Mezinárodní vztahy – maturitní otázka (4)

 

   Otázka: Mezinárodní vztahy

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Šárka Simandlová

 

 

Mezinárodní vztahy

 • Společenskovědní disciplína zabývající se zkoumáním bezpečnějších a efektivnějších prostředků pro organizaci vztahů mezi lidmi, společnosti, vládami a ekonomikami a soustřeďuje se na vývoj a strukturu mezinárodních společenství.
 • z politologie v 2. polovině 20. století
 • základ: jazyky, kultura států
 • oficiálně se začaly budovat po 1. sv.v

Vývoj

 • dříve – vztahy řešil panovník – svatý Václav – ústup Němcům
 • Grotius – všichni stejná práva – 1.myšlenky mez. vztahů
 • Jiří z Poděbrad – 15.stol-spolupráce v Evropě -> odkazovala se na něj V4)
 • 1919 – vznik Společenství národů -> Cíl: zabránit další světové válce
 • 1948 – konference UNESCO Paříž – Mezinárodní vztahy prohlášeny jako vědní disciplína, jako 4. větev politologie

Předmět

 • vztahy mezi státy, zkoumá prostředí + změny, řeší způsoby přežití v mezinárodním prostředí

 

Vztahy mezi státy

 • mají různou podobu…hlavně v ekonomické rovině

Druhy podob:

 • spolupráce
 • konflikt
 • indiference
 • rivalita

Příklady vztahů mezi státy:

 • kulturní (UNESCO)
 • vojenská spolupráce
 • věda a výzkum
 • obchod
 • školství

 

Formy mezinárodních vztahů

 • Mezistátní dohody a smlouvy (deklarace, smlouvy…) – upravují vztahy mezi státy a vytvářejí základ pro mezinárodní spolupráci. Mohou být bilaterální (uzavřené mezi dvěma státy) nebo multilaterální (mezi více)
 • Mezinárodní organizace – vyšší forma spolupráce mezi státy, díky nim nabývá spolupráce institucionální podoby. Státy na základě právního aktu postupují část svých pravomocí společným orgánům či se v nich snaží prosadit svůj vliv. Spolupráce státu v rámci MO je trvalá a neustále se rozvíjí na rozdíl od smluv a dohod.

 

Subjekty mezinár. vztahů

Suverénní stát

 • Rozhoduje sám o sobě i o zahraniční politice (navazování vztahů)
 • Nezávislost státu na ostatních

Velmoci

 • státy se zvláštním postavením, musí to uznat ostatní
 • určují zahraniční politiku ostatních (ale není to nikde psáno)
 • neoficiální velmoci
  • máme z nich strach respekt…mají vlastní at. zbraně
 • oficiální velmoci:
  • mají na to „papír“
  • 5 stálých členů Rady bezpečnosti
  • USA, VB, Rusko, Čína, Francie

Mezinárodní organizace

 • MO – Sv. Aliance (1815)- vznik po Vídeňském kongresu
 • Základní dělení:
  • Vládní
   • Politici zastupují celý stát
   • OSN, NATO
  • Nevládní
   • Vznikají mezi lidmi
   • Skaut, Červený kříž, Lékaři bez hranic…
 • Význam:
  • Platforma – místo, kde lze řešit problémy mezi státy
  • Účast – předvídání, jak se stát bude chovat

 

Mezinárodní organizace

Dělení:

 • Podle typu členství
  • Mezinárodní vládní – členy jsou státy, resp. vlády států
  • Mezinárodní nevládí – členy jsou nestátní aktéř
  • Hybridní – státní i nestátní aktéři (Mezinárodní org. práce ILO)
 • Podle rozsahu členství
  • Limitované – vyvíjejí činnost jen v některých částech světa
  • Nelimitované – celosvětová činnost, členy je většina států

