Ontologie – maturitní otázka

 

   Otázka: Ontologie

   Předmět: Společenské vědy, filosofie

   Přidal(a): terezava123

 

Na co se filozofie ptá?

 • = nauka usilující o porozumění a pochopení, jejím předmětem jsou obecné a základní problémy, které se týkají člověka, světa a vztahu člověka ke světu a k sobě samému 
 • Pro filozofické myšlení je charakteristická kritičnost, racionálnost, argumentace a skepse
 • Časté otázky – Co je to pravda? Můžeme něco poznat? Co je dobro a zlo? 
 • Základ filozofické práce spočívá ve vyjasňování pojmů, analýze a tvorbě argumentů a teorií, promyšlení jejich předpokladů, důsledků a vzájemných vztahů

 

Jak filozofové pracují?

Filozofické metody:

 • = postup, pomocí něhož lze dosáhnout předem stanoveného cíle 
 • Filozofie zkoumá koncepty (pojmy, ideje)
 • Věda x filozofie 
  • Odhalení pravdy x porozumění konceptů 
 • Analýza pojmů 
  • Platónovy dialogy
  • Pokusíme se odhalit pravidlo, vymezíme kritéria, vyjmenujeme příklady, 
 • Spekulace 
  • Nebereme ohled na to, co víme
  • Dialog, interpretace, introspekce
 • Myšlenkové experimenty 
  • Forma spekulace s jasně danými pravidly
  • Slouží k představení problému, testování intuicí, kritice nebo podpoře nějakého nápadu

 

Čemu se věnuje ontologie?

 • zabývá se jsoucnem jako takovým, kategoriální strukturou reality, jejím počátkem, příčinami a podstatou
 • Zabývá se otázkou „Co existuje?“, „Proč vůbec něco existuje?“
 • Kromě jsoucna se zaměřuje také problémem mysli a těla, vztahem celku a části, pojmy možnosti a nutnosti a prostoru a času

 

Jsoucna:

 • = vše co má podíl na bytí, tedy co existuje
 • Věci můžeme kategorizovat – třídit a seskupovat (Petr a Pavel jsou muži, jsou také lidé, lidé a zvířata jsou živočichové…= jsoucna, nejobecnější pojmy)

Aristoteles – vymyslel systém na vymezení nejvyšší třídy, pomocí nichž můžeme myslet a vypovídat, má 10 kategorii (jsoucno je to, co je)

 • Substance (člověk, pes)
 • Kvantita (dvoumetrový)
 • Kvalita (modré)
 • Relace (vyšší)
 • Místo (dům, v budově)
 • Čas (dnes)
 • Poloha (sedí)
 • Vlastnictví (majetek, má brnění)
 • Činnost (pálí)
 • Trpnost (je pálen)
  • Jsoucno musí spadat do z kategorií a zároveň žádné jsoucno nesmí spadat pod více než jednu kategorii
  • Jan Duns Scotus – jsoucno je všechno co je z hlediska logické bezrozpornosti možné, čemu neodporuje být (Pegas by jím být mohl, ale kulatý čtverec ne)

 

Kde se nachází podstata?

Idealismus

 • filozofické směry, které tvrdí, že všechny materiální věci závisí na duchovním principu nebo existenci materiálních věcí popírají 
 • Idealismus = všechno má stejnou podstatu x německý idealismus = pro každého je podstata jiná 

 

Platon – první představitel idealismu

 • rozlišování mezi skutečností (svět idejí) a pouhým zdáním (svět jevů)

George Berkeley – být znamená být vnímám

 • svádí k solipsismu (=existuji pouze já sám a všechno ostatní je pouze mojí představou)
 • empirismus
 • tomu se chtěl vyhnout – co nevnímáme my, vnímá někdo jiný 
 • co nevnímám já, vnímá Bůh

 Immanuel Kant – německý idealismus

 • Učení o věcech, o sobě, o fenoménech
 • Věc má nějakou podstatu (nějak na nás působí) – samostatná podstata zůstane nepostižená (=podstata je vždy stejná, ale i tak ji každý vnímá jinak) = fenomenologie

Johann Gottlieb Fichte – subjektivní idealismus

 • Vnímající subjekt –> objektivní příroda
 • Poznání přírody ze svého úsilí, snaží se jí přizpůsobit 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling – objektivní idealismus 

 • Vnímající subjekt <–objektivní příroda 
 • Příroda mě nutí poznávat

Georg Wilhelm Friedrich Hegel – německý idealismus, monistický idealismus 

 • dialektická triáda: teze-antiteze-syntéza (= impulsem vývoje je spor (antiteze) původního stavu (teze), který v syntéze není zcela zrušen)
 • základ skutečnosti – duch

 

Materialismus

 • filozofické směry, které považují za základní princip skutečnosti látku, hmotu a objektivně existující tělesa 
 • Mechanický materialismus řídí se zákony mechaniky, ve fyzice platí stejné zákony jako v oblastech jsoucna
 • Dialektický materialismus učení o obecných zákonitostech pohybu a vývoje přírody
 • Historický materialismus výklad vývoje společnosti a dějin 

