Politické ideologie – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Politické ideologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jacob

 

 

 

 

Politické ideologie

 • –        soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje
 • –       ideologie je soubor idejí nebo názorů, jehož prostřednictvím člověk ukazuje svůj politický program, ideu, představu
Pravicové ideologie Levicové ideologie
Konzervatismus Socialismus
Liberalismus Sociální demokracie

 

Ideologie pro centralismus:

SOCIALISMUS – zásahy do všeho

KOMUNISMUS – centrální plánování všeho

FAŠISMUS – centrální řízení všeho

 

 • Abych svou práci uvedl na pravou míru, tak se musím vrátit hluboko do minulosti. Pátral jsem po tom, kde je vlastně samotný počátek těchto ideologií a co bylo příčinou, že lidé začali uvažovat jinými směry než byli do té doby zvyklý. Samotný počátek můžeme umístit do doby prvních mořeplaveb a proč právě tohle období? Začali vznikat první akciové společnosti a tím se nastartoval trend, že peníze hýbou světem.

 

Počátek kapitalismu (1500 – …)

 • Poukazuje na dobu, kdy začaly zámořní plavby ve velkém, protože v Evropě chyběli suroviny, které se dováželi z Asie, a proto bylo nutné se poohlédnout po jiné lokalitě, kde by našli alespoň z části podobné suroviny, které by nahrazovali ty nýnější
 • Tyto suroviny byli univerzálním platidlem: koření, drahé kameny, perské koberce
 • Kdo byl považován za kapitalistu? Někdo kdo vlastnil minimálně jednu loď, aby mohl se svým zbožím, které mu bylo přivezeno z kolonií zacházet dle vlastního uvážení = začátek obchodování, vznik investic, vznik akciových společností.
 • Takové nejdůležitější akciovky byly MuscovyCompany (1555), nejslavnější však byla Východoindická společnost (1602).
 • Fungovali tím, že měli kapitál a podíl na rozdělování zisku dosaženého celou společností
 • Akciové společnosti sloužili k zabezpečení investic
 • V této době se také objevili specializovaní obchodníci, kteří zprostředkovávali obchody pro zájemce o nákup či prodej akcií a podílů na společnostech

 

 • Vznik burzy na evropské půdě 1609
 • Stala se symbolem kapitalismu a hospodářského růstu
 • Rozhodovalo se o pojištění nákladů, nájmu lodí, prodeji a nákupu akcií a podílů

_až do průmyslové revoluce_hlavním finančním centrem

 

Průmyslová revoluce (18-19. Století)

 • Urychlila vytváření nového systému vlastnictví a investování
 • Industrializace
 • Změna západního světa z agrární společnosti v městskou = položila základy moderní kapitalistické společnosti
 • Série technologických inovací, sociálních změn a vyvrcholení ekonomického růstu_ vzájemně se doplňovaly.
 • Továrny a lid
 • ODBORY = organizace chránící zájmy ze svého obchodního odvětví
 • Reakce: – vytvářela špatné životní a pracovní podmínky – pracovalo se mnoho hodin za nízkou mzdu
 • Idea kapitalismu (svodobnéhopodníkání)
  • Veškerý průmysl (majetek, továrny, obchodování) – patřili do soukromého vlastnictví a průmyslové výrobky se prodávali na volném trhu prostřednictvím nabídky a poptávky
 • Podnikání nesmělo být omezováno vládou ani cly
 • Díky stálému růstu mezd vstoupala kupní síla
 • Výsledek pro lidi to mělo katastrofální a už zde začali dělníci nadávat na podmínky, které byli otřesné

„Lakota je pilířem průmyslu“

David Hune, skotský filozof, O občanské svobodě 1742

 

 • Země se začaly předhánět

 

Revoluce ve Francii – idea

 • Deklarace práv člověka a občana: ( Lidská práva)
 • Obsáhlý dokument inspirovaný texty Johna Locka a Jeana Jacquese Rousseau stanovil, že lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech a, že je povinností vlády chránit tato přirozená práva člověka ústavou.
 • Ačkoli ústava původně upírala ženám právo volit, stala se díky své univerzalitě vzorem mnoha pozdějších evropských ústav _ například OSN
 • První z vážených osob, kdo byl zastáncem lidských práv byl William Wilberforce_ obchod s otroky

 

Vlastenectví

 • Bylo cítění za svůj národ _ nacionalismus
 • Oddanost, hrdost za kulturu a zájmy své země

 

Nacionalismus

 • Původně požadoval svobodu, rovnost a bratrství
 • Později však ukázal svou horší tvář, projevující se militarismem, útlakem či rasismem
 • Vedlo to ke sjednocování států, ale díky tomu taky k velkým národnostním konfliktům

 

 • Johann Gottfried von Herder_ podle něj příroda rozdělila národy jazykem, dispozicemi a povahami
 • Ernest AndréGellner (britský sociální filozof českého původu) _nacionalismus není probuzení národů, jen vymýšlíme národy tam, kde neexistují
 • Později se objevila teorie, že národní identity vznikají splíváním s novými etniky a kulturními vlivy

 

 • Důsledky : – občanské války !
  • Intolerance
  • Rasismus
  • Imperialismus

 

