Organizace zásobovací činnosti – otázka z ekonomie

 

Otázka: Organizace zásobovací činnosti

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Nikolka

 

 •  aby mohl podnik podnikat, musí mít nějaký majetek. Majetek dělíme na stálý (IM) a oběžný (nazýváme podle toho, že je neustále v pohybu, vyskytuje se v podniku v různých formách a mění svůj charakter).
 • během činnosti podniku mění svoji podobu a mění také svůj objem

 

Struktura oběžného majetku

 • Zásoby
 • Pohledávky
 • Peníze – hotovost, účet, ceniny
 • Krátkodobé cenné papíry

 

Struktura zásob

a) Nakupované – Materiál

 • suroviny a základní materiál (tvoří podstatu výrobku)
 • pomocné látky (barvy, laky, knoflíky)
 • provozovací látky (jsou potřeba k provozu –  čistící prostředky)
 • pohonné hmoty (paliva)
 • obaly (slouží k ochraně, dopravě, reklamně výrobku)
 • DHIM (PC do 40 000 Kč,a spotřeba do 1 roku)
 • Zboží – nakoupené předměty, které se prodávají

 

b) Vlastní výroby – Nedokončená výroba (nejsou zcela dokončeny, ale nejsou ještě prodejní)

 • Polotovary vlastní výroby (nejsou finální, ale dají se prodat, deska dřeva)
 • Výrobky
 • Zvířata (husí hejna)

 

Plánování zásobování

 

BILANCE ZÁSOB

ZDROJE

SPOTŘEBY

Počet zásob

Roční spotřeba

Dodávky, nákupy

Konečná zásoba

Součet

Součet

 

BILANČNÍ ROVNICE: Nákup= KZ + RS – PZ
Výpočet počáteční zásoby=zásoba v den sestavovaní bilance + dodávky do konce roku – spotřeba do konce roku
Roční spotřeba= objem výroby  . norma spotřeby
Konečná zásoba= časová norma zásob (ČNZ)
bilance zásob se počítá proto, abychom zjistili potřebné dodávky

 

Stanovení optimální zásoby materiálu

požadavky na velikosti zásoby:

 • zabezpečení plynulosti výroby
 • náklady na skladování musejí být co nejmenší
 • náklady na pořízení materiálu musí být co nejmenší
 • velikost zásoby určuje podnik různými metodami

1. odhadem (vychází ze skutečnosti z dřívějška)
2. výpočtem

 

1) Normovaná KZ

 • vypočítá se pomocí časové normy zásob (ČNZ)
 • ČNZ – vyjadřuje se ve dnech, určuje na kolik dnů má mít podnik zásoby materiálu
 • ČNZ= c + p + t

c = dodávkový cyklus (počet dnů, které uplynou mezi dvěma dodávkami)
p = pojistná zásoba (rezerva, kterou si podnik nechává a čerpá z ní při zpoždění dodávky)
t  = technická zásoba (počítá se u materiálu u kterého se musíme předzásobit (např. schnutí dřeva)

 • KZ=ČNZ . s

 

2) Průměrná  KZ

KZ = max. + min./2

 • tímto způsobem se zásoba propočítává jenom u nejdůležitějších druhů materiálů
 • jestliže KZ vyjádříme v peněžních jednotkách  dostaneme normativ zásob = normovanou zásobu

Norma zásob (NZ)

D=DENNÍ SPOTŘEBA

NORMATIV ZÁSOB

 

Maximální a minimální zásoba 

 • maximální – těsně po dodávce
 • minimální – těsně před dodávkou

 

Optimální zásoba 

 • je taková, při které součet nákladů na pořízení dodávky a nákladů na skladování je minimální

 

Stanovení potřebné výše hotových výrobků

Požadavky na velikost zásoby

 • 1. optimální cena skladování
 • 2. možnost  uspokojit odběratele
 • 3. možnost kompenzace dodávky

  ČNZ= + pojistná zásoba + technologická zásoba
  NZ=(+ p + t) * denní expedice

 

ČASOVÁ NORMA ZÁSOB NEDOKONČENÉ VÝROBY
ČNZ
= koeficient narůstání nákladů (Knn) . výrobní cyklus (d)
KNN= N1 + N2 + …..Nd /Nd .

