Osobnost a její vývoj – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Osobnost a její vývoj

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): nojmiii

 

 

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

 • = já – sebepoznání a city k sobě samému
 • = komplex vzájemně propojených somatických a psychických funkcí, které determinují prožívání a chování jedince a z toho vyplývající vztah k prostředí
 • V představě 3 složky:
  • TĚLESNÁ IDENTITA
   • Člověk své tělo vnímá, a pak hodnotí
   • Poruchy jako anorexie a bulimie
   • Ovlivněno výchovou a sociokulturním vlivem
  • PSYCHICKÁ IDENTITA
   • Souhrn našich duševních vlastností
  • SOCIÁLNÍ IDENTITA
   • Příslušnost k určité skupině lidí
  • IDENTITA = uvědomování si sebe samého, uvědomování si své jedinečnosti, toho kdo jsem, jaká jsem
  • SEBEPOJETÍ = to co si člověk sám o sobě myslí
   • Vývoj sebepojetí:
    • Novorozenec
    • Kojenec
    • BatoleKOPERNÍKOVA REVOLUCE (1. Období vzdoru)
    • Dospívání – Jsem to, čemu věřím
    • Dospělost – Já jsem to, co miluji
    • Stáří – Jsem to, co po mně zůstane

 

TEORIE OSOBNOSTI:

 • Vědecké zkoumání osobnosti, souvisí se směrem
 • A) BIOLOGUZIJÍCÍ POJETÍ
  • Naše tělo, ne iniciativa
 • B) PSYCHODYNAMICKÝ PŘÍSTUP
  • Nevědomé složky
  • SUGMUND FREUD
   • osobnost tvoří 3 složky
    • ID (ONO) – vrozená, nevědomé obsahy; určováno PUDY -> jsou motivovány PRINCIPEM SLASTI
    • EGO () – uspokojení reálných pudů – PRINCIP REALITY; vědomá, racionální složka, usměrňuje ID a EGO
    • SUPER EGO (NADJÁ) – PRINCIP DOKONALOSTI – skládá se ze svědomí; částečně vědomé; morálka
   • Osobnost je výsledek EGA
   • PUD ŽIVOTA a PUD SMRTI
  • VÝVOJ OSOBNOSTI PODLE FREUDA
   • Probíhá podle vrozeného programu, fáze určeny podle uspokojení principu slasti; základem je PSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ
   • 5 FÁZÍ:
    • ORÁLNÍ STÁDIUM
     • 1 rok, uspokojení prostřednictvím úst
    • ANÁLNÍ STÁDIUM
     • 2-3 rok, uspokojení – zadržování a emulace stolice
    • FALICKÉ STÁDIUM
     • 4 rok, libido – genitálie, OIDIPŮV A ELEKTŘIN KOMPLEX

 

 • LATENČNÍ STÁDIUM
  • 5-10 rok, období klidu; pudy ustupují

 

 • GENIÁLNÍ FÁZE
  • 11 a výše; nástup sexuálního chování; libido se probouzí a hledá uspokojení mim o tělo a rodinu
 • Příliš málo či mnoho uspokojení v 1 fázi -> vrácení se od ní v dospělosti (kousání nehtů a tužek…)

 

 • CARL GUSTAV JUNG
  • Švýcar; jsme ovlivněni systémem, který se časem formuje
  • Obohatil Freudovi teorie, k ID EGO SUPEREGO přidává:
   • KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ
    • Společné všem lidem (obsahem jsou zkušenosti lidstva); nevědomí, které sdílíme se všemi
    • ARCHEOTYPY (vrozené vzorce chování)
     • ANIMUS – mužská složka
     • ANIMA – ženská složka
     • -> každý má obě, převaha dle pohlaví
    • INDIVIDUÁLNÍ NEVĚDOMÍ
     • Nevědomí každého z nás – pocity, zážitky
    • EGO
     • Vědomé pocity; umožňuje sebehodnocení
    • SELF (JÁ)
     • Spojené s nevědomím
     • Nadřazeno našemu JÁ
    • Vymyslel – INTROVERT A EXTROVERT = máme v sobě oba dva, ale jeden převládá a druhý je v nevědomí

