Osobní společnosti a družstva – otázka z ekonomie

 

Otázka: Osobní společnosti a družstva

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Christines

 

 

Obchodní společnosti

 • PO založené za účelem podnikání
 • upravuje je obchodní zákoník
 • obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR
 • podle způsobu zodpovědnosti za závazky se obchodní společnosti dělí na osobní (společníci ručí celým svým majetkem) a kapitálové (společníci ručí jen do výše nesplaceného dluhu)

 

a) Osobní společnosti – Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

 • Komanditní společnost (k. s.)

b) Kapitálové společnosti – Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

 • Akciová společnost (a. s.)

 

Založení společnosti

 • sepsáním společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy

 

Vznik společnosti

 • vzniká dnem zapsání do OR

 

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

 • společnost minimálně 2 osob, které podnikají pod společnou obchodní firmou
 • mohou ji založit FO i PO

 

a) Založení – sepsání společenské smlouvy (obchodní firma, sídlo, předmět podnikání, společníci,…)

b) Vznik – zápis do OR

c) Ručení – neomezené (ručí celým svým majetkem), všichni společníci ručí solidárně (nerozdílně) celým svým majetkem

d) Základní kapitál – není povinný

e) Vklad společníka – není povinný

f) Rezervní fond – není povinný

g) Řízení – k řízení a jednání jsou oprávněny všichni společníci

h) Rozdělení zisku – rovným dílem

ch) Zrušení – výpovědí společníka; zánikem PO, která je společníkem; smrtí FO, která je společníkem; rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu

i) Zánik – výmaz z OR

 

Komanditní společnost (k. s.)

 • má rysy jak osobní, tak kapitálové společnosti
 • 2 skupiny společníků:

Komanditisté – ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR

 • musí přinést vklad, ale nemusí pracovat

Komplementáři – ručí celým svým majetkem

 • nemusí přinést vklad, ale musí se zúčastnit činnosti společnosti

 

a) Založení – sepsání společenské smlouvy

b) Vznik – zápis do OR

c) Ručení – komanditisté omezeně, pokud splatí vklad, tak neručí

 • komplementáři neomezeně

d) Základní kapitál – je povinný

e) Vklad společníka – povinný u komanditisty (min. 5000,-)

f) Rezervní fond – není povinný

g) Řízení – statutárním orgánem jsou komplementáři

h) Rozdělení zisku – nejprve půl na půl

 • komplementáři – stejným dílem
 • komanditisté – podle výše vkladu

ch) Zrušení – viz v. o. s.

i) Zánik – výmaz z OR

 

Družstva

 • společenství neuzavřeného počtu osob založený za účelem podnikání nebo jiných sociálních věcí jednotlivých družstevníků
 • zemědělské, bytové, spotřební, výrobní, obchodní
 • není obchodní společností
 • členy mohou být PO i FO (2 PO nebo 5 FO)
 • obchodní firma (název + dodatek, že se jedná o družstvo)

 

a) Založení – ustavující schůze – ZK, schvalují se stanovy, volí se představenstvo a kontrolní komise

b) Vznik – zápis do OR

c) Ručení – družstvo ručí svým majetkem, ale členové neručí

d) Základní kapitál – souhrn členských vkladů, nejméně 50 000,-

e) Vklad člena družstva – splacení základního vkladu určeného ve stanovách

f) Nedělitelný fond – tvoří se povinně, obdoba rezervního fondu

g) Vedení – členská schůze – nejvyšším orgánem družstva

 • schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise
 • schvaluje roční závěrku, rozhoduje o rozdělení a použití zisku
 • představenstvo – statutární orgán
 • řídí věci družstva a ze sebe si volí předsedu
 • kontrolní komise – kontroluje veškerou činnost družstva, řeší stížnosti členů
 • další orgány – jsou to komise bezpečnosti a zdraví při práci, kulturní

h) Rozdělení zisku – rozděluje se poměrně podle výše splaceného vkladu k celkovým splaceným vkladům

ch) Zrušení – obecné podmínky

i) Zánik – výmaz z OR.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!