Mezinárodní vztahy – maturitní otázka

 

   Otázka: Mezinárodní vztahy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Pei

 

 

Mezinárodní vztahy = věda o mezinárodních vztazích zabývajících se nalezením bezpečnějších a efektivnějších prostředků organizace vztahů mezi lidmi, společnostmi, vládami a ekonomikami

-soustřeďuje se na vývoj a strukturu mezinárodních společenství/ organizací → sleduje faktory ovlivňující jejich chování a jeho modely

 

Spojitost s: mezinárodní právo, světová ekonomie, geografie, sociologie, historie, filosofie atd… => zabývající se integračními procesy + plně souvisí s politologií

 

Subjekty: SUVERÉNNÍ STÁTY = ty, které mají svrchovanou moc nad obyvatelstvem svého území

(politici plně rozhodují, co se bude ve státu dít → *Africké státy, Maďarsko, Česko, Irsko…)

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE = *OSN, NATO, EU, UNESCO…

MEZINÁRODNÍ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE = *Greenpeace, FIFA, Amnesty Iternational…

 

*Španělsko = bývali teroristé ETA = obhajovali práva

*Svatá stolice – Vatikán a papež, od r. 1929

*Červený kříž – křesťané

*Červený půlměsíc  – muslimové

*Červený krystal

*města s mezinárodním statutem (*Krakov, Gdaňsk, Tanger, Terst, Jerusalem, Západní Berlín + v současnosti Mostar (?))

 

Předmětem je: INTEGRACE = proces sjednocování, v případě Evropy jde o sjednocování jednotlivých států ve vyšší celek v zájmu hospodářské a politické stability, ale při zachování státní suverenity členů

 

Historie:

= mají kořeny již ve staré Číně, Indii a antickém světě

-poprvé použil Jeremy Bentham před koncem 19. Století

-původně se nazýval „Zahraniční právo“

-vědní obor = až po 1. Světové válce (1919)

 

Mezinárodní právo – upravuje vzájemné vztahy mezi státy

 

Znaky:   – zákaz používání násilí;

zákaz vměšování do vnitřních záležitostí jiného státu – často porušováno

*ČR = (1860) – vletěli k nám tanky – vojska Varšavské smlouvy (?) = říkali, že to byla zahraniční pomoc

               -snaha socialismus změnit na lepší socialismus (socialismus s lidskou tváří)

právo na sebeurčení; – má každý národ → určují si formu, jak chtějí žít = vést svůj stát

-ČR – nechceme žít společně se Slováky → oddělení od Rakouska-Uherska

               *Masaryk = šel hledat podporu do USA, našel si tam manželku

               -boje za osvobození

               + právo zda-li chci žít ve federaci (=rozhodnutí, zda chceme žít jako unitární stát nebo fenotární)

                              -Československá republika = federální stát 

               -po r.89 ČSSR

               -byli jsme federací + USA byli typickým federativním státem

příjem kogentních norem (státy je musí dodržet)

 

PORUŠENÍ ZÁKAZU VMĚŠOVÁNÍ = JE TO POVOLENO

-můžeme zasahovat, pokud v jiném státě dochází k velkému porušování lidských práv

*Afrika = 2 kmeny (Tutsiové X Hutové) – rok 1993 – 1994 → v konfliktu zemřelo 800 000 lidí

-zasáhlo se, až když se dostalo k masovému vraždění lidí

*Afghánistán = zásah OSN, nyní zde jsou jednotky mnoha států světa (NATO, i Rusko)

               -je v područí (před 10ti lety) teroristů => ALKAIDA – K(T)alibán

 

Cílem je řešení sporůmírovou cestou = diplomatické jednání (mezinárodní soud). 

 

Diplomacie= věda, jak vést mezinárodní politiku, jak jednat;

→ Funkce: diplomata – vyjednávat, reprezentovat zemi, informovat;

velvyslanec (vyslanec) – nejvýznamnější diplomat, pověřuje ho hlava státu, stát má právo velvyslance poslat do země, země má právo vyslance odmítnout (může odmítnout jen konkrétní osobu – je nahrazena);

charge d´affaire, rezident – nižší diplomatičtí úředníci, pověřuje je ministr zahraničí;

konzul – není součástí diplomatické mise, prosazuje zájmy občanů na hostitelské půdě                                                                      

 

Formy mezinárod. vztahů:

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A DOHODYupravují vztahy mezi státy (bezpečnost, ek. spolupráci) a vytvářejí základ pro další mezinárodní spolupráci

-obsahují přesné formulace

-2 varianty: bilaterální (mezi 2 státy), multilaterální (meze více státy)

-mezinárodní spolupráce jsou NUTNOSTÍ

-dohody se dělí na:

DEKLARACE = právně nezávazní, vyjadřují společnou vůli a plány

SMLOUVY (pramen mezinárodního práva) = musí být sjednány předepsaným způsobem (potvrzení parlamentu)

bilaterální (dvoustranné)   –multilaterální (vícestranné)

 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

= jsou vyšší formou spolupráce mezi státy

= institucionální podoba

-státy postupují část svých pravomocí společným orgánům nebo se v nich snaží prosadit svůj vliv

=> přenáší část svých pravomocí na jiné (organizace)

-spolupráce je trvalá + se neustále rozvíjí = trvalejší ráz

-dělení:

Podle velikosti = regionální (vyvíjejí činnost jen na některých částech světa)

= globální (vyvíjí činnost celosvětově – jejichž členy je většina států)

Podle oblasti zájmů = politické, hospodářské, oborové pro výměnu informací a zajištění společných norem a pravidel

-každá mezinárodní smlouva nebo členství musí být právně schváleno → musí projít RATIFIKACÍ (potvrzení, konečný souhlas)

MEZINÁRODNÍ KOOPERACE (spolupráce mezi státy) = prostřednictvím mezinárodních organizací doplňuje roli státu tam, kde je nezbytná, ale i výhodná → státy, které se na tom nechtějí podílet, se mohou dostat do mezinárodní izolace

1. Mezinárodní organizací byla Svatá aliance (1815 po Vídeňském kongresu) = sdružovala Evropské monarchie, smyslem byl společný boj proti republikánů, a liberálům + vzájemná pomoc při potlačování revolucí

 

OSN (Organizace spojených národů)

-univerzální celosvětová mezinárodní organizace, jejímž hlavním cílem je zachování mezinárodního míru a bezpečnost + zajištění mezinárodní spolupráce (192)

-OSN nahradila Společnost národů

-vznik: roku 1945 – dokument Charta OSN (přijetí v San Franciscu)

hlavní sídlo OSN je v New Yorku + Evropské centrum OSN je ve Vídni

Cíle v době vzniku: – udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

-rozvíjet přátelské vztahy mezi národy

-řešit hospodářské, sociální, humanitární i kulturní problémy

Cíle stanovené do r. 2015:

-snížit chudobu

               -dosáhnout alespoň primárního vzdělání celé populace

               -prosazovat rovnost mužů a žen

               -snížit dětskou úmrtnost + zlepšit zdraví matek

               -boje s AIDS, malárií atd..

 

Orgány OSN

 • Rada bezpečnosti nejvyšší výkonný org.

-dohlíží na dodržování míru

-má 15 členů – 10 volených na 2 roky a 5 stálých, kteří mají rozhodující vliv (USA, VB, Rusko, Francie, Čína).

→ Disponují právem veta a mohou zamítnout jakýkoli návrh.

 • Valné shromáždění – 2. vrcholný politický orgán

= zastoupeny všechny členské země

-jedna země = jeden hlas

-vnitřní chod OSN

-volí generálního tajemníka OSN (*Pan Ki-moon)

 • Mezinárodní soudní dvůr – sídlí v Haagu;

= řeší mezinárodní obchodní spory mezi státy a firmami;

-tvořen sborem 15 soudců volených na 9 let Valným shromážděním a Radou bezpečnosti.

 • Hospodářská a Sociální rada OSN = monitoruje celkovou hospodářskou situaci v regionech
 • Poručenská rada = dozor na výkonem správy poručenských zemí
 • Sekretariát OSN
 • Mezinárodní trestní tribunály

=soudy posuzují vinu i nejvyšších politických představitelů zemí zúčastněných na konfliktu a jsou oprávněny vynášet tresty

-nejvyšší trest = udělení doživotního vězení, na které se nikdy nebude vztahovat amnestie

-3 hlavní zločiny: zločiny proti míru (přípravy války apod…)

válečné zločiny (vraždy, mučení, popravy rukojmí apod..)

zločiny proti lidskosti (vyhlazování, mučení, zotročování, deportace, pronásledování apod…)

 

opatření k udržení míru :

 • represálie = forma donucovacího opatření v mezinárodním právu => je odvetné opatření, které má násilný charakter vůči cizímu státu a které, obvykle porušuje mezinárodní právo.

