Náboženství a jejich vliv v dnešním světě

 

Otázka: Náboženství a jejich vliv v dnešním světě

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): B.

 

 

Náboženství označuje aktivní i pasivní projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci

 • je součástí kultury od počátků existence lidstva a provází jej v celých dějinách
 • je pro člověka cestou, jak pochopit vesmír a svou existenci, dát životu cíl a význam, vyrovnat se se smrtelností
 • v demokratické společnosti je svobodnou volbou každého jedince

 

Má tyto základní podoby:

 • panteismus – ztotožňuje Boha s přírodou
 • polyteismus – uznává více bohů a bohyň pro různé pozemské záležitosti jako plodnost, válku, osud, počasí
 • monoteismus – v němž je jediný Bůh (např. křesťanství, islám, judaismus)
 • deismus – Bůh svět stvořil, ale do jeho chodu nezasahuje (racionalismus – 18. a 19. století)
 • Proti náboženství stojí ateismus, který neuznává a popírá existenci Boha. V náboženských systémech je bůh chápán rozdílně podle vyznání à
 • teologie = theos – Bůh + logos – slovo (nauka o bohu a náboženství) – Bůh skutečně existuje
 • religionistika – zabývá se vědeckým zkoumáním náboženství, studuje dějiny náboženství
  • Dělení:
   • historická – studuje dějiny jednotlivých náboženství
   • srovnávací – porovnává různé náboženské jevy

 

Slovo Bůh pochází se staroindického slova Bhaga, které vyjadřuje něco zářivého, nebeského, co je světlem a zdrojem života

Občan ČR může jakékoli náboženství vyznávat, praktikovat i propagovat. Nikdo nesmí být nucen vyznávat jakékoliv náboženství ani být bez vyznání.

Zpočátku se uctívalo Slunce, Měsíc, hvězdy, přírodní živly apod.

 

Základní světová náboženství:

Světová náboženství lze rozdělit podle tradice, ze které vycházejí.

 • 1) západní tradice čerpá ze semitské rodiny a je založena na tradici proroků, kladném postoji ke světu (dobrota, snaha o jeho vykoupení). Patří zde judaismus, křesťanství a islám.
 • 2) východní tradice vycházejí z indické rodiny, je charakteristická mystika (lidstvo nachází boha uvnitř svého ducha), snaha vysvobodit se z koloběhu duší a víra v absolutně duchovní podstatu reality. Patří sem hinduismus a budhismus.

 

KŘESŤANSTVÍ

 • nejrozšířenější světové náboženství
 • víra v jednoho Boha (monoteistické náboženství)
 • vzniklo v 1. st. n. l. na území dnešního Izraele
 • křesťanství navazuje na judaismus – zejména idea spasitele = mesiáše (X židé čekají na spasitele dodnes)
 • cca 50 n.l. = doba apoštolů – křesťanství se šíří na západ, svou úlohu sehrávají apologeti

 

Odlišnosti východ/západ:

 • ZÁPAD – hlavou církve je papež, Ježíš Kristus všude zobrazován jako ukřižovaný
 • VÝCHOD – hlavou patriarchové (je jich více) – Ježíš Kristus zobrazován jako vzkříšený
 • učení Ježíše z Nazareta, který působil jako kazatel a reformátor židovství, za své vystupování byl zatčen a odsouzen ke smrti ukřižováním
 • základní symbol křesťanství je kříž (Ježíš zemřel na kříži)
 • křesťané považují Ježíše za Božího syna (jeho příchod předpověděli proroci)
 • křesťané věří, že Ježíš třetí den po své smrti vstal z mrtvých a vystoupil k Bohu otci (stvořiteli světa) na nebesa, svou smrtí tak vykoupil hříchy člověka à proto je nazýván Spasitel, Kristus
 • Svatou trojici, kterou křesťané vyznávají, doplňuje Duch svatý
 • křesťané se na „Trojjediného“ boha obracejí prostřednictvím modliteb
 • správní jednotkou je diecéze v čele s biskupem
 • povinnosti: miluj Boha a bližního svého, desatero přikázání
 • cíl: dosáhnout společenství člověka a Boha v jeho slávě a odpuštění hříchů
 • posvátné texty:
  • Písmo svaté = Bible
  • Starý zákon – sdílí křesťanství s judaismem (39 knih)
  • Nový zákon – hovoří především o životě a působení Ježíše z Nazareta ve 4 evangeliích (Jan, Matouš, Marek, Lukáš) – 27 knih
 • hlavní proudy:
  • římští katolíci
  • ortodoxní (pravoslavní) křesťané
  • protestanti
   • 12. století – vznik lidových kacířských hnutí
   • zříkají se složité církevní hierarchie, měřítkem víry pouze Bible, odmítají celibát, mnišství, kult svatých a andělů
   • náboženské obřady se konají v kostelech
   • hlavou římskokatolické církve je papež (nyní František), který sídlí ve Vatikánu
 • hlavní křesťanské svátky:
  • Advent a Vánoce – advent je čas očekávání Vánoc (4 týdny), oslavy narození Ježíše Krista (25.12.)
  • Půst a Velikonoce – 40 dní před Velikonoci, které připomínají ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše
  • Na nebe vzestoupení Páně – Ježíš vstoupil na nebe
  • Letnice – svátky Ducha svatého
 • křesťané věří ve spásu duše, vzkříšení a věčný život
 • křesťanem se člověk stává přijetím křtu, který symbolizuje vzkříšení do nového života
 • křesťané věří v posmrtný život, očekávají, že jednoho dne Kristus sestoupí opět na zem, poté bude následovat zánik světa a poslední soud
 • v roce 313 vydal římský císař Konstantin I. tzv. edikt Milánský = měl platnost zákona, zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími, nechal se jako první pokřtít, aby šel příkladem
 • 1054 se křesťanství rozdělilo na východní (ortodoxní, pravoslavné) a západní (římskokatolické) à pravoslavná církev nepřijala papežství, nesouhlasila se zavedením latiny do národních bohoslužeb

 

Římskokatolická církev

 • kněží – musejí zachovávat celibát
 • chrámy jsou postaveny na půdorysu východního kříže
 • modlí se k otci a Marii a k svatým (skuteční lidé, kteří byli za své skutky prohlášení za svaté)
 • přijímají pouze hostie (oplatek)
 • křest – křtí malé děti hned po narození – pokropením vodou
 • v čele církve stojí papež à řecký kříž

 

Evangelíci

 • faráři – mohou se ženit nosí talár a někteří dokonce chodí v civilu
 • chrámy jsou postaveny na půdorysu latinského kříže není moc zdobený, nemají v chrámu obrazy svatých ani sochy
 • modlí se k Bohu nebo k Ježíši
 • nejdůležitější je čtení výkladu z Bible
 • přijímají podobojí – hostii a víno
 • křest – někteří křtí malé děti a někteří dospělé (pokropením nebo ponořením)
 • latinský kříž

 

Pravoslavní

 • farář se musí ženit – nesmí jít na faru, pokud nemá manželku, pokud chce postoupit na biskupa, musí být svobodný (poslat manželku do kláštera nebo počkat až zemře)
 • chrámy jsou postaveny na půdorysu rovnoramenného kříže (kostel je velmi zdobený)
 • při bohoslužbě stojí a jen se křižují a klaní
 • přijímají podobojí – mají to na lžičce jako směs
 • křest – malé děti se křtí ponořením a musí být nazí
 • pravoslavný kříž

 

BIBLE

 • = „Písmo svaté, kniha knih“, biblos= kniha – řecký původ
 • základní pramen pro judaismus a křesťanství
 • soubor knih různých literárních žánrů – mýty, poezie, proroctví, záznamy
 • složení: 66 knihStarý zákon (39), Nový zákon (27)

 

Starý zákon

 • vznik v Palestině, psán hebrejsky – písmo zprava doleva, nemá samohlásky + malá část aramejsky = hovorový jazyk židů, mluvil tak i Ježíš
 • obsah:
  • 1) nejstarší příběhy z minulosti světa – Adam a Eva, Babylonská věž, bratrovražda Kain a Abel, potopa + Abrahám, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš à hebrejská část (společné křesťanům a židům)
  • 2) navíc, pouze u křesťanství (2,3,4) – prorocké knihy – proroci = boží mluvčí, kteří tlumočili lidem boží vůli, vedli je k nápravě života a dávali jim naději do budoucna
  • 3) apokalyptická literatura – apokalypsa = odhalení/zjevení, odhaluje tajemství budoucnosti
  • 4) poezie, písně, žalmy
   • Boží smlouva s lidem: uzavřel ji Bůh skrze Mojžíše s Izraelci na poušti pod horou Sinaj, když putovali z Egypta
   • před uzavřením se museli všichni zavázat, že budou dodržovat boží zákon a Desatero

 

