Německá klasická filozofie – maturitní otázka ZSV (3)

 

   Otázka: Německá klasická filozofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): anonymní

 

 

 

 

 • předkritické a kritické období – I.Kant, Fichte, Schelling
 • Hegel – filozofie vývoje absolutní ideje, triády, názor na stát
 • starohegelovci a mladohegelovci
 • materialistické koncepce 19. – 20. století
 • Feuerbach – antropologický materialismus
 • marxismus – 3 směry vývoje

Německá klasická filozofie
Immanuel Kant

 • 1724-1804, německé osvícenství, pod vlivem Descartese
 • pochází z Köninsbergu (Prusko) ⇒ Kaliningrad (Královec) – nikdy jej neopouští
 • univerzitní profesor (metafyzika, přírodní vědy, logika, matematika)

1. období předkritické

 • zabývá se především přírodními vědami
 • teorie vzniku sluneční soustavy (⇒ Laplaceova teorie)
 • Všeobecné dějiny přírody a teorie nebes

2. období kritické – od roku 1770

 • 3 otázky ve filozofii – filozofie na ně má umět odpovědět
  • co mohu vědět? – gnozeologie, episteniologie
  • co mám činit? – etika (nejpodstatnější)
  • v co mohu doufat? – filozofie náboženství
 • Kritika čistého rozumu
  • gnozeologie, existují dvě formy poznání
   • apriorní – předem dané, schopnost myslet, rozumové poznání (vliv Descartese, Leibnitze)
   • aposteriorní – dodatečně dané, smyslovost – receptivita

 

 • Kritika praktického rozumu
  • etika (forma kategorického imperativu) ⇒ německý romantismus Schiller a Goethe
  • rozum
   • teoretický – poučky, zásady, ideje, tak to jest
   • praktický – tak máš jednat, imperativ – všeobecně daný
    • hypotetický
     • podmíněno vůlí jedince (podmíněný)
    • kategorický
     • nepodmíněný = etika, tři zásady etiky
 1. “Jednej tak, aby maxima tvé vůle mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství.”
 2. “Jednej tak, aby lidství v tobě bylo účelem, nikoliv prostředkem.”
 3. zásada autonomie neboli povinnosti – vnitřní svobodné rozhodnutí člověka

 

 • Kritika soudnosti (estetika)
  • transcendentní – přesah, nelze vše poznat ⇒ agnosticismus
  • transcendetální – před zkušeností, stav našeho vědomí
   • estetika
    • jevy – fenomény, ⇒ fenomenologie (19.stol.)
    • jevy jsou poznatelné, protože jsou v prostoru a čase ⇒ ukládají se do vědomí
    • můžeme je empiricky přijmout – poznat
    • synteticky apriorní a aposteriorní
    • věci o sobě – nepoznatelné, nelze empiricky ověřit, základy agnosticismu
    • “koperníkovský obrat”
     • doposud předmětem zkoumání pouze objekty ⇒ nyní subjekty
    • logika (vliv Aristotela)
     • analytika
      • analytické soudy
       • subjekt – predikát (predikát obsažen v subjektu)
       • pouze popisují skutečnost
      • syntetické soudy – rozšiřující soudy
     • dialektika
      • úloha rozumu, vývoj (⇒ Hegel)
      • tři základní ideje
       1. nesmrtelnost duše – psychologická
       2. svoboda – kosmologická
       3. nekonečnost Boha – teologická
 • mají transcendentální idealitu, nemají empirickou realitu
 1. pokritické období
 • vědy, ⇒ vliv na romantismus, pozitivismus, fenomenologii
 • kritizován iracionalisty (Nietzche)

 

Johann Gottlieb Fichte
– vliv Kanta
– Vědosloví

 • filozofie činné stránky
 • “Filozofii si volíme takovou, jací jsme sami.” – etika autonomie
 • materialismus
  • sensualismus – objekt zkoumání – věci, pasivní stránka
 • idealismus – představa věcí, myslící subjekt – Já, činná stránka
 • vztah mezi materialismem a idealismem je iracionální

Friedrich W. Joseph Schelling

 • žák Fichteho
 • Systém transcendentálního idealismu
 • idea polarity (filozofie polarity)
  • subjektivní ideový princip X objektivní hmotný svět
  • ⇒ sloučení ⇒ filozofie identity

⇒ přírodovědci (Purkyně, Humbold)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • žák Schellinga, objektivní idealista, pruský filozof
 • zakladatel novodobé dialektiky – vývoj ve společnosti
  • chápán logicky (myšlení) i ontologicky (společnosti)
  • prostřednictvím úspěšného jedince (lest rozumu)
  • změna ve skocích (kvantita ⇒ kvalita ⇒ kvalita se později stává kvantitou)
  • světový duch vládne dějinami
 • dialektická triáda
  • vývoj filozofie
  • teze – počátek myšlení, základ bytí
  • antiteze – částečná negace teze (pozitivní část zůstává)
  • syntéza – negace negace, zpochybnění toho, co jsme vyjádřili
 • filozofická triáda – vývoj absolutní ideje
  • logika (teze)
   • absolutní idea ve stavu bytí pro sebe, abstraktní idea
  • filozofie přírody (antiteze)
   • stav jinobytí (absolutní idea se nevyvíjí)
  • filozofie ducha (syntéza)
   • rozvoj sebe sama, proces sebenalezení
   • objektivní – rodina, právo, dějiny filozofie
   • subjektivní – psychologie
   • absolutní – umění, filozofie, náboženství
  • absolutní idea
   • základ, čistá idea, pohyb neosobní
   • vývoj = změny ve skocích ⇒ stupňovitý vývoj

