Občanské právo dědické – maturitní otázka

 

   Otázka: Občanské právo dědické

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): kramterka

 

 

 

 

upravuje přechod vlastnických práv z osoby zůstavitele na jinou dědicky oprávněnou osobu.

 

Zůstavitel= osoba zesnulá, po které se bude dědit (jen FO)

Oprávněný dědic= jakákoli FO nebo PO

 

Předpoklady k dědictví:

e smrt či prohlášení za mrtvého

edědický tytul – ze zákona, ze závěti

eexistence dědictví – je-li vůbec co dědit

 

Dědění ze zákona

 

rozdělení FO do 5 skupin:

1) pozůstalý manžel/ka a děti (vlastní,osvojené) zůstavitele

– dědí rovným dílem nerozhodnou-li se jinak a domluví se na tom

2) pozůstalý manžel+druh/družka, žijící ve společné domácnosti se zůstavitelem déle než 1 rok + rodiče – manžel/ka dědí polovinu, druhou polovinu si rozdělí ostatní

3) sourozenci zůstavitele- nejsou-li naživu, dědí jejich děti

4) sourozenci rodičů zůstavitele- strýc, teta (nejsou-li naživu, dědí jejich děti)

5) odúmrť –  dědí stát v případě, že nebyl nalezen oprávněný dědic ze zákona, nebo nebylo   uplatněno dědické právo ze závěti

 

Podle NOZ – 6 základních dědických skupin. Odúmrť zůstává jako dědictví státu a obci.

 

V jednotlivých skupinách není-li zákonem stanoveno jinak dědí účastníci stejným dílem, nedohodli-li se jinak! (upředností se vždy dohoda)!!!!!!!!!

 

Dědění ze závěti (poslední vůle)

 

ZÁVĚŤ= listinný, písemný dokument, opravňující jinou osobu, mimo oprávněného dědice k převodu vlastnictví

– vyhotovuje ji vždy osoba zůstavitele a může 4 způsoby:

1) Holografní závěť – vlastnoručně vlastní rukou a vlastnoruční podpis

2) Alografní závěť – zůstavitel napíše závěť pomocí techniky, ale tuto závěť

vlastnoručně podepíše, podpis ověřuje další osoba. Pokud osoba neumí nebo nemůže psát zápis vyhotovuje prostřednictvím dalších přítomných osob (nejméně 2).

 

3)Závěť ve formě notářského zápisu

4)Nově i závěť s úlevami – pouze tento druh závěti nevyžaduje písemnou formu!

Tato nová forma závěti, tzv. privilegovaná závěť je určena pro osoby, které se díky nějaké události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti.

 

NOZ zná tyto druhy privilegované závěti:

  • Závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost závěti na dva týdny).
  • Závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnost závěti na tři měsíce).
  • Závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost závěti na tři měsíce).

 

PODMÍNKA:  osobou kontrolující, zastupující a osobou přítomnou při tvorbě závěti nesmí být osoba dědice!!

 

Podle úpravy NOZ již není datování závěti podstatnou náležitostí závěti!

Zůstavitel může v závěti uvést také podmínku (např. úspěšného ukončení studia), doložení času, nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele). = závěť s dodatkem

 

Vydědění

Zůstavitel může vydědit potomka jestliže: je v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří; o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem; byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku; trvale vede nezřízený život.

 

Odmítnutí dědictví

Dědic může dědictví odmítnout.

Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u notáře nebo písemným prohlášením jemu zaslaným či zástupce dědice může za něj dědictví odmítnout jen podle plné moci, která ho k tomu výslovně opravňuje.

Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn.

K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady nebo podmínky.

!!Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat!!

 

NOZ

Částečné odmítnutí dědictví lze: pouze takovou výši, kdy dlužná částka přesahuje hodnotu děděného majetku. (např. hodnota chalupy=200 000Kč, dluhy=500 000 Kč → odmítne se 300 000Kč) x hypotéky a finanční půjčky a jiné zákonem vyloučené závazky

 

Dědická nezpůsobilost

–Nedědí, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho manželu, dětem nebo rodičům a nebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Může však dědit, jestliže mu zůstavitel tento čin odpustil.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!