Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnikání právnických osob

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Marek

 

 

 • právní subjektivitu (způsobilost mít práva a povinnosti), stejně jako způsobilost k právním úkonům
 • právnické osoby zaležené za účelem podnikání
 • větší rozsah něž podnikatel
 • uměle vytvořené FO
 • řídí se obchodním zákoníkem

 

Vznik

 • vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku
 • 1.krok sepsání smlouvy  –  2 a více lidí – 1 zakladatelská listina
 • 2.krok zapsání do obchodního rejstříku + požádání o živnostenský list
 • a.s, s.r.o vzniká povinnost tvořit základní kapitál ve výši předepsané Obchodním zákoníkem.

 

Obchodní společnosti

Kapitálové – a.s, s.r.o

 • odejít prodám vsí práva akcie
 • nemusím pracovat ve společnosti

Osobní v.o.s, k.s

 • skupina osob, mám nápad ale nemám peníze
 • vystoupit ano ale nová společenská smlouva
 • ručím celím svým majetkem do výše nesplacení dluhu
 • Družstvo není obchodní společnost !!

 

S.R.O

 • řídí zastupuje jednatel či více jednatelů
 • základní kapitál ve výši 200 tisíc Kč, každý ze společníků 20 000 Kč
 • ruší celím svým majetkem
 • nejrozšířenější společnost v ČR
 • rozdělení zisku dle vkladu

 

Založení

 • uzavření společenské smlouvy či zakladatelské listiny v případě jednoho společníka.
 • 1-50 zakladatelů, FO maximálně ve 3 společnostech zároveň.

 

Vznik

 • ke dni zápisu do Obchodního rejstříku, k tomuto dni sestavují zahajovací rozvahu a otevírají účetní knihy.
 • před zápisem do OR splaceny veškeré nepeněžité vklady, alespoň 30% hodnoty peněžitých vkladů (minimálně 100 000,- Kč celkem).
 • V případě založení jedním společníkem musí být před zápisem do OR splacen celý ZK.

 

ZK

 • tvořen vklady společníků, kdy každý z nich musí vložit alespoň 20 000,- Kč.

 

Splácení vkladů

 • do 5 let od vzniku

 

Zákonný rezervní fond

 • ze zákona povinnost tvořit tzv. zákonný rezervní fond
 • slouží na případnou úhradu ztrát hospodaření.
 • princip stejný jako u a. s. = v prvním ziskovém roce nejméně 10%, ne však více než 5% ZK. V dalších letech 5% do dosažení výše 10% ZK.

 

Pokud bylo z rezervního fondu čerpáno, musí se opět dotvořit.

Zřizovací výdaje

 • N které souvisejí se založením nového podniku.
  • patří mezi ně soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování či nájemné a další.
 • musí se účetně odepsat do 5 let od vzniku.
  • Pokud přesáhnout ÚJ danou hodnotu pro DHM, tak se zahrnují do DHM na účet 011.
  • Zřizovací výdaje v částce nižší mohou být zahrnuty přímo do nákladů.

 

Zřizovací výdaje

 • a) přímo ze splaceného peněžitého vkladu – součástí zahajovací rozvahy
 • b) později společníky – nejsou zahrnuty v zahajovací rozvaze.
 • a.s
 • Org : valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, jednatel
 • vznik ke dni zápisu  Obchodního rejstříku
 • povinnost tvořit  základní kapitál ve výši předepsané Obchodním zákoníkem
 • upsané vklady jsou splatné do 1 roku
 • bude zapsána až po upsání ZK v plné výši, splacení minimálně 30% nominální hodnoty všech akcií, celé případné emisní ážio a nepeněžité vklady.

 

Založení společnosti

 • minimálně 1 osoba (PO) na základě zakladatelské listiny
 • 2 či více (PO či FO) se sepisuje zakladatelskou  smlouvu.

 

Ručení

 • celým svým majetkem, akcionáři neručí.

