Náš stát – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Náš stát

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Tereza Skřivanová

 

 

 

 

Vznik a vývoj našeho státu. Náš stát v současnosti a jeho postavení ve světě.

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Vznik a vývoj české státnosti
-osídlení již od nejstaršího paleolitu
-5. stol. př. n. l. – Keltové – Bójové
-5. stol. n. l. – stěhování národů
-6. stol. – příchod Slovanů
-7. stol. – Sámova říše
-9. a 10. stol. – počátek Velkomoravské říše
-995 – Přemyslovský stát – sjednocení
-1212 – zlatá bula sicilská – koruna krále je dědičná
-1526 – nástup Habsburků
-1. světová válka – protirakouský odboj Maffie, Československá národní rada
-28. října 1918 – samostatný stát
-29. září 1938 – konference mocností v Mnichově
-1946 – vítězství komunistů ve volbách
-1948 – komunisté k moci
-21. 8. 1968 – normalizace
-17. listopad 1989 – sametová revoluce
-1. leden 1993 – vznik ČR

 

Typ státu a forma vlády
-forma vlády: demokracie (demokratické x nedemokratické státy)
-typ státu: parlamentní republika (monarchie x republika)
-územní struktura: unitární stát (unitární stát x federace, konfederace)

 

-rozdělení státní moci:
prezident – moc výkonná
-občan ČR, starší 40ti let, na 5 let, max. 2krát za sebou
-fce: vyznamenání, jmenuje soudce, profesory VŠ, uděluje milosti, jmenuje premiéra a vládu, přebírá demisi, vyhlašuje amnestii, vrchní velitel vojsk, reprezentuje republiku
vláda – moc výkonná
-premiér + ministři (počet není přesně určen)
-občas ČR, 18+
-fce: spravuje stát, má právo navrhnout zákon, vydává vlastní prohlášení
parlament – moc zákonodárná
-Senát (horní komora) – 81 členů
-Poslanecká sněmovna (dolní komora) – 200 členů
soudní moc

 

 Ekonomie
-vyspělá země
-málo zemědělství, ale hodně průmyslu (automobilový, textilní, chemický)
-volný trh, ne plánovaná ekonomika

 

Samospráva
-umožňuje občanům aktivní účast na rozhodování o věcech, které se jich týkají
-správní právo: správa veřejného majetku, práce ministerstev, fce krajů a obcí
-státní správa:
ústřední správní orgány – ministerstva, úřad pro ochranu hospodářské soutěže
územní správní orgány – např. jednotlivé úřady práce
-obec – základní jednotka veřejné správy ČR, územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu území obce (extravilán x intravilán)
-občan – trvalý pobyt, bydliště
práva: může volit a být volen do obecního zastupitelstva, účastnit se referender, podávat návrhy k projednání
povinnosti: platit poplatky, dodržovat veřejný pořádek
-samostatná působnost obce – zastupitelstvo pečuje o rozvoj území, hospodaří se svým rozpočtem
-přenesená působnost obce – obec s rozšířenou působností – vydává řidičské průkazy, zápis do matriky

 

Obecní orgány
Obecní zastupitelstvo – schvaluje rozpočet, územní plán, vydává vyhlášky, vyhlašuje referenda, voleno občany v komunálních volbách, ze svých řad volí starostu a místostarostu
Městská rada – z řad zastupitelů, předkládá a projednává návrhy, rozhoduje o smlouvách, dohlíží na vyhlášky
Starosta – reprezentuje město navenek, svolává a řídí schůze, obecního zastupitelstva, odpovídá za informování veřejnosti
Kraj – uskupení obcí, širší územní společenství orgánů

 

Právní stát
-3 pilíře – nikdo nesmí být trestán, pokud neporušil zákon, každý je subjekt práva (nikdo nestojí nad zákonem), vláda lidu založena na vládě zákona (garance rovnosti před zákonem)
-základ pro demografický systém, vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva

 

Demografie
-zkoumá obyvatelstvo, populaci
-skládá se ze základních složek demografické reprodukce
-mortalita, natalita, morbidita (nemocnost), fertilita (plodnost), sňatečnost, rozvodovost, mobilita
-12. 12. 2014 – 10,5 mil. obyvatel
-od roku 1994 záporný PP, ale díky imigraci počet obyvatel mírně stoupá
-nízká plodnost (1,5 dítě/žena)
-ČR – národnost: 90,4% česká, 3,72% moravská, 0,11% slezská, 1,89% slovenská, polská, německá, romská
-ČR původně tranzitní, nyní cílová země

 

Srovnání s okolními státy
ČR – malý stát, poměrně vysoká míra nezaměstnanosti, malé výdaje na školství i zdravotnictví
HDP – více než Polsko nebo Slovensko, naopak méně než Rakousko nebo Německo
PP – nejvíc Slovensko, Rakousko; Polsko, Rakousko a ČR jsou na tom stejně (-0,05%)

 

Náš stát a mezinárodní organizace
-Rada Evropy (1993)
-NATO (1999)
-UNESCO (1993)
-OSN (1993)
-EU (2004), Schengen (2004)

 

Symboly
-velký státní znak, malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna (Škroup píseň, Tyl slova), patrony Čech (sv. Václav a babička Ludmila)

 

Zdroje: vlast.cz, portal.gov.cz, czech.cz, czso.cz, business.center.cz, imaturita.cz, demografie.info.cz, wikipedia.org, dvs.cz, mzv.cz, zápisky ze sešitů

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!