Metody výchovně vzdělávací práce

pedagogika

 

Téma: Metody výchovně vzdělávací práce

Předmět: Pedagogika, Společenské vědy

Přidal(a): Marta101

 

 

Rozdělení metod výchovně-vzdělávací práce

Metoda = cesta nebo způsob, jak něčeho dosáhnout

 • Metoda je plánovitý postup, kterým pedagog dosahuje za aktivní účasti dětí určitého vytýčeného cíle
 • Na výběru metody závisí výsledek výchovně vzdělávacího působení
 • Pro výběr metod existují různá kritéria:
  • věk dětí, individuální zvláštnosti dětí, počet dětí, prostředí, čas, prostor, prostředky, obsah činnosti, zkušenosti pedagoga, dosavadní poznatky dětí

 

Dělení metod

Metody podle zdroje poznání

1) slovní metody  – jsou to metody zprostředkovaného poznání:

 • mluveného slova:
  • monologické (přednáška, předčítání)
  • dialogické (diskuse, rozhovor)
 • psaného slova:
  • práce s učebnicí, práce s textem, písemná práce
  • některé z nich slouží i jako diagnostické metody
 • jednostranné používání slovních metod vede k tzv. VERBALISMU (zbytečná mnohomluvnost) a FORMALISMU (lpění na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu) – verbální metody převládaly ve středověku, kritizoval je J. A. Komenský
 • VÝHODY SLOVNÍCH METOD:
  • kontakt s větším počtem lidí
  • možnost zopakování a vysvětlení
  • možnost rozvíjení poznávacích prostředků
  • možnost seznámení s příčinami jevů
  • jsou zdrojem citových prožitků dětí (slouží jako motivace-navození zájmu dětí)
 • NEVÝHODY SLOVNÍCH METOD:
  • odtržení poznání od smyslového základu (pod pojmy chybí konkrétní představa, děti neví, o čem mluví)
  • přetěžování paměti
  • některé poznatky jsou nepoužitelné v běžném životě
  • ztráta zájmu dětí, snížení aktivity
 • Vyprávění – zachycení sledu konkrétních událostí (pohádka, životopis…)
 • Přednáška – má význam v případě, pokud chceme posluchače seznámit s méně známými údaji
  • umožňuje uspořádat poznatky do určitého systému
  • umožňuje přesně formulovat základní myšlenky, objasnit jevy
  • je možné (a žádoucí!) doplnit názorným materiálem
  • závisí na kvalitě přípravy a promyšlení přípravy
  • zahájení – seznámení s obsahem, problém– řešení problému, závěr – reakce posluchačů
 • Diskuse – rozhovor např. mezi pedagogem a žáky při řešení odborných témat – žáci musí mít určitou míru znalostí o řešeném tématu, aby mohli navrhovat různé možnosti řešení – v závěru by se mělo dojít ke společnému řešení
  • nutnost dodržování tématu
  • zdvořilost, slušnost, smysluplnost a faktičnost
 • Rozhovor – základem je otázka, zprostředkovává komunikaci mezi dítětem a pedagogem (nejpoužívanější metoda)
  • otázky by měly vést k aktivitě, měly by být krátké a výstižné, neměly by obsahovat více problémů, úkolů
  • rozhovor např. mezi pedagogem a vychovávanými při řešení výchovných či vzdělávacích problémů – zdvořilost, slušnost, smysluplnost a faktičnost

 

2) názorné metody

 • založeny na předvádění předmětů, jevů, událostí a situací či jejich obrázků, schémat, modelů, …, předvádění pokusů (v reálu či na videu), organizování exkurzí, …
 • vždy je nutno je spojovat s metodami slovními

 

3) metody praktické činnosti

 • experimentální s různými díly např. složitějších stavebnic, pedagogické praxe
 • tyto metody používáme jak ve výchově, tak ve vzdělávání

 

Metody podle převažujícího využití:

 • vzdělávací, výchovné, diagnostické
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!