Mezinárodní vztahy – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Mezinárodní vztahy

   Předmět: Společenské vědy, Právo

   Přidal(a): apeskova

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Meznárodní vztahy jako vědní obor

 • Základní charakteristika MV a typy:
 • mezinárodní vztahy: vznikají mezi subjekty v mezinárodním prostoru,
 • typy: mocensko-politické, ekonomické, vojenské, právní, kulturní, vědecké, náboženské aj.,
 • státy buď:
  • kooperují (spolupracují) – např. státy v EU,
  • soupeří (konkurují si) – např. EU a USA,
  • bojují (jsou v konfliktu) – např. EU a Rusko,
 • Vědy studující MV:
 • MV studují např. ekonomie a politologie
 • Dělení MV podle počtu subjektů:
 • podle počtu subjektů se MV dělí na:
  • bilaterální = vztahy mezi 2 subjekty,
  • multilaterální = vztahy mezi více subjekty,

 

Vývoj mezinárodních vztahů

 • Historické formy mezinárodních systémů,
 • středověký univerzalismus,
 • od rozpadu Římské říše (1453) do třicetileté války (1648),
 • jednotlivé státy se formují a perou se o moc,
 • snahy o ovládnutí Evropy,
 • ve třicetileté válce se ukázalo, že není možné prosadit univerzální náboženství = konec středověkého systému = Vestfálský mír (náboženství se stává otázkou jednotlivých států, státní zájem je důležitější než dynastický zájem) = změna mezinárodního systému,
 • Vestfálský systém,
 • vytvoření mocenských bloků = účelově vytvářené vojenské aliance, dočasné, jen pro daný konflikt (např. různé války o dědictví – španělské atd.),
 • zrodila se demokracie,
 • jazýčkem na vahách se stává Anglie (těží z této pozice),
 • trvá do r. 1815 – napoleonské války, Vídeňský kongres,
 • Vídeňský systém,
 • 1815 (Vídeňský kongres) – 1854,
 • „koncert velmocí“ = velmoci se nebudou ohrožovat, ale pomáhat si, menší státy se přizpůsobují,
 • Metternichův systém, vytvořen na Vídeňském kongresu,
 • 1854 – velmoci se postavily proti Rusku = krymská válka, Rusko je poraženo,
 • Alianční systém,
 • 1854 – 1918,
 • vzniká Trojspolek a Trojdohoda,
 • jejich soupeření vrcholí ve WW1, která končí mírovými dohodami ve Versailles (1918),
 • Versaillský systém,
 • 1918 – 1939,
 • mírové dohody ve Versailles = perzekuce Německa,
 • Německo to netoleruje – to vyústí ve WW2,
 • Bipolární systém,
 • 1939 – 1989,
 • USA a SSSR vytváří vlastní systémy politického, ekonomického, mocenského i kulturního vlivu,
 • vliv USA a SSSR rozdělí Evropu = železná opona,
 • vrcholí to Studenou válkou,
 • tento systém se vnitřně zhroutil – hrozba jaderných zbraní,
 • Unipolární systém,
 • 1989 – 2001,
 • po studené válce dominuje USA,
 • končí teroristickými útoky roku 2001 (útok na Dvojčata atd.),
 • USA se zabředává do válek na blízkém východě,
 • Rusko se otřepává po rozpadu SSSR,
 • vzrůstá moc Číny (ekonomicky se rozvíjí),
 • Multipolární systém,
 • regionální (Turecko, Indie, Írán, Brazílie, Rusko) a světové velmoci (USA, Čína),
 • určující je politika a vzor USA,
 • USA se snaží oslabit soupeře,

 

Subjekty mezinárodních vztahů

 • Státy,
 • dělení na:
  • velmoci,
   • světové velmoci,
   • regionální velmoci,
  • střední státy,
  • malé státy – mají spíše fiktivní suverenitu,
 • Mezinárodní organizace,
 • země se shodly na jejich vytvoření, podepsáním smlouvy se vzdaly části své suverenity,
 • slouží ke kontrole, pomoci atd.,
 • Soudní a arbitrážní instituce,
 • např. Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (instituce OSN),
 • Mezinárodní kongresy a konference,
 • řeší se mezinárodní problémy (např. po skončení války, klimatické konference atd.),
 • např. KBSE (= Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 1975),
 • Mezinárodní mezivládní organizace,
 • zajišťují trvalou spolupráci,
 • např. OSN, NATO,
 • Mezinárodní nevládní sdružení,
 • nestátní, ale mezinárodně významné sdružení,
 • např. Greenpeace, Červený kříž atd.,
 • Teroristické a zločinecké organizace,
 • kriminální struktury – organizovaný zločin (obchod s drogami, se zbraněmi, s lidmi, s orgány…),
 • např. Al-Kaida, ISIS, mafie,
 • bojuje se s nimi – mezinárodní bezpečnostní organizace jako např. Interpol,
 • Osobnosti,
 • kardinál Richelieu,
 • poradce Ludvíka XIII., doba třicetileté války,
 • logika státního zájmu,
 • Otto von Bismark,
 • pruský kancléř, zasadil se o sjednocení Německa,
 • diplomaticky navedl do války Rakousko i Francii tak, aby Prusko nebylo za agresora, a ve válkách zvítězil,
 • Adolf Hitler,
 • německý kancléř a diktátor,
 • Gándhí,
 • osvoboditel a premiér Indie,

 

