Ochrana přírody – maturitní otázka

zeměpis

 

Otázka: Ochrana přírody

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): maddie

 

Ochrana přírody u nás a ve světě

 • Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů
 • Ochrana ve třech úrovní – obecná ochrana územní, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírody a krajiny
 • K obecné ochraně územní dochází prostřednictvím několika nástrojů – především ochranou a vytvářením územního systému ekologické stability, ochranou významných krajinných prvků, ochranou krajinného rázu a zřizováním přírodních parků a vyhlašováním přechodně chráněných ploch
 • Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením nebo činnostmi, kt. by mohly vést k ohrožení těchto druhů. Patří sem ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin rostoucích mimo les.
 • Obecná ochr
 • Neživé části přírody a krajiny poskytuje ochranu jeskyním a přírodním jevům na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí (např. krasovým závrtům, škrapům, ponorům a vývěrům krasových vod) a paleontologickým nálezům

 

Motivace ochrany přírody

 • etické, estetické (obdiv k přírodním krásám), ekonomické
 • deontologická motivace – postoj, kdy přírodu chráníme proto, že je to správné, a také proto, že je to naše povinnost

 

Principy a zásady ochrany přírody

 • Princip nejvyšší hodnoty: životní prostředí je nenahraditelnou hodnotou, na níž je závislá existence života na Zemi
 • Princip trvale udržitelného rozvoje: současným i budoucím generacím zachovat možnost uspokojování jejich základních životních potřeb, a přitom nesnižovat rozmanitost přírody, zachovat přirozené funkce ekosystémů
 • Princip odpovědnosti státu: stát je zavázán ústavou, aby dbal šetrného využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství
 • Princip informovanosti: ochrana životního prostředí je veřejným zájmem, každý má právo na příznivé životní prostředí, na možnost se na této ochraně podílet, na přístup k informacím o životním prostředí
 • Princip komplexní ochrany: vychází z poznání, že ohrožování a poškozování jedné složky přechází do složek jiných (např. nečistoty z ovzduší přecházejí do půdy, vody, rostlin…) a způsobuje poškození celého ekosystému, proto koordinace právních regulací
 • Princip prevence: předcházet ohrožení a poškozování, minimalizovat důsledky činností na životní prostředí, posuzovat vlivy činností na životní prostředí

 

Historie zájmu o přírodu

 • Romantismus
  • Romantický obdiv k přírodě v 18. -19. století má velkou zásluhu na tom, že dnes žasneme nad krásou velehor, skal, pralesů, ale i na tom, že je dnes chráníme
  • Naučil nás, že jde vlastně o esteticky cenná místa
  • Romantismus je kolébkou našeho okouzlení přírodou
 • Kulturně-civilizační předpoklady
  • Předpoklad, že kultura je nadřazena přírodě, pramení zejména z teze, že kultura je schopna překonat přírodní podmínky, to jest „podmanit si přírodu“
  • Příroda je chápána jako pouhé geografické prostředí a prostor pro rozvoj kultury. Zcela je opomínán fakt, že člověk je funkční a evoluční součástí přírody
  • Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
 • Vliv náboženství – motivy přírody v náboženstvích, snaha o to ji chránit

 

Chráněná území

 • oblasti nebo místa, která jsou uchovávána v co nejpřirozenějším stavu
 • 15 % povrchu souše je pod ochranou

 

První chráněná území ve světě 

 • 1832 – První chráněná území: ochrana 4 území s horkými prameny (Arkansas, USA), vyhlášeno rezervací r. 1852
  • 1853 – První přírodní rezervace chráněná zákonem: les Fontainebleau u Paříže – „réserve artistique“
  • Další chráněné území bylo vyhlášeno až r. 1872 🡪 Yellowstonský národní park = 1. národní park na světě; významný počin pro vývoj světové ochrany přírody; Park byl vybudován za účelem kulturně-rekreačním. Měl dát široké veřejnosti možnost pochopení přírody člověkem téměř nedotčené
  • 1885 – NP Banff; nejstarší kanadský NP
 • 1948 –  vyhlášena Mezinárodní unie pro ochranu přírody a jejích zdrojů (IUCN)
  • Pomáhá světu nalézt řešení na ty nejdůležitější problémy při ochraně ŽP a jeho rozvoje
  • IUCN je největší a nejstarší instituce na světě v oblasti ŽP (111 států)
  • kromě jiného vydávají Červené knihy ohrožených druhů živočichů a rostlin

 

První chráněná území v ČR

 • Česká republika patří mezi země s nejdelší tradicí ochrany přírody na světě
 • Žofínský prales – 1838 – společně s pralesem Hojná Voda je nejstarší rezervací ve střední Evropě
 • 1858 – Boubínský prales – 2. nejstarší zachovaný prales v Čechách
 • Na území ČR jsou každoročně nově vyhlašována chráněná území (většinou maloplošná) za účelem záchrany a dlouhodobé ochrany různých typů kulturní krajiny
 • Velice aktivní v ochraně jsou též nevládní organizace, např. Český svaz ochránců přírody
 • Z roku 1992 pochází současná právní norma o ochraně krajiny, rozlišující několik kategorií chráněných území (tzv. zvláště chráněná území)
  • VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (NP, CHKO)
  • MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (NPR, PR, NPP, PP)

 

Velkoplošná chráněná území u nás

Národní parky

 • rozsáhlá území, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy se zachovalými přírodními fenomény, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam
 • veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů
  • Krkonošský NP (1963)
  • NP České Švýcarsko (2000)
  • NP Šumava (1991)
  • NP Podyjí (1991)

