Pedagogická profese a osobnost pedagoga

psychologie

 

Otázka: Pedagogická profese a osobnost pedagoga

Předmět: Pedagogika, Psychologie

Přidal(a): vv

 

Pedagog = osoba, která realizuje edukaci

 • formativně působí na jedince nebo skupinu
 • připravuje žáka na vstup do společnosti
 • opírá se o to co žákovi dala rodina
 • je to formativní činitel

 

Osobnost = určité způsoby chování a jednání, které má každý jedinec

 • = někdo, koho obdivujeme, kdo má něco, co ostatní nemají (nějaký náš vzor)
 • např. malé děti berou pedagoga jako vzor, napodobují jeho chování, protože v něm vidí autoritu a jeho jednání bere jako to správné

 

Druhy osobností pedagoga

 • pedagogem může být rodič i přes to, že nemá potřebnou odbornou kvalifikaci pro vzdělávání
 • učitel MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ
 • vychovatel v ŠD, DM ne družinář
 • vedoucí kroužků či volnočasových aktivit, trenér
 • animátor = připravuje program
 • mentor = pracuje s jedinci, předává jim zkušenosti
 • tutor = stará se o určitou skupinu žáků či studentů a konzultuje, procvičuje, probírá s nimi nějakou látku

 

Pedagog: řídí činnost žáků

 • Organizuje: žáka, prostředí, výběr metod pro výuku
 • Kontroluje: práci žáka, vhodnost metod
 • Vysvětluje: cíle, postupy
 • Využívá: metody, zásady, motivaci a různé organizační formy (práce ve skupině, dvojicích) + určuje místo pro tyto aktivity
 • Vychází: z plánů, řádů, příprav, vzdělávacích programů

 

Předpoklady pro kvalitní výkon pedagogické práce

 • osobnostní předpoklady vlastnosti
  • kladný vztah k práci, k žákům, všeobecný životní rozhled
  • pedagogický takt, empatie, obětavost
  • aktivita, přímost, čestnost, skromnost, cit pro spravedlnost, důslednost
  • sebekritika, konstruktivní kritika, sebeovládání, rozhodnost, vytrvalost a zásadovost
  • schopnost rozpoznat jeho individuální potřeby
  • schopnost vytvořit bezpečné prostředí pro edukanty,
 • dovednostní předpoklady
  • ovládání základů pedagogiky
  • praktické dovednosti z kurzů
  • základy z výchov
  • ovládání metodiky výchovy
 • všeobecné vzděláni
  • rozšířené obzory aby dokázala poradit
  • všeobecný přehled, abychom uměli odpovědět dítěti na dotaz popřípadě ho odkázat na zdroj kde si odpověď může dohledat protože ani učitel není vševědoucí
 • odborné vzdělání

 

Typologie pedagoga

 • = rozdělení pedagogů do skupin podle nějakých společných vlastností
 • každý typ pedagoga je namíchaný s jiným typem (nikde nenajdeme ryze čistý typ pedagoga)

1. pedagog preferuje objekt vzdělávání anebo rozumovou stránku vzdělávání ( z hlediska obsahu výchovy)

 • a) pajdotrop (paidos=dítě) – preferuje žáka jako osobnost
  • přistupuje po emocionální stránce
  • reaguje na potřeby edukantů, improvizuje, snaží se získat si jejich důvěru a zájem
  • nejvíce v MŠ + 1. stupni ZŠ
  • převahuje citová stránka nad rozumovou
  • dobrý pro mladší děti
  • většinou tolik nenaučí
 • b) logotrop (logos=slova) – preferuje výklad
  • přesně a přísně dodržuje vzdělávací program
  • preferuje rozumovou stránku nad citovou
  • od 2.stupně ZŠ výše
  • hodiny bývají monotoní
  • chybí individuální přístup
  • stihne probrat více učiva
  • chybí empatie
  • někomu může vyhovovat

2. podle přístupu k žákům

 • a) autoritářský typ
  • na žáky má své vlastní požadavky (vysoké, náročné
  • nebere v potaz názory ani potřeby žáků
  • žákům moc nevěří a neustále je kontroluje
  • autoritu si vynucuje přísností,
  • paradoxně dosahuje dobrých výsledků (děti se ho bojí, a proto se učí)
  • žák bývá pasivní, neprojevuje aktivitu, protože ví, že není vítána
 • b) liberální typ (Kubátová, Černá)
  • žáci mívají až bezmeznou volnost
  • jeho práce je nepromyšlená a chaotická
  • žáci volnosti zneužívají, pedagog nemá mezi nimi vedoucí roli
 • c) demokratický typ
  • vychází žákům vstříc, ale má určitá pravidla
  • respektuje názory žáků, dokáže přijmout i nesouhlas
  • smysl pro kompromis
  • spolupracuje s žáky
  • dosahuje dobrých výsledků a děti s ním spolupracují
 • d) autoritativní typ
  • něco mezi autoritářským a demokratickým typem
  • má přirozenou autoritu
  • je přísný směrem k plnění požadavků, žáci ho ale respektují, protože i on respektuje je
  • žáci sním rádi spolupracují a nebojí se ho

