Počátky a vývoj výchovy a pedagogiky – pedagogika

 

   Otázka: Počátky a vývoj výchovy a pedagogiky

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): Barbora Horvatová

 

 

Počátky výchovy a pedagogiky

 • počátky výchovy
 • starověká výchova
 • středověká výchova
 • renesanční výchova

 

Počátky výchovy a vzdělávání

S výchovou se setkáváme v lidské společnosti od nepaměti. S vývojem společnosti se měnily její cíle, její obsah i její formy a metody, a to v závislosti na ekonomických, sociálně politických i kulturních podmínkách, ve kterých se uskutečňovala

Příprava jedince se postupně specializovala a institucionalizovala, vznikaly školy a další výchovná zařízení, kde působili profesionální učitelé a vychovatelé

 

Starověká výchova

Antická vzdělanost

Vzdělanost středověkých Řeků a Římanů

Ovlivnila křesťanskou vzdělanost a vytvořila základ evropského vzdělávání

Řecko – tvořeno řadou městských států (Sparta, Athény) s různými typy sociálního zařízení

 

Sparta

Výchova chlapců a dívek, státní výchova, úcta ke starším, důraz na fyzickou zdatnost,

Struktura školství: 0-7 dítě u matky nebo výchovný ústav,

13-30 vojenská služba,

30 – dospělý občan

Při narození dítěte, matka musela předstoupit před radu starších, aby ohodnotili dítě, jestli je dosti silné, když bylo dost silné, rada starších ho schválila a přidělila mu jednu z devíti tisíc části půdy, pokavaď bylo dítě slabé nebo jinak nedokonalé, odmítli jej a vrhli ho z Apothet do propasti.

 

Athény

Jen chlapci, soukromé školy, důraz na mravní chování

Cílem byla tzv. Kalokaghatia = řecký ideál krásy = všestranná osobnost, psychicky i fyzicky

 

Struktura školství:

0-7 – dítě bylo doma (u chůvy, nebo jako otrok)

7-14 – elementární stupeň (jen pro chlapce)

 • škola gramatistů – číst, psát, počítat
 • škola kitharistů – hudba, zpěv, poezie

14-15- škola gymnastiky – Polaistra, (pentáthlon : zápas, běh, skok, disk, oštěp, někdy i plavání)

15-18 – Gymnasion – příprava na státní úřad, gymnastika + politické + literární a filosofické besedy

18-20- EFEBIE – vojenský výcvik

20 – svobodný občan se všemi právy

 

Starořečtí myslitelé o výchově

Sofisté (5. Století před naším letopočtem)

 ,,Sofos“ – moudrý = učitele moudrosti

Učitelé řečnictví, popularizátoři filozofie, přírodovědy, astronomie a práva = přednášeli za peníze

 

Antropologické zaměření – pozornost věnovali hlavně člověku

Spíše než poznávání pravdy učili polemizování a popírání názorů protivníka.

Do popředí se dostává vzdělání intelektuální a mizí rozvoj tělesný.

Považování za první pedagogické teoretiky v EU, učili za úplatu, imponovali v řečnictví.

Metoda sofismat = záhada, logický klam, porušovali pravidla logiky

Známý sofisté – Prótagorás, Gorgiás

Významní antičtí filozofové – Sokrátes, Platón, Aristoteles

 

Sokratés

Zaměření na dokonalost, zdatnost a ctnost člověka

,,Vím, že nic nevím“

 

Platón

Zakladatel athénské Akademie – vzor evropských univerzitám a vědeckým institucím

 

Aristoteles

Aristoteles učil nejprve na Platónově Akedemii v Aténách, následně si založil vlastní filozofickou školu, tvz. Lykeion = logika, psychologie, rétorika, estetika, politika, etika

 

Tří hlavní složky výchovy = tělesná, mravní a rozumová

Cíl: rozumný vývoj jedince a formování jeho morálky

výchova státní a pouze pro chlapce

 

Aristotelova periodizace duševního vývoje:

0-7 let – rodina (ochrana, příroda, hry, pohádky, mravně zaměřené mýty)

7-14 let – společná školní výchova

14 -21 let – vzdělávání rozumu a vůle (muzika, věda, tělo – dieta, sex, zdrženlivost)

 

Tři prameny mravní výchovy:

 • přirozené nadání, rozvíjení, rozum

-předměty: gymnastika, hudba, gramatika, rétorika, četba básní, kreslení, dialektika, filozofie, etika

– předpisy pro prenatální období o hygieně pro matky

 

Starý Řím

Období rodové (královské)- 8. – 6. Století před naším letopočtem

 • Práce na poli a ovládání zbraní

Období republikánské – 6. – r. 30. Před naším letopočtem

 • Otec učí děti tělesným obratnostem, matka triviu ( čtení, psaní, počítání) a zpěvu písní
 • Soukromé školy Ludi – vedení k občanským ctnostem, řečnictví, právo, tělesné cviky

Období císařské – 106. – 43. Před naším letopočtem

 • Vliv řecké kultury

Marcus Tullius Cicero (106. -43. Před naším letopočtem)

 • Vrchol vzdělání je řečnictvní

 

 • Největší význam měly latinské školy – příprava úřednictva

 

 • Rétorské školy – učení rétoriky

 

 • Odborné školy– např. právnické, učiliště pro mediky, inženýry a architekty = základ středověkých univerzit

 

 • Po zániku západořímské říše nastává úpadek ve vzdělání

 

Výchova a vzdělávání ve středověké společnosti

Křesťanská a středověká výchova.

Po zániku západořímské říše v roce 476dochází ke zhroucení otrokářského společenského řádu.

V Evropě se utváří feudální společenský řád, až do 6 století.

Oporou feudálního řádu je křesťanské náboženství.

Je potřeba vychovat dostatečný počet duchovních – vznikají školy klášterní a katedrální.  Tyto školy byli jediným zdrojem vzdělávání.

Nevýhody ´= opomíjení reálných potřeb obyvatelstva, vzdělávání neprobíhalo v mateřském jazyce, zanedbávání tělesné výchovy.

 

Středověké školy

Klášterní – od 6. Století

Benedikt z Nursie – stál u zrodu klášterního školství, byl to římský patricij, zakladatel prvního mnišského řádu. Založil na hoře Monte Cassino u Neapole klášter a při něm školu, kde se využívala klášterní pravidla.

MOLTO – modly se a pracuj

 

Katedrální výchova

Zakládali ji biskupové pro výchovu světských kněží.

Pravidla pro tyto církevní školy vydal roku 766 Grodegang ve své škole Matách.

Koncem raného středověku obsah v klášterních a katedrálních školách tvořilo sedmero svobodných umění spolu s teologií = vrchol všeho učení

 

Farní výchova

Na těchto školách se mládeži dostávalo základního poučení o křesťanském náboženství.

Bylo poskytováno elementární vzdělávání = učilo se trivium.

Kázeň byla na škole velmi krutá = vládl dril + přísné tělesné tresty

 

Výuka na školách

 • Výuka probíhala v latině – základ náboženství

 

Sedmero svobodných náboženství

 • Trivium – gramatika, rétorika, dialektika
 • Kvadrium – aritmetika, geometrie, astornomie, muzika

 

Městské školy

Měly praktičtější založení.

 

Sedmero mechanických umění

Lovectví, divadelnictví, lékařství, zpracovávání víry

Poprvé nástup latiny = mateřský jazyk

Metody: mechanické učení, individuální práce, přísné tělesné tresty

 

Šlechtická výchova

Probíhala na hradech

Od 7- 14 let – hoch pážetem

Od 14 – 21 – zbrojnoš

Od 21 let – pasování na rytíře

 

Sedmero rytířských ctností

Jízda na koni, plavání, vrh kopím, šerm, hra v dámu, skládání a zpěv veršů

Dívky – čtení, psaní, modlitby a žalmy, ruční práce

 

Cechovní školy

Úsilí řemeslíků

Školné + různé poplatky – platby učitelům

Venkov = předávání zemědělských znalostí a získávání pracovních zkušeností

 

Situace v českých zemích

Po roce 973bylov Čechách zřízeno biskupství, vzniká katedrální škola při svatém Vítu, později i na Vyšehradě a v Olomouci

Na přelomu 10-11 století se zakládají i školy díky Benediktům, např. v Břevnově

 

Vznik univerzit

Konec 12. Století

Itálie – Bologna, Neapol

Anglie – Oxford 1118, Cambridge 13.st.

