Pedosféra – maturitní otázka

 

Otázka: Pedosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Verity

 

Pedosféra = půdní obal země

 • Vznik:   Zvětrávání (matečná hornina) —› Půdotvorný  substrát – půdotvorní činitelé –› Půda
 • Pedosféra – leží na styku sfér, vznikla jejich působením
 • Základem půdy je matečná hornina
 • Dělí se vertikálně i horizontálně
 • Úrodnost půd:
  • 1)       Přírodní – podmíněna typem půdy
  • 2)       Kulturní = mladší = ovlivněno člověkem
 • kladné i záporné
  • = hnojení, zavlažování/odvodňování,… + záleží na plodinách (jak drží vodu…)
  • likvidace zemědělských ploch = sklady okolo měst

 

Půda se skládá:

 • a)       Pevné anorganické složky půdy – úlomky nerostů a hornin
 • b)       Kapalná složka půdy – půdní voda s rozpuštěnými minerálními a organickými látkami = půdní roztok
 • c)       Plynná složka půdy – půdní vzduch – dusík, kyslík, oxid uhličity
 • d)       Organická neživá složka půdy – humus – zbytky odumřelého rostlistva a živočištstva
 • e)       Živá složka půdy = edafon

Dělí se: fytoedafon a zooedafon, mikroedafon a makroedafon

 

Půdotvorní činitelé

 • Pestrý půdní kryt Země – podle působení různých  činitelů
 • 1)       Matečná hornina = základ pevné horniny, z ní vznikají ostatní horniny
  • každá hornina dá půdě jiné vlastnosti – textura, pH, živiny, barva,…
 • 2)       Podnebí – ovlivňuje:         rychlost chemických reakcí v půdě
 • Tropy (rychlejší zvětrávání) X tundra
 • + poměr mezi výparem a srážkami, teplota
 • 3)       Živé organismy – hlavně mikroorganismy => humus
 • 4)       Podzemní voda – redukční procesy a pohyb složek půdní hmoty
 • 5)       Reliéf – ovlivněňuje vlhkost a teplotu půdy,…
 • 6)       Čas – 1 m podzolu v ČR trvá 1000 – 1500 let – vyhraněnost půdního typu
 • 7)       Člověk – úrodnost, degradace,…

 

Půdní druhy

Rozhodujícím činitelem je ZRNITOST = textura

Podle velikosti zrn se dělí:

 • a)       Hrubozemě = drtě = skelet – nad 2mm – čím výše jdeme, tím více skeletu
 • b)       Jemnozemě  – do 2 mm
  • I) Jílovité částice  –  pod 0,01mm        těžké
  • II) Prach – 0,01 – 0,05 mm   středně těžké
  • III) Práškový písek – 0,05 – 0,1 mm
  • IV) Písek  – 0,1 – 2 mm – ehké
 • Hlinitá půda = nejúrodnější

 

V zemědělství se dělí:

 • Lehké (písčité) – lehce udělatelné, nedostatek jílových částic. Velmi provzdušněné, dobře propustné pro vodu, málo humusu. Výskyt ve vátých píscích a pískovcích.
 • Středně těžké (hlinité) – středně obdělávatelné, stejný podíl písku a jílových částic. Bývají hluboké, patří k zemědělsky výhodným půdám. Rozšířeny v nížinách.
 • Těžké (jílovité) – nesnadno obdělávatelné, nadbytek jílových částic. Pro vodu a vzduch hůře propustné, mají velkou vodní a malou vzdušnou kapacitu. Velká část vody je vázána v jílových částicích a tím je pro rostliny nepřístupná.

 

Struktura a pórovitost

 • Struktura = půda se spojuje v agregát = ve shluky (kulovité, deskovité, kostkovité,…)
 • Velký vliv na úrodnost, ukazatel kulturnosti půdy
 • Člověk může ovlivňovat
 • Póry = volné prostory, umožňují průchod vodě a vzduchu, vyjádřeno v % k objemu půdy
 • Nejcennější – půdy pórovité s drobně hrudkovitou strukturou

 

Chemické složení půdy

 • Půdní reakce = chemická vlastnost půdy, která je určována aktivitou iontů v roztoku.
 • Ovlivňuje půdní edafon
 • Neutrální, kyselá (ph pod 7), zásaditá (pH nad 7) – pro rostliny lepší neutrální
 • Kyselé deště
 • U  nás – kyselé půdy (= vápnění)

 

Půdní typy

 • Podle toho, v jakých podmínkách se vyvíjí jednotlivé půdy
 • Rozdělení na půdní vrstvy = horizonty
 • Podléhají vodorovné pásovitosti a výškové stupňovitosti
 • Zákonné uspořádání
 • V půdním profilu = půdní řez
 • Azonálnost = nivní půdy (v okolí řek)

 

Horizonty

 • Liší se barvou i vlastnostmi
 • Vznikly přemisťováním složek půdního profilu a opětovným ukládáním
 • A= svrchní pásmo
  • Vysoký obsah humusu = tmavý
  • Probíhají v něm biologické procesy
   • A0 – spadané listí, jehličí
   • A1 – humózní vrstva
   • A2 – eluviální = ochuzený horizont
 • B= iluviální = obohacený horizont
  • Obohacený o látky vyplavené z horizontu A
  • Hnědý nebo černošedý
 • C = půdotvorný substrát
 • D = matečná hornina

 

+ další druhy:

 • Glejový = půdy glejové, ovlivněn spodní vodou, modrozelený
 • Ca horizont = půdy vápenatky/rendziny = obohaceno o Ca
 • „Železňák“ = tvrdá, červená – soustřeďuje oxidy železa
 • Alligerový horizont = vybělený (A2)