 • Napoleon vnucoval identitu Francouzského národa celé Evropě
 • USA zase, že je osudově předurčena
 • (1848)-Jednota německé vlasti se stala heslem, vírou a náboženstvím, jsou horlivý až fanatičtí _ kde budou jejich hranice? Fanatismus Němců se změnil ve fašismus, když Adolf Hitler využil extrémních nacionálních nálad k převzetí moci _Druhá světová válka
 • Vzkvétaly i další symboly národní identity _hudba, státní vlajka a znaky
 • Začali sociální reformy, aby se zabránilo samotnému socialismu – Otto von Bismarck
 • Nacionalismus ve finále jedny osvobodil a druhé zotročoval

 

Karl Marx (1818-1883)

(revoluční socialista a filozof)

 • Zdůrazňoval společenské změny a zastával se dělnické třídy, protože si uvědomoval jak tito lidé trpí, chtěl svými manifesty a díly pozměnit takhle situaci k lepšímu
 • Byl proti útlaku a nerovnosti
 • Zvýhodňoval dělnickou třídu nad principy kapitalistů, protože byl přesvědčen, že ti co vládnou tak vykořisťují
 • Svými idejemi prokázal nevyhnutelnost zániku kapitalismu a dělnické revoluce
 • Přál si, aby dělníci povstali proti dosavadní společnosti

 

„Dějiny celé společnosti jsou dějinami třídního boje“

 • Podle Marxe to šlo provést pouze násilně
 • podle něj jsou ideologie falešné, které je potřeba demaskovat. Ideologie jsou falešné, protože jsou spojeny s třídní společností. Společnosti jsou protikladné třídy a v ideologii se odráží pohled na svět vládnoucí třídy. Ideje vládnoucí třídy jsou ideje vládnoucí společnosti. Vládnoucí třída totiž vládne materiálními prostředky a tedy i duchovními prostředky. Ideologie tedy slouží vládnoucí třídě. Ideologie je však dočasná, budou-li zrušeny třídy, zruší se i potřeba iluzí (pokroucené vykládání společnosti). Vzdát se iluzí vyžaduje vzdát se postavení, které tyto iluze vyžaduje – je třeba změnit realitu, základ iluzí

 

Liberalismus

 • tato ideologie je nejstarší a vznikla v 17. Století v Anglii a má kořeny v evropském osvícenství
 • pro liberalismus je prioritní hodnotou svoboda a to ve všech svým podobách
 • klade důraz na individualitu jednotlivce
 • stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu
 • maximálně omezeny mají být pravomoci vlády ve prospěchsvobody podnikání
 • vládní formou liberalismu je parlamentní demokracie

 

Konzervatismus

 • nebrání se případným změnám, ale odmítají revoluce
 • brání právo na soukromé vlastnictví
 • konzervatismus má rád určité zajeté pořádky a tradice společnosti, když už mají něco měnit, tak se snaží mít s novou politickou myšlenkou alespoň malou zkušenost, nejsou radikální, chtějí postupně a pomalu kupředu.
 • Konzervativci propagují myšlenku silného a stabilního státu
 • Obhajují hierarchickou strukturu, a proto nesouhlasí v otázkách majetku s jakoukoliv formou rovnocennosti _ díky těmto principům smýšlení požadují od občanů, aby byli vůči státu loajální a pro změnu stát jim zajišťuje existenční jistoty

 

Sociální demokracie

 • Politická ideologie, která se postupem času vyvinula ze socialismu
 • ideální forma demokracie, která je schopná řešit společenské problémy, které vytváří neregulovaný kapitalismus

 

Tvořena:  Svobodou

                  Rovností a spravedlností :. Princip rovnosti zaručuje stejnou vážnost všech lidských bytostí a je základním předpokladem pro svobodný vývoj každé lidské osobnosti. Základní ekonomická, sociální a kulturní rovnost uvnitř společenství je nezbytná pro společenskou rozmanitost a sociální rozvoj

Solidaritou :Solidarita je všezahrnující a globální. Je praktickým projevem lidské humanity, lidskosti a schopnosti soucítění s oběťmi nespravedlnosti a nerovnosti

 

Socialismus

 • politika a ekonomika vedená ideálem spravedlnosti a bratrství
 • snahou je podřídit jedince společnosti, která si stanový za cíl vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem
 • odmítáním volné konkurence a soukromého vlastnictví výrobních prostředků stojí v protikladu vůči individualismu a ekonomickému liberalismu
 • kladen důraz na vzdělání
 • jako ideologie antikapitalistická získávala podporu ve společnosti díky prohlubujícím se sociálním rozdílům

 

Každý člověk má mít stejnou startovací pozici v těchto oblastech :

 • Shodný přístup ke vzdělání
 • Bezplatné zdravotnictví
 • Sociální podpory (podpora v nezaměstnanosti, důchody, přídavky, minimální mzda)
 • Ekonomická a občanská práva

 

Fašismus

 • Ekonomické obtíže spojené s rostoucí nezaměstnaností
 • Deziluze ze stávajících forem vlády vedla mnohé lidi k podpoře nové formy _fašismu
 • Fašismus je radikální nacionalistická ideologie
 • Fašisté věřili v silné autoritativní vůdcovství a kolektivní, beztřídní společnost, již sjednocovala rasová oddanost
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!