Politika jako proces sj. zájmů – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Politika jako proces sjednocování zájmů

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Sagitt

 

POLITIKA JAKO PROCES SJEDNOCOVÁNÍ ZÁJMŮ

Politika = umění řídit stát a vnitrostátní celky – politika vnitrostátní + politika mezinárodní (organizovat vztahy mezi státy).

 • Nástroj sloužící k udržení moci, popřípadě i ke změně moci,
 • 2 cíle → přesvědčování (přesvědčovat můžeme určitými argumenty) a vyjednávání (založeno na vstřícnosti stran → ot. Vyjednávání je složitá, záleží na tom, jestli jsou vyjednávání nutná,
  • Moc – schopnost vynutit si poslušnost vnutit svou vůli, a to i proti odporu,
  • Autorita – kdo má autoritu, má právo na moc, a ostatní to respektují,
 1. Charismatická – většinou autorita akceptována kvůli člověku, který má nějaké vlastnosti, schopnosti (T. G. M – pozitivní, A. Hitler – negativní),
 2. Tradiční – vychází z tradice (př. král – dnes už nemají většinou moc),
 3. Legální – čerpána z právního řádu (př. prezident, soudce, učitel).

 

Politická činnost

 • Zaměřuje na tvorbu politického programu rozvoje státu a mezinárodních vztahů,
 • Zaměřuje se na obhajování a vysvětlování politického programu před jinými,

 

Politický program

 • Politici svůj názor musí dokázat předat ostatním a vysvětlit ho veřejnosti,
 • Snahou o prosazení tohoto názoru → získání moci ve státě,

 

Politická kultura

 • Demokratická politická kultura – předpokládá dobrovolné vytváření a volnou soutěž politických stran – bez násilí. Podstatná je čestnost – bez lží a osobních výpadů proti politickým odpůrcům,
 • Podstatné je svobodné šíření informací (prostřednictvím tisk u a dalších médií) – ovlivňují veřejné mínění,
 • Stav polit. kultury se odráží ve sdělovacích prostředcích, prostřednictvím střetů různých názorů,
 • Rozhodnutí z vůle většiny – vyjádření svobodným hlasováním,

 

Formy vlády

 1. Dle složení nejvyšších státních orgánů
  1. Rep,
  2. Mon,
  3. diktatura,
 2. Dle podílů občanů na státní moci
  1. Demokratická forma,
  2. Nedemokratická forma,
 3. Dle vztahu mezi nejvyššími státními orgány
  1. Prezidentská rep,
  2. Parlamentní rep,
  3. Kancléřská rep (NĚM),
  4. Parlamentní mon,
  5. Absolustická mon,

 

Monarchie – panovník

 1. Království – VB, ŠVE,
 2. Knížetství – Lichten, Monako,
 3. Císařství – JAP,
 4. Velkovévodství – Lucem,

Republika

 1. Parlamentní rep – v ČR,
 2. Prezidentská rep – prezident je představitelem výkonné moci („většinou volen přímo – FRA),

Diktatura

 • V čele osoba nebo skupina, která je držitelem veškeré moci a většina občanů je z rozhodování vyloučena (BĚL, S Korea),

Demokracie

 • Z řec. Demos=lid + kratein=vládnout,
 • Nejen státní forma, ale i souhrn morálních zásad, které utvářejí postoj k životu,
 • Demokratický postoj k životu je optimistický – založen na důvěře, v jejich inteligenci, snášenlivost a morálku,

 

Demokratický právní stát

Demokratický

 • Zdrojem moci lid vykonávající buď prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné nebo soudní,
 • Státní moc slouží všem občanům,
 • Volná soutěž politických stran,

Právní

 • Státní moc lze uplatňovat pouze v mezích stanovených zákonem,
 • Občan může činit vše, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá,
 • Nelze změnit demokratické uspořádání státu,

→ skutečná demokracie nemůže nikdy fungovat, aniž by byla zaručena vláda práva = tj. právní stát,

→ nikdo nemá absolutní moc – nesmí přesahovat zákonem vymezené pravomoci. Každý, kdo vykonává moc, má tuto moc zákonem limitovanou,

 

Ústava

 • Základní zákon země, dokument s dlouhodobou platností,
 • Přijetí či změn ústavy vyžaduje tzv. kvalifikovanou většinou (u nás 3/5 všech zvolených poslanců a senátorů),,
  • Rigidní – tuhé tj. – u nás, nelze moc měnit zákony,
  • Flexibilní – pružné – lze změnit běžnými zákony,

Přímá demokracie – lidé sami mají možnost o něčem rozhodovat (referenda),

Nepřímá demokracie – názory zastoupeny poltickou stranou,

 

Členění států

 1. Unitární státy
  • Státy mající jednu ústavu,
  • Je tam jedna soustava výkonné, zákonodárné a soudní moci,
 1. Centralizovaný unitární stát
  • Moc na jenom místě, velkou úlohu mají ústřední orgány,
 2. Decentralizovaný stát
  • Určitou část státní moci přenesená na územní orgány (př. samosprávy – obce, kraje → školy – ministerstvo má pouze VŠ, SŠ a VOŠ zřizují kraje, ZŠ obce),
 3. Složené státy
  • Stát svazkem dvou či více členských států,
  • Federace,
 4. Svazy
  • Konfederace= státy tvořící konfederaci jsou samostatnými subjekty mezinárodního práva,

 

