Patristika

 

   Otázka: Patristika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

 • Patristika
 •  1. – 8.stol. n.l.
 • Periodizace

-3 období (etapy) :

 • První období  1. – 2. stol. – APOLOGETIKA (obhajoba, obranná řeč či spis, obrana křesťanství)
 • Druhé období  3. – 4.stol.- DOGMATIKA- vymezení základních náboženských dogmat
 • Třetí období  5.-8.stol- SYSTEMATIKA – vytvoření jednotného systému, sjednocení dogmat
  • Charakteristika
  • Ze slovapatér= otec (duchovní otec)
  • Tito církevní otcové se snažili položit základy vznikající církve
  • Vrcholná patristika byla od 2.- 5.století

 

Zabývala se :

 • Konfrontace antiky a křesťanství

-snaha vypořádat se s předchozím myšlenkovým dědictvím

-stanovení dogmat (základní články víry, učení – nezpochybnitelné a neměnné)

-týkala se existenci Boha, dědičného hříchu

-dogmata stanovována na koncilech – nejvýznamnější r. 325 – Nicejský koncil

 • Zpracování dogmat

-rozšiřování, výklad

-tvořit jednotný systém

-objevuje se svatý Augustýn (nejvýznamnější představitel patristiky)

-k dalším církevním otcům patřil např.Klémens,Origenés,Tertullianus

 

 • Křesťanství a patristika byly v protikladu (víra x moudrost)
 • Vycházejí z biblických textů..připravuje se prostředí pro teologii, která se postupně stává nadřazenou vědou
 • Filosofie se stává pomocnou,podřazenou vědou
 • Na rozdíl od antiky (filosofií se zabývají bohatší), křesťané pochází z chudých poměrů
 • Vliv na vznikající křesťanství má také buddhismus,hinduismus,arabská kultura
 • Celá patristika v podstatě vychází z Platóna
 • Někdy se o ní mluví jako o období pokřesťanštění Platóna

 

 • Apologeti
 • obrannařeči,obhajoba (křesťanské víry)
 • prototypem „Obrana Sókratova“ od Platóna
 • vysvětlovali a obhajovali nové učení
 • chtěli získat vzdělance na svou stranu
 • apologetika vystupovala zejména proti dvěma školám :  -Gnose

 

-Manicejská

 • obě se vyznačovaly tím, že se přikláněly jak ke křesť. tak i nekřesť. prvkům
 • Apologeti tak potírali učení obou škol a jim podobným

 

 • Vnitřní nebezpečí ohrožující křesťanství
 • Gnose
  • škola (gnose = pozná ní)
  • křesťanské i nekřesťanské prvky
  • odlišují 2 božské bytosti – bůh stvořitel (dobrý i zlý, je na něj svalováno zlo světa) a bůh    vykupitel (dobrotivý bůh umožňující spásu)
  • duše člověka je bojištěm – dobro x zlo
  • rozpoznání dobra a zla se dá uskutečnit pomocí poznání – ne víry
  • Theodesis  – otázka vzniku a významu světa

-jak je možné,že dokonalý Bůh stvořil něco nedokonalého

 

 • Manichejci
  • zakladatelem Mání (Peršan)
  • opět prvky křes.inekřesť.
  • odmítají Judaismus (Starý zákon)
  • dualistická nauka o říši Světla a říši Temna
  • vykoupit se člověk může sám – tvrdí, že člověk je odpovědný za svůj život a on sám by měl aktivně usilovat o spasení

 

 • Spor Arius x Athanasius
  • problém vztahu Krista a Otce
  • Arius – tvrdil, že syn boží není bytostně totožný s bohem otcem, je mu podřízen, je prostředník mezi Bohem a člověkem
  • Athanasius – tvrdil, že syn boží je od věčnosti totožný s Bohem
  • r.325- Nicejský koncil – bylo dáno za pravdu Athanasiovi
  • r.381 – přijato dogma o Trojjedinosti boží

 

 • Představitelé

 

 • Justin Mučedník
  • křesťan v plášti filosofa
  • snažil se navázat na antickou filosofii
   • Tertullianus- církevní otec
    • Ø kritizuje antiku, snaží se vystupovat proti pohanským předsudkům (antičtí vzdělanci, filozofové)
    • Ø „Věřím právě proto, že je to protismyslné“ = pravdu víry nelze vysvětlit rozum.
    • Ø staví víru nad rozum
    • Ø vyslovoval se k dogmatům
    • Ø zastánce dogmatu o dědičném hříchu – Adam a Eva – první hřích
    • Ø dalšími dogmaty třeba trojjedinost boha (otec, syn a duch svatý)

 

 • Klémenes, Origenés
  • křesťanská teologie jako věda

 

 • Svatý Augustinus Aurelius
  • Ø Svatý Augustin
  • Ø Syn pohana a křesťanky
  • Ø Uznávaná autorita
  • Ø První velký filosof od dob klasického období řecké filosofie
  • Ø Z jeho názorů vycházeli autoří až do 13.stol.
  • Ø Narozen v Africe, pocházel z Kartága
  • Ø Zhlédl se v Platónovi a novoplatonismu
  • Ø Ovlivněn manichejci a potom pozřel a nechal se okřtít v Miláně
  • Ø → spis Vyznání

 

v  Pojetí duše : – „Duch je příliš omezenýna to, aby pochopil sám sebe.“

v  připomínají úvahy psychologů – své podvědomí,nevědomí

v  Východiska uvažování: – navazuje – Descartes „Myslím, tedy jsem.“

v  Dogma: – analogie na základě lidské duše → bytí,život,vědění →sjednocuje 3 složky

v  Stvoření světa a času : – spojuje vznik času se vznikem světa → vznik společně a zárověň

v  -minulý čas – paměť , přítomný čas – nazírání,budoucí čas –očekávání

v  rozlišuje čas -nedůležitý, pomíjivým malicherný

v  spojujes člověkem a věčnost s Bohem

 • Ø →spis O obci boží

v pohybuje se mezi dočasností a věčností

v rozděluje svět na 2 obce (boží a pozemská)

v božská obec je dobrá, věčná bůh její obyvatele vyvolil, aby došli k vykoupení

v způsobeno neposlušností

v bůh je chápán jako dobrotivý – bez něj je člověk vystaven zlu a může podlehnout

 

 • Ø Predestinace – předurčení –někteří jsou spaseni a někteří zatraceni = bůh dopředu zná rozhodnutí lidí
 • Ø A určí kdo bude spasen a kdo ne
 • Ø Plán spásy(vykoupení) → pozemská obec(lidé)→církev→obec boží(již spaseni)
 • Ø Posílil vliv církve → upevnění pozice
 • Ø Novoplatonismus,gnose → vše odstraněno z křesť.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!