Osobnost a její charakteristika – psychologie a komunikace

společenské vědy

 

Otázka: Osobnost a její charakteristika

Předmět: Psychologie a komunikace

Přidal(a): Marek Braun + Zuzana

 

Osobnost = je každý člověk, který má biopsychosociální potřeby ­

 • osobnost posuzujeme ve vztahu ke společnosti – hodnotící hledisko
 • př. rodiče, kamarádi ­
 • osobnost posuzujeme z hlediska psychologie
 • osobností je každý člověk, protože je jedinečný (individuální) ­
 • osobnost je člověk jako společenská bytost, která plní společenskou roli a zastává společenskou pozici

 

Společenská role

 • nějaká funkce osobnosti
 • př. kamarád

 

Společenská pozice

 • nějaký systém společenských vztahů k sobě samému a ke společnosti

 

Vlastnosti osobnosti

 • 1) stálost
 • 2) časové trvání
 • 3) určitá hierarchie
 • 4) určitá polarita ­
  • vlastnosti osobnosti hodnotíme podle vnějších projevů chování a jednání jedince

 

Činitelé ovlivňující vývoj osobnosti

 • 1) biologičtí činitelé
  • genetická dispozice a rozvoj centrálního nervového systému ­ činnost endokrinních žláz => štítná žláza
 • 2) činitelé sociálního prostředí
  • škola, kamarádi
 • 3) výchova
 • 4) sebevýchova

 

Vlastnosti osobnosti

 • 1) aktivačně­-motivační = plány
 • 2) vztahově­-postojové = charakterové vlastnosti
 • 3) vlastnosti výkonové = vlohy, schopnosti, vědomosti
 • 4) seberegulační vlastnosti = zdravé sebevědomí, svědomí, sebekritika
 • 5) dynamické vlastnosti = temperament
 • 6) vlastnosti psychických procesů a stavů

 

Další dělení

 • a) vrozené vlastnosti = patří tam vlohy a temperament
 • b) získané vlastnosti = vše ostatn

 

Bio-psycho-socio vlivy

 • osobnost tvoří tzv. bio-psycho-sociální jednotku
 • biologická determinace (určení, vymezení): zahrnuje faktory vnitřní a vnější
 • mezi vnitřní patří – nervová soustava a její činnost, vegetativní, periferní a centrální nervová soustava, nervové procesy vzruchu a útlumu, žlázy s vnitřním vyměšováním, vrozené vlohy, vrozené reflexy, instinkty a pudy, stavba těla, tělesný stav organismu, odolnost vůči nemocem, zdravotní stav, prodělané nemoci, úrazy apod. 
 • faktory vnější – složení potravy, kvalita vody, vliv alkoholu, drog, mikro a makroklimatické podmínky (čistota a teplota vzduchu, geografická poloha)
 • psychologická determinace: situační podmínky, prostředí (významné je i kulturní prostředí, vliv kultury na člověka se uskutečňuje procesem socializace)
 • základní typy výchovy – demokratická, autoritativní a liberální
 • zrání (zákonitá posloupnost evolučních a involučních, regresivních změn ve stavbě a funkci organismu)
 • učení (dominantní mezi ostatními vlivy)
 • zrání vytváří předpoklady pro duševní rozvoj, který je realizován učením, výsledky učení jsou zvratné
 • někdy je učení individuální zkušeností, většinou však jde o zprostředkovanou zkušenost
 • sociální a sociokulturní determinace: výchovné vlivy prostředí (rodina, škola, vrstevnické skupiny), zážitky, traumata z dětství, společenské normy, zvyky, výtvory lidské kultury a civilizace (umělecká díla, vliv médií), sociologické podmínky (např. hustota zalidnění)
 • vývoj lidské psychiky je podmíněn životem ve společnosti a včasným inprintingem (vtištění v senzitivním období), např. vlčí děti

 

Rysový přístup

 • statický, zabývá se přítomnými charakteristikami
 • využívá dispoziční teorie (=osobnost celek několika stálých charakteristik, dispozic)
 • zdůrazňuje vliv genetiky (dědičnosti), biologických procesů a tělesné konstituce

 

Hippokratova teorie tělesných šťáv (5. století př n l)

 • založena na představě, že temperament určuje poměr čtyř tělesných šťáv
 • v případě nerovnováhy se snižoval objem určité tekutiny (např. pouštění žilou)
 • teorie je nepravdivá, názvosloví se však ujalo v běžné mluvě:
 • krev (sanguis), srdce – sangvinik – stabilní extrovert
 • žluč (cholé), játra – cholerik – labilní extrovert
 • černá žluč (melaiza cholé), slezina – melancholik – labilní introvert
 • hlen (flegma), mozek – flegmatik – stabilní introvert

 

Typologie Carla Gustava Junga

 • dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu světu (zaměření životní energie)
 • rozdělil osobnosti podle směrování energie dovnitř/ven
 • introvert – obrácený dovnitř, uzavřený, tichý, trpělivý, rozvážný, má úzký okruh přátel, plánuje
 • extrovert – otevřený, výřečný, impulzivní, společenský, má rád změnu, rád riskuje
 • ambivert – lidé jsou vždy kombinací obojího

 

Pětifaktorový model = Velká pětka

 • založen na faktorové analýze fungující u žen a mužů všech věkových skupin všech kultur

 