Volby

 1. Všeobecné – každý, kdo má právo volit,
 2. Tajné – nikomu se nemusíme svěřovat,
 3. Přímé – nemůžeme se nechat nikým zastoupit, někomu dát plnou moc, aby za nás volil,
 4. Rovné – každý hlas má stejnou váhu,
 • Volby – parlamentní, prezidentské, komunální a evropské,
 • Musí být umožněna konkurence politických programů,
 • Musí být zajištěn výběr nejméně ze dvou možností – jinak by nešlo o volby, alo o plebiscit (=situace, kdy občan může říct, zdali souhlasí nebo nesouhlasí),

Způsoby voleb

 • Ustanovení rodem (středověk, narodil ses do „dobré rodiny),
 • Losem – (starověk),
 • Z titulu zastávání jiné fce,
 • Volby jmenováním,
 • Ustanovení aklamací – všichni hlasují současným zvednutím ruky, voláním, či tlučením. Vyjadřují, zdali jsou pro či proti,

Volební systémy

 1. Většinový – majoritní (kdo získá většinu, je vítěz,
  • Většinou dvoukolový, protože vítěz musí získat nadpoloviční většinu (nad 50% hlasů),
 2. Poměrného zastoupení,
  • % hlasů, které politická strana obdrží odpovídá % mandátů v zastupitelském orgánu,
  • Klauzule – stanovují % hlasů, které musí strana ve volbách získat,

Volební právo

 1. Aktivní – právo volit (u nás 18 let),
 2. Pasivní – právo být zvolen (poslanecká sněmovna 21, senát/prezident – 40 let),

Volební kampaň

 • Dotvořit vztah mezi voličem a kandidátem, voliči a stranou → vytváří se dlouhodobě, ale v době volební kampaně je nejlepší příležitost,
 • Prezentují volební programy a kandidáty a snaží se ovlivnit výsledky voleb → lze i změnit dlouhodobé trendy voličských preferencí,

Zákonem určeny podmínky volební kampaně

 • zajišťuje rovný přístup k veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi,
 • určuje délku volební kampaně,
 • redukcí délky se šetří finance,
 • též se redukcí délky omezuje výrazná stranická mobilizace jedněch proti druhým,
 • poskytuje finanční příspěvek na volební kampaň,

Výsledky voleb – často bývají zvýhodněny vládní strany, protože ty se nejčastěji objevují v médiích.

Volební strategie – zaměřuje na skupinu obyvatel v daném období (chtějí získat seniory – podporují zvýšení důchodů).

 

Politické strany

= organizovaná skupina usilující o získání politické moci, kterou se snaží získat prostřednictvím voleb,

 • str. je otevřená, dobrovolná organizace, jejíchž členové mají společné představy a zájmy → obrací se ke všem občanům a snaží se získat jejich přízeň a podporu → v tomto úsilí a získání moci jednotlivé strany soupeří a občani se svobodně rozhodují, ke které straně se přidají,
 • PO – vznikají registrací a zanikají vlastním či soudním rozhodnutím,

Nemohou u nás být založeny strany které;

 • Porušují Ústavu nebo jiné zákony,
 • Chtějí odstranit demokracii,
 • Nemají demokratické stanovy nebo nemají demokraticky ustanovené orgány,

Vznik a registrace politických stran

 • Probíhá na Ministerstvu vnitra,
 • Nejprve se musí sejít přípravný výbor (min 3 občané ČR starší 18 let, kteří chtějí vznik takové strany – jeden je pověřen jednáním jménem dalších členů),
 • Návrh musí obsahovat;
  • Petici,
  • Stanovy,
 • Ukončení,
  • Z vlastního rozhodnutí,
  • na základě soudního rozhodnutí – ministerstvo vnitra – vláda – nejvyšší soud,
  • častější pozastavení činnosti strany – probíhá stejně jako u zrušení,

Financování politických stran

 • přímé – prostředky přímo určené politickým stranám jsou odvozeny od volebních výsledků,
 • nepřímé – peníze ze státního rozpočtu,
 • dary – mohou poskytovat jak právnické, tak fyzické osoby,
 • vlastní zdroje – členské příspěvky, které musí členové platit,
 • podnikání – politické strany mají možnost podnikat (ale není to podnikání v pravém slova smyslu, ale mohou např. pronajímat nemovitosti (ne, že by něco vyráběli),

 

Fce politických stran

 • Integrační – sdružují lidi podobného smýšlení,
 • Náborové – podílí na výběru možných kandidátů pro volby = lídrů,
 • Mobilizační – mobilizace občanů k tomu, aby projevili zájem o konkrétní problémy a otázky,
 • Zprostředkovatelská – vznikají ve spol. je nutné do sféry politiky – mohou zprostředkovat jen politické strany (zahrnou do svých volebních programů),

 

Třídění politických stran

 • Levicové – větší důraz na soc. solidaritu a soc. rovnost,
 • Pravicové – důraz na řád, tradice a svobodu jednotlivce,

 

Zákonodárný proces

 • Zákonodárná iniciativa – navrhování zákona PS (poslanec, skupina poslanců, senát, vláda, krajská zastupitelstva),
 • Zákonodárná moc – parlament,

Průběh ZP

 • Zákonodárná iniciativa,
 • Projednání zákona – trojí čtení (1. – obecná rozprava ve Sněmovně, 2. – pozměňovací návrhy, 3. – přijmutí zákona Sněmovnou, možnost oprava jen formálních chyb),
 • Schválení zákona,
 • Vyhlášení zákona – přijatý zákon podepisuje předseda PS, prezident a předseda vlády,
 • Publikace ve Sbírce zákonů,

 

