Pedagogika a její základní kategorie – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Pedagogika a její základní kategorie

Předmět: Pedagogika, Psychologie

Přidal(a): lucky

 

Pedagogika jako věda, předmět pedagogiky

 • Pedagogika = věda, která se zabývá výchovou, vzděláváním lidí

v současné době se pojmem pedagog označuje:

 • osoba která se zabývá teorií vědy
 • učitelé
 • každý kdo nějak zasahuje do výchovy jedince

 

a) Základní – obecné obory

 • Obecná pedagogika = Řeší otázku pojmů
 • Dějiny pedagogiky = Mapuje, jak se mění názory na výchovu a vzdělávání
 • Obecná didaktika = Řeší, jak vyučovat (teorie vyučování) 
 • Speciální didaktika = Jak vyučovat konkrétní předmět
 • Oborové didaktiky = Jak vyučovat určitou skupinu předmětů
 • Teorie výchovy = Jak působit na osobnost vychovávaného jedince
 • Speciální pedagogika = Zabývá se výchovou, vzděláváním a soc. uplatněním osob s postižením
 • Psychopedie = Rozumově postižení
 • Somatopedie = Zdravotně oslabení a tělesně postižení
 • Etopedie = Poruchy chování
 • Surdopedie = Postižení sluchu
 • Tyflopedie = Postižení zraku
 • Logopedie = Poruchy řeči nebo dorozumívání
 • Parciální nedostatky = Poruchy osobnosti (ADHD, ADD), poruchy učení (Dis)
 • Srovnávací pedagogika = Porovnává školské systémy v různých zemích

 

b) Aplikované obory

 • Sociální pedagogika = zabývá se výchovou dětí ze sociálně špatného prostředí
 • Předškolní pedagogika = učí, jak pracovat s dětmi v předškolním věku (3–6 let)
 • Pedagogika základní školy = Učí, jak pracovat s dětmi ve školním věku
 • Středoškolská pedagogika
 • Pedagogika volného času = zaměřuje se na volnočasové aktivity
 • Pedagogika rodinné výchovy = zaměřuje se na rodiče dětí, učí je řešit problémy
 • Pedagogika masových sdělovacích prostředků
 • Vojenská pedagogika = působí na lidi v ozbrojených složkách
 • Androgogika = výchova dospělých lidí
 • Gerantopedagogika = výchova starých lidí

 

c) Hraniční obory

 • Pedagogická psychologie = zkoumá, jak budeme působit na děti
 • Školská statistika = vytváří statistické údaje
 • Ekonomika vzdělání
 • Školský managment
 • Školní hygiena = teplota ve třídě, světlo atd.

 

d) Další obory

 • Etnopedagogika = výchova a vzdělávání etnických skupin
 • Pedagogická prognostika = vytváří modely, jak by měla vypadat výchova a vzdělávání

 

Základní pojmy

Výchova

 • = plánované působení na osobnost člověka, jehož cílem je vytvořit žádoucí vlastnosti
 • a) Heteroedukace = někdo vychovává někoho
 • b) Autoedukace = pracuje sám se sebou
  • Záměrná
  • Nezáměrná

 

Vzdělávání

 • dlouhodobý proces pomocí kterého člověk dosahuje určitého vzdělání

 

Vědomosti

 • teoretický poznatek o věcech, jevech a jejich souvislostech

 

Dovednosti

 • = využití vědomosti v praxi 
 • a) senzomotorické
 • b) sociální
 • c) intelektuální

 

Návyk

 • zautomatizovaná činnost, kterou provádíme rychle bez kontroly

 

Prostředky výchovy

 • všechno co využíváme k tomu abychom děti něco naučili
 • a) Materiální = knížky, učebnice, obrázky
 • b) Nemateriální = hry, učení, práce

 

Metody výchovy a vzdělávání

 • způsob práce pedagoga pomocí kterého dítě učíme nebo vychováváme 

Výchovné metody

 • příklad = stotožňuje se s nějakým vzorem
 • vysvětlování a poučování = klademe na dítě určité požadavky
 • cvičení a navykání = opakovaně trénujeme projevy chování
 • mravní hodnocení = pochvala X trest
 • pochvala = stimulační metoda, musí být přiměřená
 • trest = inhibiční metoda, musí být přiměřený

Vzdělávací metody

 • slouží k tomu abychom děti naučily něco nového

 

Klasické metody vzdělávání

a) slovní metody

 • slovně dětem předáváme informace
 • monologické = vykládá učitel
 • dialogické = beseda, diskuse
 • práce s textem = vyhledávání informací v textu nebo na internetu

b) názorné metody

 • působíme na co nejvíce smyslů u dětí (používání pomůcek)

c)  praktické metody

 • dítě si to samo vyzkouší, udělá
 • dílny, laborky

 

Aktivizující metody

 • dítě v průběhu přijímání informací musí vykazovat aktivitu
 • diskuse

a) heuristické metody

 • děti objevují samy

b) inscenační metody

 • dítě hraje nějakou soc. roli

c) projektové metody

 • projekty

 

Zásady

 • pravidla.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!