Zahraniční politika a diplomacie

 • Definice a cíle zahraniční politiky a diplomacie,
 • zahraniční politika je souhrn akcí, záměrů a prohlášení státu, jejichž účelem je ovlivňovat a regulovat vztahy státu s jinými státy, spolky států a mezinárodními nebo nadnárodními organizacemi,
 • cíle:
  • prosazování státního zájmu (ten se nedefinuje sám sebou, ale definují ho mimo jiné i političtí aktéři daných států),
  • ochrana míru a lidských práv,
  • ochrana životního prostředí,
  • zajištění ekonomického rozvoje pro všechny země,
  • budování mezinárodních vztahů na bázi solidarity a vzájemné spolupráce,
 • tyto cíle jsou zajišťovány:
  • mezinárodnímu smlouvami,
  • dodržováním mezinárodních obyčejů,
  • zřizováním soudních (arbitrážních) organizací pro řešení mezinárodních sporů,
 • diplomacie = hlavní nástroj prosazování zahraniční politiky, nenásilná jednání,
 • Mezinárodní politika jako komplex zahraničních politik,
 • součet všech zahraničních politik národních států, které vznikají chováním politických elit,
 • jinak je MP věda, která je součástí MV a studuje způsob uchopení a řešení konfliktů,
 • Mezinárodní právo veřejné a jeho normy,
 • mezinárodní právo veřejné = soubor právních norem, které regulují vztahy mezi státy a mezi dalšími subjekty mezinárodních vztahů,
 • normy:
  • kogentní = závazné,
   • porušení těchto norem = zločin (např. válečné zločiny – zakázané zbraně, genocida, otroctví, dětská práce atd.),
   • Rada bezpečnosti OSN může schválit vojenský zákrok,
  • dispozitivní normy,
   • doporučující charakter,
   • porušení = mezinárodní delikt,
   • k donucení státu, aby je dodržel se používá:
    • retorze (odveta, vždy právně přípustná, např. nevydávání víz, odvolání velvyslance, přerušení diplomatických styků, neúčast na mezinárodní akci pořádané daným státem atd.),
    • represe (má stát poškodit a vynutit změnu chování) = sankce,
 • ekonomické sankce (nejúčinnější),
  • embargo = zákaz vývozu do dané země,
  • bojkot = zákaz dovozu věcí z dané země,
  • dají se kombinovat,
 • obyčejové normy,
  • nepsané, ale mají se všeobecně dodržovat,
 • Nástroje zahraniční politiky,
  • diplomacie,
   • = vyjednávání s ostatními zeměmi,
   • většina zahraniční politiky je prováděna diplomaticky,
   • skrze profesionální zástupce = diplomaté,
    • diplomatické mise:
     • stálé (např. velvyslanectví, ambasády, konzuláty atd.),
     • zvláštní (účast na konferencích, státní návštěvy atd.),
    • propaganda a propagace
     • cíl: ovlivnění veřejného mínění v ynějaké zemi ve prospěch propagované země,
     • propaganda,
      • prosazuje politický zájem,
      • ne vždy čestná,
      • často na úkor země,
      • je nástrojem také hybridní války,
      • „mistr propagandy“ = Josef Göbel – nacistické Německo,
     • propagace,
      • prosazuje ekonomický a kulturní zájem,
      • pozitivní smysl,
      • např. turistické atrakce, kulturní památky,
     • násilný konflikt = válka,
      • cíle: zvětšování území, rozšiřování zdrojů, získání mocenské nadvlády
      • způsoby:
      • tradiční války,
       • střet armád na bitevním poli,
       • dnes se tak provádí regionální války (u globálních válek je hrozba jaderných zbraní a absolutního zničení, kdyby šly do tradičního otevřeného vojenského konfliktu),
       • země, vzduch, moře,… kosmos?
      • hybridní války,
       • není to otevřený vojenský konflikt se zbraněmi,
       • elektronická válka – válka vedená v internetovém prostředí (propaganda, ekonomický nátlak, dezinformace atd.),
      • proxy války,
       • forma hybridní války,
       • velmoci by se zničily, takže bojují na lokálním bojišti tak, že podporují bojující strany,
       • např. korejská válka, válka v Sýrii, Ázerbajdžán X Arménie atd.,

 

Typy a formy zahraniční politiky

  • izolacionistická politika,
   • „vystačí si sami“, izoluje se,
   • např. UK (2. pol. 19. stol. – glorious isolation, „Anglie nemá přátele a nepřátele, má jen zájmy“),
   • stát se může dostat do této pozice i nedobrovolně – jsou na něj uvaleny sankce, nikdo s ním neobchoduje (např. Severní Korea),
  • alianční politika,
   • komunikuje a spolupracuje s jinými státy,
   • např. Svatá aliance (napoleonské války),
   • Severoatlanstká aliance (NATO),
  • imperiální politika,
   • cílem je ovládnout další země a vytvořit impérium po vzoru SIR,
   • např. UK – koloniální impérium, pozůstatek Commonwealth, Francie – také kolonie,
  • hegemonistická politika,
   • hegemon = nejsilnější země, ovládá okolní země,
   • v současné době jaksi nahradila imperiální politiku, přímá mocenská závislost byla nahrazena nepřímou (např. ekonomickou) závislostí,
   • např. USA – mají významný ekonomický vliv a vojenské základny ve většině zemí,
   • v zemích 3. světa se projevuje jako neokolonialismus,
  • univerzalistická politika,
   • snaha o sjednocení zemí jednou ideou – většinou náboženstvím,
   • např. středověký universalismus v Evropě, islámský universalismus – snaha o vytvoření světového chalífátu,

 

Zahraniční politika ČR

 • cíle:
  • bezpečnost,
  • prosperita,
  • udržitelný rozvoj a lidská důstojnost včetně lidských práv,
  • dobré jméno České republiky,
  • služba občanům,
  • aktivní působení v EU, NATO, OSN atd.,
 • Členství v mezinárodních organizacích
 • EU,
  • členem od 1.5.2004,
  • v rámci EU je ČR středně velkým státem,
 • OSN,
  • ČR je zakládajícím členem – je členem od 19.10.1945,
 • NATO,
  • členem od 12.3.1999,
 • Tvůrci zahraniční politiky,
 • prezident, premiér, ministr zahraničních věcí,

 