Chráněné krajinné oblasti

 • rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin..
 • Na rozdíl od národních parků nejsou CHKO určovány především přírodovědnými hodnotami, ale jejich posláním je ochrana dochovaného typu krajiny
 • mají za cíl v rámci možností zachovat určitý způsob využívání krajiny, který vedl v minulosti k vytvoření a dále k udržování harmonické krajiny s vysokým podílem zachovalých přírodních složek
 • na území ČR: 25 CHKO
  • Nížinné nivy s lužními lesy – CHKO Litovelské Pomoraví, CHKO Poodří
  • Krasové oblasti – CHKO Český a Moravský kras
  • Pískovcová skalní města – CHKO Český ráj, Labské pískovce, Kokořínsko (chráněno z geomorfologického hlediska)
  • Horské oblasti s rozsáhlými lesy – CHKO Jeseníky, Jizerské hory, Beskydy, Orlické hory
  • Vulkanická krajina – CHKO České středohoří
  • Kulturní krajiny – CHKO Třeboňsko, Žďárské vrchy, Bílé Karpaty
  • Výrazný geomorfologický útvar – CHKO Pálava
  • Periferie a opuštěná území – Český les, Novohradské hory, Brdy, Křivoklátsko, Slavkovský les

NP/CHKO v návrhu

  • Ministerstvo životního prostředí zahájí v nejbližší době proces vyhlašování národního parku Křivoklátsko, který by měl být na 16 % nejcennějšího území stávající chráněné krajinné oblasti
  • Z CHKO Jeseníky by se v budoucnu mohl stát Národní park. Z hlediska rozmanitosti prostředí totiž patří k vůbec nejbohatším v Česku

 

Maloplošná chráněná území u nás

 • Národní přírodní rezervace
 • menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku
  • např. NPR Hůrka u Hranic, Boubínský prales, Černé jezero, Praděd
 • Přírodní rezervace
 • menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast; pouze regionální význam
  • např. rybník Světlík
 • Národní přírodní památka
 • přírodní útvar menší rozlohy (geologický či geomorfologický), naleziště nerostů/vzácných druhů, s národním významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk
  • Pravčická brána
  • jeskyně Šipka
  • Valašské muzeum v přírodě
  • Babiččino údolí
 • Přírodní památka
 • pouze regionální význam

 

Biosférické rezervace UNESCO

 • r. 1972 uzavřena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
 • mezinárodní dokument, kt. spojuje princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody 
 • Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví, do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými hodnotami
 • Biosférické rezervace = jsou vyhlašovány v rámci programu UNESCO Člověk a biosféra
 • Jedná se o reprezentativní území světa, většinou větších rozměrů, se zachovalými ekosystémy
  • Bílé Karpaty, Pálava, Krkonoše, Šumava, Křivoklátsko, Třeboňsko

 

Významné národní parky ve světě

Yellowstonský národní park, USA

 • Nejstarší NP na světě
 • Žluté skály (odtud název), největší gejzíry, barevné horké prameny, kaňony, vodopády, jezera, řeky
 • Supervulkán – 7-10 km pod zemským povrchem 🡪nazývá se Caldera Yellowstone a je největší spící sopkou na světě. Projevuje se erupcemi gejzírů, výskytem horkých pramenů a zemětřesením

 

Velký korálový útes, Austrálie

 • Největší oceánský národní park, r. 1975
 • Funkcí parku je chránit největší korálový útes na světě, který tvoří největší přirozený ekosystém na naší planetě
 • Obrovské množství zvířat, kterým hrozí vyhynutí

Plitvická jezera, Chorvatsko

 • soustava 16 jezer ležících ve vápencové proláklině

NP Sequoia, USA (Kalifornie)

 • druhý nejstarší americký NP
 • lesy sekvojovců obrovských – jeden z největších stromů na světě: Generál Sherman, 83 m
  • Národní park Torres del Paine, Chile 
  • NP Fiordland, Nový Zéland – fjordy
  • NP Yosemite, Kalifornie – žulový monolit El Capitan, Yosemitský vodopád 
  • NP Banff, Kanada – nejstarší kanadský NP; Skalisté hory, jezero Louise
  • NP Iguazú, Argentina; NP Grand Canyon, USA; NP Torres del Paine, Chile

 

Mezinárodní dohody o ochraně přírody

Červená kniha – Červený seznam IUCN = je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN)

Smlouva o Antarktidě – kodifikuje mezinárodní právní postavení kontinentu, mírovou vědeckou spolupráci a demilitarizaci, zakazuje smluvním stranám na jejich území budovat vojenské základny, provádět jaderné pokusy a vojenské manévry. Antarktida se tak zařadila mezi tzv. mezinárodní prostory, které si státy nesmí přivlastnit.

Montrealský protokol – přijat 1987, země se dobrovolně zavázaly k zastavení výroby, dovozu a vývozu freonů, které poškozovaly ochrannou ozónovou vrstvu (197 států, OSN, EU…)

UNESCO – založeno 1947, sídlo v Paříži, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (1972) – mezinárodní dokument, kt. spojuje princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví, do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami-

CITES – mezinárodní ochrana ohrožených druhů podle tzv. Washingtonské úmluvy; hlavním nástrojem ochrany je především důsledná kontrola legálního původu jednotlivých exemplářů a omezení obchodu s některými druhy rostlin a živočichů

Ramsarská úmluva – Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva; první celosvětová mezivládní úmluva; uzavřena 1971 v Íránu

Světový fond pro přírodu (WWF) – největší mezinárodní nevládní environmentální organizace. Jeho současná činnost je zaměřena na ochranu životního prostředí, podporu projektů na záchranu ohrožených zvířat, ochranu ekosystémů, boj proti pytláctví, pomoc místním obyvatelům včetně uspokojování jejich potřeb za současné ochrany místních zdrojů atd. Sídlí ve Švýcarsku, ve znaku panda.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!