 

VLASTNOSTI OSOBNOSTI

 • CHARAKTER
  • = část osobnosti, která do jisté míry řídí naše chování podle společenských norem a zásad; formuje se výchovou; určuje obsah chování
  • Složky:
   • VZTAH K LIDEM
    • Kladný = láska k lidem – ALTRUISMUS
    • Záporný = EGOISMUS
   • ODOLNOAT K ZÁTĚŽI
    • STAILITA – zvládáme krizové situace
    • LABILITA
   • SVĚDOMÍ
    • Vědomí dobra nebo zla; hodnotí naše jednání a řídí ho; MORÁLKA
   • SVĚTOVÝ NÁZOR
    • Postoj, naše ideály, přesvědčení o světě = PACIFISMUS, RASIMUS
    • Ovlivněno rodinou, okolím, náboženstvím
   • TEMPERAMENT
    • Určuje formu chování, genetika
    • Soustava psychických vlastností, které se vyjadřují reakcí, způsobem a intenzitou reakce
    • HYPOKRATES – podle 4 tělesných tekutin
    • GALENES – obohacení HYP. TEORIE – (cholerik – žluč; flegmatik – sliz; sangvinik – krev; melancholik – černá žluč)
    • HANS J. EYSENCK – využil i dělení na introverta a extroverta -> DIAGRAM

 

 • KRETSCHMER – založeno na tělesné konstrukci člověka
  • Piknický
   • Postavou je to malý člověk, podsaditá postava, menší končetiny (kratší), zaoblený, širší obličej, větší hlava, nos nahoru
   • vlastnosti: temperament – CYKLOTIMNÍ -> vlastnosti – otevřený člověk, společenský a zároveň j to realista, má zájem o okolní svět, reaguje na podměty přiměřeným způsobem = asi sangvinik
  • Astenycký typ
   • Člověk štíhlý, útlý, hubený, malá hlava, dlouhé štíhlé končetiny, úzký obličej, orlí nos
   • => SCHIZOTYMNÍ – tahle osobnost je složitější – jinak dává věci na venek, uvnitř ale cítí jinak, je uzavřený, zaměřený spíše na vlastní prožívání, mlčenlivý, vážný, reakce jsou nejednoznačné, pokaždé reaguje jinak, pokaždé reaguje jinak
  • Atletický typ
   • Silná kostra, pevná postava, jdou vidět svaly, obličej něco mezi
   • => VISKÓZNÍ – pomalost, důslednost, rozvážnost, neoplývá kreativitou, jednání není impulzivní ale stereotypní
  • SCHOPNOSTI
   • Předpoklad pro vykonání určitě činnosti
   • Stupně rozvinutí:
    • NADÁNÍ – nadprůměrný výkony v činnosti
    • TALENT – vysoce rozvinutý souhrn schopností
    • GENIALITA – rozsah kognitivních schopností
   • INTELIGENCE
    • úroveň rozumových schopností
    • Máme 2 typy:
     • FLUIDNÍ – vrozená, dána biologickou kapacitou mozku, nezávislá na učení, našem rozvoji, kolem 18 a 20 roku začíná výrazně klesat
     • KRYSTALICKÁ – získávána procesem učení, s věkem roste, závisí na jedinci, jak rozvíjí své učení…, založena na kognitivních procesech
     • Složky: pohotovost vnímání, naše představivost, verbální inteligence, matematická inteligence, paměť, sociální inteligence, emoční inteligence – EQ – umožňuje ovládat jedinci emoce a dokáže vžít do emocí cizí – dokáže správně zpracovat emoce a dokáže o tom hovořit
    • Inteligence je měřena v jednotkách IQ – číselné vyjádření naší inteligence, číslo celé a kladné
    • První IQ test 1905 – ve Francii – určena k preventivnímu rozlišení dětí – autor Binet a Simon
    • Pásmo IQ90 – 110 = průměr
   • ZÁJMY

 

VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE

 • = obor, který se zabývá psychickým vývojem lidstva a jedince (studium změn prožíván a chování v průběhu časů)
 • Cíl = popsat jednotlivé vývojové změny v různých etapách a z toho vyvodit nějaké zákonitosti, a pak se snaží o vytvoření jednotné teorie vývoje osobnosti
 • Obor zabývající se též psychickým vývojem z hlediska:
  • ONTOGENEZE – od vajíčka až do smrti jedince
  • FYLOGENEZE – psychický vývoj lidstva, vznik a vývoj určitého rodu, kmene

 

 • Zákonitosti vývojových změn: náš vývoj směřuje od primitivních k dokonalejším formám; určité vývojové změny nastupují v určitých intervalech (věkových); vývoj je nezvratný; v některých etapách se vyskytuje málo vývojových změn, některé etapy jsou naopak na vývojové změny bohaté

 

 • VÝVOJ = proces evolučních změn (tělesných, duševních) a sociálních znaků člověka v průběhu jeho života; je determinován zevnitř a zvenčí

 

 • ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ PROCESY:
  • UČENÍ – proces, který se projevuje určitou přetrvávající změnou vlastností, změny jsou navozeny zkušeností
  • ZRÁNÍ – zákonitá posloupnost změn

 

 • PERIODIZACE LIDSKÉHO VÝVOJE:
  • PRENATÁLNÍ OBDOBÍ – reaguje na smyslové podměty; 10 lunárních měsíců
   • Oplození – 3 týdny
   • Embryonální – 4-12 týden (orgány)
   • Fetální – 12-porod (smyslové orgány)
  • NOVOROZENEC – přizpůsobení podmínkám, vrozené reflexy (sání, polykání, vyměšování, uchopování) a pudy, 1 měsíc; matka
  • KOJENEC – orální stádium; rozvoj MOTORIKY A VNÍMÁNÍ; 1 rok
  • BATOLE – 2-3 rok, anální stadium; chození, období změn; STIMULACE; mluva (PASIVNÍ A AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA); učení nápodobou; KOPERNÍKOVA REVOLUCE; stálost a trvalost objektu – když nevidí hračku, stále si jí pamatuje
  • PŘEDŠKOLNÍ VĚK – 3-6 let, jemná motorika; myšlení – EGOCENTRISMUS (zkreslení úsudku podle svého pohledu); MAGIČNOST (interpretace dění podle fantazie); ABSOLUTISMUS (definitivní platnost poznání); GENDER ROLE
  • MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – růst (svaly, výška); učení – rozvoj paměti, záměrné pozornosti, konkrétní myšlení (i abstraktní); nová autorita a nová role spolužáka
  • PUBESCENCE – 11-15, velké tělesné změny; období druhého vzdoru; abstraktní myšlení; emocionalita
  • ADOLESCENCE – 15-20, 3 změnypohlavní styk, maturita a plnoletost
  • DOSPĚLOST
   • MLADÁ DOSPĚLOST – 20-35, role: partner, rodič, zaměstnanec; přijímáme zodpovědnost, žena x muž; zkušenosti; 1 KRIZE MANŽELSTVÍ (žena, po 5-6)
   • STŘEDNÍ DOSPĚLOST – 35-45, KRIZE STŘEDNÍHO VĚKU; 2 MANŽELSKÁ KRIZE – nízká možnost otěhotnět
   • STARŠÍ DOSPĚLOST – 45-60, ukončení profesní role, PRÁZDNÉ HNÍZDO; známky stárnutí – zrak, menopauza
  • STÁŘÍRANÉ (60-75) A PRAVÉ (75- a víc); gerentopsychologie (znaky stáří); zhoršení smyslů, méně svalů, imunita, klesá frustrační tolerance; nespavost, úzkostlivost; méně adaptabilní

 

 • PERIODIZACE DUŠEVNÍHO VÝVOJE
  • Vývoj myšlení, autorem je PIAGET
   • SENSOMOTORICKÉ – 0-2; svět za pomocí smyslů a motoriky
   • PŘEDOPERAČNÍ – 3-6, egocentrické myšlení; třídění předmětů podle jednoho rysu
   • STAV KONKRÉTNÍCH OPERACÍ – 6-12, logické uvažování, konkrétní realita
   • STAV FORMÁLNÍCH OPERACÍ – hypotetické uvažování, abstraktní myšlení
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!