Hlavní role MO

 • MO jako nástroj
  • nejčastěji chápány jako nástroj politiky svých členů
  • je projevem moci těchto států, zastupuje jejich zájmy navenek
  • MO pak není samostatným aktérem a nedisponuje navenek vlastní autoritou
  • MO jako nástroj moci svých členů dominuje realistickému pojetí MV
 • MO jako aréna
  • místo, kde se odehrává určitá činnost (poskytuje prostor, kde se setkávají členové organizace) jako diskutování, vyjednávání, dělání společných rozhodnutí
 • MO jako aktéři
  • postupně utváří vlastní strukturu – umožňuje samostatné jednání a jistou nezávislost na členské základně
  • především liberální představa – vidí v MO samostatné aktéry v mezinárodním systému – schopni jednat autonomně

 

Mezinárodní politika

 • pokračování vnitřní politiky, ovlivňována vnitrostátní situací
 • utváří jak stát působí navenek
 • tvoří ji státy, vládní a nevládní org.,korporace, vědecké týmy,…
 • činnost státu zaměřená k zajištění co nejpříznivějších vnějších podmínek pro jeho existenci

Dělení:

 • Izolacionistická – minimální zahraniční styky, odmítání účasti v mez. politice
 • Liberální – rozvíjení zahr. styků, snaha o spolupráci, státy uzavírají dohody a spojenectví

 

Mezinárodní dohody

 • Deklarace
  • prohlášení
  • shrnuty podmínky
  • není závazná
  • právně vymahatelná
  • vyjadřuje záměr, obecné prohlášení
  • ti, co ji podepíšou – signatáři
  • jednostranná
 • Smlouva
  • právně vymahatelná
  • závazná
  • nejdůležitější zdroj mezinárodního práva
  • mezi dvěma nebo více státy
  • 2/vícestranná
  • Liberální    x     multilaterální

 

Procedura vytváření mezinárodní politiky

 • Vyjednávání zplnomocněných odborníků – návrh – ukončeno parafou(předběžný popis)
 • Provizorní přijetí zástupců stran – podepíší
 • Ratifikace – definitivní schválení, potvrzení a podepsání
 • Nabytí platnosti po výměně listin (pokud smlouva nestanoví jinak)

 

Nástroje mezinárodní politiky

 • Diplomacie – umění vyjednávat mezi zástupci různých států
 • Diplomat  – člověk, jehož funkcí je vyjednávat , reprezentovat, informovat o své nebo hostitelské zemi, dohlédnout na zájmy svých občanů a starat se o zájmy správní
 • Velvyslanec, vyslanec, nuncius, rezident, charge d´affaires (dočasný zástupce), atašé ( odborník pro urč. oblast)
 • Konzul – akreditován u cizí vlády – úkol prosazovat zájmy svých občanů před místními úřady – ve velkých městech, přístavech

 

Navazování diplomatických styků mezi dvěma státy

 • Uznání de iure – ošetřeno právní normou, právně, na papíře
 • Uznání de facto – to, co existuje, mělo by to předcházet ↑ realita

 

Opatření proti ohrožení míru

 • Rezoluce
  • většinou požadují ukončení vojenských agresí a mezinárodního násilí
  • musí být schválena všemi stálými členy Rady bezpečnosti
 • Embargo (zábrana)
  • nejmírnější donucovací prostředek OSN vůči států,kt. porušují mír
  • oslabení vojenské síly států  (X vývoz zbraní,…)
 • Sankce 
  •  země je hospodářsky izolována od zbytku světa (s.hospodářské a plošné)
 • Bojkot
  • státu je dočasně pozastaveno členství v MO
  • Omezení/přerušení diplomatických styků ->politická izolace státu
 • Vojenský zásah
  • vojenská akce vedená vojsky OSN / pověřeným státem (většinou USA)
  • musí být souhlas všech 5stálých členů RB a nadpoloviční většiny nestálých členů
 • Mírová mise 
  • vojska OSN udržují mír v postižené oblasti ( mohou zasáhnou proti narušitelům)
  • když je konflikt ukončen nebo se chýlí ke konci
 • Pozorovatelská mise 
  • pozorovatelé vysílání do oblastí napětí nebo přímo do konfliktu
  • nesmí do konfliktu zasahovat
 • Vyhlášení války
  •  formální akt (psaný/projev), kterým je vyhlášen vál.stav mezi 2/více státy