Legislativní nouze – zákonodárný proces při nějakých mimořádných událostech (státu hrozí nebezpečí – př. živelné pohromy → Senát na návrh vlády vyhlašuje stav legislativní nouze,

 

Zákon o státním rozpočtu

 • Návrh podat pouze vláda,
 • Projednává ho pouze Poslanecká sněmovna každý rok,
 • Vláda oprávněna hospodařit dle rozpočtového provizoria a snaží se získat podporu zákona o stáním rozpočtu,

 

AKTÉŘI SOCIÁLNÍ SP OBJEKTY A SUBJEKTY SP

Objekty SP

 • Každý občan ČR, opatření SP jsou jim určena a mají z nich prospěch,
 • Každý občan v jiné míře využívá sociální politiku – různá míra potřebnosti,
 • Občan; pasivní příjemce pomoci (je o něj pečováno),

Aktivizován k zachování a rozvoji potenciálů – péče o zdraví, připojištění, vzdělání se atd.

 • Dělení občanů dle; věku, pohlaví, zdravotního stavu, výdělečné činnosti, příjmu, vzdělání,

Subjekty

 • Každý kdo realizuje SP, subjekty nesou zodpovědnost vůči objektům/občanům SP,
 • Hlavním subjektem – stát,
  • Získává prostředky k realizaci SP skrze daně,
  • Skrze instituce koná či dává ve prospěch/neprospěch objektů,
  • Využívá právní nástroje – omezuje, stimuluje, pravidla stejná pro všechny,

Obce

 • Nejnižší samosprávní celek,
 • Vykonává činnosti pro občany z pověření státu,

Kraje – obdobné pravomoci jako obce,

Nestátní subjekty SP – podnikatelské subjekty,

 • Rozvoj potenciálu a motivace zaměstnanců,
 • Cílem kvalitní pracovní síla,
 • Mohou podporovat charitativní aktivity, poskytovat dary,
 • Odbory – hájí zájmy svých členů v pracovní a soc. obl.,

Církve – nestátní subjekt, široká síť (děti – senioři),

Nestátní neziskové org. (NNO) – k uspokojování veřejného zájmu v tzv. občanském sektoru,

 • Tyto organizace působí v mnoha odvětví (tělovýchova, humanitární obl., péče o bližní a ochrana přírody a krajiny),
 • Musí splňovat – formální stanovy, soukromost, neziskovost, samosprávnost,

Dělení NNO dle fcí

 • Servisní – přímé sl. svým klientům, NNO poskytující soc. sl.,
 • Advokační – bojují za práva vymezených skupin či vybraných veřejných zájmů (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy),
 • Filantropické – podporují finančně i hmotně veřejně prospěšné aktivity (nadace, nadační fondy),
 • Zájmové – nejpočetnější, zaměřují se na organizování zájmové činnosti buď výhradně pro své člen nebo s přesahem do širší veřejnosti (dobrovolní hasiči),

 

NNO

 • Zapojují dobrovolníky, kteří se aktivně podílí na jejím chodu. Dobrovolnická práce činnost organizace zlevňuje,
 • Cílem snažení NNO není zisk,
 • Veřejnoprávní korporace je PO, konkrétně sdružení osob, veřejného práva,

Rodiny – občané

 • Vzájemná pomoc v soc. situacích,
 • Rodiny – přebírá starost o své členy, kteří vyžadují zvláštní péči,
 • Od 19. st. Oslabení role rodiny – více pomoci ze strany státu,
 • Sousedství – v posledních st. Oslabení významu – dnes podpora viz. Komunitní programy,

 

Mezinárodní organizace

 • Mezinárodní organizace práce – nejstarší a stále fungující organizace na poli SP, vznik 1919,
 • OSN – Charta spojených národů, UNICEF – uprchlictví, UNESCO – vzdělávání, věda a kultura,
 • WHO, světová banka, mezinárodní měnový fond, rada Evropy,
 • EU, evropské fondy,

Stát X ostatní subjekty SP

 • Posilovat úlohu nestátních subjektů,
 • Vytváření podmínek pro soc. chování ostatních subjektů,
 • Omezován význam státu jako bezprostředního poskytovatele sociálních dávek a podpor,
 • Stát si vždy ponechá v SP rozhodující a integrující roli,

 

Problémové oblasti jednotlivých aktérů SP

 • 1 – Malá účast na formování a realizaci SP,
 • 2 – Nízká profesionalita politiků – neschopnost odborné a adekvátní reflexe soc. problémů,
 • 3 – Špatně fungující státní správa – neumí komunikovat s občany, nízká kvalita inf.,
 • 4 – Nepřipravenost politických stran – neschopnost akceptace změn 21. st.

 

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

Správa – cílevědomá společenská činnost, směřující k stanovenému cíli, a to buď veřejného (veřejná správa), nebo soukromého charakteru (soukromá správa).

Veřejná správa

 • Činnost – spravování nebo je o instituce, které správu vykonávají,
 • Její činnost musí být v souladu s Ústavou a ostatními zákony → orgány státní správy jsou oprávněny vykonávat jen takovou činnost, kterou jim zákony ukládají,
 • Je vykonávána státem = státní správa,

Jinými veřejnoprávními subjekty = samospráva.

