Občanské a pracovní právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Občanské a pracovní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): pinkfloyd

 

 

1. Občanské právo – řeší a upravuje právní vztahy osob, občanů, jednotlivců

 

2. Nový občanský zákoník ( NOZ ) – platí od 1.1.2014
struktura: -> zanikl zákon o rodině -> rodinné právo
– absolutní majetková práva
– relativní majetková práva
– ustanovení společná, přechodná, závěrečná

3. Subjekty občanského práva:

a) fyzická osoba – nabytí svéprávnosti v 18 letech

–  výjimky: zplnoletnění – od 16 let
emancipace – starší 16 let
– schopnost postarat se o sebe + souhlas
zák. zástupce

b) právnická osoba – uměle vytvořené útvary sledující soukromé či veřejné zájmy
– korporace – obchodní společnost
– fundace – nadace, fondy
– ústavy – správní subjektivita

c) stát– státní úřad

4. Právní zastoupení – udělení plné moci k právnímu zastupování druhého člověka
( manželé, nepřítomnost )
zmocnitel   = osoba pověřující
zmocněnec = osoba pověřená

 

5. Občanské právní vztahy:

a) věci – nehmotné povahy – produkty, myšlení
–  hmotné povahy – movitost, nemovitost

b) získání věci – koupě, dědictví, dar, výhra, restituce

c) vlastnické právo – svobodné užívání, nakládání s vlastnictvím
– neomezovat ostatní ( v nakládání s věcí )
– právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho
vlastnického práva neoprávněně zasahuje

d) spoluvlastnictví– společný majetek manželů po sňatku
–  předmanželská smlouva
– společné jmění může vzniknout jen mezi manžely
– podílové spoluvlastnictví ( firma )
– spoluvlastníci se považují za jedinou osobu
– každý spoluvlastník má právo k celé věci
( omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka )

e) věcné břemeno – majitel nemovitosti musí konat v prospěch
druhé osoby -> oprávněná osoba
->doživotní užívání nemovitosti ( dům ),
průchod přes nemovitost

 

6. Občanské smlouvy a dědické právo

a) smlouvy – vícestranný právní úkon, vznikají práva a povinnosti mezi občany

b) typy/druhy smluv:-> kupní smlouva – prodávající se zavazuje, že za určitý
obnos převede vlastnická práva
kupujícímu
-darovací smlouva – dárce bezúplatně přenechá věc
obdarovanému
-smlouva o dílo – zhotovitel se zavazuje objednavateli,
že provede práci za určitou odměnu
-nájemní smlouva – pronajímatel přenechá nájemci za
úplatu věc k dočasnému používání

c) dědické právo = souhrn právních norem upravujících přechod práv a závazků ze zemřelého na právního zástupce
dědictví podle zákona6 dědických skupin:
-manžel, manželka, děti
-manžel, manželka, lidé, kteří žili se zesnulým ( 1 rok ve společné domácnosti )
-sourozenci
-sourozenci, prarodiče
-prarodiče
-děti dětí sourozenců
– dělení ze závěti – závěť je právní akt a máme právo ji sepsat
formy -> vlastnoručně psaná s vlastním podpisem a datem
– elektronicky, vlastní podpis + podpisy dvou svědků, sepsána u notáře
– výjimky: v případě ohrožení života možná ústní forma závěti před třemi svědky nebo sepsání před kapitánem lodi nebo letadla
neopomenutelný dědic – děti !!!
zvláštní ustanovení:

a) vzdání se dědictví

b) odmítnutí dědictví – dědic může odmítnout písemně do jednoho měsíce

c) vydědění – spáchání trestného činu
– dlouhodobý prokazatelný nezájem
– neposkytnutí pomoci v nemoci nebo nouzi

Pracovní právo
1. Upravuje pracovně právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
Řídí se zákoníkem práce, zákon 262/2006

2. Základní pojmy z oblasti pracovního práva:

a)zaměstnanec –  osoba starší 15 let ( v ČR ), ukončená školní docházka

b)zaměstnavatel – fyzická i právnická osoba

c)zaměstnání – určitý druh ekonomického zapojení člověka domů

d)nezaměstnanost – poměr nezaměstnaných ve společnosti, kteří hledají práci ( % )

 

3. Základní práva a povinnosti vyplývající z tohoto pracovního vztahu:

a) povinnosti zaměstnavatele – povinnost vytvářet vhodně pracovní podmínky
–  dbát na bezpečnost práce‘
–  povinnost vyplácet mzdu
–  má právo kontroly práce zaměstnance

b) povinnost zaměstnance      –  dodržovat pracovní dobu
– dodržovat zásady bezpečnosti práce
– povinnost starat se o svěřený majetek

4. Pracovní poměr smlouvy:

a) pracovní smlouva – dohoda může proběhnout ústně, ale prac. smlouva písemně
– povinné body : náplň práce, místo výkonu, den nástupu práce
– nepovinné údaje: mzda, odpovědnost za škodu, pracovní doba, dovolená, pracovní doba ne/určitá
– nárok na 3 měsíce zkušební doby
– podpisy, dvě kopie ( zaměstnanec, zaměstnavatel )

b) dohoda o pracovní činnosti – podle zákona max. 20 hodin týdně

c)dohoda o provedení práce – časově omezený pracovní úkon

5. Ukončení pracovního poměru:

a) dohoda oboustranná

b) ukončení pracovního poměru ve zkušební době ( 3 dny předem )

c) výpověď – písemnou formou (lhůta 2 měsíce ), zdůvodnění zaměstnavatele

d) okamžité zrušení –„na hodinu“ – závažný důvod
–  nevyplacení mzdy do 15 dnů po době její splatnosti
– nevyplacení mzdy, úraz, lékařský posudek zaměstnance
– spáchání trestného činu, výše trestu rok nepodmíněně a více
– spáchání trestného činu na pracovišti ( výše trestu 6 měsíců nepodmíněně )

6. Mzda– za výkonnou práci náleží člověku
formy: -> časová mzda – určitý počet odpracovaných hodin
-> úkolová mzda – za počet odpracovaných jednotek
->  podílová mzda – podíl z té činnosti a výnosu ( firma.. )
– minimální mzda v ČR: 8 500,-
– výplata se vyplácí zpětně

7. Dovolená
– po 60 odpracovaných dnech nárok na dovolenou
– minimum 4 týdny/rok, zaměstnavatel by měl umožnit alespoň 2 týdny v celku

8. Pracovní podmínky mladistvých
– snížená pracovní doba na 6 hodin, nehmotná odpovědnost
– neměli by mít noční službu a pracovat přes čas

9. Ženy – v době těhotenství fyzicky nenáročná práce
– matky samoživitelky mají nárok na úpravu pracovní doby do 15 let věku dítěte
– ženy, které mají dítě do 8 let, by měly být vysílány na služební cesty pouze s jejím souhlasem

10. Zaměstnání handicapovaných jedinců
– vytvoření podmínek a vyhrazení počtu pracovních míst

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!