • Vylodění v Normandii (Severní Francie) 6. 6. 1944 USA+VB+SSSR
 • Svržení atomové bomby na Hirošimu srpna a na Nagasaki 9. srpna
 • záři kapitulace Japonska
 • dubna 1945 dobyl SSSR Berlín – Hitler spáchal sebevraždu
 • května 1945 – konec války v Evropě
 • během 2. sv. války holocaust – vyhlazování židů
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!