Metody psychologickéhovýzkumu – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Metody psychologického výzkumu

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

Pozorování

 • rozdělujeme na běžné lidské pozorování a vědecké pozorování
 • Patří k základním technikám sběru dat. Pozorování jako pracovní metodu používají nejen vědci ze všech oborů, ale také běžní lidé

 

Pozorování běžné lidské

 • je nejstarší a nejznámější způsob, jakým se člověk dovídá o světě kolem sebe
 • Při pozorování běžném lidském dochází obvykle k tomu, že člověk pozoruje věci, které na něj zapůsobí svou nezvyklostí, nápaditostí, zajímavostí

 

Pozorování vědecké

 • Technika sběru infa založena na zaměřeném, systematickém a organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů a aktuálního stavu prvků, aspektů, které jsou objektem zkoumání
 • Při vědeckém pozorování je pozorováno to, co bylo předtím pečlivě naplánováno pozorovat, definovat. Vědecké pozorování je tedy plánovitě selektivní

 

Dělení:

 • Standardizace – vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno
 • Nestandardizace – bývá využíván v kvalitních výzkumech
 • Zúčastněné – používáno tehdy,pokud pozorovatel vstupuje do skup. pozor. osob
 • Nezúčastněné – pozorovatel je mimo pozorovanou skupinu
 • Zjevném – osobám je známo, že jsou pozorované
 • Skryté – osobám není známo, že je někdo pozoruje, výhodná při pozor. chování osob
 • Introspekce – sebepozorování, zkoumání vlastních duševních pochodů,stavů
 • Extrospekce – pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených situacích

 

Dotazník

 • Nejběžnější nástroj pro sběr dat pro různé průzkumy
 • Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a akta od respondentů
 • Výsledná data se dají mnohem lépe zpracovat

 

Výhody dotazníku

 • Nejlevnější metoda výzkumu, jednoduché zpracování a vyhodnocení
 • Jedna z nejméně dotěrných metod průzkumu, jednoduchý na vyplnění

 

Nevýhody dotazníku

 • Může být obtížné získat respondenty, je snadnější vyplnit nepravdivé Info.
 • Redukuje komunikaci

 

Rozdíl mezi anketou a dotazníkem

 • Anketa je druh techniky založena na dotazníku, která slouží především ke zjištění názoru co nejvíce lidí. Skládá se pouze z několika otázek a publikuje se v tisku, rozesílá poštou apod.

 

Rozhovor

 • Mezilidská komunikace, která může probíhat „tváří tvář“ nebo elektronickými medii
 • Je to komunikace mezi dvěma nebo více osobami, odehrává se např: mezi otcem a synem
 • Může být:
  • Konverzace (mezilidská komunikace)
  • Dialog
  • Interview
  • Osobní rozhovor
  • Skupinový rozhovor

 

Experiment

 • Soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo vyvrátit poznatek nebo hypotézu
 • Provádí se v přirozeném prostředí nebo v laboratorním prostředí
 • Dělení:
  • Vědecký – měl by být opakovatelný, ověřitelný, podmínky se liší podle oboru
  • Myšlenkový – vychází z myšlené situace a snaží se logicky odvodit důsledky

 

Sociometrie

 • Soubor sociologických metod, které se pokoušení měřit vztahy ve skupině, vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny
 • Jejím zakladatelem je Jakob Levy Moreno
 • Dělení:
  • Přímé – nutné, aby respondent reagoval pravdivě
  • Nepřímé – respondentova snaha o zvrácení výsledku testu
  • Sociometrická analýza – sociometrická matice, sociogram, sociometrický index

 

Anamnéza

 • rozvzpomínání
 • Soubor informací potřebných k bližší analýze stavu pacienta, zejména z jeho minulosti
 • Dělení:
  • Přímá – forma rozhovoru s pacientem
  • Nepřímá – forma rozhovoru od doprovodu (není-li nemocný schopen rozhovoru)
  • Rodinná – slouží většinou k posouzení dědičného rizika pro některé choroby
  • Osobní – měla by obsahovat důležité Info o všech dosavadních obtížích nemocného
  • Gynekologická – jen u žen, zaznamenává se věk,první menses, začátek sexus.života, důležité Info o porodu
  • Farmakologická – zahrnuje seznam používaných léků

 

Rozbor výsledků činnosti

 1. Kresba a její rozbor
  • Kresba se dá hodnotit u dětí do 12 let nebo u mentálně postižených, nebo u lidí, kteří nekomunikují
  • Nejčastější téma je rodina, lidská postava
  • Většinou u dětí, které jsou zneužívány
  • Hodnotí se:
   1. Prostorové uspořádání, držení tužky
   2. Velikost, obsahová náplň
 • Plynulost čar, barevnost

 

 1. Výsledky práce
  • Zručnost, detail
  • Literární pokusy, hudební díla

 

 1. Rozbory školních prací
  • Školní sešity, porovnání školní práce s domácí

 

Etické problémy výzkumu

 • Na problémy etického výzkumu můžeme narazit v dotaznících, rozhovorech apod., ve kterých se dotazujeme člověka, který má nějaký problém.
 • V otázkách ho můžeme nějakým způsobem urazit, nebo špatně položit otázku, kterou si dotazovaný špatně vyloží
 • Př: U stolu sedíme s člověkem, který má problém se sebepoškozováním a my se ho zeptáme, jak na to reaguje jeho rodina, nebo jak mu v tomto pomáhají kamarádi. Touto otázkou ho můžeme podráždit.
 • Základem výzkumu je správné položení otázky

 

Životopis

 • Metoda zkoumání životních událostí klienta
 • Soubor informací potřebných k bližšímu rozboru pacienta, zejména z jeho minulosti
 • Může být:
  • Forma psaní – klient v životopisu rozepisuje své životní události
  • Forma mluvení – klient o svém životě povídá
 • Podobné anamnéze

 

Test

 • Dotazník na základě otázek, na které čtenář odpovídá celými větami a uplatňuje zde své vědomosti. POUZE DO RUKOU ODBORNÍKŮ
 • Př:
  • Těhotenský test, vědomostní test
  • Psychologický test, apod.
   • IQ test
   • Rorschachův test
    • Inkoustové skvrny, které se užívají k rozboru osobností, využívají projekci myšlenkových pochodů a osobnostních rysů na neurčitých objektech
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!