Občanské právo – maturitní otázka (6)

 

Otázka: Občanské právo

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Šárka Simandlová

 

 

Občanské právo                             

 • Souhrn soukromoprávních ustanovení
 • Upravuje osobní vztah, právní postavení a vzájemná práva, povinnosti FO a PO
 • Navazuje na LZPS
 • svoboda člověka – stát není jejím tvůrcem, ale ochráncem
 • prostor pro iniciativu tvorby soukromého života

 

VĚCNÉ PRÁVO

1) VĚCNÉ PRÁVO K VĚCEM VLASTNÍM

a) Vlastnictví

 • Nejvýznamnější absolutní právo
 • úplná moc nad věcí, kterou vlastním, můžu s ní (v právních mezích libovolně nakládat – prodat, darovat, postoupit někomu, zničit, nosit, používat)
 • omezuje ho pouze sousedské právo
 • nabytí vlastnictví:
  • smlouvou – kupní, darovací
  • rozhodnutím státního orgánu – vyvlastnění
  • jinou skutečností – vydržením
  • děděním
 • nález není cesta ke vzniku vlastnictví
 • převod vlastnictví nemovité věcí musí vždy být podložené písemnou smlouvou a vlastnictví přechází z jednoho na druhého vkladem do katastru nemovitostí
 • vyvlastnění nebo omezení práva pouze na základě zákona ve veřejném zájmu, vlastníkovi za to náleží plná náhrada

 

b) Spoluvlastnictví

 • Vznik dědictvím nebo společnou investicí
 • Každý ze spoluvl. je úplným vlastníkem svého podílu a může s ním libovolně nakládat
 • Při rozhodování mají hlasy společníků takovou váhu podle velikosti jejich podílu
 • pokud chce spoluvl. prodat svůj podíl, je povinen nabídnout koupi prvně dalším spoluvlastníkům
 • podílové spoluvlastnictví:
  • věc vlastní více lidí
  • se podílejí na právech a povinnostech
  • o hospodaření s věcí rozhoduje většina
 • společné jmění manželů:
  • majetek nabytý po dobu manželství je společný
  • správu majetku mohou vykonávat oba
  • závažná jednání, musí souhlasit oba, při rozvodu stejné podíl

 

c) Držba

 • Faktické ovládání věci
 • Držitel věc ovládá pro sebe, má k ní vlastnické právo
 • Nebo držitel není vlastníkem věci, ale nakládá s ní jako by mu patřila:
  • Oprávněná držba
  • Neoprávněná
 • oprávněný držitel = ten kdo věc drží na základě právního důvodu (dědic, vlastník)
 • poctivý držitel = ten kdo věc drží z přesvědčivého důvodu, že mu právo náleží
 • Neoprávněný držitel = ten, kdo drží věc nepoctivě a ví, že k věcí nemá právo (nálezce ztracené věci, který si věc ponechá)
 • Vydržení = dlouhodobá poctivá držba

 

d) Právo duševního vlastnictví

 • Právní vztah k nehmotným věcem
 • Nelze na nikoho převést
 • Zákon o autorském právu – autoři mají právo na ochranu svého autorství, výlučné právo s dílem nakládat a rozhodovat o jeho uveřejnění, udílet souhlas k užití a mají právo na odměnu za tvůrčí práci
 • Autorská práva mají platnost po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti

 

VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM CIZÍM

a) Právo stavby

 • Věcné právo osoby mít stavbu na pozemku jiného vlastníka
 • Nabývá se smlouvou mezi stavebníkem, ale i vydržením nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
 • Vzniká zápisem do veřejného seznamu
 • Právo stavby přechází na dědice, lze je převést na právního nástupce
 • Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník má předkupní právo k právu stavby

 

b) Věcné břemeno

 • Věc je zatížená břemenem = služebností
 • Povinnost vlastníka věci něco trpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch oprávněné osoby
 • Služebnost zaniká změnou služebné věcí, která už nemlže sloužit pův. účelu, uplynutím doby, smrtí oprávněného člověka nebo zánikem PO
 • Pozemkové
  • Spojeno s vlastnictvím nemovitosti (s vlastnictvím domu je spojeno právo čerpat vodu ze studny na sousedním pozemku)
 • Osobní
  • (původní majitel má právo doživotního bezplatného bydlení v prodaném domě)

 

c) Zástavní právo

 • Zástava = věc určená k zajištění pohledávky
 • Každá věc, se kterou lze obchodovat, může být zastavena
 • Movitá a nemovitá věc, cenný papíry a jiné pohledávky
 • Výtěžek umožní věřiteli uspokojení své pohledávky, jestliže dlužník nezaplatí
 • Zřizuje ho zástavní smlouva
 • Pokud je dluh splatný a věřitel se s dlužníkem nedohodl o způsobu výkonu zást. práva, zástava se zpeněží (např. ve veřejné dražbě)

