Obchodní právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Obchodní právo

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Staniček

 

 

Obchodní právo – Definujte pojem a prameny obchodního práva a uveďte základní pojmy v obchodním právu. Vymezte pojmy konkrétní a speciální subjekt SPTČ dle §114 tr. zákona. Rozbor SPTČ dle § 178 tr. zákona – Porušování domovní svobody

 

Pojem:

 • Je to samostatné odvětví právního řádu, které upravuje obchodněprávní (majetkové) vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem
 • Dále upravuje podmínky vzniku a zániku obchodních společnosti, vymezuje základní pojmy obchodního práva, jako je například podnikatel, obchodní společnost, živnost…

 

Prameny:

 • Ústava ČR zák. č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod zák. č. 2/1993 Sb.
 • Obchodní zákoník zák. č. 513/1991 Sb.
 • Zákon o státním podniku
 • Zákon o cenných papírech
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže

 

Základní pojmy:

Podnikání:

 • Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

 

Podnikatel:

 • Je osoba zapsaná do obchodního rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění (advokáti, notáři, …) nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence

 

Živnost:

Volná

 • Podmínkou je mít 18 let, být právně způsobilý a bezúhonný (obecné podmínky)
 • Volná živnost musí být ohlášena na kterýkoliv živnostenský úřad (cena 1000 Kč)

 

Vázaná

 • Podmínkou jsou obecné podmínky + ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikace, případně i určitou délku praxe
 • Vázaná živnost musí být ohlášena na kterýkoliv živnostenský úřad (cena 1000 Kč)

 

Řemeslná

 • Podmínkou jsou obecné podmínky + odborné vzdělání v příslušném oboru, nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru s 1 rokem praxe, nebo máme alespoň 6 let praxe v příslušném oboru
 • Řemeslná živnost musí být ohlášena na kterýkoliv živnostenský úřad (cena 1000 Kč)

 

Koncesovaná

 • Podmínkou jsou obecné podmínky + ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně i určitou délku praxe
 • Musíme podat žádost o koncesovanou živnost na živnostenském úřadě (cena 1000 Kč)
 • O udělení živnosti rozhodne příslušný úřad

 

Obchodní firma:

 • Je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku

 

Prokura:

 • Zmocnění upravené obchodním zákoníkem, týkající se zastupování podnikatele

 

Obchodní tajemství:

 • Je tvořeno všemi skutečnostmi obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo možnou materiální hodnotu

 

Obchodní rejstřík:

 • Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, je veden v elektronické podobě

 

Obchodní společnost:

 • Je právnickou osobou založenou za účelem podnikání

 

Osobní společnosti:

 • Jsou typické vyšší účastí společníků při vedení a řízení společnosti ()

 

Kapitálové společnosti:

 • Představují možnost investovat volné finanční prostředky investora bez jeho osobní účasti na vedení společnosti (akciová společnost, )

 

Zakladatelská listina:

 • Právní dokument, který má formu notářského zápisu a kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost

 

Společenská smlouva:

 • Právní dokument, kterým více osob zakládá obchodní společnost

 

Hospodářská soutěž:

 • (obecněji konkurence) je souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost

 

Nekalá soutěž:

 • Jednání v hospodářské soutěži, které odporuje dobrým mravům soutěže a je způsobilá přivodit újmu jiným účastníkům soutěže nebo spotřebitelům

 

Likvidace:

 • Zákonem stanovený postup vyrovnávající a vyjasňující majetkové poměry zanikající právnické osoby

 

Konkrétní subjekt:

 • Je to přesně vymezený a konkrétní subjekt, který jako jediný může spáchat konkrétní trestný čin

 

Např.:

Trestný čin „vražda novorozeného dítěte matkou“ může spáchat pouze matka novorozeného dítěte

 

Speciální subjekt:

 • Je to zpravidla úřední osoba nebo osoba, pro kterou platí podle zákona specifická práva a povinnosti, jejichž porušení může být trestným činem
 • Například ministr, politik, policista, voják, …

 

Např.:

Trestný čin „zneužití pravomoci úřední osoby“ může spáchat pouze úřední osoba (spec. sb.)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!