Pojem a předmět rodinného práva (VŠ)

Téma: Pojem a předmět rodinného práva

Předmět: Právo

Zaslal(a): Kecka

 

Pojem a předmět rodinného práva

 • rodinné právo je součástí soukromého práva
  • ale jsou stále silnější intervence VEŘEJNÉ moci motivovaná potřebou ochrany dítěte
  • uplatňuje se zde princip rovnosti subjektů rodinněprávních vztahů
  • právo na rodinný život patří mezi přirozená práva spjatá s osobností každého člověka
  • OZ chrání svobodu člověka – i jeho přirozené právo brát se o štěstí jeho rodiny nebo osob blízkých
 • soubor právních norem upravujících OSOBNÍ a MAJETKOVÉ vztahy mezi členy rodiny a OSOBNÍ STAV člověka v rodině
  • rodinné právo v objektivním smyslu
 • specifické postavení soukromoprávního odvětví
 • zjednodušeně: souhrnem právních norem, které regulují manželské a rodinné vztahy (rodinněprávní vztahy)
 • NOZ zdůrazňuje ochranu rodiny už v úvodních ustanoveních, mezi základními zásadami občanského práva
  • 3 odst. 1, odst. 2 písm. B) NOZ: „Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany.“
 • rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině – především:
  • práva a povinnosti mezi manžely navzájem
  • práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi
  • práva a povinnosti mezi dětmi a dalšími osobami, které jim nahrazují rodiče či jejich funkci nějak doplňují
 • rodinné právo se zabývá těmito oblastmi:
  • manželstvím a registrovaným partnerstvím
  • manželským majetkovým právem
  • příbuzenstvím a švagrovstvím
  • jinými formami péče o děti
  • výživným

 

Právní úprava

 • upraveno především v občanském zákoníku
  • ten jako obecný předpis soukromého práva obsahuje všeobecná právní pravidla pro rodinný a soukromý život
   • typická je zásada „je dovoleno vše, co není zakázáno“
   • statusové poměry (osobní vztah) – kogentní právní normy
    • 1 odst. 2 věta druhá OZ
    • osobní rodinný stav každého vyvolává absolutně právní účinky vůči každému jinému
     • to ale z rodinného práva nevytváří právo veřejné, chybí vrchnostenský prvek nadřazené veřejné moci
    • právní problematika úpravy manželství a rodiny sahá takřka do všech oblastí soukromého
 • sociálně-právní ochrana dětí je odvětvím práva veřejného
  • Účelem veřejnoprávní ochrany dětí je právní ochrana dětí prostředky veřejného práva ve veřejném zájmu na řádném vývoji všech dětí, a to ochrana i před jejich rodiči či příbuznými

 

Subjektivní práva rodinná

 • Lze je vymezit jako míru a způsob možného jednání člověka (nebo PO) v mezích právního řádu (tj. práva v objektivním smyslu), které je tímto řádem zaručeno a chráněno soudní mocí
 • V tomto smyslu lze za subjektivní práva rodinná mít:
  • A) práva přirozená, která vyvěrají z lidské důstojnosti v rodině jako přirozeného jevu, jehož existenci bere stát na vědomí
   • Například přirozené lidské právo na rodinný život – svobodná vůle člověka žít rodinným životem nebo osamoceně
  • B) práva statusová (práva osobního stavu) – jsou obsahem státem zákonně přiznaného osobního stavu, například stavu manželského
  • C) práva závazková – jsou založena zákonem uznanými právními skutečnostmi
   • Například vyživovací závazek mezi rodiči a dětmi, jehož obsahem jsou relativní vzájemná práva a povinnosti stran
 • Další možnost dělení subjektivních práv:
  • A) práva osobní
   • 1) právo osobního stavu (statusové) – například právo určit nebo popřít otcovství
   • 2) jiná osobní práva – například právo na úctu dětí k rodičům, manželská věrnost
   • Platí pro ně nemožnost zcizení
  • B) práva majetková
   • Například právo SJM, právo dítěte na výživné
   • Jsou plněním majetkové povahy, teoreticky je možné je převést na jinou osobu, ale třeba u výživného lze dovodit zákaz postoupení, nicméně lze postoupit pohledávku splatné dávky výživného
 • Subjektivní práva rodinná jsou pod ochranou soudní moci – práva osobní i majetková
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!