Plynové kotelny – vzduchotechnika

 

   Otázka: Plynové kotelny

   Předmět: Vzduchotechnika

   Přidal(a): Michaela

 

 

 

 

a)   Plynové kotelny

–        Návrh plynové kotelny – v plynových kotelnách se spaluje, zemní plyn, LPG nebo bioplyn,

–        Návrh kotelny se řídí platnými právními předpisy, které jsou zaměřeny podle konkrétního zdroje tepla

 

–        ČSN 070703 definuje pravidla pro kotelny na plynná paliva:

–        A) zásady větrání kotelen – přirozené, nucené,

–        B)umístění a vybavení kotelen –  u kotelen I.kategorie se připouští umístění v části stavebního objektu, který plní vymezenou funkci a tvoří samostatný požární úsek, musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynu.

–        C) požadavky, na rozvod plynného paliva a na regulační a měřící zařízení

–        D) požadavky na regulační, měřící a zabezpečovací zařízení kotle

Skladování zdroje tepla:

–        U zemního plynu není nutné řešit skladování zemního plynu, každý objekt je napojen na plynovou přípojku

–        U LPG – zde se plyn skladuje v zásobnících, a průběžně je doplňován dodavatelem paliva. Nádrže jsou tlakové, válcového nebo kulového tvaru, většinou nad úrovní terénu, v některých případech i pod zemí nebo v budově- zde jsou nastaveny přísné podmínky umístění – ČSN 386462

Vyhl. Č. 91/93 Sb. – u kotelen (zdrojů tepla) na všechny druhy používaných paliv je nutné z hlediska provozu kotlů a z hlediska bezpečnosti obsluhy zajistit přívod a odvod středního množství vzduchu (vzduch pro dokonalé spalování paliva a vzduch pro větrání kotelny)

B)  Přirozené větrání

Druhy větrání:

provětrání – občasné celkové větrání obytných nebo nevýrobních prostorů otevíráním oken nebo dveří

provzdušnění – trvalé celkové větrání netěstnostmi spár oken, dveří nebo jinými nahodilými otvory

šachtové větrání – trvalé místní odvětrávání zdrojů tepla svislou větrací šachtou

aerace – je trvalé celkové větrání – tzv. horkých provozů

 

– větrání kotelen musí být trvalé a bývá nejčastěji přirozené, méně často nucené

– potřeba vzduchu pro větrání kotelny:

 

1) Vzduch přiváděný do kotelny:

– pro výměnu vzduchu – pro splnění hygienických podmínek

– vzduch potřebný pro odvádění tepla – výpočet pro zdroje tepla na pevná paliva pro odvod přebytečného tepla

– vzduch potřebný pro spalování paliva – potřeba vzduchu pro spálení 1kg, 1m2 paliva za 1 hodinu

1.1 – přívod do kotelny – vzduch potřebný pro spalování paliva se přivádí do kotelny nejméně jedním otvorem, který je osazen při podlaze v blízkosti čela kotlů, nejméně 0,3 m nad podlahou (spodní hrana). Vzduch je možno přivádět – buď přirozeným způsobem nebo ventilátorem

1.2 Podmínky pro návrh otvoru přívodu vzduchu:

 – u kotelen do 50 KW jmenovitého výkonu – plocha nejméně 0,03 m2 s poměrem stran 1:15

–        U kotelen nad 50 KW plocha nejméně 0,03 m2 + 0,003 m2 za další KW výkonu

–        Plochu s mřížkami, s klapkami se musí rozšířit od 20 – 30%

–        U kotelen s poměrem stan 1:5  nebo 1:10 se plocha otvoru musí zvětšit  o dalších 10 – 25 %

–        Při přívodu vzduchu šachtou musí být plocha zvětšena o 50%

 

2) Vzduch odváděný z kotelny – výpočtové množství vzduchu se odvádí z kotelny buďto nuceným nebo přirozeným způsobem, návrh plochy otvorů řešíme převážně použitím příslušných diagramů, nejmenší plocha je 0,018 m2

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!