Pedagogická psychologie a speciální pedagogika

psychologie

 

Otázka: Pedagogická psychologie a speciální pedagogika

Předmět: Psychologie, Pedagogika

Přidal(a): luc12

 

Pedagogická psychologie je vědecká disciplína, která využívá poznatky z psychologie a pedagogiky a zaměřuje se na psychologické aspekty výchovy a vzdělávání; v praxi souvisí hodně s motivací a stanovením cílů. Úzce souvisí také s vědní disciplínou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání jedinců postižených různými tělesnými, duševními a smyslovými vadami a poruchami, tj. se speciální pedagogikou (dále jen SP).

 

Speciální pedagogika

 • Zkoumání zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami
 • Předmětem zájmu je sociálně znevýhodněný jedinec= jedinec s handicapem, který potřebuje podporu
 • Cílem SP je snaha o začleňování jedince se speciálními potřebami do společnosti → socializace.
 • Maximální rozvoj osobnosti s postižením a jeho uplatnění v různých oblastech života (osobní, pracovní, společenské)

SP čerpá z věd: pedagogika, psychologie, sociologie, logika, estetika, právo, psycholingvistika,…

 

základní pojmy:  

 • Normalita
 • Defekt = vada, chybění, ztráta, nedostatek v anatomické stavbě organismu a poruchy v jeho funkcích, je neupravitelný a nezvratný

dědičnéX vrozené X získané

 

stupně socializace:

 • Integrace – úplné začlenění člověka do společnosti
 • Adaptace – přizpůsobení se znevýhodněného jedince společenského prostředí za určitých podmínek
 • Utilita – užitečnost, spotřebitelnost defektního jedince- možnosti rozvoje jsou omezené
 • Inferiorita – vyčlenění ze společnosti

 

Metody speciální výchovy:

 • Reedukace – znovu výchova
 • Kompenzace – vzájemná náhrada
 • Rehabilitace -úprava společenských vztahů, vychází z reedukace a kompenzace
 • Depistáž – vyhledávání postižených jedinců

 

Diagnostika

 • Obecná – zjišťuje příčiny a dobu vzniku defektu
 • Speciální – zjišťuje druh a rozsah defektu (provádí ji lékaři, PPP,…)

Diagnostické metody – rozhovor, testy, kazuistika (osobní a rodinná anamnéza, lékařské zprávy, zprávy spec. pedagogů,…)

 

Členění speciální pedagogiky

1)Psychopedie – SP mentálně postižených (souvisí s IQ)

Příčiny: vrozené X získané

Stupně postižení

 • lehká mentální retardace
 • středně těžká mentální retardace
 • těžká mentální retardace
 • hluboká mentální retardace

 

výchova a vzdělávání

 • stacionáře
 • speciálně pedagogická centra
 • speciální školy
 • ústavy sociální péče

 

2)Tyflopedie – SP zrakově postižených 

příčiny:

 • vrozené- nevyvinutá rohovka, duhovka, sítnice, šedý zákal, barvoslepost, tupozrakost
 • získané- úrazy a nemoci

 

klasifikace:

 • refrakční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus)
 • postižení šíře zrakového pole
 • okulomotorické poruchy
 • problémy se zpracováním zrakových podnětů
 • poruchy barvocitu (barvoslepost)

 

zrakové vady:

  1. barvoslepost – porušení schopnosti vnímat či rozlišovat barvy
  2. tupozrakost – funkční vada zraku, snížená zraková ostrost jednoho oka, čímž dochází k porušení vidění oběma očima (binokulární vidění), šilhání
  3. šilhavost – porušení rovnovážného postavení očí, někdy náprava operací
  4. slabozrakost – orgánová vada zraku, projevuje se částečným nevyvinutím, snížením nebo zkreslující činností zrakového analyzátoru očí, postižený nemůže číst běžné velikosti písma
  5. zbytky zraku – orgánová vada zraku, člověk se otáčí za světlem a silné světlo upoutá jeho pozornost
  6. slepota – neschopnost jedince vnímat zrakem, slepota praktická – zachován  světlocit (určité zrakové čití), slepota totální – úplná absence vidění
 • světloplachost
 • šeroslepost
 • výpadky vidění
 • dvojité vidění
 • Braillovo písmo = bodové písmo, šestice bodů, ze kterých lze vytvořit až 63 kombinací, píše se propichováním na Pražskou tabulku a nebo na Pichtově psacím stroji

