Optika, optické soustavy – maturitní otázka

 

Otázka: Optika, optické soustavy

Předmět: Fyzika

Přidal(a): Tomáš H

 

 

Shrnutí optiky

 • nauka o světle

vlnová optika

 • jevy potvrzující vlnovou povahu světla (disperze, interference, ohyb světla a polarizace)

paprsková optika (geometrická)

 • zákon přímočarého šíření světla
 • zákon odrazu a lomu
 • optické soustavy (čočky, zrcadla)

kvantová optika

 • potvrzující kvantovou povahu světla
 • (fotoelektrický jev)

 

Vlnové vlastnosti světla

 • světlo = elektromagnetické záření
 • je na něj citlivý lidský orgán – oko
 • můžeme vnímat v rozsahu frekvencí 7,7*1014 – 3,9*1014 Hz ⇒ vlnová délka 390 – 760 nm
 • rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km*s-1 = 3*108 m*s-1
 • λ=c*T=c/f
 • v prostředí má světlo vždy menší rychlost než ve vakuu
 • světlo určité vlnové délky charakterizuje barva světla
  • 400 modrá, 550 zelená, 600 oranžová, 700 červená
 • monochromatické světlo = světlo o určité vlnové délce
  • jednobarevné
  • zdroj: laser
 • bílé světlo = směs různobarevných světel

 

Šíření světla

 • světelné zdroje = tělesa vyzařující světlo
 • optické prostředí = prostředí, kterým se šíří světlo
  • průhledné – nedochází k rozptylu světla
  • průsvitné – světlo prochází, ale zčásti se rozptyluje
  • neprůhledné – světlo se v něm silně pohlcuje a nebo se odráží na povrchu
 • opticky homogenní prostředí
  • stejnorodé prostředí
 • opticky izotropní prostředí
  • rychlost šíření světla nezávisí na směru
  • (sklo)
 • opticky anizotropní prostředí
  • rychlost světla závisí na směru
  • (krystaly)
 • šíření v izotropním prostředí popisuje Huygensův princip
  • světlo se šíří ve všech směrech rovnoměrně a vytváří vlnovou plochu
  • každý bod vlnoplochy je zdrojem elementárního vlnění, která spolu interferují a vytváří další vlnoplochu
  • paprsek = kolmice k vlnoploše, která prochází zdrojem
  • vlnoplocha = plocha, jejíž body kmitají se stejnou fází

 

Optické soustavy a optické zobrazení

Paprsková optika (geometrická optika)

 • = obor, v němž se při popisu šíření světla používá model světelného paprsku
 • zanedbává se částicový nebo vlnový charakter světla

využívá se:

 • zákon přímočarého šíření světla
 • zákon odrazu a lomu světla
 • princip nezávislosti chodu světelných paprsků

viditelná tělesa

 • = tělesa, ze kterých vychází světlo (Slunce, žárovka, svíčka) nebo která světlo odrážejí (Měsíc, odrazová skla, osvětlené předměty)
 • z každého bodu A viditelného tělesa vychází rozbíhavý svazek světelných paprsků
  • pokud svazek dopadne přímo do oka – přímé vidění

optická soustava

 • = zařízení měnící chod paprsků
 • zrcadla a čočky
 • dalekohledy, mikroskopy…

používáme pojmy předmět a obraz

reálný obraz

 • když se po průchodu optickou soustavou vytvoří sbíhavý svazek paprsků

zdánlivý obraz

 • když se po průchodu optickou soustavou paprsky rozbíhají

 

Význačné paprsky

 •  paprsek procházející středem křivosti má po odrazu opačný směr, než paprsek dopadající
 • paprsek rovnoběžný s optickou osou se odráží do ohniska (bodu F)
 • paprsek dopadající a procházející ohniskem se odráží rovnoběžně na optickou osu (záměnnost paprsků)

paraxiální paprsky = paprsky v blízkosti optické osy a středu křivosti

 • mají velmi malé úhly odrazu – přesné zobrazení

ohnisková rovina = kolmice na optickou osu procházející ohniskem

 

Rovinné zrcadlo

 • vytváří zdánlivý vzpřímený obraz, stejně velký, stranově převrácený
 • Zobrazování zrcadly
 • Autorka obrázků: Karolína Kukuľová, Wikimedia Commons
 • Zobrazovací rovnice kulového zrcadla
 • 1/a + 1/a‘ = 1/f
  • a…předmětová vzdálenost
  • a,…obrazová vzdálenost
 • při dosazování použijeme znaménkovou konvenci (platí pro dutá i vypuklá zrcadla)
  • a‘,a,f > 0 -> v prostoru před zrcadlem
  • a‘,a,f < 0 -> v prostoru za zrcadlem
 • Příčné zvětšení zrcadla (platí pro dutá i vypuklá zrcadla)
 • Z = y’/y
 • Z = – a’/a
 • y…výška předmětu
 • y,…výška obrazu
 • znaménková konvence !!!
  • -y pokud je obraz/předmět pod optickou osou
 • Z < 0 -> převrácený obraz
 • Z > 0 -> vzpřímený obraz

 

Kulová vada zrcadla

 • dopadá-li na zrcadlo široký svazek paprsků rovnoběžných s optickou osou, pak některé se neodrazí přesně do ohniska
 • Použití zrcadel: dalekohled, světlomety (automobilu), zrcátka, ohřev pomocí Slunce
 • Zobrazování čočkami
 • dochází k lomu světla
 • spojka, rozptylka
  • u spojky jsou obě ohniska skutečná
 • zanedbání šířky čočky
  • V1, V2 splynou do bodu 0 – tenká čočka
 • ve stálém prostředí platí F = F,
 • význačné paprsky spojky a rozptylky

 

Optická mohutnost

 • spojky mají kladnou optickou mohutnost
 • rozptylky mají zápornou optickou mohutnost
 • jednotka dioptrie [D], D = m-1
 • φ=1/f

 

Zobrazovací rovnice

 • 1/a + 1/a‘ = 1/f
 • Z = y’/y = – (a’/a) = – ((a‘-f)/f) = – (f/(a-f))
 • při dosazování použijeme znaménkovou konvenci
 • a >0 před čočkou
 • a <0 za čočkou
 • a‘ >0 za čočkou
 • a‘ <0 před čočkou
 • Z>0     obraz vzpřímený
 • Z<0     obraz převrácený

 

Vady čočky

 •  otvorová vada
  • paprsky se nesejdou v ohnisku
  • neostrý obraz
 • barevná vada
  • směs barevných světel, některé se lámou více některé méně
  • nesejdou se v ohnisku

 

Optické soustavy

 • Oko (rozdíl krátkozrakost, dalekozrakost)
 • Lupa
 • Mikroskop
 • Zrcadlový dalekohled (vytváří skutečný obraz)
 • Keplerův (hvězdářský) dalekohled
  • vytváří skutečný převrácený obraz
  • F1 = F2
  • ohnisková vzdálenost okuláru je mnohem menší než ohnisková vzdálenost objektivu
 • Galileův (pozemský) dalekohled
  • vytváří neskutečný vzpřímený obraz
  • F1 = F2
  • např. divadelní kukátka.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!