Významné mezinárodní organizace

 • Organizace spojených národů (OSN/UN),
 • Založení, členské státy, sídlo:
  • založena 10.1945, měla nahradit nefunkční Společnost národů,
  • zakládající statut OSN je Charta Spojených národů (přijata 26.6.1945 – tehdy ji podepsalo zakládajících 51 států, vešla v platnost 24.10.1945),
  • členské státy: téměř všechny státy světa (193 států, cca 12 států není členem – např. Švýcarsko, Vatikán ad.),
  • sídlem OSN je New York, USA,
 • Orgány, jejich fungování a kompetence:
  • Valné shromáždění,
   • hlavní instituce OSN,
   • účastní se všechny členské státy,
   • parita a rovnost – každý stát má jeden hlas a všechny hlasy jsou rovnocenné,
   • řídí ho předseda – ten je vždy volen na jeden rok,
   • náplň:
    • úkoly OSN,
    • pravomoci ostatních institucí OSN,
    • volba členů,
    • rozpočet OSN,
   • výsledky jednání jsou formulovány v rezolucích (= prohlášení, závazné) a usneseních (nezávazné),
  • Rada bezpečnosti,
   • nejdůležitější instituce,
   • 15 členů,
    • 5 stálých (VB, USA, Rusko, Čína, Francie), mají právo veta,
    • 10 volených na 2 roky,
   • úkol: udržení míru ve světě,
   • je oprávněna udržet mír i násilím = může vojensky zasahovat, ale cílem má být oddělení válčících stran od sebe a donucení k jednání,
   • nemá vlastní armádu – využívá armády členských zemí,
  • Hospodářská a sociální rada,
   • 54 členských států, jsou voleny na 3 roky,
   • ekonomická, hospodářská a sociální funkce,
   • úkol: vyrovnávání rozdílů mezi rozvojovými a vyspělými zeměmi,
  • Poručenská rada,
   • úkol: správa území s nejasným statusem (např. území, která nepatří žádné zemi, nebo kde se bojuje o nezávislost, nové státy které ještě nemají instituce atd.),
  • Mezinárodní soudní dvůr,
   • sídlí v Haagu,
   • úkol: řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů,
  • Sekretariát OSN,
   • mezinárodní úřednický tým vytvořený ke správě ostatních orgánů OSN,
   • 7500 zaměstnanců, úřady v desítkách zemí světa,
   • v čele stojí generální tajemník OSN,
    • volen Valným shromážděním na návrh Rady bezpečnosti,
    • volen na 5 let,
    • dnes Portugalec Antonio Guteres,

 

Agentury a odborné organizace

  • UNESCO – ochrana kultury a zajištění vzdělávání,
  • UNICEF – dětský fond,
  • FAO – food and agriculture organisation – zajištění výživy,
  • WHO – world health organisation – zajištění zdraví ve světě,
  • WTO – organizace obchodu,
  • UNEP – ochrana životního prostředí,
  • UNHCR – migrace, uprchlíci,
  • IMF – mezinárodní měnový fond,
 • Severoatlantická aliance (NATO),
 • Dobové souvislosti založení, členská základna, sídlo,
  • založena 4.4.1949, navazuje na Bruselský pakt, který měl zajistit spolupráci především ve vojenské sféře a společnou obranu,
  • ke vzniku pevnější spolupráce a společné vojenské struktury státy podnítila korejská válka,
  • první generální tajemník Hasting Hismay stanovil cíle NATO jako:
   • udržet USA v Evropě,
   • udržet Rusko mimo Evropu,
   • udržet Německo při zemi,
  • členská základna – 12 zakládajících států: Spojené státy americké, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie a Island,
  • sídlo: Brusel, Belgie,
 • Zakládací smlouva,
  • Washingtonská smlouva,
   • 14 článků,
   • článek – zavazuje členské státy ke společné obraně a vzájemné pomoci, ale nespecifikuje formu pomoci, poprvé byl uplatněn po teroristických útocích v září 2001 Spojenými státy,
  • Orgány, jejich fungování a kompetence,
   • Severoatlantická rada,
    • nejvyšší instituce,
    • politická,
    • každá členská země v ní má stálého zástupce (za ČR diplomat Jiří Šedivý),
    • scházejí se každý týden a jednou za půl roku se schází reprezentativně i s prezidenty/premiéry/ministry obrany atd.,
    • funkce: projednávání bezpečnostních situací,
    • předseda rady = generální tajemník NATO,
     • dnes Švéd Jens Stoltenberg,
   • Výbor pro obranné plánování,
     • rozhoduje o vojenských strukturách (rozmístění vojáků, materiální zajištění atd.),
   • Skupina pro jaderné plánování,
     • činí rozhodnutí ohledně jaderných otázek a související politiky NATO,
   • Vojenský výbor,
     • nejdůležitější instituce,
     • řeší vojenské otázky aliance,
     • schází se jednou týdně,
     • řízen předsedou výboru = náčelník generálního štábu aliance,
     • spadají pod něj 2 hlavní strategická velitelství:
      • Velitelství spojeneckých sil pro operace,
       • sídlo: Mons, Belgie,
       • 4 oblastní velitelství,
       • odtud jsou řízeny vojenské síly,
      • Velitelství spojeneckých sil pro transformaci,
       • sídlo: Norfolk, USA,
       • zajištění modernizace (elektronická válka, drony atd.),
 •  Složení vojenských sil,
  • síly rychlého nasazení,
   • elitní vojenské jednotky, nejlépe vybaveny a vycvičeny,
   • nasazení v rámci hodin, maximálně dnů,
   • u nás např. výsadkové jednotky z Chrudimi nebo z Prostějova,
  • hlavní obranné síly,
   • profesionální armády jednotlivých zemí,
   • dlouhodobější nasazení (týdny až měsíce),
  • záložní síly,
   • ještě dlouhodobější nasazení (měsíce až roky),
  • Podíl NATO na globálním zbrojení (náklady),
   • asi 70% nákladů na zbrojení na světě = přes bilion dolarů ročně,
   • nejvíce penež jde do USA (cca 700 mld. dolarů = přes 60% NATO),
   • největší vojenský rozpočet má Čína (120 mld. dolarů), pak skupina 60 – 80 mld. dolarů (VB, Německo, Francie, Rusko, Saudská arábie…),