-ve vnitrostátním pojetí jde o násilí vůči vlastnímu civilnímu obyvatelstvu.

 • rezoluce (rozhodnutí) = nejvýznamnější

-přijímá Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti

=obsahují požadavky Rady bezpečnosti a jsou adresovány členským státům OSN, které hrubě porušují její nejzákladnější principy → požadují ukončení vojenských operací a mezinárodního násilí

 • embargo = nejmírnější prostředek – zákaz dovozu, ekonomické opatření

-smyslem je oslabení vojenské síly embargovaných států

-členské státy OSN nesmí vyvážet vojenský materiál + strategické suroviny (*ropa) do států kde je embargo

 • sankce -příkaz, usnesení – hospodářské i plošné sankce

-státy jsou hospodářsky izolovány → nesmí se s těmito státy obchodovat

 • bojkot –  přehlížení, izolování, přerušení styků, zejména hospodářských – výrobky určitého státu si nekupujeme…

-stát je politicky izolován od zbytku světa

-jsou přerušeny diplomatické styky                                           *Jihoafrická republika

v krajních případech ohrožení míru:

Vojenský zásah = vojenská akce vojsky OSN

Mírová mise = tehdy, když se válečný konflikt chýlí ke konci → vojáci tvoří „nárazník“

Pozorovací mise = do konfliktu se nesmí zasahovat, pouze se pozoruje co se děje

 

Organizace OSN:

MMF (IMF) = Mezinárodní měnový fond = podporuje stabilitu měnových systémů ve světě, poskytuje úvěry

SB = Světová banka = pro obnovu a rozvoj, poskytuje dlouhodobé úvěry

UNESCO = zabývá se kulturou a vzděláváním (*Valtice, Kroměříž – zahrady, Olomouc, Praha, Český Krumlov…)

UNICEF = dětský fond, pomáhá zlepšovat život dětí

UNHCR = úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

WHO = světová zdravotnická organizace

IAEA = mezinárodní agentura pro atomovou energii

OPEC = organizace zemí vytvářejících ropu (*Alžírsko, Ekvádor, Venezuela)

 

EVROPSKÁ UNIE

= mezinárodní organizace, která sdružuje evropské státy

-sídlo v Bruselu

= je sdružení 28 Evropských států

-cílem je politická a hospodářská integrace členských států

 

Historie

-1950 – Schumanova deklarace (*Robert Schuman) = návrh na sjednocení Evropy

 • 1951- ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) – cílem bylo obnovit těžký průmysl, společný trh, koordinace výroby a obchodu

*Francie, Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemí

-1957 – EURATOM = podpora výzkumu, kontrola obchodu a mírové využijí jaderné energie

EHS (Evropské hospodářské společenství) = dohoda o vytvoření celní a obchodní unie + koordinace hosp. pol.

– oficiální vznik 1.1.1993 – Maastrichtská smlouva (EU)

-od 1995- Schengenská dohoda – cestování bez pasu

-od r. 2002 – ve 12 zemích zavedeno euro (eurozońa)

 

Základní pilíře

 • Evropské společenství: společenství zemědělství, obchodní (trh+celní), ekologie, dopravní, sociální politika, Scheng. smlouva, měnová unie…
 • Spol. zahraniční a bezpečnostní politika: spolupráce v zahr. politice; mír; lidská práva; demokracie; Evropské síly – rychlé reakce …..
 • Policejní a justiční spolupráce: pašování; terorismus; korupce; organizovaný zločin; obchod s lidmi; azylová politika; spolupráce soudců a policie

 

Orgány                                                                                                                                                            

Evropská rada – hlavní rozhodující orgán

-schází se 4x ročně hlavy států či premiéři (setkávání na nejvyšší úrovni)

– hl. úkol = určování obecných rysů politiky EU, formuluje rozhodnutí ve směrnicích, které jsou pro další org. EU závazné + jednání se účastní i předseda Evrop. komise        

*Herman Van Rompuy

Rada EU (rada ministrů /rezortů-podle potřeby) – hlasují o předložených dokumentech

-schází se podle toho, kde se objeví problém (často problémy v zemědělství) *teď to vede Řecko (mění se po půl roce)