Nový zákon

 • 27 knih, psán řecky, vypráví o životě a skutcích Ježíše Krista
 • evangelia = radostná událost – Marek, Matouš, Lukáš, Jan – vyprávějí o životě, učení, smrti, zmrtvýchvstání Ježíše
 • Ježíš – v dětství žije v Nazaretu, jeho život nekončí smrtí, ale ukřižováním à podstata radostné zvěsti à vstal z mrtvých a stal se zárukou věčného života pro každého, kdo se k němu hlásí
 • není to životopis JK, je to psáno na základě setkání Ježíše s lidmi
 • původně psán unciálním způsobem – pouze velká písmena, slova nemají mezery, bez interpunkce
 • obsah:
  • 1) podobenství – drobné příběhy ze života, na kterých si máme uvědomit něco důležitého
  • 2) horská řeč – etický program křesťanství = jak se máme chovat k lidem, jací máme být, jak žít
  • 3) Ježíšova smrt – narozen 24./25. 12., odsouzen kvůli popularitě, začalo se s ním spolčovat hodně lidí, a to se nelíbilo představitelům a místodržícím – dělal ze sebe božího syna
   • zradil jej Jidáš – jeden z apoštolů, dovolil Ježíšovo zatčení
   • odehrála se v Jeruzalémě, velerada rozhodla o jeho smrti v čele s Pilátem Ponským
   • smrt ukřižováním (v pátek) – tehdejší forma trestu, na pahorku Golgota
   • odsouzením a smrtí končí evangelia
  • 4) Nová smlouva – Bůh ji uzavřel skrze svého syna Ježíše se všemi lidmi
   • „Nové přikázání Vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval Vás“
  • 5) Skutky apoštolů – pokračování Lukášova evangelia, zachycuje počátky křesťanství a jeho šíření
  • 6) Apoštolské listy – dopisy apoštola Pavla křesťanským obcím
  • 7) Zjevení Janovo – jediný novozákonný text apokalyptické literatury
   • řecký překlad hebrejských textů à řecký starý zákon = Septuaginta (v překladu 70 = přibližný počet autorů)
   • překlad z hebrejštiny do latiny à latinská bible = Vulgata (vulgus=lid)
   • 1947 – Kumránské svitky – tzv. svitky „od Mrtvého moře“ – v jeskyni nalezeno malým chlapcem několik džbánů s různými koženými svitky a mezi nimi bylo proroctví Izaiášovo – starší než dosavadní hebrejské rukopisy

 

JUDAISMUS

 • vznikl ve 2. tisíciletí př. n. l.
 • monoteistické náboženství
 • vyznavači jsou židé
 • věří v jediného Boha, který stvořil svět, dal mu zákon = tóra a určil Izraelity vyvoleným národem
 • Bůh bývá označován jménem JAHVE
 • hebrejská část Bible = Pět knih Mojžíšových (Tóra/Zákon) – řecký název = Pentateuch
  • GENESIS, EXODUS, NUMERI, LEVITICUS, DEUTERONOMIUM
 • TANACH = hebrejská bible = Tóra + proroci + spisy
  • výkladu Tanachu, židovského náboženství a jeho práva se věnuje TALMUD
 • povinnosti: žít podle Talmudu = sbírka 613 příkazů, pouček a jejich výkladu pro židovskou víru
 • cíl: dosáhnout spásy na tomhle světě
 • věří v zmrtvýchvstání a smíření, v další život v nebi nebo pekle
 • centrem Židů byl chrám v Jeruzalémě – zakladatel král Šalamoun
 • antisemitismus = náboženská a rasová nenávist Židů, vše vyvrcholilo ve 20. st. Holocaustem (= vyvražďování Židů za 2. sv. války)
 • zakladateli národa jsou praotcové Abrahám, Izák a Jákob
  • Abrahám – odchází do Kanánu – „země zaslíbené“, aby se zde usadil à Palestina
  • syn Izák – syn Jákob (Izrael) – syn Josef + dalších 11 synů
  • Josef – předpověděl 7 let hojnosti a 7 let svobody (po výkladu faraonova snu) – jmenován správcem Egypta
  • přemístí se s otcem a se svými bratry do Gošenu (Egypt) a tam se izraelský národ   rozrůstá
  • Egypťané vidí v rozrůstajícím národě nebezpečí -> udělají z Izraelitů otroky
  • Mojžíš – zachráněné otrocké dítě, Bůh vykonává své plány skrze něj (zjevení v hořícím keři, tři znamení)
   • vyvedl Izraelity z egyptského otroctví – popisuje kniha Exodus à rozestoupení Rudého moře (40letá cesta), hora Sinaj, 10 přikázání
   • sám do země zaslíbené nedošel, až jeho nástupci – Jozue a soudci = vůdci nastoleni Bohem – vystřídáni řadou králů – např. David, Šalamoun

