Molekulová fyzika – maturitní otázka

 

   Otázka: Molekulová fyzika

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): Zmizík

 

 

Molekulová fyzika

 • zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní částicové struktury

 

Kinetická teorie látek

 • vysvětluje makroskopické vlastnosti látek na základě představ, že:

1) stavebními částicemi látek jsou atomy, molekuly, ionty, makromolekuly

atom – rozměry > řádově 10-10m, jádro 10-15m

Složení jádra

 • obal: e,  0-1 e
 • atomové jádro > jsou v něm nukleony (protony: p+, ; neutrony: n0, )

celkový náboj: 0

         počet p+ = počet e

Q p+ = Q e

mp+  = mn0 >> me

 

orbital = oblast nejpravděpodobnějšího výskytu elektronu v okolí atomového jádra

ionty = jsou elektricky nabité stavební částice odvozené od neutrálních atomů nebo molekul

kationty (Na+), anionty (Cl)

 

molekuly – jsou elektricky neutrální vícejaderné stavební částice látek

 • a) chemických prvků (O2, O3)
 • b) chemických sloučenin (H2O, H2SO4)

 

makromolekuly

 • jsou složeny z obrovského počtu vzájemně vázaných atomů
 • jsou stavebními částicemi přírodních látek (škrob, celulóza)
 • jsou částice umělých látek (plasty)

 

krystalické mřížky

 • označují v pravidelné uspořádání stavebních částic (atomů nebo iontů) v prostoru

 

2) částice v látkách vykonávají pohyb

 • a) neuspořádaný (chaotický)
  • Důkaz:

    

  • Difůze – je samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky

    

  • Brownův pohyb – je trhavý pohyb částeček látky

   např.: sáček od čaje (louhování)

 • neustálý
 • tepelný

 

3) částice v látkách na sebe navzájem působí přitažlivými a odpudivými silami, jejich vzájemný vztah určuje vlastnosti jednotlivých skupenství

 

Molární veličiny

Látkové množství      n          [n] = mol

 • velikost souboru stavebních částic měříme pomocí fyz. veličiny látkové množství

 

mol – je látkové množství, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 12g izotopu uhlíku 612C, tento počet vyjadřuje

Avogardova konstanta

 • NA = 6 x 1023 částic/mol
 • Avogardova konstanta tedy současně udává počet částic obsažených v jednom molu látky

 

1 mol: 

 • H         obsahuje NA atomů
 • H2        obsahuje 2NA molekul
 • n = N/NA

 

Molární hmotnost     Mm      [Mm] = kg.mol-1 (g.mol-1)

 • vyjadřuje hmotnost 1 molu dané látky
  • Mm = m/n
 • pomocí molární hmotnosti lze vypočítat hmotnost jedné částice látky m0:
  • m0 = Mm/ NA

 

Molární objem          Vm       [Vm] = m3.mol-1

 • je to objem jednoho molu látky
  •  V= V/n
 • za normálních podmínek je Vm = 22,4dm3
  • Vm = 22,4dm3

 

Atomová hmotnostní konstanta                 mu       [mu] = kg

 • -(1/12) hmotnosti atomu izotopu 612C
 • mu= 1,66 . 10-27

 

Relativní atomová a molekulová hmotnost           Ar, Mr            bezrozměrové veličiny

 • Ar = Ma/ Mu
  • Př.: Ar (Si) = 28
  • Ar (O) = 16
 • Mr = součet všech Ar
  • Př.: Mr (CaCO3) = Ar (Ca) + Ar (C) + 3Ar (O) = 40 + 12 + 3*16=100

 

Teplota a její měření

 • měření teploty je zaměřeno na vytvoření stavu tepelné rovnováhy mezi měřeným tělesem a měřidlem
 • podmínky pro měření teploty
  • teploměr
  • teplotní stupnice
  • jednotky teploty

 

Teploměry

 • první měření bylo provedeno na základě roztažnosti kapalin
 • dle principu činnosti
  • kapalinové (rtuť, líh)
   • objemová roztažnost kapalin
  • bimetalové
   • rozdílná délková roztažnost 2 kovů
  • elektrické odporové
   • založeny na teplotní závislosti elektrického odporu
  • speciální teploměry
   • termoelektrický
   • radiační
  • dle užití
   • venkovní
   • vnitřní
   • lékařský
   • laboratorní

 

Teplotní stupnice

Celsiova teplotní stupnice    t           [t] = °C

Dvě význačné teploty:

 • t = 0°C; bod tuhnutí vody
 • t = 100°C; bod varu vody

 

Termodynamická teplotní stupnice         T                       [T] = K

 • je určena jediným základním rovnovážným stavem soustavy „led + voda + sytá vodní pára“, který nazýváme trojný bod vody

význačná teplota

 • TR – teplota trojného bodu vody
 • TR = 273,16K

 

Fahrenheitova stupnice                   tF                        [tF] = °F

 • používaná v USA

Převodní vzorec z °F na °C

°C = (°F – 32) * 5 / 9

°F = °C * 9 / 5 + 32 °C

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!