Nekonvenční technologie obrábění

 

   Otázka: Nekonvenční technologie obrábění

   Předmět: Technologie

   Přidal(a): Jakub H

 

NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ

 • Nekonvenční technologie obrábění jsou založeny na využití fyzikálního nebo chemického principu úběru materiálu
 • Jedná se převážně o bez silové působení nástroje na obráběný materiál, bez tvoření klasických třísek, vznikajících při obrábění řeznými nástroji.

 

 Výhody:

 • Vysoká přesnost
 • Vysoký výkon
 • Obráběni nezávisí na mechanických vlastnostech materiálu
 • Materiál nástroje nemusí být tvrdší než obráběný materiál
 • Vhodnost uplatnění v automatizovaných provozech, využití systémů CAD, CAM.
 • Zvýšení odolnosti proti korozi a únavové pevnosti

 

Nevýhody:

 • Vysoká cena
 • Nákladný servis
 • Vysoká kvalifikace pracovníků
 • Dostupnost

 

Použití:

 • Pro těžko obrobitelné materiály (tj. žáropevných a žárovzdorných ocelí, kalených ocelí a litin, keramických materiálů, slitinových kovů, titanových slitin, kompozitních slitin atd.),
 • Pro velmi přesné obráběni
 • Na pevné, tvrdé a křehké materiály
 • Na tvarově složité součásti
 • Výroba velmi malých děr nebo děr s nakřivenou osou
 • výroba přesných miniaturních součástí (vyšetřovací sondy v medicíně, v řídící a regulační technice),
 • různé pomocné operace (odstranění zalomených nástrojů, ojehlování)

 

Druhy:

 • Elektroerozivní obrábění
 • Elektrochemické obrábění
 • Obrábění ultrazvukem
 • Obrábění laserem
 • Obrábění paprskem elektronů
 • Obrábění plazmou
 • Obrábění vodním paprskem

 

ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ

Princip:

 • k úběru materiálu dochází přímím působením účinku elektrické energie anebo kombinací elektrické energie a mechanické práce

 

1) Elektrojiskrové obrábění

 • úběr materiálu je založen na krátkodobém intenzivním elektrickém výboji
 • výboj vzniká mezi elektrodami, anodou(obrobek) a katodou(nástroj), které jsou ponořeny v dielektrické (nevodivé) kapalině
 • výbojem vzniká teplo čímž se materiál natavuje a vypařuje
 • nástroj má negativní tvar obrobku
 • materiál nástroje: měď, mosaz, grafit
 • kapalina: olej, petrolej

Použití:

 • k výrobě dutin, zápustek, otvorů složitých tvarů
 • Pro těžko obrobitelné materiály
 • Pro nepřístupná místa

 

2) Anodomechanické obrábění

 • nástroj: kotouč, pás, drát
 • materiál nástroje: litina, měď, konstrukční ocel
 • elektrolyt: vodní sklo a glykol (zamezuje zasychání elektrolytu)
 • kapalina plní funkci izolátoru s chladícím účinkem

Princip:

 • k úběru materiálu dochází kombinovaným účinkem elektrické energie a mechanického tření
 • výboj vzniká mezi elektrodami mezi které je přiváděn elektrolyt
 • proces probíhá při vysokých teplotách
 • elektrolyt na povrchu vytváří nevodivou pasivační vrstvu (je vytvořená z usazujících se solí a oxidů)
 • rotující nástroj v místě obrábění pasivační vrstvu rozruší a setře

Použití:

 • broušení nástrojů
 • rozřezávání tvrdých a těžkoobrobitelných materiálů
 • vyřezávání profilů

 

ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBĚNÍ

 • úběr materiálu je založen na elektrochemickém rozpouštění materiálu obrobku
 • působením elektrického proudu v elektrolytu dochází mezi elektrodami k pohybu iontů

anoda – dochází k reakci a k následnému rozpouštění povrchu

katoda – se o tyto ionty obohacuje

nástroj – měď, nerez, ocel

pasivační vrstva – aby se usazování zabránilo musí se nástroj otáčet anebo elektrolyt proudit

 • zvláštním způsobem je elektrochemické broušení

 

1) Obrábění otáčející se elektrodou

 • elektrolyt s rozpustným brusivem

Použití:

 • broušení nástrojů
 • dělení materiálů (tvrdých, křehkých, těžkoobrobitelných)
 • výroba drážek

 

2) Obrábění proudícím elektrolytem

 • nástroj má negativní tvar obrobku
 • mezi nástrojem a obrobkem je mezera menší než 1 mm
 • elektrolyt je přiváděn velkou rychlostí