 

Evropská unie (EU)

 • Dějiny evropské integrace,
 • Idea sjednocené Evropy a pokusy o integraci do WW2,
   • středověk,
    • idea SIR – renovatio imperii, obnova Římské říše,
    • křesťanský universalismus – sjednocení Evropy ideou náboženství,
   • institucionální myšlenky 15. století,
    • Jiří z Poděbrad – společná obrana proti Turkům (a ČZ by se zbavily kacířské nálepky),
   • 17. století,
    • William Penn – navrhl zřízení evropského parlamentu se státy zastoupenými podle velikosti, který by rozhodoval o záležitostech míru a bezpečnosti… nepovedlo se, tak emigroval do USA a založil stát Pennsylvania,
   • 19. století,
    • Imannuel Kant – navrhl federativní zřízení Evropy, vytvoření evropského společenství,
   • po WW1,
    • Panevropské hnutí – hrabě Coudenhove-Kalergi roku 1926 uspořádal první kongres Panevropského hnutí, má ideu sjednocené Evropy,
    • státy ale měly strach, že Kalergi chce obnovit něco jako Rakousko-Uhersko,
    • malé státy se nechtěly vzdát nově nabyté svobody,

Počátky integrace

 • po WW2,
  • nové malé státy se ve WW2 nedokázaly bránit, vyčerpala se jejich idea národní svobody,
  • vznik odborových hnutí (např. 1944 – Švýcarsko) – sjednocení Evropy?,
  • myšlenka evropské ústavy,
   • Z – federativní Evropa,
   • V – konfederativní Evropa,
   • = rozpor, trvá do dnes,
 • 1947 – studená válka,
  • Z x V Evropa,
  • USA x Rusko,
  • bipolární svět (v Evropě názorně vidět rozdělení železnou oponou),
  • Evropa přestává dominovat světu, státy ztrácí postavení velmocí,
  • Evropa chce:
   • získat zpět dominantní postavení = nutnost spojit se, aby mohla konkurovat USA a Rusku,
   • hlídat Německo – zabránit jeho remilitarizaci (musí tudíž hlídat jeho ekonomiku),
   • bránit se vlivu SSSR,
   • = musí vytvořit s Evropy jeden velký ekonomický celek,
   • Winston Churchill – dává dohromady koncept, přednáší o něm projev roku 1946 v Curychu, kde vyzývá k vytvoření Spojených států Evropských, kde by byla samozřejmě hlavní Anglie jako prostředník mezi USA a Evropou,
 • Mashallův plán,
  • 1948 – USA nabízí všem státům Evropy finanční pomoc, aby se znovu nastartovala ekonomika po WW2,
  • nakonec se realizoval pouze pro Z Evropu v letech 1948 – 1951,
  • výše až 13 mld. dolarů,
  • nastartoval hospodářský růst,
  • OEEC,
   • Organizace pro evropskou spolupráci, 1947,
   • cíl: rozdělování států na různé hospodářské úkoly,
   • fungovala i po ukončení Mashallova plánu,
   • úspěšná spolupráce,
   • 1961 – přetváří se na světovou OECD a později na WTO pod OSN, která funguje dodnes,
   • = ukazuje se, že spolupráce přináší pozitivní výsledky,
  • 1948Evropský kongres v Haagu,
   • svolal ho hrabě Coudenhove-Kalergi, přestože jeho prvotní výzvy k evropské integraci ve dvacátých letech a později výzva k vytvoření Evropské parlamentní unie z roku 1947 nebyly vyslyšeny,
   • 16 zemí (i Německo),
   • předseda kongresu: Winston Churchill,
   • vzniká Evropské hnutí,
   • vyzývá státy k:
   • vytvoření evropského parlamentu,
   • přijetí charty lidských práv,
   • vytvoření mezinárodního soudního dvoru k ochraně lidských práv
  • 5.1949 – založena Rada Evropy
   • původně 10 zemí, dnes 47 (prakticky všechny evropské země),
   • členy jsou zástupci parlamentů,
   • vytvořen také soudní dvůr,
   • funguje nezávisle na EU!,
   • úkol: chránit lidská práva a pomáhat státům v řešení různých problémů,
   • 170 smluv a úmluv (1950 – Evropská úmluva o lidských právech, 1961 – Evropská sociální charta),
   • posílení evropské identity,
   • 1955 – Evropská vlajka,
   • 1972 – Evropská hymna (Óda na radost – Beethoven), dodnes,
  • 1948Bruselská smlouva (Bruselský pakt),
   • smlouva o vzájemné spolupráci a společné obraně mezi Francií, VB a Beneluxem,
   • 1949 – rozšířena o USA a Kanadu = vznik NATO,
   • není čistě evropská…,
   • 1950 – vznik Evropského obranného společenství (EOS) – ekonomická kontrola Německa,
   • 1954 – končí okupační stav Německa, vzniká Spolková republika Německo, stává se členem NATO, strach z Německa polevuje, EOS se přeměňuje na ZEU = Západoevropská unie (zrušena roku 2011 jako nepotřebná),
 • léta:
  • 5.1950 – Schumannův plán,
   • Německo se po WW2 znovu ekonomicky oklepává, Francie a další státy mají tendenci chtít ho zatlačit zpět do země,
   • vyzývá ostatní země Evropy, aby kontrolovali německou militarizaci,
   • = vyzývá k vytvoření nějakého společenství,
  • 4.1951 – Pařížská dohoda, vznik ESUO (evropské společenství uhlí a ocele),
   • na výzvy Schumanna reagují Jean Monet, Conrad Adenauer a Alcide Gasperi („otcové zakladatelé budoucí EU) a vytvářejí ESUO,
   • Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko,
   • Orgány:
    • Vysoký úřad,
    • Společné shromáždění,
    • Soudní dvůr,
  • 7.1952 – smlouva vstupuje v platnost, vznik ESUO,
  • 5.1957 – Římské smlouvy,
   • rozšíření spolupráce,
   • vstupují v platnost 8.1958,
  • Smlouva o EHS (evropské hospodářské společenství),
  • Smlouva o ESAE (Euratom = evropské společenství pro atomovou energii,
   • Orgány:
    • Komise EHS – 9 členů, sídlo v Bruselu,,
    • Rada ministrů EHS – koordinace hospodářské politiky,
    • Parlamentní shromáždění ­– kontrola Komise a Rady, nemá zákonodárné pravomoci,
    • Soudní dvůr,
    • Evropská investiční banka – financování projektů,
    • Hospodářský a sociální výbor – vytváření vizí spolupráce a rozvoje, sídlo v Bruselu,
    • reakce VB,
    • chce vytvořit konkurenční sdružení,
  • 1959 – vznik ESVO (Evropské společenství volného obchodu),
   • Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Lichtenštejnsko, Rakousko, Španělsko, Portugalsko = už kvůli složení moc nemá šanci na úspěch,
   • cíl: nepřekážet si v obchodu,
   • spíš formální,
   • v 90. letech se stává součástí EHS a členové vstupují do EU,
   • v 60. letech vidí, že tudy cesta nevede, opakovaně se snaží vstoupit do EHS, ale je odmítána (předseda EHS de Gaulle má s Brity problém + VB vyžaduje výhody),
 • léta,
  • 7.1967 – Slučovací smlouva,
   • spojení dosavadních smluv (smlouvy o ESUO, smlouvy o EHS a smlouvy o ESAE – Euratom) do jednoho celku,
   • spojením ESUO, EHS a Euratomu vzniká ES (= Evropské společenství),
  • 1968 – Celní unie,
   • zboží zvenku ES je proclíváno společně,
   • Krize integrace,
    • Francie se v ES izoluje, Německo ekonomicky sílí, Francie si nemůže být jistá svým dominantním postavením,
    • otázky o rozšíření – přijetí VB?
    • předseda de Gaulle opakovaně vetuje žádosti VB o přijetí do ES,
    • = zhoršování vztahů, pokles snahy o spolupráci i uvnitř ES, neochota členů ustupovat od vlastních zájmů,
  • Summit v Haagu (12/1969),
   • nastiňuje řešení krize integrace,
   • formuluje body:
    • dokončit budování společného trhu,
    • prohloubení integrace tam, kde si to žádá fungování celní unie a společných politik,
    • rozšíření EHS,
 • léta
  • 1970 – Lucemburská smlouva,
   • ES je finančně soběstačná, má vlastní rozpočet,
   • příjmy ES:
    • ze cla,
    • z příspěvků zemí (příspěvky ve výši 1% HDP),