-mají pravomoc vetovat rozhodnutí Ev. Komise

-vydává směrnice, nařízení a rozhodnutí + schvalování zákonů

-hlavní zodpovědnost za společnou zahraniční a bezpečnostní politiku    

Evropská komise –  výkonný orgán (motor), zajišťuje chod EU          -mluví se zde 3 jazyky

má zákonodárnou iniciativu,

– 28 komisařů – nezávislí na jednotlivých státech

hájí  zájmy EU jako celku

→český zástupce Štefan Füle                        →předsedou je José Manuel Barroso (Portugalsko)

Evropský parlament – sídlí ve Štrasburgu či Bruselu nebo v Lucembursku (3 sídla),

-785 poslanců, předseda + místopředseda → zástupci voleni na 5 let;

dělí se podle politické příslušnosti

-spolurozhoduje v legislativním procesu + má kontrolní oprávnění + schvaluje rozpočet EU;

-připravuje rozbory pro další jednání jiných org.

=> Základní pravomoce: – kontroluje EK rozpočtové, legislativní (kultura,  vnitřní politika, ochrana spotřebitele, věda, výzkum) s radou EU o právních  dokumentech

-mluví se zde 24 jazyky      → předseda je Martin Schulz

 Evropský soudní dvůr – 27 soudců, sídlí v Lucemburku

= nejvyšší soudní orgán EU, dbá na dodržení Evropského práva

-zajišťuje, že je právo vykládáno a uplatňováno stejně ve všech zemích

-řeší spory mezi státy navzájem, státy a Evropskými orgány

Účetní dvůr = nejvyšší orgán finanční kontroly

Evropská centrální banka = udržování cenové stability

E. investiční banka = financuje aktivity podporující rozvoj EU

Hospodářský a sociální výbor       +zajímavost ENTROPA – 2009, David Černý

 

Rozdělování pravomocí EU

-r.2007 = Lisabonská smlouva = v platnost přišla 1. 12. 2009 => vysvětluje rozdělení pravomocí mezi EU a jejími členy

-3 hlavní pravomoci: Výlučné, Sdílné, Podpůrné

-dochází ke zrušení 3 pilířů!!!

 

NATO ( Severoatlantická aliance)

= politická a vojenská spolupráce všech jejích členů + chránit svobodu a společné dědictví a kulturu svých národů

– sídlo v Bruselu

-28 členů (ČR se připojila 12. 3. 1999)

 

Historie:

-založena 4. 4. 1949 = WASHINGTOVNSKÁ SMLOUVA – článek č. 5 (začátek Studené války /původní cíl – vzdorovat SSSR/)

-důvody vzniku = reakce na 2. Sv. válku a vytvoření dvou bloků

= omezit pronikání východního bloku

mezníky vývoje:

-1949 vznik NATO = Washingtonská smlouva – článek č. 5 (12 zakládajících států)

-1955 vstup SRN (spolková Něm. Rep.) do NATO

-1979 rozmístění raket středního doletu v SRN

-1999 první země východního bloku (ČR) vstoupila do NATO

hlavní cíl se mění → boj proti terorismu

→ kolektivní bezpečnost – udržení míru (je-li napadena 1 země z NATO, je to jakoby napadli celé NATO)

→spolupráce po stránce politické i vojenské

→ spolupráce s Ruskem

→mírové operce (pod hlavičkou OSN)

 

Orgány NATO

– struktura:

 • Politické (civilní) orgány

Rada NATO – nejvyšší orgán, zastoupeny všechny členské země, rozhodnutí o společné zahraniční politice

-schází se 1x týdně, jejich rozhodnutí musí být jednohlasné

Severoatlantické shromáždění – přijímá doporučení a usnesení

Generální tajemník – zastupuje NATO navenek, řeší spory mezi členskými státy, řídí a usměrňuje zasedání RADY

-je Evropan a civilista

 

 • Vojenské orgány (podřízené civilním)

Vojenský výbor = podřízené Radě NATO, řeší vojenské problémy, zpracovávají vojenské strategie

Výbor pro obranné plánování

Výbor pro jaderné plánování

Armáda ČR – vrchní velitel = prezident    → máme BRANNOU POVINNOST

 

+ Rada Rusko – NATO = stále se scházejí, Rusko se ale nikdy nestane součástí NATO – ohrozilo by to celý svět, Rusko je moc velká velmoc

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!