Náboženství – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Náboženství

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Barbora Kolářová

 

Náboženství = vztah člověka ke skutečnosti, která ho přesahuje, představa že existuje ještě jiný nadpřirozený svět (skutečnost nelze vědecky podložit)

 • náboženství je pro lidi cesta jak pochopit vesmír, svět a svou existenci
 • (hlavním znakem je víra a její uctívání)
 • každé náboženství se vyznačuje rituály
 • občas se prolíná s filozofií

 

RELIGIONISTIKA = věda zkoumající náboženství, jeho vznik, rozvoj a historii

TEOLOGIE = nauka o bohu

 

Vývoj

 • původně přírodní náboženství – uctívání zvířat a předmětů (totemismus) – už v pravěku
 • uctívání kultů (kult ženy – Venuše)
 • rituály (rituální pohřby)
 • poté v Antice – POLYTEISMUS – uctívání více bohů (mají svojí hierarchii = pantheon) – každá pozemská záležitost byla v rukou bohů
 • poté až monoteistické

 

Světová náboženství

 • západní – založena na tradici proroků, kladný postoj ke světu. Vznik na blízkém a středním východě. (Judaismus, …)
 • východní – z indické rodiny, vyznačují se mystikou. Snaha o vysvobození z koloběhu duší. Pochází z Indie. (Hinduismus, …)

 

Judaismus

 • nejstarší monoteistické náboženství – bůh Jahve
 • praotec Abrahám, prorok Mojžíš
 • očekávají příchod mesiáše
 • vznik – 3. tisíciletí př.n.l. (Palestina – dnes)
 • silně spojeno s Izraelem
 • základ pro další náboženství
 • posvátná kniha – Tóra (5 knih Mojžíšových – Starý zákon)
 • symboly: Synagoga (největší v Jeruzalémě), davidova hvězda (6), jarmulka, Menora (7)
 • zvyky a tradice:
  • košér (rituálně čisté jídlo)
  • šabat – každá sobota odpočinek
  • obřízka (při narození)
  • Bar micva (chlapec se stává mužem – 13 let), Bat micva (pro dívky – 12 let)
  • (Chatuna – židovská svatba)
 • svátky:
  • Pesach – vymanění židů z egyptského otroctví
  • Chanuka – osmidenní svátek světel
  • (Roš Hašana – Nový rok (září/říjen)
  • Jom kipur – den smíření

 

Křesťanství

 • nejrozšířenější, monoteistické
 • vznik – 1. stol. n. l.
 • vychází z Judaismu
 • zakladatel – Ježíš Kristus (mesiáš, spasitel světa)
 • posvátná kniha – Bible (Starý a Nový zákon
 • větve – katolická (řecko, římsko), pravoslavná, protestantská
 • příslušnost dána křtem
 • symboly: kříž, ichtus (ryba), Triquetra (symbol svaté trojice)
 • tradice: půst, křížová cesta, křest, svaté přijímání, …
 • Nedělě – sváteční den (den Páně)
 • svátky: Velikonoce, Vánoce, svátek Tří králů, Mikuláš

 

Islám

 • nejmladší monoteistické abrahámovské náboženství
 • vznik v 7. století
 • druhé nejpočetnější
 • založil Mohamed
 • v 1. st. Šel z Mekky do Mediny = hidžra
 • bůh = Alláh
 • posvátná kniha – Korán (neměnná absolutní pravda) + Hadísy (soubor výroků a činů Mohameda)
 • dvě větve
  • Sunnité 90% (ortodoxnější – tradičnější)
  • Šíité 10% (radikálnější)
 • přísné zákony – zákaz alkoholu, nesvoboda žen, …
 • 5 pilířů Islámu (povinnosti):
  • šaháda (vyznání víry)
  • salát (modlitba 5x denně)
  • zakát (almužna) – vyčleňují část svých příjmů chudým
  • saum (půst) během Ramadánu
  • hadžhadž (pouť do posvátné Mekky)
 • symboly: hvězda a půlměsíc, mešita
 • svátky: Ramadán – měsíc půstu (9.), (Den Hidžra – první den islámského roku)

 

Buddhismus

 • vznik – 580 př. n. l. v Indii
 • nejrozšířenější v Asii
 • neteistické náboženství
 • posvátné knihy – Tipitaka
 • Buddha = osvícený
 • 1. buddha – Siddhártha Gautama – královský syn, založil mnišský řád, dokázáno že žil a zemřel!
 • celibát, meditace, studium textů, …
 • osm šťastných symbolů (lotos)
 • posvátná stavba – stúpa
 • chtějí dosáhnout nirvány – stav nevědomí – osvobození od Sansáry (nekonečný koloběh reinkarnací)
 • svátky: Vesak – Den Buddhy, Losar (Nový rok)

 

Hinduismus

 • jedno z nejstarších – 2. tisíciletí př.n.l. (Indie)
 • nemá zakladatele, jen několik set bohů
 • polyteistické
 • tři hlavní bohové: Brahma – stvořitel, Šiva – ničitel, Višnu – ochránce
 • posvátné texty – Védy, Purány (psáno sásnkrtem)
 • hinduistou se člověk rodí
 • rozdělení do 4 varen (společenských vrstev) – vznikly po obětování prvního muže (Puruša) z jeho těla
 • karma = zákon příčiny a následku
 • víra v reinkarnaci
 • svátky:
  • Hólí (oslava jara)
  • Divalí (oba doma s rodinou)
  • Chrámové bohoslužby – nepravidelné

 

Nová náboženská hnutí a sekty

 • Adventisté sedmého dne (z křesťanství), 19. st., Bible, očekávají druhý příchod JK
 • Haré Kršna (z hinduismu), 20. st., bůh Kršna, zpívají Mahámantru
 • Satanisté (opak křesťanství), satan – padlý anděl, spíše životní filozofie, satanské devatero (opak desatera), 666, obrácený kříž, pentagram
 • Rastafariáni (z judaismu)
 • Svědkové Jehovovi
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!