3. podle vztahu k výchovně-vzdělávací (edukační) práci

 • a) vědecko-systematický typ
  • pedagog, který má promyšlené metody
  • upřednostňuje přesně daný sytém, který i dodržuje
  • téměř vůbec neimprovizuje
  • náhoda a improvizace nemá v jeho práci místo
  • klade důraz na vědomosti, znalosti a návyky
  • je cílevědomý
  • učivo vysvětluje odborně
 • b) umělecký typ
  • člověk pracující spontánně, přirozeně; improvizuje
  • má velkou fantazii a představivost
  • působí hodně na citovou stránku žáka
  • rozvíjí nápady žáků
 • c) praktický typ
  • hravě si poradí i s větší skupinou žáků
  • zručný, oblíbený, sportovní typ
  • organizuje různé soutěže
  • rovnoměrně rozvíjí žáka
  • málo improvizuje
  • často se dostává do vedoucích funkcí

 

Způsoby nabytí odbornosti

 • vystudujeme: -střední pedagogickou školu (předšk. a mimošk. PG, pedagog. Lyceum)
 • VOŠ PG (titul dis. =diplomovaný specialista)
 • VŠ – pedagog. Fakulty (jakýkoliv zvolený obor + jeho didaktika; složení kurzu pedagog. minima)

 

Co kdo očekává od pedagoga

 • dítě: laskavost, že ho dokáže zabavit, nebude na něj křičet, že si s ním bude učitelka hrát, bude se mu věnovat
 • rodič: zodpovědnost, spolehlivost, individuální přístup při práci s jeho dítětem
 • nadřízený: zodpovědnost k práci, dobrý vztah s kolektivem, dochvilnost, dodržování pracovní doby,
 • kolegové: respekt, vstřícnost, spolupráci, nápomocnost, upřímnost, nekonfliktnost, originalitu, schopnost přijímat a dávat rady
 • společnost: všeobecný, společenský rozhled, rozhled v rámci výchov, metodiky a věd, určité charakterové a volní vlastnosti, potřebnou kvalifikaci pro výkon profese

 

Pracovní činnosti pedagoga

 • co budeme splňovat pro nadřízeného:
  • podílet se na přípravě ŠVP,
  • plánu školní družiny, tvorbě plánu pro nezvýhodněného jedince, plánu pedagogické podpory
  • hledá vhodné metody a způsoby pro realizaci edukace
  • provádí evaluační činnosti = sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, hodnotí výsledky své práce, pokroky dětí a podle výsledků upravuje TVP
  • přizpůsobovat výuku věkovým a individuálním potřebám žáků, snahu se o individuální přístup k nim
  • dále se sám vzdělává
  • zajistit dětem pocit dobrého, bezpečného prostředí, podporovat a vzdělávat je takovým způsobem, aby z učení měly radost
 • co budeme splňovat pro rodiče:
  • vytvořit partnerské vztahy mezi školou a rodiči
  • neznevažování výchovy a názorů a činnosti rodičů
  • vedení dialogu o prospěchu a aktivitě jejich dítěte
  • zapojení rodičů do výuky pomocí dotazníků a např diskuse

 

Jaké schopnosti(dovednosti) by měl pedagog mít? (co se od něj očekává?)

 • projekční neboli plánovací schopnosti – schopnost přípravy, plánování
 • řídící schopnosti – organizační, dovede řídit činnost dětí
 • komunikativní schopnosti – dokáže komunikovat s žáky, rodiči, ostatními učiteli
  • je nutné mít s dítětem dobrou komunikaci
  • komunikace by měla mít svá pravidla, aby došlo k porozumění; jiná pravidla bude mít komunikace s rodiči a kolegy
 • diagnostické schopnosti – na základě porozumění či dialogu a jiných metod získat co nejvíce informací, abych dokázal dítě diagnostikovat => co už umí, neumí jestli nemá např ADHD atd.

 

(Trendy v přípravě pedagogů:)

 • společnost v dnešní době klade na pedagogy velké nároky
 • požadujeme, aby byl dobrý didaktik a odborník ve svém oboru, měl všeobecný rozhled, orientoval se ve speciální pedagogice
 • je dobré zařadit do VŠ studia více hodin praxe (chceme více praktiků než teoretiků)
 • je potřeba pozvednout status pedagoga v očích společnosti (člověk by se neměl stydět za to, že pracuje v pedagogické oblasti)
 • přínosná je praxe v zahraničí v rámci zahraničních výměnných pobytů
 • rozšiřování práce s IT technikou
 • pedagogové by měli v rámci osobnostních předpokladů oplývat schopností individuálního přístupu k edukantům (každý člověk je jiný, pedagog by to měl chápat a svou práci tomu přizpůsobit)
 • pedagog musí být schopen reagovat na rodinu a její změny; nutnost připravovat pedagogy na to, že budou přicházet s rodinou do interakce
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!