 

3)Surdopedie – SP sluchově postižených 

 • cílem surdopedie je začlenění neslyšící osoby do většinové slyšící společnosti, důležitým faktorem je věk, kdy sluchová ztráta nastala, protože to může ovlivnit naučení mluvené řeči

Příčiny poruch: vrozené X získané (příčinou může být zánět, nádor, úraz, poškození hlukem,…)

Komunikace:

 • přirozená gesta, gestikulace, mimika a pantomima
 • znakový jazyk
 • prstová abeceda a další systémy, které vizualizují mluvenou řeč
 • sluchová výchova a reedukace sluchu
 • odezírání
 • psaná forma majoritního jazyka (čtení a psaní)
 • mluvená (hlasitá, orální ) řeč

jak jednat s postiženým:

 • neoslovovat zezadu
 • navázat pozitivní kontakt
 • udržovat vzdálenost 1-1,5m
 • možnost opakování
 • zřetelná výslovnost
 • kratší věty
 • přestávky v rozhovoru

kompenzační pomůcky:

 • naslouchadla
 • zesilovací aparatury
 • telefony
 • kochleární implantát

 

4)Etopedie – SP osob s poruchami chování 

struktura poruch chování:

 • disociální – odchylky od obvyklých způsobů chování
 • asociální – porušování společenské normy
 • antisociální – protispolečenské

 

péče o jedince s poruchami chování:

  • etopedická péče – speciální výchovná zařízení, věznice
  • léčebná péče – psychiatrické léčebny, poradenská zařízení, terapeutické komunity
  • sociální péče – sociální pracovníci, centrum sociální prevence
 • ústavní výchova
 • ochranná výchova

 

5)Logopedie – SP osob s narušenou komunikační schopností (nápravy řeči, vady řeči)

členění poruch řeči: organické a funkční

typy poruch:

 • opožděný vývoj řeči
 • vady výslovnosti
 • porucha zvuku řeči
 • porucha tempa řeči
 • neurotické poruchy řeči
 • centrální poruchy

péče o jedince s řečovými nedostatky- logopedické poradny, speciálně pedagogická centra, speciální školy

 

podmínky vývoje řeči:

 • vnitřní vlivy – zdravotní stav , zrak ,sluch,…
 • vnější vlivy – nedostatek podnětů, výchova a prostředí,…

 

Vývoj řeči:

 • přípravné období
 • období křiku (0-3 měsíce)
 • broukání (kolem 3. měsíce)
 • žvatlání ( kolem 6. měsíce)
 • období rozumění řeči
 • období vlastního tvoření řeči
 • období vyjadřování citů
 • období přenášení představ a pojmů
 • období logických pojmů a gramatické stavby řeči
 • období zdokonalování řeči

za normálních okolností je vývoj řeči ukončen kolem 5. roku

6)Somatopedie – SP osob s postižením hybnosti, tělesným a zdravotním postižením

klasifikace pohybových vad:

 • vrozené – vznikly např.: při porodu nebo krátce po narození/ mohou být i dědičné 
 • získané – úraz , choroby,…
 • obrny centrální a periferní – týkají se nervové soustavy (centrální část zahrnuje mozek a míchu, část periferní ostatní nervstvo)
 • centrální obrny:

dětská mozková obrna, mozkové záněty, stavy po mozkových nádorech, mozkové příhody, traumatické obrny, roztroušená skleróza…

obrny periferní

 • deformace – vady, které se vyznačují nesprávným tvarem některé části těla (např.: důsledky nesprávného držení těla)
 • amputace – oddělení části od ostatního organismu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!