 

Válečný stav

 • Agrese – ozbrojené počínání proti suverenitě
 • Anexe – násilné připojení
 • Okupace – dočasná kontrola nad cizím územím
 • Ukončení války 
  • Kapitulace – napadený stát složí zbraně a vzdá se
  • Podrobení – přičlenění jiného státu

 

Mezinárodní ekonomická spolupráce

 • rozvojová pomoc, usnadnění přístupu na světové trhy
 • ekonomické sankce, repatriace uprchlíků
 • Její nutnost
  • Liberalismus
   • stát chrání národní ekonomiku před zahraniční konkurencí
   • nástroje
    • Clo – daň za dovoz výrobku
    • Kvóta – množstevní omezení
  • Státní protekcionismus
   •  stát může odstraňovat bariéry mezinárodního obchodu nebo provádět ochranářskou politiku

 

Ekonomická spolupráce

různé úrovně:

 • Pásmo volného obchodu
  • vzniká zóna volného obchodu
  • členské státy se zavážou odstranit překážky – zruší cla a množstevní kvóty
 • Celní unie
  • odstranění bariéry volného obchodu
  • společná och.politika a sjednocené celní sazby
 • Společný trh
  • volný pohyb zboží, služeb, kapitálu, pracovní síly
  • jeden ekonomický trh bez vnitřních hranic
 • Hospodářská unie
  • společný trh je doplněn o společnou měnu (řízená z centrální banky)
 • Úplná ekonom. integrace
  • dochází k integraci ekonomických politik
 • Integrace
  • prohlubování spolupráce, vyšší stabilita,…

 

ČR a její účast v MO

 • EU
 • OSN – 1993
 • NATO – 1999
 • OECD
 • Visegrádská skupina (4-ČR,Polsko,Slovensko,Maďarsko)
 • OBSE – Bezpečnost a spolupráce v Eropě
 • Rada Evropy
 • Interpol
 • IMF – Mezinárodní měnový fond

 

OSN

 • Celosvětově nejuznávanější mezinárodní organizace
 • Usiluje o zachování světového míru, bezpečnosti a spravedlivých vztahů mezi státy
 • vznik – 26. 6. 1945 (podpis Charty OSN)
 • sídlo – New York
 • 193 členských států
 • 1946 – první Valné shromáždění OSN
 • 2001 Nobelova cena za mír
 • Původní cíl – navázat na činnost Společnosti národů <- neobstála jako garant bezpečnosti a míru
 • Současné cíle
  • Zachování světového míru a bezpečnosti
  • Zajištění suverenity členských států
  • Humanitární pomoc
  • Zrovnoprávnění mužů a žen
  • Rozvojová pomoc

 