 

d) Zadržovací právo

 • Jednostranný akt
 • umožňuje věřiteli zadržet movitou věc, ale vlastníkem je stále dlužník
 • možnost vydržení po 3 letech
 • pouze, když není zaplacená pohledávka

 

e) Dědické právo

 • Souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)
 • Zůstavitel = zemřelá osoba jejíž majetek se dědí
 • Pozůstalost = majetek (a dluhy) po zemřelém
 • Odúmrť = pozůstalost připadající státu v případě, že nedědí žádný dědic
 • Dědit mohou FO i PO
 • Nabytí majetku potvrzuje soud
 • Vlastnické právo přechází na dědice dnem úmrtí zůstavitele
 • Potomci jsou neopominutelní dědicové, nezletilý dědic alespoň ¾ jeho zákonného podílu, zletilý alespoň ¼ zákonného podílu
 • Zůstavitel může dědice vydědit, pouze ale z důvodů uvedených v zákoně
 • Dědic může dědictví odmítnout, ale nemůže ho odmítnout jen z části
 • Dědí se na základě:
  • a) Závěť
   • Vyjadřuje přání zůstavitele
   • Má přednost před děděním ze zákona
   • Notářským zápisem nebo vlastnoručně napsaná a podepsaná, datovaná nebo jiným zákonným způsobem
  • b) Dědická smlouva
   • Vyžaduje formu veřejné listiny
   • Zůstavitel určuje druhou smluvní stranu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá
   • Odkazovníku se odkazem zřizuje pohledávka na vydání určité věci z pozůstalosti
   • Odkazovník není dědicem, takže neodpovídá za zůstavitelovi dluhy
   • Odkaz může obsahovat i závěť
  • c) Ze zákona
   • V první třídě
    • Dědí stejným dílem zůstavitelovi děti a manžel
   • V druhé třídě
    • Dědí manžel, zůstavitelovi rodiče a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti
    • Manžel dědí nejméně polovinu, ostatní stejným dílem
   • V třetí třídě
    • Dědí stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a osoby spolužijící se zůstavitelem nejméně jeden rok před jeho smrtí ve společné domácnosti
   • V čtvrté třídě
    • Dědí stejným dílem zůstavitelovi prarodiče
   • V páté třídě
    • Dědí jen prarodiče rodičů zůstavitele
   • V šesté třídě
    • Dědí stejným dílem potomci dětí sourozenců zůstavitele a potomci prarodičů zůstavitele
    • Nedědí-li některý potom prarodičů, dědí jeho děti

 