Státní správa

 • Činnost státu prováděná buď přímo státními orgány nebo jinými orgány, na které stát výkon státní správy v určitém rozsahu přenesl,
 • Též označuje instituci, která disponuje politickou mocí a plní úkoly spojené s veřejnou sl.,
 • Orgány státní správy jsou zřizovány zákonem, nebo přímo Ústavou ČR,
 • Jménem orgánu státní správy jednají a vystupují úřední osoby – vykonávají svou činnost profesionálně jako služební povinnost,

Ústředním orgánem je vláda

  • Plní fce řídící a normotvornou,
  • Vydává nařízení vlády, kterými upravuje podmínky a postupy pro vykonavatele veřejné správy,
  • Vydává usnesení vlády,
  • Administrativní chod vlády zajišťuje úřad vlády,
  • Dalšími orgány státní správy jsou především jednotlivá ministerstva, která mají celostátní působnost,
 • V ČR působí řada orgánů státní správy, například;
  • Celní správa, fin. úřady, živnostenské úřady, katastrální úřady, stavební úřady…

 

Samospráva

 • Způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých ze svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem tedy „spravuje se sám“.
 • Lze členit na územní a zájmovou,
  • Územní samospráva – V ČR obce jako základní územní samosprávné celky a kraje jako vyšší územní samosprávné celky,
  • Obec – nejmenší samosprávní jednotka. Má vymezené katastrální území. Má přenesenou a samostatnou působnost,
  • Samostatná působnost – dané zák. – obec vymezení záležitosti spravuje samostatně,
  • Přenesená působnost – výkon státní správy, kterou stát nerealizuje přímo svými orgány, ale nepřímo – prostřednictvím obcí a jejich orgánů,
 • Nejvyšším orgánem obcí – obecní zastupitelstvo – nemůže rozhodovat o obl. Přenesené působnosti obce. Je složeno z členů zastupitelstva (dle počtu obyvatel obce). Řídí ho starosta. Veřejná zasedání,
 • Obecní rada – výkonový orgán pro oblast samostatné působnosti obce,
 • Město – obec se statusem města,
 • Kraje – vyšší územně samosprávné celky – ústavním zákonem vytvořeno 14 krajů,
 • Krajský úřad – jedním orgánů kraje,
  • Tvoří ředitel a zaměstnanci kraje,
  • V čele ředitel – Do fce ho jmenuje (resp. Odvolává) hejtman s předchozím souhlasem ministra vnitra,

 

Úvod do teorie byrokracie

 • Byrokracie znamená původně vládu úředníků, pokus o racionální uspořádání výkonu správy a vlády prostřednictvím hierarchie nadřízenosti a podřízenosti placených zaměstnanců,
 • Má různé významy,
  • V běžném styku, novinařině; „zdlouhavost, komplikovat, nepřehlednost úředního jednání z hlediska klientů,
  • V politologii; vláda uskutečňována prostřednictvím jmenovaných úředníků, s velmi omezenou možností občanů zasahovat do řízení veřejných věcí,
  • V sociologii: snaha o řízení velkých organizací správního i výrobního charakteru,

Historie byrokracie

 • Prvé náznaky byrokracie můžeme spatřit už v antické Sumerské říši, kde rostoucí tř. písařů používala hliněné destičky na evidenci úrody a její rozdělení,
 • S každou dynastií se byrokracie posilovala,

Moderní byrokracie

 • Vyvinula v oddělení spotřební daně v VB během 18. st.,
 • Na začátku 19. st. se Napoleon pokusil o reformu byrokracie ve FRA a dalších teritoriích pod jeho kontrolou pomocí občanského zákoníku → posilování byrokracie,

Teorie byrokracie

Karl Marx – Ke kritice Hegelovy filozofie práva,

 • Odpůrce byrokracie,

Weberova teorie byrokracie

 • Ve svých úvahách pracuje s byrokracií jako s ideálním typem, nikoliv jako s reálným fenoménem,
 • Weberova byrokracie jako ideální typ rac. panství má tyto rysy:
  • Dělba práce,
  • Neosobní struktura,
  • Rozhoduje se na základě formalizovaných obecných pravidel, postupů a nařízení jsou archivována,
  • Definována hierarchie pravomoci a odpovědnosti,
  • Svobodný výběr kandidátů do úřadů založený na kritériu výkonu v souladu se specifickými pravidly odměňování,
 • Žádný z úředníků nevlastní majetek, s kterém operuje,

 

TRH

 • Samoregulační systém,
 • Na x Po x zisk x ztráta,
 • Závislý na politické moci, legislativě, zajištění svobody, ochraně soukromého vlastnictví,

 

STÁT

 • Veřejná správa (dříve státní správa) – řídí stát,
 • Obecný rámec fungování společnosti.
 • Základní fce státu Vnitřní – zákonodár., výkon. a soudní moc,

Vnější – ochranná fce – skrze bezpečnostní a ochranné síly.

Trh x stát x Občanský sektor

Občanský sektor

 • Stojí mezi trhem a státem,
 • Nezávislý na státu,
 • Patří sem nevládní org. – neziskovky, formy dobrovolného sdružování občanů,

 

Intermediární systém

 • Něco, co leží mezi určitými systémy,
 • V politice to znamená „něco“ mezi jednotlivce a státem,

Církve

 • Duchovní úloha + činnosti v SP (vzdělávací politika) a v soc. sl.,
 • Církev nepodmiňuje poskytování služeb vírou,
 • Registrace probíhá na Ministerstvu kultury,

Neziskovky – neznamená, že nemají zisk, ale ž si zaměstnanci nerozdělují zisk mezi sebe – používají ho na provoz organizace.