 

EMU (Evropská měnová unie)

 • chce vytvořit společnou měnu, aby byl obchod v rámci ES ještě snazší,
  • 1979 – EMS (Evropský měnový systém),
   • dohoda o směnných kurzech = pevné kurzy,
   • společná měnová jednotka – ECU (čti eky),
  • 1973 – první (severní) rozšíření,
   • připojení VB, Dánska a Irska,
   • celkem je tedy 9 členských států,
 • léta
  • 1981 a 1983 – druhé a třetí (jižní) rozšíření,
   • + Řecko,
   • + Portugalsko a Španělsko,
   • celkem 12 členských států,
  • 1985 – Schengenská smlouva,
   • zrušení hraničních kontrol uvnitř ES,
   • původně mezi Francií, Německem a zeměmi Beneluxu, pak se rozšiřuje,
  • 1986 – Jednotný evropský pakt (JEA),
   • zajišťuje jednotný evropský trh, volný pohyb osob a kapitálu po ES,
  • 1989 – rozpad SSSR,
   • revoluce středoevropských zemí – hlásí se do ES,
   • ES je rozhodnutá země v jejich revolucích podpořit,
   • program Phare – finanční podpora reforem, originálně pro Polsko a Maďarsko, později i pro další země,
 • léta,
  • 2.1992 – Maastrichská smlouva,
   • Smlouva o Evropské unii = SEU,
   • má dát pevný rámec hlubší spolupráci, počítá s přijímáním nových zemí po rozpadu SSSR,
   • v platnost vstupuje 11.1993 – vznik Evropské unie (EU),
   • Systém pilířů EU,
   • EU se má opírat o 3 pilíře,
   • evropské společenství tvořené institucemi, evropské politiky,
   • SZBP – společné zahraniční a bezpečnostní politiky,
   • spolupráce v oblasti policie a vnitra,
  • 1995 – 4. rozšíření,
   • + Rakousko, Švédsko, Finsko,
   • celkem 15 členů,
  • 1997 – Amsterodamská smlouva,
   • novelizace smluv o EU,
   • změna hlasování,
   • dříve museli souhlasit všichni,
   • teď je umožněna konstruktivní neúčast – když země nesouhlasí, může se nezúčastnit hlasování a tím umožnit schválení návrhu, přestože nesouhlasí,
   • zavádí novou funkci: vysoký zmocněnec pro zahraniční politiku,
   • má řídit společnou zahraniční politiku EU,
   • státy měly totiž velmi odlišné názory na některé situace (např. válka v Jugoslávii), takže bylo nutno sjednotit myšlenky,
  •  1.1999 – vznik ECB (Evropská centrální banka),
   • základní podmínka pro zavedení jednotné měny – EURO,
   • konvertgenční kritéria,
   • soubor podmínek pro přijetí eura,
    • roční deficit pod 3% HDP,
    • zadlužení pod 60% HDP (to dnes nesplňuje nikdo),
   • kdo je splňuje, nahrazuje 1.1.2002 svou měnu EUREM,
  • 12/1999 – summit v Helsinkách,
   • vydává Prohlášení tisíciletí,
    • stanovuje nové cíle a vize pro 21. století a 3. tisíciletí,
    • Evropa se má stát informační společností, klást důraz na životní prostředí, zajistit udržitelný rozvoj v Evropě, zajistit mír a bezpečnost,
   • konkretizuje nový přijímací proces, stanovuje podmínky přijetí nových zemí,
 • Počátek 21. století,
  • 12/2000 – summit v Nice,
   • potvrzuje chartu základních lidských práv,
   • přezozdělení hlasů – už počítá s postupným přijímáním nových zemí (počet hlasů země záleží na počtu obyvatel),
   • další změna v hlasování – kvalifikovaná většina,
   • velké státy nemohou přehlasovat malé a malé státy se nemůžou spojit proti velkým,
  • 1.2002 – Euro,
   • státy, které splňují konvertgenční kritéria, přijímají společnou měnu – euro,
  • 2002 – Konvent,
   • zřízen konvent pro přijetí nové ústavy,
   • už vypršely zakladatelské smlouvy, je potřeba je obnovit – chtějí novou Evropskou ústavu, obnovení a sjednocení smluv,
   • posílení role Evropského parlamentu,
   • Konvent trval 2 roky,
  • 2004 – summit v Bruselu,
   • schválil ústavu,
   • ústava má asi 700 stran,
  • 2005,
