Autismus – specifika dětí s tělesným postižením (VŠ)
Bloomova taxonomie – seminární práce
Brýle do pohádky (téma) – Příprava do MŠ (VŠ)
Česká výchovně vzdělávací soustava – Pedagogika
Chicagská škola – seminární práce
Činitelé výchovně vzdělávacího procesu
Dechová cvičení – hudební výchova s metodikou
Dějiny pedagogiky – pravěk a starověk
Dětské divadlo a dramatická výchova
Divadlo Fórum – Dramatická výchova
Historie a vývoj pedagogiky volného času
Hra jako vyučovací metoda – Pedagogika (VŠ)
Hry do dramatické výchovy – pedagogika
Inkluze v českém školství (zamyšlení)
Inscenační složky
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský – maturitní otázka
Jan Ámos Komenský – pedagogika
Jan Amos Komenský, filosofické názory – maturitní otázka
Jaro (téma) – Příprava do MŠ (VOŠ)
Kapitoly z evropské vzdělanosti – Andragogika
Každý má svého koníčka (téma) – Příprava do MŠ (VŠ)
Komunikace – psychologie pro pedagogické školy
Kritéria hodnocení v dramatické výchově a osobnost učitele
Kurikulum – maturitní otázka
Metodický list do výtvarné výchovy pro pedagogickou praxi
Metody výchovně vzdělávací práce
Náhradní rodinná péče – maturitní otázka
Novodobá pedagogika – seminární práce
Obory a disciplíny pedagogiky
Pedagogická profese a osobnost pedagoga
Pedagogická psychologie a speciální pedagogika
Pedagogické projektování – společenské vědy
Pedagogika 17., 18. a 19. století
Pedagogika a její předmět – maturitní otázka
Pedagogika a její základní kategorie – maturitní otázka
Pedagogika jako společenská věda
Pedagogika jako věda – maturitní otázka
Platón – život, dílo a nauka – společenské vědy
Počátky a vývoj výchovy a pedagogiky – pedagogika
Pohyb a rytmus v hudebních činnostech
Preventivní výchovná péče a náhradní rodinná péče
Psychologie dětí do 3 let
Psychologie učení – maturitní otázka
Rozvoj osobnosti prostřednictvím dramatické výchovy
Školství na území ČR – seminární práce
Sluchová cvičení – hudební výchova s metodikou
Sociálně patologické jevy ve výchově a vzdělávání
Sociální pedagogika – maturitní otázka
Speciální́ pedagogika – vymezení pojmu
Správa školství – pedagogika
Správa školství a kultury – maturitní otázka
Vánoční zvonění (téma) – Příprava do MŠ (VŠ)
Výchova a vzdělávání osob s vadami sluchu
Výchova a vzdělávání v pravěku a starověku
Výchovné a výukové metody a pedagogické principy
Vývoj výchovy a vzdělávání od reforem Marie Terezie
Vztah pedagogiky k vědám, obory a zdroje informací
Záchrana tonoucího – seminární práce
Základy speciální pedagogiky – maturitní otázka
Život a dílo Dmitrije Šostakoviče – seminární práce