Orientální despocie – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Orientální despocie

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Aneta Sadílková

 

 

STAROVĚK 

 • Začíná vznikem písma a států 3000 př. n. l. – končí rozpadem západořímské říše 476 n. l.
 • Starověké státy:
  • Orientální despocie – Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, Persie, oblast Izraele, Malá Asie
  • Klasické státy – antika – starověké Řecko a Řím, civilizace u Středozemního moře

 

ORIENTÁLNÍ DESPOCIE – orient – východ, despocie – způsob vlády

 • Rozkládají se u velkých řek (úrodná půda, zdroj obživy, doprava, rybolov)
 • Panovník je považován za boha nebo syna boha, pod ním vrstva úředníků
 • Neomezená moc panovníka (despoty) – zákonodárná, soudní, vojenská, náboženská
 • Palácové (chrámové) hospodářství – úroda se odvádí do paláce a ten ji rozděluje
 • Závlahové zemědělství – využití řeky, stavba zavlažovacích kanálů
 • Využívání písma – hospodářské záznamy, seznamy panovníků

 

MEZOPOTÁMIE

 • Mezi Eufrat a Tigris – Mezopotámie = meziříčí
 • Oblast Perského zálivu – území dnešního Turecka, Iránu, Iráku – spojnice mezi 3 světadíly, křižovatka kultur etnik a jazyků
 • Několik státních útvarů, některé na sebe navazovaly, jiné existovaly současně.
 • Úrodný půlměsíc
 • V průběhu starověku se zde vystřídalo několik říší
  • Sumer = sumerské městské státy (jih) 4000–2300 př. n. l.
  • Arkadská říše (sever) 2300–2000 př. n. l.
  • Babylonská říše
   • Starobabylonská 1900-1600 př. n. l.
   • Středobabylonská 1500-1000 př. n. l.
   • Novobabylonská 626–539 př. n. l
  • Asyrská říše
   • Staroasyrská říše 2000–1750 př. n. l.
   • Středoasyrská 1350–1078 př. n. l.
   • Novoasyrská 911–612 př. n. l.

 

SUMER

 • Sumerové – neznámý původ
 • Jižní úrodnější část Mezopotámie – zde vznikla jedna z prvních vyspělých civilizací
 • 4000 př. n. l. první města – 3000 př. n. l. městské státy: město plní i funkci státu, není to jednotná říše s hlavním městem, městské státy:
  • UR – město z Bible známé jako vlast Abrahama
  • URUK – pochází odtud legendární Gilgameš
  • KIŠ
  • LAGAŠ – klínopisný archív (archiv hliněných destiček)
  • NIPPUR – náboženské středisko
  • UMMA
  • ERIDU – nejstarší město, sídlo prvního člověka Adama
 • Chrámové později palácové hospodářství
 • Obchod: vývoz – obilí, hlíny, cihly, vlna; dovoz – dřevo, kámen, kov
 • Zikkurat = chrám – součástí palácového komplexu
 • Měli písmo – dochované písemné prameny
  • Piktografické (obrázkové) písmo (pol. 4. tis. Př. n. l.) – hospodářské účely tzv. kalkuly, (jeden znak = jedno slovo) -> zjednodušování znaků (jeden znak = hláska nebo skupina hlásek)
  • Klínové písmo (rozluštěno) (3000 př. n. l.) – hliněné destičky, seříznutý rákos, znaky získaly hláskovou hodnotu – fonogram, (rozluštěno 1802 – Groetenfeld – Němec), hospodářské zápisy, hymny, modlitby, Eposy – Epos o Gilgamešovi, vědecké spisy, seznam králů apod.
 • Způsob obživy – zemědělství, odvodňovací a zavodňovací zařízení, budování kanálů,
 • Vynález kola a vozu, hrnčířský kruh
 • Zdatní matematici
  • Šedesátková soustava
  • Stavby, výpočty ploch i objemů těles
  • Mocniny, rovnice
  • Vycházeli z lunárního cyklu – kalendář (12 měsíců, týden na 7 dní, trvání dne vyměřili na 12 hodin)
  • Znali pohyby některých vesmír těles – zatmění Měsíce
 • Metalurgie – převaha bronzu

 

AKKAD

 • 1. centralizovaný stát (nejsou to již městské státy)
 • Přebírají kulturu Sumerů – zničili sumerská města
 • Sargon I. Akkadský
 • Centrum – město Akkad

 

ASYRSKÁ ŘÍŠE

 • Kočovníci, pastevci – nejsou zde tak dobré podmínky pro zemědělství

STAROASYRSKÁ ŘÍŠE

 • Centrum na severu (Aššur – hl. město)
 • Zdatní válečníci
 • Chov dobytka
 • Současnice říše starobabylonské -> postupně se dostává pod její vliv

 