Veřejnoprávní korporace

 • Zprostředkovatelem mezi státem a neziskovými organizacemi,
 • Stát reprezentuje veřejné zájmy a neziskovky reprezentují skupinové zájmy,
 • Profesní komory, profesní sdružení, tripartita, odbory, zaměstnavatelské a odborové svazy, kraje a obce,
 • Rozlišujeme státní správu specializovanou a všeobecnou; příkladem specializovaného výkonu státní správy je př. fin. úřad,

 

NÁSTROJE SP

 • SP se realizuje pomocí nástrojů různého řádu,
 • Jsou to prostředky, jimiž soc. subjekt působí na soc. objekt,
 • Základními nástroji jsou;
  • Právní řád dané země,
  • Systém daní,
 • Nepřímými nástroji pak jsou,
  • Sdělovací prostředky podílející se na formování názorů a postojů k veřejnosti,
  • Institut poradenství, vzdělávací aktivity,
 • Pomocí nástrojů se uskutečňuje,
  • Služba – darování, konání,
  • Regulace – zákazy a příkazy,
  • Kontraktací – smlouvou zakázat jiný soc. objekt, aby něco konal či se zdržel činnosti
  • Nátlak – fyz nebo polit na soc. objekt, aby přijal a uskutečnil soc. zájmy jemu vnucované (petice, tisk mítinky, demonstrace),
 • Právní řád,
  • Normativní povahu – právní předpisy různé síly – základním rámce uplatnění SP jsou právní normy,
  • Definuje celkový rámec poskytování soc. nároků,
  • Definují způsoby, jakými soc. polit. záměry realizovány,
 • Komunikační a sdělovací prostředky,
  • Vliv na veřejné mínění – poskytují občanům právní vědomí – pravidla chování, nároky, inf. z politiky,
 • Vzdělávací aktivity,
  • Získání kvalifikačních předpokladů,
  • umožňují snazší zapojení na trhu práce, brání chudobě,
  • plní požadavky politiky zaměstnanosti.
 • Kolektivní vyjednávání,
  • Výsledkem je kolektivní smlouva – pramen práva na úseku zaměstnanosti,
  • Vyjednávají se lepší pracovní podmínky, lepší mzdové podmínky,
 • Regulace,
  • Regulací subjekt státní SP nutí jiné subjekty, aby,
   1. Něco daly – daně,
   2. Něco konaly – závodní stravování,
 • Peněžité dávky,
  • Základem SP,
  • Vyplácí na základě nároku, nebo je nárok podmíněn,
  • Typy peněžitých dávek,
  • Jednorázová (př. porodné) X opakovaná (v čas. intervalu),
  • Nenávratná X návratná (půjčka studentům),
  • Vyplácení peněžních dávek,
  • Na základě nároku – obligatorní dávky (starobní důchod),
  • Nárok podmíněn úředním výrokem na základě žádosti (dávky soc. péče),
 • Věcné dávky
  • Spojeny s ochranou zdraví – jde především o léky, zdravotní pomůcky a ochranné pracovní pomůcky,
  • Uplatňují se také v případech, kdy není zaručeno, že peněžité pomoci bude účelně využito,
 • Účelové dávky – př. k podpoře bydlení,
 • Sociální služby,
  • Fcí je uspokojování specifických potřeb určitých skupin obyvatelstva,
  • Také služby zajišťující základní potřeby až po vysoce specializované,
 • Výhody a úlevy,
  • Daňová zvýhodnění, státní příspěvky na penzijní připojištění,
  • Poskytované různým skupinám (mladistvým, studujícím, seniorům),
 • Ceny spotřebního zboží – př. léků,
 • Soubor institucí,
  • Stát a jeho orgány – MPSV, Úřady práce, OSSZ,
  • Zaměstnavatelé – zabezpečují opatření stanovená státem a jeho orgány,
  • Místní komunity, jejich orgány a instituce,
 • Nátlak,
  • Nátlakové formy nevládních soc. subjektů,
  • Nevládní soc. subjekty využívají, aby donutily jin nevládní subjekt (odpory, spolky), nebo stát brát jejích zájmy v úvahu,
  • Petice – využívání petičního práva,
  • Tisk – využití svobody slova,
  • Mítinky, manifestace či demonstrace – využití shromažďovacího práva,

 

FINANCOVÁNÍ SP

Fondová technika financování = kapitalizační

 • Předpokládá existenci kapitálové rezervy → schopna kdykoli krýt náklady na dávky,
 • Kapitál lze investovat – výnosy investic použít k úhradě části nákladů na vyplacené dávky,
 • Fondy jsou zranitelné – např. pokud podstatně rychleji roste inflace než úroková míra,

Rozpočtová technika = průběžné financování

 • Klíčový je rozpočet – bilance příjmů a výdajů pro rozpočtové období,
 • Rozpočet musí být řádně přípraven (pravděpodobné náklady a příjmy), předpokládaných příjmů se musí dosáhnout a náklady nesmí být překročeny,
 • Státní rozpočet = daně + peníze ze soc. pojištění,
 • Daně – přímé (daně fyz. a práv. os.) nepřímé (spotřební daně, DPH),

Ostatní

 • Dary – zdroj příjmů neziskových a charitativních organizací,
 • fondy – na základě zprac. projektu,
 • Spoluúčast občanů – občan přispívá např. na ubytování, stravování,
 • Granty – státní podpora nebo prostředky ze soukromých fondů a nadací,

Veřejná soustava rozpočtů

 • Rozpočty územně samosprávných celků – vyšších územně samosprávných celků a nižších samosprávných celků,
 • V širším pojetí do soustavy veřejných rozpočtů patří i;
  • Rozpočty organizací, rozpočty státních fondů,

Státní rozpočet

 • Klíčová úloha rozpočtové soustavě,
 • Bilance příjmů a výdajů;
  • Příjmy – určeny na obvyklé výdaje (daně, cla),
  • Výdaje – hrazeny z běžných příjmů (hradí se soc. dávky apod.),
  • Kapitálové výdaje – určeny na mimořádné investiční výdaje velkého rozsah,
 • Zásady sestavování rozpočtu,
  • Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu,
  • reálnosti a pravdivosti,
  • dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu,

Rozpočtový proces

 1. Návrh rozpočtu,
 2. Schvalování rozpočtu,
 3. Etapa realizace,
 4. Etapa kontroly,

Typy státních rozpočtů – rozpočtový deficit nebo přebytek je rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v příslušném rozpočtovém období.