 

Bůh a jeho zákon:

 • Bůh dal prostřednictvím proroka Mojžíše zákon (10 přikázání vyrytých na 2 kamenných deskách) – na hoře Sinaj
 • judaismus chce blaho na tomto světě – má k němu kladný vztah, posmrtný život neví, jaký bude, není tak důležitý
 • Bible nedokazuje existenci Boha, pouze konstatuje
 • Bůh je jediný stvořitel, všemocný, dává člověku vědět o sobě prostřednictvím zjevení, člověk odpovídá modlitbou

 

Náboženská pravidla:

 • modlitba 3x denně, přísná pravidla stolování zahrnující potravu vyhlášenou za čistou – tzv. košer, nejedí vepřové!
 • chlapci osm dní po narození podrobeni obřízce
 • centrum veřejné bohoslužby = synagoga – modlitby ve stoje, společenské obřady a studium
 • obrácena k Jeruzalému, sedí se do čtverce, všichni tváří k Tóře
 • muži na hlavách čapky (jarmulky) a přes ramena bílé modlitební šály
 • vyvrcholením obřadu je otevření skříňky s textem Tóry, ty jsou neseny dokola synagogy a lidé se jim klaní
 • šema = modlitba, která se odříkává 2x denně
 • rabíni = židovští učitelé, představený synagogy – čtou Tóru

 

Židovské svátky:

 • Sabat – nejdůležitější žid svátek, den odpočinku, rodinný svátek, každou sobotu, čtení Bible a společný oběd
 • Pesah – „Velká noc“, svátek nekvašených chlebů, jarní svátek, osm dnů, vzpomínka na vyvedení z otroctví
 • Roš Hašana – židovský Nový rok
 • Jom kipur – Den Smíření, nejsvětější den v roce, 10. den nového roku
 • Chanuka – svátek světel, svátek znovuzasvěcení chrámu, = zimní svátek
 • Sukot – podzimní svátek, oslava sklizně ovoce, táboří se venku ve stáncích z větví, „svátek stánků“, připomíná obydlí Izraelitů při pouti z otroctví
 • Pentecostes – svátek týdnů, oslava žní, 7 týdnů po Pesahu, souvisí s odevzdáním zákona na hoře Sinaj

 

Symboly židovství:

 • Kipa – znamená totéž co kopule nebo klenba, také pokrývka hlavy, kterou věřící židé nosí
  • je také známá pod výrazem z jidiš „jarmulka“, což je slovo pravděpodobně slovanského původu.
  • Menora – sedmiramenný svícen je skutečným symbolem židovství, a to již od starověku
  • Davidova hvězda – hexagram, zvaný též Davidova hvězda nebo Davidův štít je tvořen dvěma propletenými rovnostrannými trojúhelníky. Tento symbol je často považován za oficiální symbol židovství.
  • V současnosti se v ČR k judaismu hlásí asi 3 tisíce lidí, na sklonku 19. stol. žilo u nás na 140 tisíc židů

 