Orgány OSN

 • Rada bezpečnosti
  • Nejvyšší výkonný orgán OSN
  • Má základní odpovědnost za udržení míru
  • 15 členů
   • 10 z nich je volených Valným shromážděním na 2 roky
   • 5 je stálých (USA, VB, Fr, Čína, Rusko) – právo veta
  • Její usnesení(požadavky) jsou právně zavázané
  • Pravomoci:
   • Uvalení mezinárodních sankcí
   • Schválení mezinár. mírových operací a vojenských akcí
 • Valné shromáždění
  • Druhý vrcholný orgán OSN
  • Zastoupeny všechny členské země (1 země = 1 hlas)
  • Rezoluce
  • Volí generálního tajemníka OSN a nestálé členy Rady bezpečnosti
  • Na rozdíl od R.B nemá žádné donucovací prostředky
 • Mezinárodní soudní dvůr
  • Soudní orgán OSN, řeší mezinárodní spory mezi státy
  • Rozhodnutí jsou právně závazná, ale ne exekutivně vynutitelná
  • Může rozhodovat jen v případě předložení problému od sporných stran
  • Založen 1945, sídlo v Haagu
  • Tvoří ho 15 soudců volených na 9 let V. shromážděním a bezpečnosti¨
 • Ekonomická a sociální rada
  • Monitoruje celkovou hosp. situaci v členských zemí
  • Vytváří prognozy dalšího vývoje, navrhuje opatření
  • Sleduje např.: Mezinár. měnový fond, ale i
  • Dále pak např.: podporuje dodržování lidských práv a zákld. Svobod
 • Poručenská rada
  • Vznikla pro správu 11 oblastí, které po 2. SV nezískaly status sam. státu
  • Postupně se osamostatnily, tak rada formálně ukončila svou činnost
  • Může se ale kdykoliv znovu sejít – bude-li potřeba
 • Sekretariát OSN
  • Výkonný orgán OSN
  • Tvoří ho generální tajemník a jemu podřízený sekretariát
  • tajemník je jmenován na 5 let
  • Tajemník zastupuje OSN navenek, spravuje majetek OSN, právo účastnit se všech jednání OSN, předkládat R.B. návrhy otázek v případě, kdy má pocit že ohrožují svět. Mír
 • Mírové síly OSN (modré barety)
  • vojenské jednotky, které členské státy na základě rezoluce poskytnou OSN k udržování míru v nestabilních částech světa
 • Organizace OSN
  • Mezinárodně měnový fond (IMF) – podporuje stabilitu měnových systému ve světě
  • Světová banka – pro obnovu a rozvoj, poskytuje dlouhodobé úvěry
  • UNESCO – kultura a vzdělání
  • UNICEF – dětský fond
  • WHO – světová zdravotnická org.
  • OPEC – země vyvážející ropu

 

Evropská Unie

 • Mezinárodní organizace, sdružuje evropské státy
 • vznik: 1.1.1993 (Maastrichtská smlouva)
 • většina hlavních institucí sídlí v Bruselu
 • symboly: vlajka, hymna, motto „Jednota v rozmanitosti“, euro
 • 28 členů: Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, VB, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko , Portugalsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, ČR, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko
 • ČR vstoupila v roce 2004
 • cíl: politická a hospodářská integrace členských zemí
 • symboly: vlajka, hymna, motto „Jednota v rozmanitosti“, euro
 • EU předcházelo:
  • 1952 – Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
  • 1957 – Evropské hospodářské společenství (EHS)
  • 1958 – Společnost pro atomovou energii (EURATOM)
  • 1967 – sloučení těchto 3 organizací a vznik Evropské společnosti – summit v Haagu

 

Smlouvy EU

 • Maastrichtská smlouva (1992)
  • Evropská společenství se přejmenovalo na EU
  • Vytvoření měnové unie s jednotnou měnou
  • Posílení integrace, zvýšení hospodářských nároků
  • Vstup Rakouska, Švédska a Finska
 • Shenghenská smlouva (1995)
  • Zrušení hraniční kontroly a celních poplatků
  • Zrychlení přepravy, ochrana osobních údajů
  • Státy, které ke smlouvě přistoupily – součástí schengenského prostoru
 • Amsterodamská smlouva (1997)
  • Zpřehlednila evropské smlouvy
  • Položila základy evropského občanství
  • Cíl- pol. unie, společná zahraniční politika
 • Nicejská smlouva (2000)
  • Reforma institucí EU (vrcholných orgánů)
  • Přerozdělení hlasů v Radě ministrů ve prospěch větších států

 

Cíle EU:

 • Hospodářská unie
  • Sladění hospodářské politiky členských zemí
  • Prosazení 4 základních svobod- volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu
 • Měnová unie
  • Vytvoření Evropské centrální banky a stejné měny
  • 1.2002 přijala většina států euro
 • Politická unie
  • Země jsou ochotny vzdát se části své suverenity
  • Sladit zahraniční politiku a poskytnout občanská práva na svém území

 

Orgánu EU

 • Evropská rada
  • Nejvyšší politický orgán EU
  • Hlavní rozhodovací orgán
  • Zastoupena předsedy vlády členských zemí
  • V čele je předseda ER – stálý, volen na 2,5 roku
  • Schází se 4krát ročně v Bruselu
  • Stanovuje směřování EU, dává podněty Evropské komisi
 • Evropská komise
  • Nejvyšší výkonný orgán EU
  • Sídlo: Brusel, Lucemburk
  • 28 komisařů na 5 let, kterým je přidělena oblast- „portfolio“ (doprava, ŽP…)
  • V čele – předseda + místopředsedové
  • Reprezentuje EU navenek
  • Vypracovává návrhy práv. předpisů
  • Spravuje evropský rozpočet, dohlíží na dodržování evropského práva (smí ukládat sankce)
 • Rada EU
  • Resortní ministři členských zemí (na zasedání přítomen ministr, který odpovídá za pol. oblast dané země)
  • Schvaluje právní předpisy a rozpočet EU
  • Sídlí v Bruselu
 • Evropský parlament
  • Jediný přímo volený orgán EU
  • Nejvyšší orgán zákonodárné moci
  • Sídlo: Štrasburk, Brusel, Lucemburk
  • 751 poslanců volených na 5 let (sdružují se do frakcí)
  • V čele předseda a 14 místopředsedů
  • Schvaluje právní předpisy a evropský rozpočet
  • Vykonává demokratický dohled nad ostatními orgány
 • Soudní dvůr EU
  • Nejvyšší soudní orgán eu
  • Sídlí v Lucemburku
  • Řeší spory mezi státy, institucemi, podniky a soukromými osobami podle evropského práva
  • Ze 3 orgánu:
   • Soudní dvůr – 28 soudců, 8 generálních advokátů
   • Tribunál – řeší případy předložené jedinci/podniky
   • Soud pro veřejnou službu – spory mezi unií a zaměstnanci

 

NATO

 • Nejvýznamnější vojenská organizace
 • Plánování společné obranné politiky, armády členských států podléhají společnému vedení
 • vznik: 4.4.1949, Washington – důsledek napjatých vztahů, počátek studené války
 • 12 zakládajících státu (USA, Kanada, UK, FR, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island)
 • Ted 29 států – USA, Kanada, UK, FR, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island, Řecko, Turecko, Něm., Španělsko, ČR, Madarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunkso, Bulharsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko, Albánie, Černá hora
 • ČR vstoupila 12. března 1999
 • vstupem do NATO – závazek podílet se na společné obraně, v případě potřeby pomoct jinému státu

 

Orgány NATO:

 • Severoatlantická rada
  • Nejvyšší politický orgán
  • Zastoupeny všechny členské země (ministři, předsedové vlád, velvyslanci,…)
  • Rozhoduje o společné zahraniční politice (a společném postupu členských zemí)
  • Má zvláštní pravomoci
 • Generální tajemník
  • Nejvyšší představitel NATO
  • Reprezentuje NATO navenek, nemá rozhodovací pravomoce
 • Vojenský výbor
  • Nejvyšší vojenský orgán NATO
  • Poskytuje rady a doporučení hlavním civilním orgánům
  • Rozhoduje o vojenských záležitostech
  • Plánují a realizují provedení vojenské akce
 • Skupina pro jaderné plánování
  • Rozhoduje o jaderných otázkách – rozmístění jad. Zbraní, …

 