 • Schodkový = deficitní rozpočet – výdaje vyšší než příjmy,
 • Vyrovnaný rozpočet – výdaje = příjmům,
 • Přebytkový rozpočet – příjmy vyšší než výdaje,

Schodkový rozpočet lze řešit: zvýš.daním, krác.veřej.výdajů, dluh.finan.,emisním financováním, kombinací uvedených,

 

Financování rozpočtového deficitu

Fiskální nerovnováha – existence pohledávek vůči budoucím daň. příjmům – dochází k přeroz. dosud nevytvořených zdrojů.

Veřejný dluh – souhrn pohledávek ostat.eko.subjektů vůči státu bez ohledu, zda vznikly cestou stát. rozp. či jinak.

 

 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ

 • OCHRANA
  • Formální soc. práv. ochrana,
 • Dělíme na,
  • práv. ochrana dospělých,
  • práv. ochrana dětí,
 • Dále se dají formy dělit na,
  • práv. ochrana v obl. zdraví,
  • práv. ochrana v obl. bezpečnosti v práci,
  • Neformální soc. práv. ochrana,
  • Ochrana ve společnosti, která je běžná bez příkazů, předpisů, zákonů, nikdo k ní není nucen jedná se o vzájem. pomoc, výpomoc mezi lidmi,

Sociálně právní ochrana dospělých

 • Některá ochrana se za určitých podmínek vztahuje za určitých podmínek vztahuje i na osoby mladší 18 let,
 • Lze zplnoletit dítě, nejdříve od 16, dříve z důvodu sňatku dnes i z důvodu podnikání nebo, aby byl schopen postarat o mladšího sourozence,
 • Soudy,
  • Úlohu má ústavní soudy + ostatní soudy,
  • Ochrana zabezpečována i prostřednictvím veřejného ochránce práv,
  • Ústavní soud i ombudsman sídlí v Brně,

 

Oblasti soc. práv. ochrany dospělých

 • Ochrana svéprávnosti
  • Upravena v občanském zákoníku – soukromé právo,
  • Dle zákona každý člověk, který dovrší 18 let má plnou svéprávnost k tomu, aby mohl za sebe jedna,
  • Soud také vždy musí rozhodnout pouze soudy, probíhá soudním řízením,
  • Soud také vždy musí určit konkrétního opatrovníka,
  • Omezení svéprávnosti se nezapisuje v občanském průkazu,
   1. Předběžné prohlášení,
   2. Nápomoc při rozhodování,
   3. Zastoupení členem domácnosti,
 • Ochrana před diskriminací
  • Ochranu před diskriminací řeší Antidiskriminační zákon,
  • Ochrana před diskriminací je upravena i v obl. prac. práva, zaměstnanosti, kde hl. jsme chráněni vzhledem k pohlaví, věku, v souvislosti s národností, etnikem,
 • Ochrana osobních údajů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně os. údajů a o změně některých zákonů – 2019 byl zrušen a nahrazen zákonem o zpracování osobních údajů, který provádí nařízení EU (GDPR),

 

Soc. práv. ochrana zdraví

 • Týká se všech občanům, i dětí, i když v této záležitosti na ně zodpovídají jejich zákonní zástupci, případně opatrovníci, kteří zde mají určité povinnosti, práva,
 • Ochrana zdraví je upravena i v Listině základních a svobod,
 • Dalším zákonem jsou upraveny práva a povinnosti fyzických i právnických osob,
 • Léčebné výkony lékař může provádět pouze se souhlasem nemocného – pokud nemocný odmítne poskytnutí péče, lékař si od něho musí vyžádat písemné prohlášení, tzv. rezerv,