 

Zákonný rezervní fond

 • mají ze zákona povinnost tvořit  zákonný rezervní fond
 • Při dosažení zisku v tom roce nejméně 20% z čistého zisku avšak ne více než 10% ZK.
 • Další léta nejméně 5% až do dosažení výše RF nejméně ve výši 20% ZK.
 • Dnem vzniku sestavujeme zahajovací rozvahu a otevření účtů hlavní knihy.
 • V aktivech je zpravidla upsaný majetek či pohledávka za upsaný

 

Zřizovací výdaje

 • soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování či nájemné a další. Do 5 let zaplaceny od vzniku.
 • Nižší výdaje mohou být zahrnuty přímo do nákladů.

 

Zvyšování ZK

 • pozitivním krokem a především vysláním dobrého signálu pro věřitele a obchodní partnery společnosti.
 • Zvýšení ZK lze provést dvěma způsoby:
 • a) dalšími vklady stávajících nebo nových společníků
 • b) přesunem z již existujících zdrojů

 

Snížení ZK

 • negativní impuls směrem k věřitelům a obchodním partnerům
 • Snížení ZK:
 • a) snížení nominální hodnoty akcií
 • b)vzetí akcií z oběhu – společnost odkoupí vlastní akcie.
 • c)upuštění od vydání nesplacených akcií – nesplatili jmenovitou hodnotu akcie
 • negativní impuls směrem k věřitelům a obchodním partnerům

 

K.S

 • komanditní společnost
 • skupina osob, mám nápad ale nemám peníze
 • vystoupit ano ale nová společenská smlouva
 • ručím celím svým majetkem do výše nesplacení dluhu

 

Komandista

 • vkládá vklad, má právo na zisk
 • ručí do výše vkladu kapitálu

 

Komplementář

 • osobně zainteresovaný
 • ručí celím svým majetkem

 

Družstvo

 • není obchodní společnost
 • nemusí být jen k podnikání ( bytové družstvo)
 • od podnikání k jiným službám ( sociální)
 • společnost neuzavření počet lidí, členové jak PO tak FO

 

Ručení

 • členové neručí za závazky družstva ( přijdou o byt + peníze)

 

Minimálně 

 • 5 členů FO a více
 • 2 členy PO

 

Vklad

 • vznik složením vkladu člena

 

Nedělitelný fond

 • při založení ve výši 10%
 • každý rok 10% z čistého zisku, až do výše 50% zapsaného kapitálu

 

Rozdělení zisku

 • určen ve stanovách
 • nemusí být zisk žádný
 • dle členských kladů

 

Členská schůze

 • volí si své členské org (představenstvo, dozorčí radu a jiné dle dohody)
 • nejvyšší org členská schůze, za úkol stanovení stanov
 • mohou volit a odvolávat představenstvo
 • všichni si jsou rovni, dle výše vkladu

 

Představenstvo:

 • statutární org
 • předseda družstva Top manager
 • volí svého středu předsedu, více předsedu

 

Kontrolní komise: 

 • kontrola představenstva, zodpovídá za členskou schůzi

 

I Vytvoření:

 • založení družstva na schůzce
 • 1) URČENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU KOLIK KČ
 • 2) STANOVY – závazné pro všechny
 • kupují podíly néé byt
 • 3) volba PŘEDSTAVENSTVA a KOMISE
 • II Zapsání do obchodního rejstříku

 

Zánik – zrušení

 • usnesení na schůzi členské – prodej
 • bankrot prohlášením bankrotu , rozhodnutím soudu, zánik –  vymazat obchodního rejstříku
 • V.O.S
 • veřejná obchodní společnost
 • Statutární org =) všichni jsou si rovni
 • ručí celím svým majetkem do výše nesplacení dluhu
 • 2 a více lidí
 • základní kapitál není povinný
 • rezervní fond mohou,nemusí
 • zisk 50/50 dle smlouvy.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!