 

Demokritos – atomista 

 • Všechno se skládá z atomů -> pohybují se v prázdném prostoru, naráží do sebe, spojují se, a tak vznikají konkrétní věci

Thomas Hobbes – mechanický materialista 

 • svět je hmotné povahy a myšlení je produktem hmoty, duše jako zvláštní substance neexistuje, víra v boha je plodem lidské fantazie 

Karl Marx – materialistický monista 

 • navázal na Hegelovu dialektickou triádu, ale materialistickým směrem

Paul Henry von Holbach – mechanický materialista 

Julien de La Mettrie – mechanický materialista 

 

Naturalismus

 • filozofický směr, který tvrdí, že existuje jen to, co můžeme zkoumat pomocí smyslů a rozumu

 

David Hume – neexistuje nic kromě počitků vnímajícího jedince

 

Kolik je podstat?

 • Jednota a mnohost:
 • Jednota je předpokladem mnohosti

 

Monismus

 • označení filozofických názorů, podle kterých jsou všechny věci nebo druhy věcí vysvětlitelné a odůvodnitelné z jednoho principu (nebo na jeden princip redukovatelné) 

 

Parmenidos – radikální monista,

 • žádná mnohost, rozmanitost ani změna neexistují 
 • pro zachování mnohosti je potřeba vývojový princip, který ukáže, jak se mnohost z jednoty rozvíjí

Plotínos – novoplatonismus

 • Emanace = prvotní podstata je přeplněna bytím natolik, až to zní přetéká a vytváří vrstvy –> duch, duše, látka

Georg Wilhem Friedrich Hegel – německý idealismus, monistický idealismus 

 • dialektická triáda: teze-antiteze-syntéza (= impulsem vývoje je spor (antiteze) původního stavu (teze), který v syntéze není zcela zrušen)
 • základ skutečnosti – duch

Karl Marx – materialistický monista 

 • Navázal na Hegelovu triádu, ale v materialistickým směru 

Herber Spencer – materialistický monista 

 • Evoluční teorie (Charles Darwin) – chápal evoluci jako princip přechodu od nevymezeného a stejného k vymezenému a různému 

Baruch Spinoza – neutrální monista 

 • Za jednotný základ skutečnosti považuje Boha/přírodu
 • Bůh je jedinou substancí, má ale mnoho atributů, které se projevují v modech

 

Dualismus

 • označení filozofického názoru, který se veškerou skutečnost pokouší vyložit pomocí dvou (většinou protikladných) principů

 

Pluralismus

 • označení filozofického názoru, který trvá na mnohosti podstat, odmítá redukovat skutečnost na jeden sjednocující princip
 • Parmenidos 
 • K
 • Anaxagoras – skupina mladších fyziků 
 • René Decartes – duchovní podstata + hmotná (+ duševní), racionalista
  • Abychom dokázali existenci světa, musíme dokázat existenci Boha
  • Pravdivý je to, co opravdu zažijeme/ dokážeme
  • Myslím tedy jsem 
  • Metodická skepse
 • G. W. Liebniz – idealista/ materialista
  • Poprvé použil označení pluralismus 
  • Monády = základní prvky skutečnosti, jednoduché nedělitelné substance, tzv. silové body tvořící základ materiálních těles
  • každá monáda je v sobě uzavřený celek, každá je jedinečná
 • Zákon o sporu – ze 2 myšlenek musí být alespoň 1 nepravdivá, můžou být ale nepravdivé obě –> záleží na okolnostech
 • Zákon o vyloučení 3. osoby 
 • Zákon totožnosti 

 

Co je to mysl?

 • Duše = princip života spojovaný s dýcháním

 

Platon 

 • Chápal duši jako samopohyb, funguje samostatně –> nesmrtelnost 
 • Pečuje o vnitřní rovnováhu, je v hlavě
 • Inteligence se odvíjela od toho, jak dlouho se nacházela ve světě idejí

3 složky – žádostivá – touha po tělesných rozkoších, v žaludku

 • vznětlivá – odvaha, v srdci
 • rozumová – schopnost nahlížení do světa idejí, v hlavě

 

Aristoteles

 • Chápal duši jako tvar – tělo živým organismem
 • Sídlo duše je v srdci 

 

3 složky (pomohly k popisu forem života)

 • vegetativní – rozmnožování a růst, rostliny (má ji všechno živé)
 • Senzitivní – dává schopnost tělu smyslového vnímání, zvířata
 • racionální – rozumové schopnosti, to co dělá člověka člověkem
  • pojem mysl – až od 17. století
  • mentální stavy – mysl je soubor prožitků, myšlení, pocitů, emocí 

 

René Decartes – metodická skepse = všechno je zpochybnitelný, pouze naše pochybování není možné zpochybnit (protože myslíme)

 

Internalismus x externalismus

 • Internalismus = přesvědčení jsou závislá na vnitřních vlastnostech jedince (co je v jeho hlavě)
 • Externalismus = přesvědčení jsou závislá na charakteru vnějšího prostředí (jazyková praxe společenství, jehož jsme součástí.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!