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP

 • Další forma soc. práv. ochrany,
 • Souvisí zejména s pracovně právními vztahy,
 • Pracovní úraz – nemocenská dorovnaná do výše průměrného výdělku,
 • Zaměstnanec je pojištěn – náhrady jdou z pojištění,
 • Nemoc z povolání – čl. musí na přezkum, jestli jeho pracovní výkon měl na vznik onemocnění vlil,
 • Základní právní normy, upravující BOZP,
  • Listina základních práv a svobod,
  • Zák. ochraně veřej. zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
  • Zák. o zdrav. sl. a podmínkách jejich poskytování,
  • Zákoník práce,
 • Těchto předpisů vyplývá, kdo za co nese odpovědnost a jsou tam uvedena práva a povinnosti subjektů (úřady práce, inspektoráty práce, krajské hygienické stanice, zaměstn. a zaměstnanci),
  • Inspektoráty práce,
 • V čele inspekce práce stojí Státní úřad inspekce práce – ten je podřízen MPSV,
 • Státní úřad inspekce práce dbá na dodržování povinností, které z prac. předpisů vyplývají, a to v souvislosti s prací se zařízeními a provozem technických prostředků, aby nedocházelo k ohrožení a zdraví,
 • V obl. inspektorátech práce jsou zařazeni speciální pracovníci, kteří mají dohled určitými chráněnými osobami, např. zdravotně postižení, mladiství, nebo mají na starosti dohlížet na dodržování podmínek zaměstnávání žen, těhotných,
  • Úřad práce,
 • Zaměstnavatelé a další subjekty se na úřad práce mohou obrátit – pokud např. úřad dostane nějaký podnět, musí jednat – např. oslovit inspektorát k prošetření,
  • Krajské hygienické stanice,
 • Účastní se sporných šetření, zajímají se o zdravotně postižené zaměstnance, zjišťují, zda jsou dodržovány předpisy z hlediska např. soc. záležitostí (soc.-hygienické podmínky určitých pracovišť – kuchyně, toalety, používání ochranných pomůcek),
  • Povinnosti zaměstnavatelů v obl. BOZP,
 • Základní povinností je zajišťovat prevenci rizik, a to pravidelným dohledem nad pracovišti, vyhledávat možná rizik, který by mohla zaměstnance ohrozit,
 • Sledovat, zda zaměstnanci používají je rizika odstraňovat, popřípadě minimalizovat,
  • Zaměstnanci,
 • Každý zam. má právo na:
  • Zajištění bezp. a ochrany a zdraví při práci,
  • Poskytnutí info o potenciálních rizicích své práce,
  • Info, jak se proti těmto rizikům bránit,
 • Každý zam. má povinnost:
  • Dbát o svou bezp., ale i bezp. ostatních os., kterých se může týkat jeho prac. výkon,
  • Účastnit se školení,
  • Účastnit se lékařských a pravidelných prověrek v obl. BOZP,
 • Odbory
  • Odborové orgány mají právo vykonávat kontrolní činnost nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů.

 

Soc. práv. ochrana dětí

 1. Předpisy, které jsou mezinárodní (svět.) dokumenty, který se ČSR a ČR zavázala -ČR převzala předpisy, kterým se už dříve zavázalo ČSR,
  • dokument – 1924 a byla jím Ženevská deklarace práv dítěte. – Schválila společnost národů. Deklarace uvádí – že dítě na základě tělesné i duševní nezralosti potřebuje zvláštní ochranu, a to mimo jiné i právní. Přiznává dětem základní práva a státu morální povinnosti dohlížet na jejich plnění,
  • OSN – nejvíce dokumentů týkajících se práv dětí vydaly či iniciovaly orgány OSN.
   • Všeobecná deklarace lidských práv – není vymahatelný,
   • Deklarace práv dítěte,
    • Schválena Valným shromážděním OSN r 1959,
    • PRA na využívání práv stanovených touto úmluvou, bez výjimky,
    • PRA na zvláštní ochranu,
    • PRA na jméno a státní příslušnost,
    • PRA na vzdělání,

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) a Mezinárodní pakt o hospodářských, soc. a kulturních právech (ICESCR) → oba 1966

 • ICESCR zmiňuje především PRA na vzdělání, ale také další podstatná hospodářská. Soc. a kulturní práva týkající se dětí.

Deklarace soc. a práv. zásad ochrany a zjištění blaha dětí 1986 – jedním z pramenů při vytváření Úmluvy o právech dítěte, proto se s ním velká část jeho obsahu shoduje.

Úmluva o právech 1989 – 3 části

 • Články 1-41 tvoří soubor práv dětí, a to občan., polit., soc., eko. a kulturních,
 • Články 42-45 vytváří „Výbor pro práva dětí“ a stanovuje jeho pravidla,
  • PRA na život a přežití,
  • Participační práva (vyjádřit svůj k určitým věcem),
  • PRA na ochranu,
  • PRA na os. rozvoj,
 • Články 46-54 pak obsahuje podmínky přistoupení a vypovězení Úmluvy,

Úmluva Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce 1999 – kromě dětské práce také působení dětí v ozbrojených složkách či dětské prostituce.

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování děti do ozbrojených konfliktů 2000 – týká se ot. Dětských vojáků. Ze 13 článků, které zavazují podepsané státy k zamezení účasti na bojových akcích vojákům mladším 18 let a jejich povinným odvodům.

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie 2005 – posílil boj proti některým aspektům úmluvy o právech dítěte.

 • Naše právní předpisy byly schváleny u nás
  1. Občanský zákoník,
  2. Zák. o soc. práv. ochraně dětí,
  3. Zák. o soudnictví ve věcech mládeže,
  4. Zák. o zaměstnanosti,
  5. Trestní zákoník, trestní řád,

 