 

Půdní typy

 • (Hlavní) Půdní typy: černozem, podzoly, hnědozem, hnědé lesní půdy, fluvizemě, šedé lesní půdy, podzoly, tundrové půdy
 • Podle uspořádání půdních horizontů se určují půdní typy
 • Půdní typ musí mít alespoň 2 půdní horizonty
 • Dělí se na horizontální (vodorovná pásovitost) a vertikální zonálnost (výšková stupňovitost)

 

Horizontální zonálnost hlavních půdních typů

 • Projevuje se ve velkých nížinách nebo zarovnaných površích
 • Od pólu k rovníku

1) Tundrové půdy

 • Vznikají v subarktických podmínkách na severu Eurasie a S. Ameriky
 • Tvořen horizonty A, C => horizont C tvoří permafrost
 • V létě rozmrzá do několika decimetrů
 • Permafrostem zadržená voda  v hor. A podmiňuje glejový proces
 • Nehodí se pro obdělávání, slouží jako chudá pastvina pro soby

2) Podzolové půdy

 • Skandinávie, sever Ruska – tajga a Kanada
 • Probíhá podzolizací proces = rozklad nerostu pomocí silných org. kyselin
 • Horizonty A2, B, C – šedá barva
 • Nekvalitní humus, kyselá reakce, nedostatek živin – málo úrodné, obvykle jehličnaté lesy

3) Černozemě

 • Stepi a lesostepi mírného pásu
 • Vznik černozemním procesem – dlouhodobé hromadění humusu z hor. A1 – 60-100cm humusu
 • Profil A,C
 • Neutrální reakce, drobně hrudkovitá struktura, vysoký obsah živin – nejúrodnější půdy
 • Největší plochy – Ukrajina, Rusko, USA

4) Žlutozemě a červenozemě

 • Vlhké subtropické lesy
 • USA, Čína
 • Půdní profim A,B,C
 • Název odvozen od hor. B => proces feritizace (= oželeznění)
 • Kyselé, chudé na živiny, vyžadují intenzivní hnojení, ale ošetřené – bavlna, čaj, tabák, podzemnice olejná, sója

5) Pouštní a polopouštní půdy

 • Subtropické podnebí, ale i mírný a tropický pás
 • Oblasti se suchým klimatem, ne přes 150 mm srážek
 • Hlinité, štěrkovité, písčité, kamenité
 • Málo humusu – pouze jako chudé pastviny
 • Vzlínáním – hromědění soli => tvoří solnou kůru

6) Červené půdy

 • Mezi 10° jižní a sevetní š. a obratníky
 • Horské savanovité podnebí, s výrazným obdobím dešťů a suchou zimou
 • Procesy oželeznění a obohacení o oxidy hliníku
 • V době sucha vzlíná voda s Fe = červenohnědé zabarvení
 • Úrodné, ale používány primitivně – pastviny, plantáže

7) Červenožluté půdy

 • Půdy ekvatoriální oblasti – Amazonie, Kongo
 • Stálé podnebí – vlhké, teplé, bez období sucha
 • Intenzivní biologický koloběh
 • Proces feralitizace (= laterizace) = půda se obohacuje o oxidy hlinité a železité = zabarvení
 • Zemědělství – vyžaduje hnojení – cukrová třtina, kakaovník, tropické ovoce.
 • Kácení lesů = rozsáhlá eroze půdy

 

Vertikální zonálnost hlavních půdních typu

 • Převážně v hornatých krajích
 • Závisí na nadmořské výšce
 • Hlavní půdní typy střední Evropy:

1) Nivní půdy = fluvizemě

 • Nejníže položená místa říčních rovin – říční náplavy
 • Ovlivněny i dle kvality spodní vody
 • Slabě vyvinuté horizonty – zaplavovány povodněmi
 • Štěrkovité až jílovité
 • Úrodnost je různá – pole, louky, pastviny

2) Lužní půdy = černice

 • Stejné jako nivní půdy, ale položeny výše, dále od vodních toků – nenarušovány záplavami
 • 30 – 100 cm vrstva humusu – velmi úrodné

3) Černozemě

 • Vznik černozemním procesem – viz dříve
 • Profil A,C
 • Nadm. v. do 300 m, suchá, teplá místa, vznikají na spraších
 • Humifikace = černozemní pochod – dáno trouchnivěním kořenů travin

4) Hnědozemě

 • Na svazích pahorkatin, lemují černozemě
 • Mírně teplé, vlhké podnebí
 • Profil A1, B, C (spraše)
 • Proces mírné ilimerizace = splavování jílových částic
 • Hnědá barva, úrodný

5) Ilimerizované půdy = luvizemě

 • Výše od hnědozemí, navazují
 • Intenzivnější ilimerizační proces
 • Profil A1, A2, B
 • Středně úrodný

6) (Šedo)hnědé lesní půdy = kaulizemě

 • Půdy vrchovin, skelet křemičitanových hornin = půdotvorný substrát
 • Ve střední Evropě převládají, využití pro lesní (listnaté) produkci, méně náročné plodiny
 • Probíhá brumifikace = zbarvování do hněda    + obohacování o Fe

7) Podzolové půdy

 • Vznik podzolizacím procesem vyšších hornatin = výrazné vytváření obohaceného horizontu
 • Vytvořily se při horní hranici lesa
 • Profil A1, A2, B, C
 • Malá úrodnost – jehličnaté lesy
 • Velmi rozšířené
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!