STŘEDOASYRSKÁ ŘÍŠE

 • Převaha Chetitů říše Mitrami

 

NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE

 • Sargon II. znovu sjednotil asyrskou říši
 • Největší rozsah říše – ovládl i Egypt
 • Centrum říše Ninive (centrum vzdělanosti – knihovna)
 • Další panovníci už území ztrácí – Aššurpanipal
 • 612 – Ninive dobyto Babylonií

 

BABYLONSKÁ ŘÍŠE

STAROBABYLONSKÁ ŘÍŠE

 • Leží na Eufratu – jih Mezopotámie
 • Centrum říše Babylon (Babilí) – boží brána

 

CHAMMURAPI (CHAMMURABI)

 • Nejslavnější vládce, 18. stol. př. n. l.
 • Chammurapiho zákoník
  • Pevný řád společnosti
  • Cenný zdroj informací
  • Napsán na dioritové skále klínovým písmem
  • Obsahuje různé oblasti práva (trestní, rodinné, občanské…)
  • Není rovnost před zákonem – společenské vrstvy – otroci, nevolníci, plnoprávní občané)
  • Princip oko za oko, zub za zub
  • Často trest smrti
 • Rozvoj obchodu, platidlo – stříbro
 • Konec 16. stol. př. n. l. říše dobyta Chetity

 

NOVOBABYLONSKÁ ŘÍŠE

 • Současník novoasyrské říše
 • oblasti dnešní Sýrie, Izraele, Egypta (v největším rozmachu)
 • nejslavnější panovník NABUKADNESAR
  • v Bibli jako Nabuko
  • Odvádí Židy do Babylonského zajetí, zbořil Jeruzalémský chrám
  • Ovládá Egypt
 • Ištařina brána
  • Dnes v berlínském muzeu
  • Jediná dochovaná stavba
  • Ištar – bohyně plodnosti
 • Babylonská věž
  • Pravděpodobně ve formě zikkuratu – neznáme podobu
  • Součástí biblického příběhu
 • Visuté zahrady královny Semiramis
  • Patří do 7 divů světa
  • Manželka Nabukadnesara
  • Systém teras s rostlinami
  • Neznáme přesnou podobu
 • 539 př. n. l. dobyla Peršany (Kýros II. Veliký)

 

EGYPT

 • = dar Nilu
 • Afrika, okolí řeky Nilu
 • Dějiny starověkého Egypta jsou dlouhé více jak 4000 let
 • Předdynastické období (4000 př. n. l. – 3000 př. n. l.)
 • Stará říše (2700–2180 př. n. l.) – pyramidy
 • 1. přechodné období – dočasný rozvrat
 • Střední říše (2040–1786 př. n. l.) – budování oázy
 • 2. přechodné období – Egypťané se od Hyksósů naučí se používat kolo od Hyksósů
 • Nová říše (1560–1080 př. n. l) – skalní hroby
 • Pozdní Egypt (7. st. – 6. st. př. n. l.) – vliv Asýrie a Babylonie
 • 525 př. n. l. –ovládli Egypt Peršané
 • 4 st. – 332 př. n. l. – vládne Alexandr Makedonský
 • 1. stol. př. n. l. – vliv Říma
 • 48 př. n. l. – vládne Kleopatra z rodu Ptolemaiovců
 • 640 n. l. (7 stol. př. n. l.) – Egypt dobyt Araby

 

PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ (4000 př. n. l. – 3000 př. n. l.)

Egypt není jednotný stát, je rozdělen na 2 části – horní Egypt (jih), dolní Egypt (sever)

 • Horní Egypt
  • Znak panovníků je bílá koruna
  • Okolo roku 3000 př. n. l. dochází ke spojení horního a dolního Egypta panovníkem Menim z horního Egypta
 • Dolní Egypt
  • Znak – červená koruna
  • Panovníci se začínají dělit do dynastií (celkem 30)
  • Začínají používat titul faraon
 • Společnost
  • Na vrcholu byl faraón považovaný za boha (vtělení boha slunce Re)
  • Vezír (rádce), kněží, vojáci, úředníci, obchodníci, řemeslníci, rolníci, otroci
  • Vezír byl faraonův rádce a staral se o finance
  • Záplavy Nilu → bahno → sklizeň 2x ročně (pšenice, čočka, fazole)
  • Dostatek drahých kovů, vývoz obilí
 • Písmo
  • Považováno za posvátné, psali na papyrus štětečkem
  • Hieroglyfy (posvátné vrypy) – rozluštěno v 18. stol (Champollion) díky tzv. Rosettské desce (období Napoleona)
  • Hieratické písmo – kněžské, zjednodušené hieroglyfy
  • Démotické písmo – úřednické, zjednodušené hieratické

 

STARÁ ŘÍŠE (2700–2180 př. n. l.)