RELATIVNÍ PRÁVA

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

 • Relativní, netýkají se všech
 • Soubor norem týkajících se vzniku, trvání a zániku jiného právního úkonu
 • Ze smluv, vyhlášek, závěti, dědické smlouvy, jiného právního úkonu
 • Závazek se týká jen těch, kteří smlouvu uzavřeli
 • Vznik závazků:
 • Změny závazků:
 • Zajištění závazků:
 • Zánik závazků:
 • Obsah závazku:
  • Dare = něco někomu dát
  • Facere = něco vykonat
  • Pati = něco strpět
  • Non facere = něco nekonat
 • Smlouva = vícestranný právní úkon, na jehož základě vznikají účastníkům určitá práva a povinnosti, je to souhlasný projev vůle účastníků právního vztahu, je platná, pokud se obě strany dohodnou na obsahu (předmět smlouvy, cenu)
 • Náležitosti smlouvy:
  • Přesné označení stran (jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo)
  • Právní postavení (prodávající, kupující)
  • Co nepřesnější popis předmětu smlouvy – obsah závazku (dare, facere…)
  • Způsob plnění smlouvy – datum do kdy musí být a za jakých podmínek závazek splněn, podmínky pro vypovězení smlouvy
 • Závazky vyplývající ze smluv:
  • Pojmenované
   • Typizované smlouvy s uzákoněnými názvy a podobou
   • Nejběžnější závazky
   • Aferta = předložená nabídka
   • Akcepta = přijetí nabídky
  • Atypické
   • Nově vytvořené pro jiný typ právního vztahu
   • Končí: splněním závazku, dohodou, uplynutím doby trvání, smrtí
  • Smíšené
 • Druhy smluv:
 • a) Darovací
  • Dárce bezplatně předává věc obdarovanému, který dar přijímá
  • Darování nemovitostí vždy písemně
 • b) Kupní
  • Kupní smlouvou prodávající za kupní cenu převádí vlastnictví věci na kupujícího
  • Smlouva může být ústní, pouze při koupi nemovití věci písemná
  • V obchodu přechází vlastnictví převzetím věci
  • Vlastnictví nemovité věci se nabývá vkladem do katastru nemovitostí
  • Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vady věci, o nichž ví
  • Vadné plnění smlouvy
   • Nepředá-li prodávající předmět ve správné kvalitě
   • Nebo v dohodnutém množství či provedení
   • Za vady se považují i nedostatky v dokladech nutných k užívání věci nebo záměna (plnění jiné věci)
  • Při nepodstatném porušení smlouvy lze uplatnit právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu
  • Při podstatném má kupující právo volby ze čtyř možností:
   • Dodání nové věci nebo chybějící věci
   • Odstranění vady opravou
   • Poskytnutí slevy z kupní ceny¨
   • Odstoupení od smlouvy
  • Přísnější ustanovení o odpovědnosti prodávajících platí pro prodej zboží v obchodech, kde prodávající je podnikatel a kupující spotřebitel
  • Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití
  • Záruční doba je na obalu nebo v reklamě
  • Pokud není ani na jednom → obecné pravidlo u spotřebního zboží lze uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí
  • Objeví se vada během 6 měsíců platí, že zboží bylo vadné už při převzetí
 • c) Směnná
  • Směnnou smlouvou se vyměňuje věc za věc
  • Posuzuje se přiměřeně podle ustanovení o kupní smlouvě
 • d) Nájemní
  • Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit nájemné
  • Lze pronajmou movitou i nemovitou věc
  • Pronajímatel → povinnost udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilému k užívání
  • Nájemce → oprávnění užívat najatou věc dohodnutým způsobem, platit nájemné a provádět běžnou údržbu najaté věci
  • Nájemce může najatou věc přenechat někomu do podnájmu, pokud s tím pronajímatel souhlasí
  • Smlouva o nájmu bytu vždy písemná
  • Nájem:
   • Na dobu určitou
    • Končí uplynutím doby
   • Na dobu neurčitou
    • Končí dohodou nebo výpovědí (nemusí být odůvodněná) jedné ze smluvních stran
    • Pronajímatel může smlouvu ukonči pouze jen ze 6 důvodů uvedených v OZ (např. potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro sebe)
 • e) Pachtovní
  • Pachtovní smlouvou propachtovatel ponechává pachtýři věc k dočasnému požívání a pachtýř se zavazuje za to platit pachtovné nebo poskytnout část výnosu z věci
  • Pacht zemědělské půdy, pacht podniku
  • Na rozdíl od nájmu neslouží k užívání, ale poskytuje výnosy, plody.
  • Pachtýř je povinen o věc pečovat jako řádný hospodář, aby hospodářství bylo výnosné
 • f) Smlouva o dílo
  • Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu
  • Zhotovení určité věci nebo údržba, oprava či úprava věci
  • Stavba je vždy dílem
  • Pro předejití sporům je doporučeno smlouvu uzavřít písemně
  • Zhotovitel může od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodného příkazu i po zhotovitelově upozornění
  • Objednavatel může od smlouvy také odstoupit, po zjištění, že zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, nezjednal nápravu v přiměřené době a jeho postup vede k porušení smlouvy
 • g) Licenční
  • Licenční smlouvou poskytovatel dává nabyvateli oprávnění neboli licenci k výkonu práva duševního vlastnictví za dohodnutou cenu
  • Autorské smlouvy
  • Licenční smlouvy – k předmětům průmyslových práv
  • Využívání autorských prvá chrání autorský zákon
  • Využívání průmyslových práv chrání zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích a zákon o ochraně průmyslových vzorů¨

 

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 • Je to postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků
 • Civilní proces
 • Řeší nesrovnalosti, problémy související se soukromým právem (občanské, pracovní, rodinné, obchodní)
 • Jedná o právech a povinnostech zúčastněných (FO i PO)
 • Hlavní pramen = Občanský soudní řád
  • Obsahuje ustanovení o pravomoci a příslušnosti soudů, o účastnících řízení, o opravných prostředích proti rozsudkům a usnesení soudů, o správním soudnictví a o výkonu soudního rozhodnutí (o exekuci)
  • K tomu je důležitý pramenem exekuční řád
  • Exekuce = výkon rozhodnutí

 

