Neolitická revoluce – maturitní otázka

dejepis

 

   Otázka: Neolitická revoluce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Dvorakovaa

 

Dějiny lidstva se dělí do 5 časových epoch:

1. PRAVĚK

 • Od objevení hominidů na planetě do vynalezení písma
 • Asi 3 miliony let přes Kristem – 3500 let př n l
 • Objevení písma Mezopotámie, Egypt
 • V ČR písmo až 863 Cyril a Metoděj

2. STAROVĚK

 • Objevení písma a vznik nových říší až zánikem západořímské říše 476 n l

3. STŘEDOVĚK

 • Zánik západořímské říše až objevení knihtisku nebo objevení Ameriky 1492
 • Knihtisk Johanes Gutemberg 1452 – 1453
 • V Čechách 1526 bitva u Moháče – konec Jagelonců

4. NOVOVĚK

 • Objev knihtisku, Ameriky až 1. světová válka

5. MODERNÍ DĚJINY

 • Konec 1. světové války až současnost

 

MEZOPOTÁMIE

 • Část úrodného půlměsíce – nejlepší podmínky
 • Je to území říše mezi řekami Eufrat a Tygris
 • Měli úrodu 2 – 3 x ročně – závlahy ze severu
 • Neměli zimu
 • Epos o Gilgamešovi – potopa světa – Babylonský příběh – vylití Eufratu a Tygrisu z koryt

 

Několik období :

 • 1) Sumérské státy
 • 2) Asyrská říše – sever
 • 3) Babylonská říše – Jih
 • 4) Perská říše
 • Může se to lišit

 

SUMÉROVÉ

 • Národ na jihu 3500 – 3000 př n l
 • Rychle začínají vznikat města
 • Rozdíl mezi vesnicí a městem jsou hradby
 • Jericho – nejstarší město
 • Z měst vznikají městské státy: Ur, Uruk, Umma, Kiš, Eridu
 • Městské státy – město v jehož okolí jsou vesnice, kde jsou zemědělci a ve městech řemeslníci – spolupráce
 • Závlahové zemědělství, výměnný obchod
 • Sumérové měli na stavbu pouze hlínu a rákos
 • Z hlíny měli cihly a hliněné tabulky
 • Vůdčí postavení mezi městy mělo město Kiš – objevuje se zde instituce krále (nejvyšší moc, armáda zemědělství), vzniká palácové hospodářství – král určuje vše, velmi často byl tento král také náboženský vůdce ale poději se tyto funkce rozdělily a vznikají náboženská města jako Nippur kde bylo chrámové náboženství – chrám ovládá vše
 • Chrám – Zikkurat – z cihel, jako pyramidy, zikkurat – Babylonská věž
 • Platilo se naturáliemi – předměty ke spotřebě
 • Vznik písma aby mohli zaznamenávat platby
 • První obrázkové písmo – piktogramy – psalo se na hliněné destičky
 • Z piktogramů vzniklo klínové písmo
 • Znaky staroorientálních států – velké řeky, písmo, náboženství, centralizace (jedno město), otrokářský systém (váleční zajatci)
 • Keramika – nádoby z vypálené hlíny
 • Vynálezy sumérů – kolo, vůz s koly, hrnčířský kruh, obdělávání půdy, kalendář (12 měsíců), šedesátková soustava
 • Suméské státy zanikly v důsledku vzájemných bojů a vpádu cizích vojsk

 

AKKADSKÁ ŘÍŠE

 • 2340 – 2200 př.n.l.
 • Říši založil král Sargon (Akkadský) – byl to cizinec semitského původu.
 • Původně byl úředníkem v Kiši. Zde se zmocnil vlády a ovládl celý Sumer. První centralizovaný stát na území Mezopotámie.
 • Sargon vybudoval sídelní město Akkad. Jeho vnuk založil Ninive, pozdější hlavní město Asýrie.
 • Akkadská říše zanikla kolem roku 2200 př. n. l. pod náporem dalších semitských kmenů. Sumerové se opět osamostatnili (sumerská renesance), ale nakonec byli pohlceni Babylonií.

 

ASÝRIE

 • Staroasyrská říše
 • 2000-1750 př. n. l.
 • Ležela přibližně na území severní Mezopotámie.
 • Hlavním městem byl Aššur (na řece Tigris).
 • Asyřané kontrolovali obchod s Malou Asií.
 • Postupně byli ovládnuti starobabylonskou říší.
 • Existovala i středoasyrská říše
 • Novoasyrská říše
 • 911 – 612 př. n. l.
 • Největší územní rozmach Asýrie. Asyřané ovládli kromě severní Mezopotámie i Sýrii.
 • Hlavním městem říše bylo Ninive.
 • V 1. polovině 7. století př. n. l. dobyli Asyřané i Egypt, Palestinu, část Malé Asie a Íránu. Roku 690 př.n.l. dobyli Babylon a nechali ho srovnat se zemí.
 • Assarhadon (680-669) – za něj dosáhla říše největšího rozsahu.