 • 3.-6. dynastie
 • Sídlo je město Mennofer
 • Centrum dění je v dolním Egyptě
 • Období stavitelů pyramid = hrobek
  • Největší pyramidy vznikají za vlády 4. dynastie v okolí Gízy
  • Pyramida za slova pyros = oheň -> věčný oheň -> věčný faraon
  • Nejstarší je Džoserova pyramida ve městě Sakaře (stupňovitého tvaru
  • Nejvyšší je Cheopsova = Chufuova pyramida – měla asi 146 metrů
  • V náboženství bylo důležité uchovat tělo zemřelého (podmínka pro posmrtný život)
  • Nejdůležitější bůh – Re
  • Pyramidy
   • Pouze ve staré říši, objevitelé i později
   • V Gíze (předměstí Káhiry) – 3 pyramidové komplexy – Cheopsova Rachefova, Menkaurova a Velká Sfinga
   • Složitý systém chodeb (spousta falešných) -> zmatení zlodějů, nejdůležitější je faraonova komnata
   • Džoserova pyramida – 6 °C
   • Díky mumifikaci znali výborně anatomii -> výborní lékaři, časté chirurgické zákroky (operace očí i mozku, počátky zrodu chemie a homeopatiky
 • Za vlády faraonů 6 dynastie upadající centrální moc (velká moc jednotlivých úředníků) a říše se rozpadá na jednotlivé kraje -> tzv. přechodné období

 

1. PŘECHODNÉ OBDOBÍ

 • Dočasný rozvrat

 

STŘEDNÍ ŘÍŠE (2040–1786 př. n. l.)

 • 11.-12. dynastie
 • Egypt znovu sjednocen za vlády 11. dynastie, sídlo se přenáší do horního Egypta – město Veset
 • Nejdůležitější bůh Amon – člověk s beraní hlavou
 • Budování oáz – Fajjúmská oáza

 

2. PŘECHODNÉ OBDOBÍ

 • Hyksósové – ovládli Egypt, přinášejí znalost kola -> dvoukolové bojové vozy

 

NOVÁ ŘÍŠE (1560–1080 př. n. l)

 • Už se nestaví pyramidy, vznikají skalní hroby v Údolí Králů a královen
 • 18.–20. dynastie
 • Egypt dosahuje největšího územního rozmachu (nejen války, ale i dynastické sňatky)
 • V době vlády Amenhotepa II. a Tumose III. sahalo území až k Eufratu

 

AMENHOTEP IV.

 • Snažil se zavést monoteistické náboženství -> změna jména na Achnaton -> Aton -> jediný bůh, bůh slunce, založil nové město Achetaton -> nové hlavní město
 • Nejstarší doložený pokus o zavedení monoteistického náboženství (reforma trvá pouze do dubu Achnatonova života
 • Manželka Nefertiti – dochovaná její podobizna

 

TUTANCHAMON

 • Nástupce Amenhotepa
 • Jeho hrobka nalezena vevyloupena
 • Za svého života (19 let) nebyl moc známý

 

REMUSSE II. (13 stol. př. n. l.)

 • Jeden z největších bojovníků -> největší rozloha
 • Nejstarší mírová smlouva -> válka s Chetity -> bitva u Kadeše

 

POZDNÍ EGYPT (7. st. – 6. st. př. n. l.)

 • Území až v deltě Nilu (zpět do dolního Egypta) – Saj
 • Faraoni pochází i z jiných mimoegyptských území – Libye
 • Vliv Asýrie a Babylonie
 • 525 př. n. l. Egypt dobyt Perskou říší

 

INDIE

 • Povodí řeky Indu a jeho přítoků (oblast dnešní Indie, Pákistánu a Bangladéše)
 • Veletoky – Indus, Ganga
 • Izolovaný vývoj
 • Zemědělství už 4000 př. n. l
 • Nestarší harappská civilizace 2300–1600 př. n. l. – Harappa, Mohándžodaro
  • Vyspělá města, neznámý etnický původ obyvatel
  • Hrnčířský kruh
  • Obrázkové písmo – nerozluštěno
  • Architektura, „splachovací záchod“
 • Společenská diferenciace – kastovní dělení na 4 varny
  • Brahmáni – kněží
  • Kšatrijové – bojovníci
  • Vaišjové – rolníci, obchodníci
  • Šúdrové – zotročeni potomci původního obyvatelstva
  • // Kastovní systém v Indii funguje do dnes, ale je složitější
 • Nejstarší indické literární památky – védy (nejstarší indické období védské období), upanišady
 • Většina památek napsána v sánskrtu
 • Indická náboženství
  • Hinduismus – vznikl ze starého védského náboženství, koloběh znovuzrození, Brahma, Višnu, Šiva
  • Buddhismus – 5. stol. př. n. l. zakladatel Siddharta Gautama – Buddha = osvícený (filozoficko-náboženský systém), snaha o oproštění se od starostí, přechod do stavu Nirvány, cesta k cíli 4 vznešené pravdy)
 • Další říše: Magatská, Maurijská, Guptovská

