Náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi


Otázka: Náročné životní situace a vyrovnávání se s nimi

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): Veronika Kovarik

 

 

Náročné životní situace

 • Náročnou situací rozumíme takovou situaci, kdy je třeba na cestě k cíli překonat určitou překážku
 • Pro někoho to může být např: obtížné cvičení z matematiky, neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní vytížení, nutnost hospitalizace
 • S náročnou situací souvisí také stres, frustrace, konflikt a deprivace
 • Na cestě k cíli musíme překonat určitou nemalou překážku
 • Různé situace – u každého člověka je vnímání situace jiné – test z matematiky, hospitalizace, kontakt s cizím člověkem, úmrtí, rozchod…

 

Náročné situace může člověk:

 • Zvládnout – účelné a společensky přijatelné chování
 • Nezvládnout – nepřiměřené, neúčelné chování = další náročná životní situace a komplikace

 

Adaptace = přizpůsobení se

 • Aktivní – situaci si přizpůsobím svým potřebám
 • Pasivní – přizpůsobení se dané situaci

 

Coping

 • Schopnost poradit si s mimořádně obtížnou situací
 • Někteří lidé se poddávají nemoci, bezmocnosti a rezignují
 • Nemocný člověk je pasivní, apatický a zvýšeně závislý, plačtivý, neochotný komunikovat – potřeba zvýšené péče, dát psychologickou podporu, ale je výskyt lidí, kteří si na péči zvyknou, i když se dokáží o sebe postarat, ale potřebují pomoc (= naučená bezmocnost)
 • Řešení svízelných situací má vliv na osobnost jedince, způsoby zvládání

 

Copingové strategie

 • Řešení problému – změna stresové situace
 • Rozumové přeznačkování – hledání pozitiva na problému, přehodnocení
 • Vyjádření emocí, křik, pláč, smích
 • Vyhledávání sociální opory – telefonát, návštěva
 • Vyhýbání se problému – dělat něco jiného
 • Únik do fantazie – únik od reality
 • Sebeobviňování, sebekritika 
 • Sociální izolace – člověk chce být sám, vstřebat situaci

 

Stres

 • Zatížení nebo přetížení organismu různými podněty a situacemi, které jedinec vnímá jako nadměrnou zátěž

Podněty mohou být:

 • Fyziologické – hlad, žízeň, horko, chlad, nadměrný hluk, nedostatek spánku
 • Psychické – strach ze selhání, strach z výkonu, z nemoci, z vývoje choroby, ze ztráty zaměstnání, ze ztráty někoho blízkého
 • Strach může být dále vyvolaný: přetížením informacemi, množstvím práce, nedostatkem odpočinku, dlouhodobě napjatými vztahy mezi lidmi, neshodami v rodině
 • Mírný stres může zvýšit výkon, mobilizovat síly k dosažení náročného cíle
 • Velký stres vede k poklesu výkonu, k chybám, k selhání
 • Dlouhotrvající nebo opakující se duševní stres může vést ke zhoršení obranyschopnosti organismu, dochází k častějším somatickým onemocněním

 

Důsledky:

 • Zhoršení obranyschopnosti organismu
 • Narušení životosprávy, nechuť k jídlu, zvýšený příjem potravy
 • Pocit únavy, poruchy spánku
 • Přílišná vzrušivost nebo projevy apatie
 • Nesoustředěnost
 • Příznaky somatického onemocnění: bolesti hlavy, žaludku, žlučníku, bušení srdce atd…

 

Zvládání stresu:

 • úspěšně se daří zvládnout stres jakoukoliv činností nebo pohybovou aktivitou, od úklidu domu, práce na zahradě až po sportovní činnosti
 • při vyrovnání se stresem je důležitá podpora blízkých lidí
 • člověk by si měl najít to, co ho baví, co ho potěší
 • stresor = negativně působící vliv na člověka

vnitřní

 • tělesné – neuspokojení základní potřeby (hlad, žízeň, bolest, únava,…)
 • psychické – negativní emoce (strach, úzkost, nervozita)

vnější

 • sociální – závažné životní události (úmrtí, rozvod, svatba, vězení,…)
 • fyzikální – dlouhotrvající hluk, chlad, teplo

stresové reakce – „boj“ nebo „únik“, „zamrznutí“

 

Frustrace

 • jedná se o psychický stav, který prožíváme, pokud nejsou uspokojovány naše potřeby 
 • řešení situace:
 • pozitivní, vhodné, přijatelné
 • méně vhodné, nežádoucí
 • rezignovat, vzdát se, aniž bychom se vůbec pokusili o zdolání překážky, opustit původní cíl
 • překonat překážku, dosáhnout cíle zvýšeným úsilím, mobilizací sil
 • obejít překážku, dosáhnout cíle jinými cestami, někdy i náročnějším způsobem, ale nevzdávat se původního cíle
 • oddálit splnění cíle na pozdější dobu nebo změnit cíl
 • ustoupit od původního cíle na pozdější dobu nebo změnit cíl
 • ustoupit od původního záměru a utéci se do snění – k fantazijním představám