Francie – Sorbona

Praha – 1348 –Univerzita Karlova

Španělsko – Salamance

 

Univerzity = centrum vzdělanosti, později centrum svobody – základy demokracie

Obvykle 4 fakulty

Artistická = Sedmero svobodných umění – Bakalář až mistr umění

Teologická = lékařská, právnická= doktorát

 Univerzity = předávání filozofie a teologie světa + rozvoj věd

 • Základ dobového rozvoje = teologie, filosofie, práva i další vědy

Inversum = celek, veškeré dosavadní vědění

Univerzitas = spojení věd

 Vznikly = církevní školy + světské odborné

Vznik scholastiky na středověkou vzdělanost

Scholastika = rytířská teologie

 

Scholastika rána – 9. až 12. století

 • Vyznačuje se vytvořením učební metody,, sit et non“- ano a ne kdy z protikladů bylo vyvozována konečné řešení
 • Scholastika vrcholná – 14. 16. století – opírá se o autoritu písma, o učení církevních otců a o Aristotelovu filosofii upravenou pro potřebu církve
 • V tomto období se učenci nesměli snažit hledat nové pravdy, ale pouze směli sbírat důkazy proto, co je v Bibli nebo Aristotelovi
 • svého vrcholu dosáhla středověká scholastika v sumách dominikánského mnicha Tomáše Akvinského – intelektualusta, jeho učení se objevuje ještě dnes v podobě oficiální filosofie katolicismu – metomismu

 

Františkánský mnich Johannes Duns Seitus = odpůrce Tomáše Akvinského

 • vychází z přesvědčení o primátu vůle před rozumem
 • stal se zakladatelem nového scholastického směru – scotismu (vystupující proti tomismu)
 • scholastika tohoto období se vyznačuje velkou logičností
 • scholastická metoda se stává obecnou formu veškeré středověké vědecké práce ve všech oborech

 

Scholastika pozdní

 • vrcholí zápas mezi konzervativními realisty a progresivními normalisty, kteří usilují o to aby, církev uznala rozumové poznání

 

Zakládání středověkých univerzit

 • první univerzitu v Evropě založil V Cařihradě roku 862 Bardes pod názvem Akademia, po několika letech zanikla
 • – 14. Století – vznik a rozvoj evropských univerzit
 • vznik univerzit byl podmíněn rozvojem hospodářského a politického života v Evropě
 • první evropské univerzity vznikají jako samostatné korporace s vlastním správou, jměním a soudní jurisdikcí
 • vysoká učiliště sdružovala učitele a žáky v jednom oboru
 • žáci byli různého věku
 • vysoká učiliště se nazývali Universitas = spojení věd
 • univerzity vznikaly spojením církevních škol klášterních a katedrálních se světskými odbornými školami
 • určité specifika vzniku univerzit podle zemí a oborů = Itálii – právo, Španělsko – lékařství, střední Evropa – teologie a filozofie
 • univerzity byly zakládány z popudu církve
 • v Italské Bolonii existovala sdružení profesorů a studentů právnictví, které se v roce 1224 změnilo v samostatnou univerzitu
 • roku 1348 zřízena univerzita Pražská
 • Král Karel VI. Vytvořil z Čech mocenské a kulturní centrum Evropy
 • Snažil se o založení vysokého učení pro království české
 • Papež Kliment VI. Dal svou bulou souhlas, aby bylo v Praze zřízeno studium se čtyřmi fakultami = teologickou, právnickou, lékařskou a artistickou
 • V čele univerzity = rektor
 • V čele fakulty = děkan
 • Prvním kancléřem fakulty byl pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
 • Děkan artistické fakulty 1401- 1402 byl Jan Hus, 1409 – 1416 se stal rektorem
 • Vyučovacím jazykem byla latina = z tohoto důvodu mohli na univerzitě studovat i příslušníci jiných národů
 • 1360 byl dán pražské univerzitě status o rozdělení na čtyři národy – český, polský, bavorský a saský
 • Král Václav IV. Roku 1409 zvrátil Dekretem Kutnohorským tento nepříznivý poměr ve prospěch národa českého
 • Jeho rektor mohl být zvolen kterýkoliv student nebo mistr, kterému bylo alespoň 35, byl svobodný, nižšího svěcení, a z,, poctivé lože“
 • Bydlívali v internátních kolejích
 • Kancléřem univerzity byl nejvyšší církevní hodnostář –arcibiskup
 • V 15 století zanikly všechny fakulty kromě fakulty artistické, ale i ta byla v roce 1609 zrušena