Díla

 • Logika
 • Fenomenologie ducha
 • Dějiny filozofie

Pokračovatelé

 • starohegelovci – rozšiřování myšlenek v oblasti náboženství, konzervativní
 • mladohegelovciradikální, kritika, odsouzení absolutní ideje, materialisté

Ludwig Feuerbach

 • empirický antropologický materialismus (zaměřeno na člověka – 2 části duševní a tělesná)
 • vliv Hegela, od 30 let mladohegelián
 • Myšlenky o smrti a nesmrtelnosti
 • Podstata křesťanství
 • 1841, kritika náboženství
  • lidé si své bohy vytvořili – odpor k náboženství
   • egoistické důvodu (nikoliv láska k Bohu, ale k člověku)
   • potřeba se navrátit k smyslově konkrétnímu člověku
   • zakladatel Filozofického antropologismu
   • láska člověka k člověku je důležitější, než láska k bohu
  • ⇒ vliv na marxismus

19. století – dělení filozofie

 • politika – pravice X levice (marxismus)
 • noetika – racionalismus X irracionalismus
 • ontologie – materialismus X idealismus

Marxisté

 • eklektická (vybírá ze zdrojů)
  • německá klasická filozofie (Hegel – triády),
  • Feuerbach
  • anglická politická ekonomie
 • Smith, Richardo, Mathus – teorie nadhodnoty
  • utopičtí socialisté
   • Fourier – výrobně-spotřební celky (falangy), výměnný obchod
   • Saint Simon – řízená plánovaná ekonomika, beztřídní společnost
   • Owen – vize továren, New Harmony (Anglie), Harmony Hall (USA)
  • znaky
   • materialismus, monismus, eklekticismus
   • optimistická ⇒ dokonalá společnost
   • evolucionistická ⇒ dokonalá společnost (socialismus předstupněm komunismu)

představitelé:
Karl Marx

 • 1818 – 1883, marxismus
 • 1842 – redaktor Rheinoche Zeitang = Rýnské noviny – poté zakázány
 • Paříž – Brusel – Londýn, Brusel – zárodek komunistické strany – 18 členů
 • díla
  • Komunistický manifest
  • Kapitál – kritika vykořisťování
  • Ke kritice politické ekonomie

Bedřich Engels – dialektický materialsimus

Vladimir I. Lenin – doplnění marxismu o leninismus

Josef V. Stalin – rozdělení marxismus – 2 části

 

 • dialektický materialismus
  • vývoj myšlení, společnostii, vývoj v protikladech a skocích (Hegel)
  • zákony dialektické
   • zákon jednoty a boje protikladů
   • zákon přechodu kvantity v kvalitu ⇒ nová kvantita
   • zákon dvojí negace (Hegel)
  • historický materialismus
   • kritika kapitalistického výrobního způsobu
   • základna
    • výrobní způsob
     • výrobní prostředky
      • vlastní kapitalisté
      • pracovní předměty (to, co vyrábíme)
      • pracovní prostředky (to, čím vyrábíme)
      • kapitalisté žijí na úkor dělníků
     • výrobní vztahy – v procesu výroby (rozdělování, směny, spotřeby)
    • nadstavba
     • odrazem základny
     • společenské vědomí
     • filozofie, etika
     • náboženství
     • právní, politické vědomí
    • politická ekonomie, vědecký komunismus

3 směry vývoje marxismu:

 • socialistický marxismus
  • ČSSR – č.4 ústavy 1960, KSČ
 • komunistický
  • Lenin, Stalin, SSSR do roku 1991
  • ideál do budoucna, beztřídní společnost, pouze jedna = dělnická
 • neomarxismus
  • před 2. světovou válkou
  • prvky anarchismu, psychoanalýzy, existencialismus
  • rozpor s marx-leninským učením
  • Německo, Francie, 50.léta USA, Pražské jaro
  • 1923 – Frkafurktská škola kulturní kritiky
   • Erihh Fromm
   • “Mít nebo být”
   • přirozená forma existence – vlastnictví
   • Marcus Haberbaus

Marxistická filozofie – zásadní nedostatky

 • přeceňování ekonomické základny
 • nad ní vědomí – odrazem ekonomiky – výrobní způsob
 • nadstavba – politika, právo, psychologie, náboženství
 • podceňována osobnost člověka – duchovní fenomén
 • podceňována forma osobního vlastnictví
 • špatná prognóza vývoje společnosti
 • přeceňování plánovaného hospodářství
 • cenzura – vznik samizdatu

 

Frankfurt. škola kulturní kritiky:

 • Erich Fromm “Mít nebol-li být” – úloha vlastnictví x existence (vlastnin – přiroz.)
 • Markus
 • Haberbans

 

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!