PRŮBĚH OBČANSKÉHO ŘÍZENÍ

 • V první stupni jsou příslušné okresní soudy – řeší OSŘ (podle žalobce)
 • Jsou výjimky, kdy v prvním stupni rozhodují i krajské soudy – spory mezi firmami
 • Místně příslušný k řízení je obecný soud žalovaného
 • U FO to je soud v místě bydliště u PO soud, v jehož obvodu má osoba sídlo
 • Strany mohou vystupovat sami nebo mít advokáta, od 18 můžu být sám za sebe
 • Vždy na písemný návrh účastníka
 • Při nesporném řízení
  • Návrh podává navrhovatel
  • Druhou stranou je ten, o jehož právech a povinnostech se jedná
 • Při sporném řízení
  • Návrh se nazývá žaloba
  • Žalobce a žalovaný
  • Žaloba musí obsahovat předepsané náležitosti, připojují se listinné důkazy
 • Náklady na řízení
  • Paušální poplatek (platí ho žalobce)
  • Advokát
  • Znalecký posudek (platí strana, která ho chce, v případě vyžádání soudem mezi obě strany)
  • Svědečné (proplacení nákladů svědka, platí ten, kdo zval)
  • V řízení rozhoduje jediný soudce, pouze v zákonem stanovených situacích soudní senát
 • Vzniká:
  • Na návrh – např. při rozvodu, jeden podá návrh, musí být písemný, musí být předložen soudu, musí obsahovat přesné označení účastníků, o co jde, důkazy svědectví, návrh rozsudku, listinné důkazy
  • Bez návrhu – rozdělení dědictví
 • Průběh:
  • Formou veřejného ústního jednání
  • Dokazování probíhá výslechem svědků, znaleckými posudky, zprávami a vyjádřeními státních orgánů, listinami, ohledáním
  • Každý je povinen dostavit se na jednání soudu a vypovídat jako svědek
  • Svědectví můžeme odmítnout jen pokud by jim způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo svým blízkým
  • Nepravdivé svědectví je trestné = křivá výpověď
  • Soud každý důkaz posuzuje jednotlivě a všechny důkazy v jejich souvislosti
 • Končí:
  • Usnesením – soud rozhoduje o věcech během řízení, o přerušení či zastavení
  • Rozsudek – vynáší se veřejně, účastníci ho dostanou písemně → na čí straně je pravda, odůvodnění, poučení o odvolání, poučení o možnosti výkonu rozhodnutí, nabývá právní moci, pokud se nikdo do 15 dnů neodvolá
 • Doručení rozsudku:
  • Doručený rozsudek je v právní moci, jestliže už proti němu nelze podat odvolání (marné uplynutí odvolací lhůty, jde rozsudek odvolacího soudu 2. stupně – jeho rozhodnutí je konečné)
  • Pravomocný rozsudek je vykonatelný, jakmile uplynula lhůta plnění
 • Účastníci:
  • Navrhovatel
   • Podává návrh → určení soudu, čeho se spor týká, vylíčení rozhodujících skutečností, určení, čeho se navrhovatel domáhá, identifikační údaje účastníka
   • Může uplatnit, aby soud rozhodl:
    • O osobním vztahu (rozvod)
    • O splnění povinnosti (z právního vztahu, z porušení práva)
    • O určení, za tu právní vztah nebo právo je či není (= určovací žaloba)
  • Odpůrce
   • žalovaný
  • Vedlejší účastník
   • Kdo má zájem na výsledku
  • Soudce
   • Samosoudce, senát
  • Zapisovatelka
  • Svědci
   • Povinnost výpovědi – dostavit se na předvolání, vypovídat pravdivě
  • Znalci

 

Opravné prostředky

 • Odvolání
  • Je oprávněným prostředkem účastníka proti rozhodnutí soudu prvního stupně
  • Do 15 dnů po doručení rozhodnutí soudu u soudu, proti jehož rozhodnutí se podává
  • Soudní rozhodnutí nenabývá právní moci, dokud odvolání nerozhodne pravomocně odvolací soud
  • Může rozhodnutí potvrdit, směnit, zrušit rozhodnutí a vrátit to soudu 1. stupně
  • Odvolat se lze jen jednou
 • Obnova řízení
  • Proti rozsudku, který již nabyl právní moci
  • Pokud se objeví nové okolnosti, které by mohly změnit rozsudek
  • Do 3 měsíců od zjištění nové okolnosti
  • A až do tří let od právní moci rozsudku
  • Žádá se u soudu, který rozhodoval v 1. stupni
 • Dovolání
  • Opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (krajského nebo vrchního)
  • Přípustné pouze v případech uvedených v Občanském soudním řádu (proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil nebo změnil usnesení soudu prvního stupně o žalobě na obnovu řízení)
  • O dovolání rozhoduje vrchní soud nebo Nejvyšší soud ČR
  • Dovolatel musí být zastoupen advokátem, nemá-li on sám právnické vzdělání nebo jeho zaměstnanec, který za něj jedná
  • Do 2 měsíců od právní moci rozhodnutí odvolávacího soudu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!