ISLÁM

 • třetí velké monoteistické náboženství, vychází ze stejného základu jako judaismus a křesťanství
 • vznikl v 7. století
 • islám= závazek a oddanost
 • zakládá si na misionářském úspěchu = nezastaví se ani před šířením mečem – „satelitem“ je S. Arábie
 • cíl: úplné podřízení se Alláhově vůli
 • zakladatelem je prorok Mohamed, který pocházel z Mekky
 • jednou měl zjevení (40 let) – vyzván, aby se vzdal pohanství a polyteismu v Mekce a začal hlásit existenci jediného boha Alláha
 • Korán mu nadiktoval archanděl Gabriel – M neuměl číst, naučil se 78 tisíc slov nazpaměť
 • roku 622 prchá Mohamed z Mekky do Mediny = hidžra (= počátek muslimského letopočtu)
 • roku 630 útok proti Mekce – podrobení, 632 náhle umírá, na jeho místo řada kalífů
 • Alláh – má 99 (+1) jmen – každý má vryto v dlani, kdo se je naučí, má přímou cestu do nebe, 100. jméno zná pouze velbloud
 • Korán (vyprávění) – posvátný text, obsahuje ústní a písemné záznamy o zjeveních proroka Mohameda
  • neomylné slovo boží, seslané z nebes, ničím nezměnitelné
  • samotná recitace v originále zajišťuje muslimům milost = baraka
  • obsahuje částečně Starý a Nový zákon + Mohamedovy výroky
  • Ježíš: když Jidáš zradil, stal se podobný Ježíšovi, omylem ukřižován místo něj, Ježíš přišel do nebe, odtud se vrátí, zabije všechny nevyznavače islámu, zemře a bude pohřben vedle Mohameda v Medině
  • nemá se překládat, potvrzuje existenci andělů a božích poslů
  • věří v existenci duchovních bytostí – džinů
 • Hadíth – tradice, následuje hned za Koránem, = záznam života a skutků Mohameda
 • obsahuje: Sunnu (příklad) a Proroka – vzor, jejž by měli následovat všichni muslimové
 • spojením Koránu a Sunny vznikl Šaría (zákon) – podrobný průvodce životem a chováním
 • Dělení islámu:
  • Sunnité (90 %) – řídí se Koránem
  • Šíité – považují za legitimní islámské vůdce jen potomky Mohamedovy rodiny, neuznali jeho nástupce Barka
  • hlavní rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jak se odhalována boží vůle = wahabi
 •  5 základních pilířů islámu:
  • Vyznávat jediného boha (šaháda) – „Není boha kromě Alláha a Mohamed je boží prorok“. Samotné odříkání tohoto vyznání stačí k tomu, aby se člověk stal muslimem.
  • Modlitba (salat) – modlit se předepsaným způsobem, muslimové se modlí 5 × denně
   • každý sám, několik lidí společně nebo v mešitě (27x hodnotnější), svolává muezzin
   • znehodnocení modlitby: pokud před modlícím projde pes, osel nebo žena
  • Půst (saum) – v ramadánu nesmí muslimové jíst, pít, kouřit ani se pohlavně stýkat v době od úsvitu do západu slunce
  • Dobročinnost (zakát) – dávat potřebným almužnu – muslimové musí odevzdat 2,5 % svého příjmu a něco ze svého majetku na dobročinné účely
  • Poutě (hadždž) – jednou za život musí muslim vykonat pouť do posvátné Mekky, tím získá titul HADŽI
   • náboženské obřady se konají v mešitách, ženy do nich mají přístup zakázán
   • nejedí vepřové, žádný alkohol
  • muta – manželství na dobu určitou (rok, měsíc, víkend), možno mít až 4 manželky, ale nesmí žádnou zanedbávat
  • džihád – „svatá válka, usilování o boží věc“–bojovníci, kteří padnou v džihádu, mají zajištěnou přímou cestu do nebe
  • ráj x peklo
   • cesta do ráje – přechod po mostě, pod nímž je peklo
   • nevěřící mají most úzký -> spadnou do pekla a tam se škvaří, ale později jdou také do ráje – např. křesťané
   • věřící = muslim – má most široký, hlídaný anděly
   • ráj – veliký strom, příjemný chládek, 4 řeky (voda, víno, mléko, med) + hurisky = panny na obveselování mužů

 

HINDUISMUS

 • je náboženstvím indické civilizace
 • vznikl ve 2. tisíciletí př. n. l.
 • čerpá z posvátných spisů tzv. véd (obsahují chvalozpěvy)
 • polyteistické náboženství
 • vyznavači jsou hinduisté, svatostánky – pagody, bud chrámy
 • hinduisté věří v množství bohů, kteří jsou ztělesněním přírodních sil a ovlivňují lidský osud
 • hlavní bohové: Brahna – stvořitel, Višnu – udržovatel, Šiva – ničitel
 • povinnosti: uznat védskou moudrost, a odkazy bohů, ke kterým chtějí přistoupit
 • cíl: mokša = osvobození z věčného převtělování a vstup do světa bohů
 • náboženské obřady se konají v klášterech
 • guru = duchovní učitelé hinduismu
 • sansára = koloběh zrození, smrti a opětovného zrození (jsou zde uvězněny všechny bytosti, dokud se jim nepodaří z tohoto procesu se osvobodit), toto se označuje jako karma

 