frustrační tolerance

 • schopnost odolávat frustraci bez vážnějších výkyvů psychofyziologické rovnováhy a bez následků narušení zdraví

faktory ovlivňující frustrační toleranci

 • dědičné vlivy 
 •  temperament a specifika nervové soustavy
 • typologické vlivy 
 • osobnost
 • vyčerpávání, oslabení, úraz, nemoc, handicap 
 •  např. koktavost, problémy se zrakem
 •  Člověk je dvakrát frustrovaný a zvýšeně citlivý v oblasti své vady
 • věk 
 • s rostoucím věkem stoupá, ale v určitých chvílích člověk může klesat
 • malé děti a starší lidé mají nízkou frustrační toleranci (nedokáží odložit reakci a vyrovnat s napětím z nezdaru)
 • v určitých obdobích života se frustrační tolerance snižuje (puberta, odchod do důchodu)
 • nedodržování správné životosprávy
 • spánkový režim, špatná strava, nedostatek pohybu a nízká fyzická kondice
 • mentální defekty
 • lidé se nestačí vyrovnávat s nároky prostředí a mohou trpět nereálností svých cílů
 • výchova
 • správná výchova vede k přiměřené adaptaci na neúspěchy a nezdary
 • přílišné hýčkání a protektivní výchova vedou ke vzniku nižší frustrační tolerance

 

Deprivace

 • je závažnější forma frustrace
 • častější je psychická – dítě v nemocnici (odděleno od rodičů, málo hraček, málo lidského kontaktu = apatie, nezájem, zástava vývoje a návrat ve vývoji – regrese)
 • trvá-li příliš dlouho, vzniká trvalé poškození psychiky

dělení

 • biologická – nedostatek potravy, tepla, spánku
 • motorická – nemožnost přiměřeného pohybu – uzavření v jedné místnosti
 • smyslová – nedostatek podnětů
 • sociální – ztráta sociálního kontaktu (samotka)
 • citová – neuspokojení potřeby lásky, jistoty

 

Konflikt

 • Je jednou z náročných životních situací 
 •  Jde o střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli 
 •  Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat z určitých variant či alternativ jednu
 • Je přirozenou součástí života 
 • Příležitost, jak si uvědomit vlastní odlišnosti nebo to, co nás spojuje s ostatními lidmi

Do konfliktu se dostávají:

 • Potřeby 
 • Zájmy 
 • Cíle 
 • Názory 
 • Hodnoty 
 • Konflikty mohou nastat v činnostech, které realizujeme

Pocity při konfliktu:

 • Rozčilení
 • Napětí
 • Úzkost
 • Strach
 • Lítost
 • Pocit viny
 • Pocit křivdy
 • Bezmoc
 • Zlost
 • Agrese

 

Dělíme na:

Intrapersonální

 • Odehrává se v rámci zkušeností jedince, mezi jeho motivy, názory, pocity
 • Konflikt dvou kladných sil
 • Konflikt dvou záporných sil
 • Konflikt mezi kladnou a zápornou silou

Intrapersonální

 • Konflikty, které se týkají alespoň dvou jedinců 
 • V případě konfliktů mezi skupinami hovoříme o sociálním konfliktu

 

Konflikt je:

 • Dynamický, mnohovrstevný
 • Sám o sobě není negativním jevem
 •  Negativně v něm působí nejistota, strach, agrese 
 • Obsahuje konstruktivní prvky 
 • Je zdrojem změn
 •  Zabraňuje stagnaci
 • Stimuluje zájem
 • Podněcuje k vyřešení problémů
 • Ověřuje a zhodnocuje vztahy
 • Uvolňuje napětí

 

Konfliktní situace:

 • Prvky racionální (obsahové, věcné)
 • Prvky iracionální, emocionální 
 • Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami těsnější a dlouhodobější, tím se konflikt stává intenzivnějším

 

Zvládání konfliktu:

 • Hledání různých alternativ
 • Zpravidla neexistuje jen jedno jediné „správné“ řešení konfliktu
 • Postupné řešení problému
 • Naučit se předvídat důsledky navržených řešení
 •  Vybírat vhodná řešení
 • Přináší „zisky“ všem účastníkům konfliktu
 •  Je realistické, uskutečnitelné 
 • Je přijatelné pro obě strany (nemusí být ideální, ale je přijatelné)
 • Předchází opakovanému objevení konfliktu
 • Je to řešení společné

 

Obranné mechanismy 

 • Obranné reakce jsou využívány jednak v prožívání nemoci, tak běžném životě
 • Pomáhají udržovat duševní rovnováhu a zdraví, snižují psychické napětí, mohou být určitou formou adaptace
 • Jednotlivé reakce se mohou jednotlivě kombinovat a doplňovat
 • Jakmile se však stanou převládajícím či jediným způsobem řešení náročných situací, jsou ukazatelem maladaptace neboli špatnému přizpůsobení

Únik

 • Unikání id reality, např. užívání alkoholu, cigarety, drogy, léky, přejídání, workoholismus, sexuální promiskuita, změna zaměstnání, odstěhování, sebevražda

