Pedagogické projektování – společenské vědy

 

   Otázka: Pedagogické projektování

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Veronika

 

 

 

 

Kurikulární dokumenty  – RVP PV (ZV), ŠVP – vztahy mezi dokumenty – struktura vzdělávacích cílů – evaluace – autoevaluace školy. 

 

Termín KURIKULUM – v naší pedagogice termín poměrně nový, v zahraničí patří mezi nejfrekventovanější

 • curriculum vitae = životopis
 • tři základní významy pojmu:
 1. vzdělávací program, plán, projekt
 2. průběh studia a jeho obsah
 3. obsah veškeré zkušenosti získané ve škole

Kurikulum lze vysvětlit i jako komplex  pedagogických problémů vztahujících se k otázkám:

Proč, koho, v čem , jak, kdy, za jakých podmínek, s jakými efekty?

 

Systém kurikulárních dokumentů

 • je v souladu s principy vzdělávací politiky
 • je zakotven v zákoně
 • vychází ze strategického dokumentu „Bílé knihy“

 

Kurikulární dokumenty se vytváří na dvou úrovních : státní a školní

Státní – „Bílá kniha“ = Národní program vzdělávání

–   Rámcově vzdělávací programy RVP

Školní – Školní vzdělávací programy        ŠVP

– Třídní vzdělávací programy        TVP

 

Vzdělávací program – program, který  stanovuje cíl, obsah a postupy vzdělávání v dané instituci.

RVP  – závazný dokument

 • komplexní rámec a východisko pro tvorbu ŠVP
 • vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí
 • veřejný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost
 • vytváří se pro vzdělávání žáků od 3-19 let podle stupňů škol – RVP PV, ZV, GV atd.
 • podle zásad stanovených v RVP vytváří škola svůj ŠVP

 

RVP PV – určuje společný rámec programu předškolních institucí

 • zároveň je otevřený, nechává prostor pro realizaci

části:

organizace, pozice ve vzdělávacím systému

požadavky na program (integrovanost  vzdělávání – vzděl. bloky, akceptace vývojových

specifik, individuálních potřeb, odpovídající formy, metody apod.)

cíle předškolního vzdělávání

podmínky předškolního vzdělávání (věcné podmínky, psychosociální, životospráva….)

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

sebehodnocení školy

pravidla pro tvorbu ŠVP

povinnosti předškolního pedagoga

 

Vzdělávací obsah v RVP PV

 • hlavní prostředek vzdělávání v MŠ vychází od dítěte a postupně se rozšiřuje do okruhů

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost,  Dítě a svět

 

ŠVP- každá škola vytváří svůj, je povinnou součástí dokumentace školy, vychází z RVP

– je veřejným dokumentem

 

Vzdělávací obsah v ŠVP

 • zpracován do Integrovaných bloků, témat, tématických částí

 

TVP – dokument na úrovni třídy

– neveřejný, živě reagující na realitu třídy

– vzdělávací obsah často plánován  podle  sedmi druhů inteligencí ( H.Gardner)

 

Struktura vzdělávacích cílů:

RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými  kategoriemi. Zásadní jsou klíčové kompetence (KK )a dílčí cíle (DC).

 

Klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence  k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

 

Dílčí cíle  se dělí do pěti oblastí podle vzdělávacího obsahu:

Biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální

 • podrobněji jsou rozpracovány v RVP PV

 

EVALUACE

 • zabývá se hodnocením pedagogické reality
 • směřuje ke zlepšení kvality, zavádění změn ve škole
 • při hodnocení operujeme s pojmy

 

kritérium = měřítko, hledisko kvality a indikátor = ukazatel kvality

kvalita = charakterizuje žádoucí stav

efektivita = účinnost, v pedagogice jde o  zjištění, co ovlivňuje výsledky

 

 • uskutečňuje se na různých úrovních – mezinárodní (UNESCO, OECD)

– národní

– školní

– úroveň jednotlivce

 

 • rozlišujeme dva typy:

vnější evaluace: provádějí posuzovatelé, kteří nejsou pracovníky školy

ČŠI, zřizovatel

 

autoevaluace: vlastní hodnocení školy

hodnotí se podmínkyprůběh a výsledky vzdělávání (vzhledem k KK, DC)

Nástroje evaluace: hospitace, ankety, dotazníky, analýza dokumentů, SWOT analýza,

analýza portfólia, videonahrávky……

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!