BUDDHISMUS

 • vznikl v 6. – 5. st. př. n. l.
 • zakladatelem byl Gautama Sithártha, který byl často nazýván Buddhou („probuzeným“)
 • théravádovský kánon – buddhistické posvátné knihy
 • základní buddhistický posvátný spis: Tripitaka – Tři koše rozprav
 • buddhistické společenství se nazývá sangha – vedeni guru = mistřichtějí dospět k poznání a nejvyšší pravdě
 • Trirantna (tři klenoty) je základním buddhistickým pojmem (Buddha – učitel, dharma – zákon, sangha – obec)
 • buddhistické učení:
  • Velký vůz – opírá se o Buddhovy rozpravy
  • Malý vůz – řídí se tradicí „cesty starých“, vyhnutí se jakémukoliv ublížení jiné bytosti Diamantový vůz – nejvyšší forma, srovnání s Buddhou
 • neteistické náboženství -> žádný Bůh, nepřipouští pojem duše
 • vyznavači jsou buddhisté – nesmí zabíjet, dopouštět se sex nemorálnosti, lhát, brát drogy, alkohol
 • vychází z hinduismu
 • Dalajláma je duchovní vůdce tibetského budhismu
 • zážitkové poznání po řadě znovuzrození (reinkarnací) je závislé na karmě (kvalitě chování) a vede k probuzení
 • 4 ušlechtilé pravdy:
  • existuje utrpení, existuje příčina utrpení, utrpení je možné ukončit, cesta vedoucí k zániku utrpení
 • cíl: dosažení nirvány (= stav osvobození od utrpení, nedostatku, převtělování)
 • posvátné texty:sbírky Vijána a Nijáha
 • náboženské obřady se konají v klášterech

 

ASI PŘED 2500 LETY VZNIKLY V ČÍNĚ DVA VELKÉ NÁBOŽENSKO – FILOZOFICKÉ SYSTÉMY – KONFUCIÁNSTVÍ A TAOISMUS.

 • nikdy v evropském pojetí à nevěří v žádného boha ani v božské bytosti
 • sklon k materialismu + pověrčivost a záliba v magii à uctívání mrtvých předků
 • soustřeďují zájem na pozemský život člověka a lidskou společnost

 

KONFUCIANISMUS

 • Vznikl v Číně v 5.stol. př.n.l.
 • Zakladatelem je Konfucius
 • Zdůrazňuje pojem Li = správné chování a disciplína
 • považují své učení spíše za životní postoj a morální systém než za náboženství
 • mravnost není vrozena, musí být vypěstována výchovou a učením à vhodný vzor = Li

 

TAOISMUS

 • vznikl v Číně v 6. -4. stol. př.n.l.
 • je založen na učení knihy Tao-te-t´ing, jejíž autorství tradice připisuje čínskému učenci Lao-c´
 • zdůrazňuje niternost, umírněnost a život v harmonii s přirozeným během věcí
 • významné úspěchy v lékařství – vyvinuli akupunkturu, systém zdravotních cvičení
 • snaha vyvinout elixír věčného mládí
 • celý vesmír ovládají dvě protikladné síly: JIN a JANG
 • JIN – tma, měkkost a ženskost
 • JANG – světlo, tvrdost a mužskost

 

SEKTY A JINÁ NÁBOŽENSTVÍ

 • Nová náboženská hnutí jsou náboženství, která vznikají v nové vlně zájmu o náboženské skutečnosti ve 2. pol. 20. stol.
 • Často čerpají podněty z křesťanství nebo orientálních náboženství
 • Některé nové náboženské skupiny, označované jako sekty, s sebou přinášejí společensky problematické jevy, např.)
 • bezvýhradná poslušnost, potlačování svobody, izolace, utajování informací, vyžadování obětí od členů, nemožnost vystoupení, upevňování strachu aj.
 • původ v křesťanství – Moonisté = federace žen za mír, svobodným členům vybírá vedení partnery – dokonalé rodiny
 • Děti boží, Slovo života
 • Mormoni (církev Ježíše Krista svatých posledních dnů) – mnohoženství
 • Svědci Jehovovi – neslaví narozeniny, Vánoce, Velikonoce, nesmí přijmout transfuzi krve, odmítají vykonávat vojenskou službu, nevolí, popírají, že Ježíš zemřel na kříži
 • časopisy: Strážná věž, Probuďte se, sídlo: Brooklyn, zakladatel: Ch. T. Russel
 • původ v islámu – Bahá’í
 • původ v hinduismu – Haré krišna, Oshovo hnutí, Transcendentální meditace, Sri chinmoy
 • psychokulty – scientologická církev – s okultním a magickým pozadím – satanismus, novopohanství
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!