Procesový přístup

 • chápe osobnost jako měnící se a vyvíjející se já (=sebepojetí a psychický aparát)
 • zaměřuje se na (často nevědomou) motivaci a vliv přítomnosti/minulosti, popisuje osobnost jako výsledek vnitřních mentálních procesů a sociálních interakcí

 

Dynamická teorie

 • zdůrazňuje vliv nevědomé motivace a vliv minulosti na rozvoji mentálních poruch

 

Freudova struktura osobnosti 

 • ID střed nevědomí, základna našeho psych. života, zdroj psychické energie, vrozené (=pudy)
 • EGO já, střed vědomí, vědomá snaha o uspořádání a o ovládnutí pudů a usměrnění jejich energie, vyvine se v prvních dvou letech (=vyrovnávač)
 • SUPEREGO nadjá, představa ideálu vlastní osobnosti, vzor, kterého chceme dosáhnout

 

Obranné mechanismy ega (Anna Freudová)

 • způsoby na zmírnění úzkosti mezi našimi přáními, morálkou a realitou
 • vytěsnění – ohrožující myšlenky, vzpomínky a impulzy jsou vytlačeny z vědomí, např. oběti zneužívání si nepamatují své dětství
 • popření – odmítání si přiznat nepříjemnou realitu, např. alkoholik si odmítá přiznat závislost
 • projekce – jedinec přisuzuje své nepřijatelné tužby, myšlenky a pocity druhým, např. jedinec někoho nenávidí, místo toho začne věřit, že dotyčný nenávidí jeho
 • reaktivní výtvor – převedení úzkosti myšlenek v jejich opak, např. syn podvědomě nenávidí otce, ale chová se k němu přehnaně pozitivně
 • racionalizace – omlouvání vlastních selhání a nedostatků, např. student neuspěl, ale řekl, že důvodem je zasednutí učitele
 • sublimace – převedení nevhodných impulsů do sociálně přijatelných projevů, např. spisovatel naplní svou sexuální touhu psaním románů

 

Kolektivní nevědomí Carla Gustava Junga

 • nevědomí společné všem lidem (dědí se)
 • obsahuje archetypy (univerzální, archaické symboly, formy, vzory či pramyšlenky), které se projevují v mýtech, pohádkách a příbězích
 • např. animas a anima (ženské a mužské prvky, JingJang), persona (maska, chování ve společnosti), matka (zdroj života a plodnosti)
 • archetypy mohou být vyvozeny pouze nepřímo, konkrétně se projevují jako: 
 • motivy (apokalypsa, potopa, stvoření)
 • události (zrození, smrt, sjednocení protikladů)
 • postava (hrdina, ďábel, velká matka)

 

Adlerova individuální psychologie

 • člověk není ovládán nevědomými silami, ale úsilím o něco, cíli (především začlenění do společnosti)
 • v dětství jsme slabí a bezmocní, proto se vyvine komplex méněcennosti, základním motivačním činitelem jedince je překonat tento pocit, tato snaha může přerůst v komplex nadřazenosti
 • dobře přizpůsobený jedinec se správně začlení do společnosti (sociální cit, spolupráce)
 • osobnost jednotlivce je zaměřena na cíl a utváření vlastního osudu

 

Humanistická psychologie Carla Rogerse

 • chování je vždy motivováno přítomnými potřebami => plně funkční osobnost má neutuchající tendenci k sebeaktualizaci (vytrvalá snaha naplnit svůj potenciál)
 • realizována na osobu zaměřenou terapii zdůrazňující nepodmíněně pozitivní pohled, tj. absolutní přijetí a (empatická) podpora klienta
 • self (já), reálné self – jak člověk sám sebe vidí a jak interaguje se světem
 • ideální self – představa o tom, jací bychom měli být
 • je důležité, aby se self prolínaly, rozpor vede k nespokojenosti
 • Maslowova pyramida potřeb 

 

Sociálně-kognitivní teorie Alberta Bandury

 • naši osobnost pohání nejenom motivace, ale také očekávání výsledku (odměna/trest) odvozené z pozorování druhých, tj. ostatní slouží jako vzory
 • osobnost je výsledkem kontinuální interakce tří proměnných:
 • zjevné chování, vlivy prostředí (odměny/trest) a osobní faktory (názory, očekávání, percepce sebe sama)

 

Mozek

 • výsledek evoluce (původně 3 malé sloučené v jeden), pracuje jako integrovaný celek
 • vývojové části: mozkový kmen (plazí mozek, prapůvodní jádro regulující zákl. životní funkce), lymbický systém (savčí mozek) a mozková kůra (neokortex, lidský mozek)

 

Limbický systém

 • vývojově starší zvířecí mozek
 • hl. úkolem přežití (rychlé myšlení)
 • automaticky reguluje motivaci, emoce (strach, radost, vztek, úzkost) a paměť
 • častí i amygdala:
 • Emoční přestřelení = amygdalický únos
 • dříve spouštěčem životní hrozba (dnes ohrožena, nenaplněná potřeba)
 • amygdala převezme kontrolu nad naším jednáním a zážitek si emotivně zapamatuje 

 

Čelní lalok

 • vývojově nejmladší část mozku
 • hl. úkolem kontrola (pomalé myšlení)
 • centrum rozumu (abstraktní myšlení), uvažování, vůle (koncentrace), kreativity.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!