Partnerství pro mír

 • Založeno v lednu 1994
 • Instituce pro vojenskou spolupráci mezi členskými státy NATO a ostatními
 • Cíl: posílit bezpečnost a stabilitu v Evropě

 

Globalizace

 • Proces sbližováni kultur a ekonomik různých národů a států
 • Soubor ekonomických aktivit a procesů, které vyvolávají řady společenských důsledků
 • Proces narušující zavedený model moderní politiky
 • Hospodářství:
 • Jednotné mezinárodní trhy-propojení jednotliv. Trhu
 • Úroven výroby a obchodu – z národní na globální
 • Politika
 • Kultura – pohyb lidí – „smazávání“ kulturních odlišností mezi národy

 

Důsledky globalizace:

 • Celosvětové uvolnění obchodu, snazší pohyb osob i kapitálu
 • Nadnárodní pomoc – snižování moci vlád jednotliv. států (vyšší vliv nadnárodních uskupení – firmy, MO,…)
 • Hospodářská prosperita závislá na světovém trhu
 • Změna dělby práce – přesun výroby do rozvojových zemí, ve vyspělých – řízení společnosti
 • Provázanost finančních trhů – ekonomický růst rozvojových zemí
 • Snadná výměna informací (média)
 • Zvyšuje se pohyb a komunikace v prostoru („zmenšování světa“)

Symbol globalizace – McDonald’s

 

Vliv globalizace na ČR:

 • Významný příliv zahraničního kapitálu
 • Stabilní měna
 • Odbourávání některých jistot sociálního státu
 • Větší možnost exportu českých podniků
 • kritici ekonomické globalizace navrhují řešit negativní důsledky rovněž globálně (na půdě OSN), která pravidelně pořádá summity o životním prostředí a světové chudobě
 • celosvětové iniciativy za prosazení ekologického a sociálního zákonodárství ve všech zemích, které by zabránilo neomezenému
 • využívání přírodních i lidských zdrojů a hospodářskýho rozdílům ve světě

 

Kritika globalizace:

 • Na půdě OSN – pořádá summity o životním prostředí a světové chudobě
 • Vyzývají k celosvětovým iniciativám za prosazení ekologického a sociálního zákonodárství ve všech zemích ® zabránilo by dosavadnímu neomezenému využívání přírodních i lidských zdrojů a hosp. rozdílům ve světě
 • Globalizace neřeší naléhavé problémy lidstva – chudoba, ŽP,…,ale naopak tento nezdravý stav světa
 • Globalizace má spoustu vedlejších důsledků – šíření nových nemocí, rychlejší a rozsáhlejší ničení ŽP,…

 

Globální problémy

 • problémy týkající se celého lidstva, přesahují hranice jednotlivých států
 • Populační exploze
  • Počet lidí na světě stále roste ® zvyšuje se spotřeba surovin
  • Roste průměrná délka života
  • V rozvojových zemích mnoho lidí trpí podvýživou, nemají dostatek pitné vody
  • Šíření nemoci
  • Negramotnost (dnes už ale klesá)
 • Zhoršování kvality ŽP
  • Hlavně v rozvojových zemích – nedostatek financí
  • Nedostatek pitné vody, úbytek zemědělské půdy, odlesnování
  • Vyhynutí některých druhů živočichů a rostlin (důsledek změny ŽP, spotřeby surovin a energií)
  • Emise skleníkových plynů
 • Mezinárodní vztahy, bezpečnostní hrozby
  • Ve světě hrozí mnoho konfliktů, mohly přerůst v globální válku
  • Snaží se kontrolovat OSN
  • Dnes převážně vnitrostátní konflikty, občanské války, války za nezávislost
  • Zvyšuje se počet jaderných mocností (Indie, Pákistán)
  • Terorismus (Islám)
 • Chudoba
 • Spotřeba surovin a energie
 • Rostoucí množství odpadů
 • Emigrace
 • Rasové, etnické, náboženské a politické konflikty
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!