   • ratifikační proces – jednotlivé státy mají schválit ústavu,
   • ústava je zamítnuta – je příliš dlouhá a složitá, lidi jí nerozuměli,
  • 5.2004 – 5. rozšíření, 2007 – 6. rozšíření = „východní“ rozšíření,
     • + ČR, Slovensko ad.,
     • + Bulharsko, Rumunsko,
     • celkem má EU 27 členů,
  • 12.2007 – Lisabonská smlouva
   • náhrada zamítnuté ústavy,
   • je stručnější (asi 250 stran),
   • také problémy s ratifikací, ale nakonec přijata,
   • ruší 3 pilíře Maastrichské smlouvy,
   • zakládá nové funkce:
   • předseda Evropské rady – tento stálý předsedy vždy spolupracuje se zemí, která zrovna vykonává předsednictví,
   • ministr zahraničí EU – zajištění jednoty mezinárodní politiky EU,
   • snižuje počet komisařů na 18 (členských zemí už je hodně, takže přestává platit že každá země má komisaře),
   • změny v hlasování – rozšíření většinového souhlasu (ke schválení se musí vyjádřit min. 55% států a 65% obyvatel),
   • subjektivita EU – EU může přijmout rozhodnutí a je to na její zodpovědnost, ne na zodpovědnost států,
   • článek 50 – možnosti vstupu a vystoupení, stanovuje podmínky pro vystoupení,
  • 2012 – Fiskální pakt,
   • Dohoda o finanční stabilitě,
   • reakce na finanční krizi 2008 – 2011,
   • má zajistit, aby už k ničemu podobnému nedošlo,
   • zřizuje dluhovou brzdu – stát by neměl být zadlužen víc než 60% HDP a pokud se víc zadluží, musí přijmout opatření, aby se dál nezadlužoval,
    • ČR a VB nepodepsaly – ČR si pak podepsala dluhovou brzdu 55% HDP,
  • 2013 – 7. rozšíření,
   • + Chorvatsko,
 • BREXIT,
  • 2016 – referendum o Brexitu, ke všeobecnému překvapení je BREXIT těsně schválen, VB začíná jednat o odchodu z EU,
  • 2017 – VB aktivuje článek 50 Lisabonské smlouvy,
  • 1.2020 – VB přestává být členem EU,
  • 1.2020 – 2.1.2021 – přechodné období, řeší se podrobnosti, dopodepisují smlouvy,
  • 1.2021 – VB úplně odchází z EU,

 

Proces přistoupení ČR k EU

 • možnost se poprvé otevřela roku 1989 po rozpadu sovětského bloku a spadnutí železné opony,
  • 1990 – začala přístupová jednání EU a zemí východní Evropy,
   • program Phare – ekonomická podpora reforem ve V Evropě,
  • 1991 – ČR se stává součástí Rady Evropy,
  • 1992 – zastoupení EU v Praze,
   • EU má v Praze velvyslanectví,
   • dohlíží na plnění smluv, na realizaci Phare, na realizace komunikační strategie, propagace EU, zřizovány informační centra atd.,
  • 1993 – rozpad ČSR = zpomalení přijímacího procesu (musí se podepsat nová asociační smlouva atd.),
  • 1993 – Kodaňský summit,
   • stanovuje podmínky pro vstup = Kodaňská kritéria (nové členské státy mají být konkurenceschopné, ne přítěž),
   • stabilní a demokratický stát,
   • funkční právní systém,
   • lidská práva,
   • tržní ekonomika,
   • splnění podmínek hlídá Rada přidružování,
  • 1995 – Bílá kniha,
   • předsvtupní strategie,
   • soubor konkrétních požadavků (např. převzetí evropské legislativy),
  • 1.1996 – Memorandum,
   • ČR vydává memorandum jako oficiální žádost o přijetí do EU,
   • byli jsme zařazeni do první vlny zemí, které mají být přijaty,
  • 1998 – 2003,
   • negociační proces, screening české ekonomiky – nejdřív nepřináší pozitivní zprávy, až roku 2000 se výsledky zlepšily,
   • nové programy podpory:
   • SAPARD – modernizace zemědělství a venkova,
   • ISPA – modernizace oblasti dopravy a životního prostředí (hodně českých obcí z těchto peněz postavilo čističky odpadních vod apod.),
  • 1.2003 – ČR je připravená ke vstupu, ohlašuje připravenost,
  • 5.2004 – ČR se stává členem EU,
   • nadnárodní a mezivládní princip ve vývoji integrace, 