Organizace zabývající se ochranou dětí

 1. Bílý kruh bezpečí
  • Na principu poraden,
  • Zaměřuje se na pomoc obětem kriminality,
 2. Středisko náhradní rodinné péče
  • Zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích, a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu,
 3. Česká rada dětí a mládeže
  • Zabývá se hlavně podporou mimoškolní výchovy a činnosti, kde se snaží vytvářet různé např. podmínky, vhodné pro tu činnost,
 4. Sdružení zastánců dětských práv ČR
  • Vydávají různé publikace na téma dětských práv, pořádají různé vzdělávací programy, zejména pro učitele škol, př. jak žáky o dětských právech učit, poskytují jim materiály,
 5. Nadace Naše dítě
  • Má možnost i posuzovat legislativní záležitosti, které se problematiky dětí týkají,
  • Posláním je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, zdravotně postiženým nebo jinak ohroženým dětem, opuštěným dětem apod.,
  • Soustředí se na prevenci soc. patologických jevů mezi dětmi a mládeží,
 6. Liga lidských práv
  • Zaměřuje se na tematiku lidských práv, které děti mají v rámci zdravotnictví, trestní spravedlnosti, aby byla zaručena práva, které mají v těchto oblastech,
  • Poskytují právní pomoc při řešení vymáhání výživného, šikan+, péče o dítě,
 7. Servis pro práva dítěte
  • Přinášejí různé info o org. a aktivitách ke zlepšení života dětí v ČR,
  • Postaveno na dobrovolnické činnosti (zaměstnávají hodně dobrovolníků),
 8. Střediska náhradní rodinné péče
  • Soustředí se na činnost, které s náhradní rodinnou péčí souvisí, např. pěstounská péče,
  • Tlačí na stát, vládu MPSV, aby docházelo v této obl. ke změnám,
 9. Rytmus
  • Mentálně postiženým dětem, zdrav. postiženým dětem, ale i dospělým,
  • Aktivity v obl. prac. uplatnění, v obl. začleňování těchto os. do kolektivu apod.,
 10. Intervenční centra
  • sl., které jsou vymezeny zák. 108/2006 Sb. O soc. sl. (kde jsou vymezeny soc. sl.),
  • Řeší případy domácího násilí,
 11. Orgány soc. práv. ochrany děti
  • Tyto orgány působí při krajích a při obcích.

 

SOC-PRÁV.OCHRANA DĚTÍ

 • Vychází ze zák. č 359/1999 Sb., o soc. práv. ochraně děti,
  • práv. ochrana dětí,
   • Ochrana PRA dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
   • Ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění,
   • Zák. má takovou podobu, aby odpovídal všem mezinárodním závazkům, ke kterým se stát zavázal, že bude plnit, dodržovat,
  • Dětem, kterým se soc.práv. och. náleží:
   • Má na území ČR trvalko,
   • Podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR,
   • Oprávněno na území ČR trvale pobývají nebo pobývají na území ČR s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany,
  • Pro poskytnutí soc.-práv. och. Jsou typické situace, kdy:
   • Rodiče dětí zemřeli,
   • Děti svěřeny do výchovy jiné FO než rodiče,
   • Dětí žádající o azyl,
   • Děti ohrožovány násilím,
   • Opakovaně se dopouštějí útěku,
   • Děti, na kterých byl spáchán trestní či,
   • Děti vedoucí zahálčivý nebo nemravný život,
  • Kdo zajišťuje poskytování soc-práv och dětí
   • Obecní úřady, krajské úřady, ministerstvo práce a soc věcí, úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, úřad práce ČR,

Činnosti, opatření orgánů soc-práv och dětí, které mohou konat

 1. Poradenská činnost – Pomáhají řešit výchovné problémy při péči o dítě,
 2. Výchovná opatření,
  • Možnost napomenout jak dítě, tak rodiče, nebo osoby, které dítě mají v péči, pokud je narušena péče o dítě,
  • Mohou dítěti/rodiči omezit, popřípadě zakázat určité činnosti,
 3. Opatření na ochranu dětí,
  • OSPODy mají právo předkládat soud návrh na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení,
  • Návrh na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
  • Návrh soudu na nařízení ústavní výchovy, na její prodloužení, případně zrušení,
  • Návrh na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, případně na prodloužení trvání nebo ukončení,
 4. Zprostředkování osvojení pěstounské péče,
  • Od vyhledávání osvojitelů, případně pěstounů až po postup podání návrhu soudu, který o osvojení dítěte nebo pěstounské péči rozhodne,
 5. Úkoly v souvislosti s nařízením ústavní výchovy a případně ochranné výchovy dítěte,
  • Zprostředkovává obec s rozšířenou působností na základě soudního rozhodnutí,
  • Stanoven čas, místo, zp. Předání, přijetí dítěte do zařízení – pokud nejsou rodiče, je jiná FO,
 6. Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost,
  • Péči poskytuje soc. kurátor pro děti a mládež – pracují na odborech soc. péče a věnují se těmto dětem a rodinám,
 7. Sociálně právní ochrana ve vztahu k cizině,
  • Mezinárodní úřad pro soc. práv ochranu dětí se sídlem v Brně,
  • Zajišťuje návrat dětí z ciziny, domluví se na předání dítěte,
  • Bezplatná – platí stát,
  • Při předání přítomen rodič nebo oprávněná osoba,
 8. Problematika zařízení soc-práv ochrany,
  • Zařízení odborného poradenství pro péči o děti,
   • Poskytuje odborné poradenství pro potřeby rodin, kde jsou nějaké problémy,
   • Se zdrav. postiž. dětmi,
  • Zařízení soc. výchovné činnosti,
   • Pro děti, které jsou nějakým zp. Problematické,
   • K rozvíjení soc dovedností, výchovných činností a využití volného řasu,
  • Výchovně rekreační tábory pro děti,
   • po dobu školních prázdnin,
   • Tyto tábory by měly sloužit k tomu, aby tam dítě získalo hygienické návyky, odstranit hygienické návyky, které dítě má, odstranit poruchy chování, trochu ho „převychovat“,
  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   1. Na základě rozhodnutí soudu,
   2. Na z. žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • Na z. žádosti zák. zástupce dítěte, nebo,
 1. Požádá-li o to dítě,
 1. Problematika pěstounské péče
  • Profesionální pěstouni – na přechodnou dobu,

Pěstouni pečující o konkrétní dítě, které jim bylo svěřeno do péče na trvalo.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!