 

ČÍNA

 • Vývoj starověké civilizace v povodí řek Chuang-che (Žlutá řeka) a Jang-c-t´iang (Dlouhá řeka)
 • Samostatný, izolovaný, nepřetržitý vývoj
 • Označována jako země středu, panovník – syn nebes
 • 1000 př. n. l. sjednocení S. Číny – dynastie Čau
 • Dynastie Čchin (3.st. př. n. l.) – první jednotný centralizovaný stát
  • Terakotová armáda – hliněná armáda (8000 figurek) v životní velikosti, každý originál, ochrana císaře na jeho posmrtném životě
  • Stavba Velké čínské zdi (dračí hřbet) – stavba trvala víc jak 1000 let (strážní věže, široká na 5 jezdců), proti nájezdům za severu (Hunové)
 • Plodiny a zemědělství: rýže – zahradnický způsob pěstování, čajovník, moruše, bourec morušový – výroba hedvábí -> hedvábná stezka (z Číny do Evropy)
 • Řemesla a vynálezy – porcelán, papír, střelný prach, kompas
 • Písmo – původně obrázkové, později znakové, celkem asi 50 000 znaků – 3000 znaků pro běžnou potřebu
 • Náboženství – kult předků, úzké propojení mezi náboženstvím a filozofií
  • Taoismus – zakladatel Lao´c – tao = cesta, soulad s přírodou, kritika společenského pořádku
  • Konfucianismus – zakladatel Konfucius, státotvorné, kromě souladu s přírodou i soulad se společenským řádem

 

PERSIE

 • Centrum na území dnešního Íránu – Pasargard
 • Malá Asie, Egypt, Indie, Mezopotámie, Syropalestinská oblast, mnohonárodnostní (ubránilo se jen Řecko)
 • Největší starověká říše, nejmladší z orientálních despocií a trvala jen 200 let
 • V čele král jako neomezený vládce (spíše orientální despocie, nemá však všechny znaky)
 • 6. stol. př. n. l. – Kýros II. Veliký – zakladatel říše, dobyl Babylonii
 • 6/5 stol. př. n. l. – Dáreiós I. – největší rozmach říše, počátek ŘPV
 • Xérxés – ŘPV
 • 334 př. n. l. oslabení říše – ovládnuta Alexandrem Makedonským
 • Po jeho smrti, Ptolemaios – Egypt, Seleukovci – Mezopotámie, Antigonovci – Malá Asie
 • Vyspělá správa říše – budování silnic, poštovní spojení, kanál Nilu do Rudého moře, ražba zlatých mincí
 • Zoomorfní umění, skalní hrobky, královské paláce
 • Náboženský reformátor Zarathustra (princip dobra a zla)

 

IZRAEL – SYROPALESTINCKÁ OBLAST

 • Původní název Kannán – 4000 př. n. l. – obyvatelstvo Kanaanejci
 • 1300 př. n. l. pronikání hebrejsko-izraelských kmenů Židů, převaha nad původním obyvatelstvem – název země Izrael (odchod židů z Egypta – Mojžíš)
 • Konec 13. st – útoky mořských národů – Pelištejci (Bible – Filištíni) – usazují se na jihu – Římané podle nich nazývají oblast Palestinou (hl. město Jeruzalém)
 • 11. stol. př. n. l. na území Izraele vznikl stát z 12 izraelských kmenů
  • Saul, David – dobytí Jeruzaléma – rozšíření území, Šalamoun – vrchol státu, diplomatické styky s Egyptem
 • Po smrti Šalamouna rozpad na dva celky Judsko (Jeruzalém) – zničilo novobabyloňany a Izrael (Samaří)
 • 722 př. n. l. asyrské zajetí – Sargon II.
 • 587 př. n. l. babylonské zajetí – Nabukadnesar II.
 • 539 př. n. l. Babylon dobyt Peršany – návrat Židů ze zajetí – budování chrámu
 • Pod perskou nadvládou poměrně velká autonomie
 • Římská provincie
 • Monoteismus – jediný bůh Jahve (nesmí se vyslovovat), Starý zákon

 

MALÁ ASIE

 • Poloostrov, dnešní Turecko, Chetité – indoevropský národ (Bedřich Nový rozluštil jejich jazyk)
 • Hl. město Chattutaš
 • Neměli v čele svého státu vládce s neomezenou mocí, výboje do Syropalestinské oblasti a Egypta
 • Po roce 1200 př. n. l. z dějin mizí (z menších částí se staly státy Lydie a Frygie – obě říše spadnou pod Persii)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!