 

BABYLONSKÁ ŘÍŠE

 • Rozdělujeme do 3 velkých období:

1) Babylon

 • Báb-ílim – brána boží
 • 1894 př n l – založení Babylonu (19. Století)
 • Končí 1595 př. n. l. kdy Chetité dobyli babylon
 • Největší rozsah za Chamurapiho v 18. Století
 • Zasahuje do říší: Mitanni, Asýrie, Sumer, Babylonie
 • Rozvoj dálkového obchodu
 • Platidlo – obilí bylo nahrazeno stříbrem – pro nejchudší problém, proto se stali otroky
 • Bylo centrální řízení z Babylonu – omezuje se moc kněžích a sestavuje se Chamurapiho zákoník

Chamurapiho zákoník

 • První psaný zákoník, má 282 článků a zabývá se právními otázkami o rodině, majetku, zločinech atd.
 • Je vytesán do kamene 2,25 m a byl ve velkých městech na náměstí – tím zaručoval přístup k právnímu řádu komukoliv
 • Předtím se zákony pouze pamatovaly
 • Na vrcholu je vytesán Chamurapi s bohem, který mu zákoník předává

Zákony

 • Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy avšak neusvědčil jej, bude ten kdo ho obvinil usmrcen
 • Byla hierarchie, fungovalo podnikání, byly hospody, měly domy, není nic jako, fungovalo něco jako firmy(stavitel)

 

2) Středobabylonská říše

 • 1500 – 1100 př. n. l.
 • Vládli Asyřané

 

3) Novobabylonská říše

 • Išteřina brána – jeden z divů světa, bohyně Ištar (bohyně války, moudrosti a sexuality), bránu zdobí lvi a další zvěř, Nabukadnezar založil tuto bránu, postavena z cihel, celkem bylo celkem 8 dvojbran, peníze na stavbu bran a města měli z vojenských
 • Nabukadnezar – monumentální přestavba babylonu, vláda 43 let, vojenská tažení, 539 (po jeho smrti) Babylonie dobyta peršany – Kýros Veliký

 

KULTURA V MEZOPOTÁMII

 • Mezopotámie písmo – původně obrázkové, později klínové písmo. Psalo se na hliněné tabulky rákosovým pisátkem (vytlačení klínů)
 • literatura – Epos o Gilgamešovi – první velké dílo světové literatury.
 • zikkuraty – stupňovité pyramidy, 3-7 stupňů, výška několik desítek metrů, na vrcholu chrám. Dále zavlažovací a odvodňovací kanály, paláce…Stavělo se z cihel (ne z kamenných kvádrů jako v Egyptě, hlína byla všude kolem, kámen ne)
 • sochařství – portrétní sochy – nejznámější je Gudea z Lagaše
 • matematika – uměli počítat odmocniny, zlomky, plochy, objemy. Používali šedesátkovou soustavu – dodnes ji používáme i my u hodin a úhlů!

 

DĚJINY STAROVĚKÉ PALESTINY

 • Dějiny začínají asi před 4000 lety v Mezopotámii
 • Nový zákon – 4 evangelia – život Ježíše Krista
 • Starý zákon – dějiny židů – genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium
 • Abrahám (Abram) pocházející z Uru se ve 4 tis př n l přesunul se svým kmenem do Kenaánu kvůli hladu – v Kenaánu se setkávají s původním obyvatelstvem, které pravděpodobně vyhánějí – ZALOŽENÍ PALESTINY
 • Asi v 18 století př n l je zotročují egypťané – jsou odvedeni do Egypta

 

      MOJŽÍŠ

 • Objevuje se na Nilu v kolébce a najde ho jedna z manželek faraona Ramsese IV, je vychován na jejich dvoře a stává se ministrem financí
 • Objeví se hořící keř, který mu řekne ať zachrání židovský lid
 • Řekne faraonovi ať lid propustí – 10 ran na Egypt
 • Rok 1250 př. n. l.
 • Mojžíš na hoře Sinaj dostává desatero a když se vrací tak vidí, že lid mezitím postavil sochu býka – pohanský bůh
 • Když to viděl Mojžíš rozlomil desky – bůh je rozzlobený – lidé uloží desky do archy úmluvy – smlouva lidu s bohem – uložena do Šalamounova chrámu
 • Po smrti Mojžíše přicházejí na jejich území a dobývají města
 • Jericho – přijdou s archou úmluvy (nejsilnější zbraň) a 7 x s ní obejdou hradby, po 7. hradby samy spadnou

 

PRVNÍ ŽIDOVŠTÍ KRÁLOVÉ

 • Vznikají z náčelník kmenů (12) – z nichž má jeden speciální úkol – je kněží
 • V boji proti Pelištejncům se objevuje Saul – první hebrejský král – začíná doba královská
 • Spojil dvě území Izrael (hlavní město Samáří) a Judeu (hlavní město Jeruzalém)
 • Izrael = země zaslíbená bohu, el = bůh
 • Jeho syn se stal králem – David – David a Goliáš
 • Nejvýznamnější je král Šalamoun

 

KRÁL ŠALAMOUN

 • Postavil první chrám Šalamounův (Jeruzalém)
 • Je zde uložena archa úmluvy
 • Bere si ženu nejspíš z Afriky – diamanty – bohatství země – Královna ze Saaby
 • Říše se rozdělily a Izrael od roku 722 př. n. l. platí tribut (daň z míru) Novoasyrské říši
 • Novobabylonský král Nabukadnezar II po roce Judeu dobývá – odvlečení židů do babylonského zajetí
 • Židé v Babyloně začínají přijímat některé babylonské příběhy – silný kulturní vliv

 

 • V roce 539 perský král Kýros Veliký dobil novobabylonskou říši – perská říše
 • Osvobodil všechny otroky – židé se vrací zpět a staví 2. Šalamounův chrám
 • To končí v roce 70. n. l. Římany kdy byl chrám zničen a zůstala jen zeď nářků
 • Židé věří že přijde spasitel a postaví během 1 dne Šalamounův chrám
 • Tora byla sepsána a má formu jako dnes
 • Diaspora
 • Italský skladatel Verdi – Opera Nabucco – Nabucadnezar o babylonu
 • La – scala – nejznámější opera na světě v Miláně
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!