Orgány Evropské unie, jejich složení a činnost

informatika

 

Téma: Orgány Evropské unie, jejich složení a činnost

Předmět: Stavba a provoz strojů

Přidal(a): Daniela J.

 

Evropská unie

 • Vznik 1.11.1993, vstup ČR 1.5.2004
 • 27 států, založené Maastrichtskou smlouvou
 • EU prosazuje svobodné podnikání, volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb
 • Symboly: vlajka, hymna, euro, den Evropy 9.5.
 • Založili ji Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo
 • Hodnoty EU: solidarita, úcta, smíření, spravedlnost, rovnost, svoboda, demokracie

 

Evropská komise

 • EK/Komise, nejvyšší výkonný orgán
 • Sídlo: Brusel a Lucembursko
 • Je tvořena komisaři z členských států, kteří prosazují zájmy EU (celku)
 • Předkládá návrhy právních předpisů, dohlíží na dodržování evropského práva, reprezentuje EU

 

Rada EU

 • Rada je tvořena ministry vlád všech členských zemí
 • Zastupuje členské státy a prosazuje jejich zájmy
 • Posuzuje a schvaluje legislativní návrhy Komise
 • Během roku jsou 4 zasedání, každých 6 měsíců je jeden stát ujímá předsednictví
 • Rada stanovuje politický směr a priority EU, zároveň se zabývá složitějšími a citlivými otázkami, které se nedají řešit mezinárodní spoluprací

 

Evropský parlament

 • EP/Parlament
 • Tvoří jej poslanci (více jak 700) volení v přímých volbách občany členských států na funkční období 5 let (21 let)
 • Společně s Radou rozhoduje o přijímání právních předpisů EU, kontroluje činnost Komise, schvaluje jejího předsedu a členy, volí veřejného ochránce práv

 

Evropská rada (summit)

 • Tvoří ji nejvyšší představitelé členských států (hlavy států/předsedové)
 • Jejím členem je i předseda Komise
 • Na zasedání (min. 2 x ročně) určuje základní zásady pro vývoj politiky EU

 

Další evropské instituce

 • Evropský účetní dvůr = kontroluje, jak je nakládáno s finančními prostředky EU
 • Evropská centrální banka, Soustava soudů EU, Ombudsman

 

Primární právo

 • Veškeré mezinárodní smlouvy
 • Dokumenty primárního práva mají nejvyšší právní sílu

 

Sekundární právo a jeho formy

 • Obsah sekundárního práva je výsledkem spolupráce mezi Komisí, Radou a Parlamentem
 • Nařízení
  • Zavádějí v celé EU jednotnou právní úpravu = zavazují všechny členské státy a subjekty vnitrostátního práva FO a PO
 • Směrnice
  • Ukládají členským státům, aby do určité doby upravily své právní řády
  • Prostřednictvím s. EU usiluje o harmonizaci právních řádů členských států
 • Rozhodnutí
  • Individuální právní akty aplikované v konkrétních případech
  • Je přímo závazné pro toho, komu je určeno
 • Doporučení a stanoviska
  • Nejsou právně závazná, nevyplývá z nich žádná povinnost

 

Společné politiky

Čtyři oblasti, ve kterých je EU oprávněna tvořit svůj právní řád

 • Obchodní politika
 • Jednotný vnitřní trh
 • Měnová politiky (státy s eurem)
 • Zemědělská politika

 

Soustava soudů EU

Soudní dvůr

 • Je tvořen jedním soudcem z každého členského státu, funkční období 6 let s možností dalšího jmenování, Sídlo: Lucemburk
 • Hlavní úkol: stejné uplatňování práva EU ve všech zemích
 • Rozhoduje o žalobách podaných orgány Unie či členskými státy
 • Působí jako odvolací soud proti rozhodnutí soudu I. stupně

 

Tribunál

 • Obdobné složení jako S. d., jedná se o soud I. Stupně
 • Rozhoduje o žalobách podávaných jednotlivými FO nebo PO
 • Proti jeho rozhodnutí jde podat odvolání na S. d.

 

Soud pro veřejnou službu

 • 7 soudců
 • Rozhoduje o pracovněprávních žalobách zaměstnanců orgánů EU
 • Proti jeho rozhodnutí jde podat odvolání k Tribunálu

 

Evropský ochránce práv (Ombudsman)

 • Přijímá stížnosti od občanů EU, od FO a PO žijících v členských státech, vyšetřuje tyto stížnosti, může konat šetření i z vlastní iniciativy
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!