 

Instituce Evropské unie

 • Evropská rada,
  • nejvyšší instituce EU – summit nejvyšších představitelů evropských zemí (za nás většinou premiér),
  • právně není orgánem EU,
  • zastupuje členské státy,
  • úkoly:
   • uzavírání politických dohod,
   • přijímání politických ustanovení,
   • vydávání směrnic pro Radu EU a Evropskou komisi,
   • řešení sporných otázek,
  • schází se obvykle jednou do roka, ale pořádají se i výjimečné summity,
 • Evropský parlament,
  • zastupuje občany EU,
  • zapojen do legislativního procesu, ale nemá legislativní iniciativu (kdyby ji měl, byly by zbytečné národní parlamenty),
  • kontrolní funkce,
  • členy jsou europoslanci,
   • voleni v přímých volbách občany daných států, většinový volební systém,
   • voleni na 5 let,
   • počet europoslanců – 751,
   • počet europoslanců každého státu závisí na poštu obyvatel státu (nejvíce Německo – 91, nejméně Malta – 6, ČR je středně velký stát – 21 poslanců),
   • tradičně se nechává cca 40 volných míst pro nové země,
  • dělí se do frakcí podle politické příslušnosti,
   • největší: Evropská lidová strana,
   • dále: Socialisté, Liberální demokraté, Zelení, Konzervativci, Komunisté…,
   • uzavírají spolu dohody,
  • sídlo: Štrasburk, Francie,
  • výbory jednají v Bruselu (Belgie),
  • vedení a administrativa sídlí v Luxemburku,
  • = neustálé stěhování,
 • Rada Evropské unie,
  • zastupuje členské státy,
  • členové: rezortní ministři členských států,
  • předsednictví si státy střídají po půl roce,
  • sídlo: Brusel,
  • složení rady se liší posle témat zasedání: 10 možných variant,
   • všeobecné záležitosti a vnější vztahy,
   • zahraniční věci,
   • hospodářské a finanční záležitosti,
   • soudní a vnitřní záležitosti,
   • zaměstnanost, sociální politika, zdravotnictví,
   • konkurenceschopnost v rámci EU,
   • doprava, telekomunikací, energetika,
   • zemědělství a rybolov,
   • životní prostředí,
   • školství a kultura,
  • úkoly:
   • schvaluje zákony,
   • schvaluje rozpočet,
   • uzavírá zahraniční smlouvy EU,
   • koordinuje národní politiky,
   • řeší případné spory mezi členy EU,
   • stanovuje výhledové politické cíle EU,
 • rozhoduje se v ní hlasováním,
  • počet hlasů členské země se liší podle počtu obyvatel (nejvíc Německo – 29, ČR – 12, nejméně Malta – 3),
  • systém hlasování se liší podle důležitosti:
   • nutný jednohlasný souhlas,
   • kvalifikovaná většina (musí se vyslovit 15 států, 55% států a 65% obyvatel),
   • prostá většina,
  • pokud chce někdo rozhodnutí zablokovat, musí to chtít aspoň 4 země a 35% obyvatel,
 • pomocný orgán:
  • Coreter,
  • = výbor stálých zástupců,
  • stálá instituce,
  • tvoří ho zástupci zemí (velvyslanci EU),
  • připravují podklady pro jednání Rady,
 • Evropská komise,
  • zastupuje EU jako celek,
  • sídlí v Bruselu,
  • prakticky evropská vláda,
  • 1 země – 1 člen,
  • předseda:
   • jmenován Evropskou radou,
   • dnes Ursula von der Leyenová,
  • komisaři:
   • jmenují si je dané státy,
   • za ČR zasedá Věra Jourová,
  • úřednící:
   • až 35 000 úředních pracovníků,
  • Parlament EU může Evropské komisi vyslovit nedůvěru,
  • komisaři mají rozdělené oblasti působení podle E politik,
  • zasedají 1x týdně,
  • úkoly:
   • navrhují zákony = zákonodárná iniciativa,
   • hájí zájmy EU jako celku = komisaři nehájí zájmy své země,
   • výkonný orgán – vydává nařízení,
   • dohlíží na realizaci smluvních aktů (Maastrich, Schengen atd.),
   • realizuje politiky EU,
   • realizuje mezinárodní obchodní vztahy,
   • spravuje rozpočet,
  • rozhoduje se hlasováním,
 • Soudní dvůr EU,
  • funguje už od založení EU,
  • sídlo: Luxemburk,
  • 1 země = 1 soudce,
  • 9 generálních advokátů,
   • předkládají soudu odborná stanoviska, aby měli podklady pro rozhodování,
   • jmenováni dohodou členských států na 6 let,
  • slušuje více funkcí:
   • ústavní soud,
   • správní soud,
   • civilní a rozhodčí (občanský) soud,
  • funkce:
   • interpretace komunitárního práva (zakládajících smluv, nařízení atd.) = výklad k aplikaci norem a řešení sporů při výkonu komunitárního práva,
   • odborná pomoc národním soudům (matodická),
 • způsoby zahájení řízení:
  • instituce EU, firma, občan, zaměstnanec EU (např. pro nápravu škody) atd. podají přímou žalobu,
  • řízení o předběžné otázce = zahajuje ho sám soud, když některý z legislativních aktů není v pořádku,
   • soud může akt zrušit nebo vynést rozsudek k nápravě,
  • počet soudců:
   • v případě přímé žaloby: řeší soudní komory, 3 – 5 soudců,
   • v případě závažných záležitostí: řeší nejvyšší komora, 13 soudců,
  • generální sekretář:
   • zařizuje fungování soudu,
   • volen na 6 let,
   • spravuje archiv a finanční stránku,
  • Evropský ombudsman,
   • funguje od 1992,
   • řeší stížnost občanů na výkon správy E institucí,
  • Evropský účetní dvůr,
   • od 1975,
   • sídlo: Luxemburk,
   • kontroluje finanční hosporaření EU,
  • Evropská investiční banka,
   • of 1958,
   • sídlo: Luxemburk,
   • poskytuje dlouhodobé investiční úvěry členským zemím, podporuje rozvoj v méně vyspělých regionech,
  • Evropská centrální banka (ECB),
   • od 1998,
   • sídlo: Frankfurt nad Mohanem,
   • provádí měnovou politiku EU,
    • dnes (stále ještě): politika kvantitativního uvolňování (levné peníze do oběhu = nízký úvěr),
   • výbory:
    • Výbor regionu,
     • zajištění principu subsidiarity v EU (problémy má vždy řešit ten, koho se to týká – obce, kraje atd.),
    • Hospodářský a sociální výbor,
     • poradenská funkce (ekonomické otázky),
     • vydává stanoviska pro sociální politiku – také poradenská funkce.