PZ= skutečný stav zásob + očekávané dodávky – předpokládaná spotřeba
OBJEM VÝROBY: Q = spotřeba/ norma spotřeby
NÁKUP ZÁSOB: spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba
CELKOVÁ SPOTŘEBA: S = objem výroby . norma spotřeby

 

Hospodářské normy 

 • Norma spotřeby materiálu (energie) –max. množství materiálu, které lze vynaložit na vyrobení  1 výrobku
 • Kapacitní norma – max. množství výrobků, které lze vyrobit na jednom stroji za 1 hodinu za optimálních podmínek
 • Odpisové normy – určují počet let odepisování (sazbou, nebo koeficientem)
 • Výkonové normy – času – čas, který je nutný ke zhotovení jednoho výrobku
 • množství – kolik výrobků se vyrobí za 1 h.
 • obsluhy – počet pracovníků, které obslouží jeden stroj, kolik strojů bude obsluhovat 1pracovník

 

Koloběh zásob 

PENÍZE-MATERIÁL-NEDOKONČENÁ VÝROBA-HOTOVÝ VÝROBE-POHLEDÁVKY-ZISK(PENÍZE)

 • na konci koloběhu má podnik větší množství peněz, pokud dosahuje zisku
 • výši zisku ovlivňuje kromě objemu výroby výše ceny, také rychlost obratu oběžného majetku
 • DOBA OBRATU ZÁSOB
 • RYCHLOST OBRATU ZÁSOB

 

ROČNÍ SPOTŘEBA = objem výroby .  THN spotřeby
DENNÍ SPOTŘEBA PRŮMĚRNÁ ZÁSOBA
a)chronologicky
b)aritmeticky

 

Řízení zásob

 • existuje mnoho druhů zásob, pro nákup a spotřebu se používá tzv. metoda ABC
 • A – základní materiál, který tvoří podstatu výrobku a je ho přibližně asi 30 % ze všech druhů
 • pečlivě se plánuje, propočítává se zásoba a objednává se s předstihem
 • B – druhově největší množství materiálu, z hlediska objemu tvoří méně podstatnou část výrobku, je to materiál, který se dá vždy lehce dokoupit
 • C –materiál, který se nenakupuje do zásoby, protože podléhá módním vlivům a nebo se kazí

 

Vázanost zásob

 • VZ = Q : průměrná zásoba (1 koruna zásob mě vystačí na x výrobků)
 • VZ = průměrná zásoba : Q (kolik musím mít na jeden výrobek zásob)

 

Sklady

 • a) centralizované – 1 velký sklad
 • b) decentralizované – větší počet skladů (např. jeden hlavní + pobočné)
 • c) smíšené (kombinace) – v hlavním skladu se plánuje i pro pobočné)
 • úkolem skladů je ochrana zboží před znehodnocením. Různé zboží různé skladovací podmínky
 • a) otevřené (auta, stavební mat., zemědělské stroje)
 • b) polokryté (písky, sláma, vápno, zemědělské stroje)
 • c) kryté (nábytek, potraviny, obuv)

 

Doklady

Dodací list (posílá se s dodávkou)
Příjemka materiálu (název dod., datum, číslo skladu, jméno odpověd. pracovníka)
Výdejka materiálu ( při výdeji materiálu ze skladu)
Převodka materiálu (převod materiálu ze skladu do skladu, zpět z výroby)
Skladní karta (vyhotovuje se pro každý druh materiálu)
Číselník materiálu (seznam druhů materiálů, každý druh má své číslo)
Závěsné štítky (vytvářejí se pro každý druh, uveden druh, jakost)
Faktura – daňový doklad (vyúčtování dodávky)

 

Přejímka materiálu

 • provádí se,  když přijde materiál do podniku
 • PŘEJÍMKA – kvantitativní – přejímka z hlediska množství provádí se na základě dodacího listu,
 • provede je skladník, přepočítáním,  přeměřením
 • kvalitativní – posuzují se vnitřní vlastnosti materiálu, které nejsou zjevné
 • provádí ji zvláštní skupina lidí, která má potřebnou kvalifikaci
 • úplná (každý výrobek)
 • nahodila (náhodou se vyberou nějaký materiál)
 • pokud je materiál v pořádku, přebereme na sklad a vyplníme příjemku
 • pokud je materiál vadný – vystavíme protokol o vadách, který je podkladem pro reklamační řízení.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!