Agrese

 • Nepřiměřené agresivní chování a jednání jak vůči sobě, tak vůči druhému
 • Slovní nebo fyzická (brachiální) – facky,…

Regrese

 • Ústup, krok zpátky ve vývoji
 • Dospělý člověk se začne chovat jako dítě, používá pláč, sliby,…

Sebeobviňování

 • Člověk se na sebe dívá kriticky
 • Snaha o obviňování osoby, která přesahuje únosnou míru

Projekce

 • Podsouvání vlastních negativně hodnocených či potlačovaných vlastností druhým lidem
 • Žárlivost, pověry, předsudky

Vytěsnění

 • Odsunutí, vytlačení nepříjemní věci ze složky vědomí do podvědomí

Disociace

 • Rozpad, rozklad
 • Odpojení se od určité oblasti myšlenek, od nějakého trama
 • Může se projevit ztrátou paměti
 • Vystupňované vytěsnění
 • Mohou se objevit ztráty hybnosti 

Potlačení

 • Odstranění nepříjemného z myšlení, hovoru
 • Účinná při krátkodobém zvládání stresu, náročné situace
 • Slouží pro nabrání síly, než začne problém řešit

Represe

 • Člověk potlačí nápady nebo přání ještě dříve, než ho vysloví

Bagatelizace

 • Zlehčování problému

Racionalizace

 • Rozumové zdůvodňování nějakých situací, chování

Fantazie

 • Dosažení nedosažitelného cíle ve světě fantazie

Identifikace

 • Ztotožnění
 • S osobou, která tentýž problém také prožívala a zvládla ho
 • Př. On se vyléčil, tak já taky
 • Může být špatný i dobrý vzor

Fixace

 • Zastavení vývoje jedince, který se nepřizpůsobí situaci a řeší problémy stále stejným, neproduktivním způsobem
 • Člověk ustrne na stejném způsobu chování

Opačné reagování

 • Chování protichůdné s tím, co si člověk přeje nebo prožívá
 • Podstatou bývá strach
 • Pacient se chová jako veselý, i když prožívá úzkost, strach

Kompenzace

 • Vzájemné vyrovnání, poskytnutí náhrady
 • Snažíme se vyniknout v jiné oblasti než v té, kde máme limity
 • Př. Nevidomý hudebník, pinpongáři vozíčkáři

Egocentrismus

 • Člověk se snaží být stále středem pozornosti a zájmu

Izolace

 • Vystupňovaná forma úniku, která umožňuje vyhnout se neúspěchu, potížím, zklamání
 • Straní se lidí, je osamocený
 • Pravděpodobnost nastání konfliktů a frustrací
 • Může dojít k trvalé izolaci

 

Péče o duševní zdraví

 • Pro zachování duševního zdraví je nutné dodržování klasických zásad správné životosprávy:
 • Pravidelný příjem potravy
 • Racionální strava
 • Čas na odpočinek a spánek
 • Aktivní odpočinek
 • Přiměřený pohyb
 • Omezení příjmu škodlivých látek (nikotin, alkohol, drogy)

Aktivní odpočinek

 • S fyzickou námahou
 • Takto by měli odpočívat lidé se zvýšenou duchovní námahou
 • Fyzické sporty, turistika, práce na zahradě, procházka, venčení psa

Pasivní odpočinek

 • Měl by aktivizovat mysl
 • Měli by vykonávat lidé, kteří pracují se zvýšenou fyzickou námahou
 • Četba, sudoku, filmy, plánování něčeho
 • U profesí se zvýšeným tlakem na psychickou rovnováhu je další možností duševní hygieny tzv. psychohygiena = systém návodů a pravidel sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví a duševní rovnováhy. Způsob je individuální, každému vyhovuje něco jiného
 • Některé relaxační postupy jsou krátkodobé. Slouží k rychlému uvolnění napětí, dobytí klidu a energie. Jiné slouží k celkovému zklidnění, trvalé harmonii. Některé užíváme občas, jiné každý den. 

 

Možnosti relaxace:

Dechová relaxace

Tělesná relaxace

 • Autogenní trénink
 • Svalová relaxace
 • Masáž
 • Baby masáž
 • Jóga
 • Antistresová masáž

Meditace

Aromaterapie

Muzikoterapie

Arteterapie

 • Léčba výtvarnou činností
 • Malování
 • Modelování
 • Hlína
 • Textilie
 • Způsob relaxace a v psychologii jako diagnostika

Taneční terapie

Imaginace

 • Relaxace pomocí představ, fantazie
 • Tzv. snění ve dne

Zoo terapie

 • Podpůrná léčba
 • Rehabilitace a relaxace pomocí zvířat
 • Felinoterapie = terapie pomocí koček
 • Canisterapie = terapie pomocí psů
 • Hippoterapie = pomocí koní
 • Ornitoterapie = pomocí ptáků
 • Farmterapie = terapie na farmě, starají se o zvířata, obdělávají pole.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!