 

Reformační a protireformační pedagogika

 • Ve 14. století období vrcholného feudalismu dochází ve společnosti k ostrým sociálním rozporům (vlivem rozvoje řemesel a obchodu) bohatá šlechta, církev a měšťané, na druhé straně velká bída městské a venkovní chudiny
 • šiřitelem vzdělávání výlučně církev
 • výchovu vedle příslušnosti a podřizování se autoritě
 • významní reformátoři začínají provádět kritiku nešvarů panující v církví, její bohatství, prodej odpustků, nedodržování božích přikázání atd.
 • V Německu hlavním představitelem reformní pedagogiky Martin Luther (později založil vlastní protestanskou církev)
 • Další reformátoři: John Wickeff, Matěj z Janova
 • v českých zemích např. Jan hus, Jan Milíč z Kroměříže, Jeroným Pražský, Tomáš Štítný ze Štítného
 • těmto reformátorům nešlo z počátku o vytvoření nové církve, ale o nápravu a reformu církve stávající

 

Mistr Jan Hus (1371 až 1415)

 • července 1415 upálen a prohlášen za kacíře
 • hlásal nutnost nápravy poměru v církvi i ve společnosti

Díla: Knížky o svatokupectví, o církví, výklad desatera, o pravopise českém, postila, výklad víry

 

Husitství

 • zanikaly klášterní školy -> vývoj školství se pozastavil
 • cílem bylo zpřístupnit základní vzdělání v mateřském jazyce všem vrstvám obyvatelstva, včetně žen

 

Jezuité

 • budují koleje poskytující mládeži všeobecné vzdělání vyhovující dané době
 • jezuitské vzdělávání byla velmi prestižní
 • výuka bezplatná, kázeňské požadavky mírnější

 

Piaristé

 • projevovali tolerantnost k jiným vírám a pečovali o mateřský jazyk
 • v Čechách oblíbenější než v jiných zemích
 • Mladá Boleslav, Benešov, Praha, Slané, Litomyšl, Mikulov, Kroměříž
 • vyučovali zejména na nižším školství

 

Jednota bratrská

 • nejvýznamnější protikatolické hnutí u nás
 • Založena roku 1457, po jejím zákazu po roce 1620 většina stoupenců odcházím do zahraničí
 • vycházejí z husitství, vyšší vzdělávání neuznávali, kněží byli vychováváni zejména v Německu

 

Petr Chelčický (1390 až 1460)

 • duchovní otec jednoty bratrské, náboženský myslitel a reformátor

dílo: Postila, o církvi svaté

 

Renesanční pedagogika

 • 14.– 16. století začal v Evropě prudký rozmach hospodářství a kultury
 • 1492 – objevení ameriky, 1498 – obeplutí afriky
 • Velké docenění přírodních věd, hlavně matematiky, astronomie, fyziky a biologie
 • Vynález knihtisku – rychlé šíření znalostí
 • Vznikají vrcholná díla – umění, hudba, literatura
 • Po dobytí Cařihradu Turky v roce 1453 nastává příliv byzantských učenců do Evropy
 • Nová ideologie proti dogmatismu a scholastice, nový postoj k životu a světu – vzor z antiky
 • Obrození člověka v umění = renesance, v oblasti kultury = humanismus

 

Hlavní představitelé renesanční pedagogiky

Itálie

Vittorino da Felte (1378-1496)

 • Uskutečnil myšlenku školy v přírodě
 • Buduje,, dům radosti“ -> základ výchovy tvořily klasické jazyky, náboženství, matematika a přírodní vědy, filozofie, historie
 • Používání netradičních metod – hry, odstraněny tělesné tresty, zavedení samospráva žáků

 

Michel de Montaigne (1553-1592)

 • odmítá výchovu ve škole a žádá individuální výchovu, výchova soukromým vychovatelem Anglie

 

Francis Bacon (1553-1592)

 • respektování individuality žáka
 • žáci se mají vést k samostatnému přemýšlení
 • svými názory ovlivňoval další nástupce -> J. A. Komenského
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!