Použití:

 • tvarové obrábění (hloubení dutin různých tvarů)
 • těžko obrobitelné materiály

 

OBRÁBĚNÍ ULTRAZVUKEM

 • podstatou je řízené rozrušování obráběného materiálu
 • optimální frekvence je 20-30 kHz

Princip:

 • k úběru materiálu dochází účinkem brusiva, které se přivádí ve formě suspenze mezi ultrazvukem rozkmitaný nástroj a obrobek
 • zrna brusiva jsou rozkmitána a zároveň zatlačována do materiálu, čímž dochází k obrábění

Kapalina:

 • petrolej, voda, benzín

Brusivo:

 • karbid křemíku, karbid boru, korund

Nástroj:

 • houževnatý, pevný, pružný
 • konstrukční ocel, mosaz, měď, nerez ocel

Obráběné materiály:

 • tvrdé, křehké, elektricky nevodivé materiály
 • sklo, keramika, slinuté karbidy

Použití:

 • výroba děr
 • dělení materiálu
 • těžko obrobitelné materiály

 

OBRÁBĚNÍ LASEREM

 • laser je kvantový zesilovač světla (kvantový = má velké množství fotonů)
 • laser produkuje optické záření

Druhy:

 • Polovodičové
 • Kapalinové
 • Plynové (směs plynů, např. helium, argon)
 • Krystalové

Princip:

 • xenonová výbojka osvítí rubínovou tyčinku ze které se začnou uvolňovat fotony které procházejí přes polopropustné zrcadlo a optickou soustavou je paprsek usměrněn do konkrétního místa na obrobku
 • po dopadu se mění velká kinetická energie na tepelnou a dochází k natavení a odpaření materiálu

Použití:

 • dělení materiálu
 • gravírování
 • složitě tvarované součásti
 • medicína – chirurgie

 

OBRÁBĚNÍ ELEKTRONOVÝM PAPRSKEM

 • zařízení je umístěno ve vakuové (vzduchoprázdné) komoře
 • komora je vyrobena z korozivzdorné oceli

Princip:

 • zdrojem svazku elektronů je wolframová katoda
 • přes elektromagnetickou čočku je paprsek usměrňován na materiál
 • velká kinetická energie se mění na tepelnou a dochází k natavení a vypaření
 • obrábění probíhá ve vakuu aby elektrony nebrzdily částice o2

Použití:

 • výroba velmi malých děr
 • dělení materiálu
 • v jaderném průmyslu

 

OBRÁBĚNÍ PLAZMOU

 • plazma je směs volných elektronů, pozitivně nabitých iontů a neutrálních atomů
 • pracovní plyn – vzduch, argon, vodík, dusík, a jejich směs

Princip:

 • plazma vzniká působením elektrického oblouku v plazmové pistoli kdy dochází k disociaci –
 • (rozštěpení) plazmového plynu na ionty a volné elektrony
 • při vysokých teplotách dochází k odtavování a vypařování částic materiálu
 • 10 000 – 30 000 °C

Použití:

 • dělení materiálu
 • těžko obrobitelné materiály
 • hloubení
 • svařování

 

OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM

 • moderní, kvalitní, a ekologická metoda
 • cílem je vysoká přesnost
 • tloušťka materiálu je 1 až 200 mm

Základní postupy:

 • Čistým vodním paprskem
 • měkčí a tenčí materiály
 • Vodním paprskem s abrazivem
 • sklo, keramika, ocel
 • tvrdé materiály
 • abraziva: karbid křemíku, diamantový prach, korund, granátový písek

Princip:

 • vysokotlaké zařízení umožňuje stlačit vodu až na 4150 barů
 • ve směšovací komoře do vodního proudu přimísíme abraziva
 • pohyb paprsku je řízen počítačem (přesnost, opakovatelnost výroby)

Výhody:

 • přesnost
 • rychlost
 • nedochází k tepelným šokům
 • naprogramování
 • nedochází ke změně struktury materiálu
 • čistý řez bez otřepů
 • nevznikají žádné škodlivé plyny a páry
 • nedochází k porušení povrchové úpravy materiály
 • malý prořez

Nevýhody:

 • cena, náklady údržbu
 • nevyhnutelný kontakt s vodou -> nutnost ošetření kovových materiálů
 • u nasákavých materiálů je nutné vysoušení
 • možnost změny barvy nebo znečištění některých materiálů

Využití:

 • dělení materiálu
 • tvarově složité součásti
 • použití na velké množství materiálů
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!