 

Politiky Evropské unie

 • rozdělují se podle různých kritérií:
  • podle realizace,
   • politiky společné = realizace v rámci EU, platí pro všechny země,
   • politiky koordinované = EU spolupracuje v realizaci s národními státy,
  • podle rozhodovací pravomoci,
   • politiky výlučné = rozhodovací pravomoc má EU, dodržují je všechny země (např. politika vnějšího obchodu),
   • politiky sdílené = na formování se podílí členské státy a EU – rozhodovat můžou státy i EU (např. zemědělská politika atd.),
   • politiky doplňující = určují si je národní státy, EU jim dává podporu (např. politika zaměstnanosti, vzdělávání, kultura),
   • národní politiky = jsou v kompetenci států (např. politika obrany a státní správy),

 jednotlivé politiky EU

 • Politika vnitřního trhu a ochrany spotřebitele,
  • jeden z důvodů založení EU,
  • účel:
   • naplnění základních ekonomických svobod,
    • = voný pohyb osob, kapitálu a zboží,
    • = odstranění cla, tarifů, daňových znevýhodnění, poskytování dotací nebo jejich odstranění, sjednocování norem (technických, hygienických atd.),
   • ochrana spotřebitele,
    • definovány roku 2004 v Desateru spotřebitele:
    • občan si může koupit co chce a kde chce,
    • má právo vrátit závadný výrobek,
    • výrobek musí být bezpečný,
    • má právo na dodání info k výrobku,
    • má právo na jasné smluvní podmínky o koupi a prodeji,
    • ceny musí být jasné (např. ceny zájezdu – katalog vs. realita – poplatky),
    • dvouletá záruční lhůta,
    • vrácení zboží bez udání důvodu (kamenný obchod: 3 dny, e-shop: 14 dní),
 • Politika hospodářské a měnové unie,
  • používání společné měny (EURO od 1.1.2002),
  • Eurozóna,
  • státy používající Euro,
  • 17 států,
  • jako poslední se přidalo Estonsko roku 2011, usiluje o to Chorvatsko,
  • ČR se zavázalo Euro přijmout, ale neřeklo kdy,
  • i státy mimo EU (např. Monaco, San Marino, Vatikán),
  • Euro nahradilo ECU,
  • státy v eurozóně musí respektovat ECB,
  • kritéria pro přijetí eura:
   • cenová stabilita = inflace nesmí výt v nejlepších regionech vyšší než 1,5%,
   • dlouhodobé úrokové sazby – rozptyl nesmí být větší než 2%,
   • nízký veřejný deficit ročního rozpočtu – musí být menší než 3% HDP,
   • výše veřejného dluhu – nesmí přesáhnout 60% HDP,
   • stabilita kurzu měny vůči Euru – stejný kurz musí vydržet alespoň 2 roky před přijetím Eura,
 • Politika zemědělská (SZP),
  • nejdražší ze všech politik (40% rozpočtu EU),
  • dotace na zemědělství,
  • sleduje i další cíle,
  • produkce kvalitních, nezávadných a zdraví neškodných potravin,
  • zachování kulturního rázu krajiny (podpora malých farem, rozmanitosti krajiny…),
  • poskytování subvencí na pěstování určitých plodin (poslední dobou jsou trendem biopaliva – řepka olejka, kukuřice…),
  • stanovení kvót, kolik které země můžou produkovat potravin (aby E trh nebyl zahlcen),
 • Regionální politika,
   • cíl: integrace a vyrovnání rozdílů mezi regiony,
   • v Evropě je 140 historických regionů (např. v ČR jsou 3 – Čechy, Morava a Slezsko),
   • Euroregiony = oblasti zasahující do více zemí, které mají společnou historii (v ČR je jich 13 – např. Polabí – zasahuje do S Čech, do Saska ad.),
   • k získávání dat z regionů slouží EUROSTAT (Evropský statistický úřad),
   • rozdělil regiony podle Nomenklatury územních statistických jednotek = NUTS,
   • NUTS 1 = celé státy,
   • NUTS 2 = regiony soudržnosti, u nás 8 (vytvořeny uměle tak, aby měly nad 1 mil. obyvatel a nepřišli jsme tak o dotace na kraje, kde žije méně lidí),
   • NUTS 3 = kraje, u nás 14,
   • NUTS 4 = okresy,
   • NUTS 5 = obce,
   • ERDF = Evropský rozvojový dotační fond,
   • strukturní fondy:,
   • Evropský regionální rozvojový fond – rozvoj regionů,
   • Kohezní fond – vyrovnávání rozdílů mezi regiony,
   • cíle:
   • konvergence = podpora rozvoje,
   • konkurenceschopnost – moderní technologie do regionů,
   • územní spolupráce,
   • připravují operační programy směřující,
   • do infrastruktury,
   • do průmyslu a podnikání,
   • do multifunkčnosti a zemědělství,
   • do lidských zdrojů,
   • každý stát musí podat žádost o financování projektu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!