Politologie a politika – maturitní otázka

 

Otázka: Politologie a politika

Předmět: Společenské vědy, Politologie

Přidal(a): Hrusinska

 

 

Charakteristika

Politologie

 • Vědecká disciplína zabývající se studiem politiky (politické chování a jednání)
 • Jako věda se začala formovat na přelomu 19. a 20. století 
 • Má interdisciplinární charakter-spolupracuje s dalšími vědami: psychologie (pomoc při analýze chování), sociologie (sociální složení stran), filozofie (metody-dialektika) ekonomie (je ovlivněna politickým rozhodnutím) 
 • Předmět: politika – politická moc, politické vztahy, politické strany, stát, jeho fungování, politické teorie a ideologie, 
 • Okruhy zkoumání: politické teorie, politické instituce (ústavy, formy vlády, veřejná správa), strany a skupiny a veřejné mínění, mezinárodní vztahy

 

Směry politologie

 • Normativní – Často vychází z filosofie a zahrnuje hodnotové soudy. Stanovuje, co by mělo být, jak by to mělo vypadat: ve společnosti mají být dodržovány základní lidská práva, politici by neměli krást, všude by mělo být zavedeno všeobecné volební právo atd.
 • Pozitivní – Zabývá se popisem politické reality. Něco konstatuje: volby presidenta probíhá ve třech kolech, parlament má dvě komory, volby vyhráli republikáni a tak. Říká se jí také empirická nebo deskriptivní. Empirický znamená založený na zkušenosti, deskriptivní je popisný.
 • Predikativní – kombinuje dosažené výsledky z prvních dvou směrů, předpokládá další možný vývoj aktuální politické situace

 

Metody zkoumání

 • Logická m.: analyzuje strukturu politických jevů a procesů, hledání souvislostí, příčin a důsledků, Historická m.: zkoumá vznik, vývoj, změnu polit. jevů, Behavioristická m.: analyzuje politické skutečnosti na základě pozorování chování jednotl. lidí, Kybernetická m.: analýza dostupných informací. atd

 

Politika 

 • Předmět studia politologie
 • Slovo politika má dva různé významy: politický program nebo politické jednání. 
 • Prostředkem politiky je politická moc, kterou lze aplikovat v rámci politického systému
 • Obecně se jedná o chování a jednání jednotlivce nebo skupiny k dosazení určitého cíle
 • Polis = obec (městský stát ve Starověkém Řecku), společnost lid / Logos = věda, rozum, řád

 

Politický program

 • Jsou vyjádřené politické představy nějakého politického subjektu – strany, vlády, hnutí a pod. Vycházejí z určitého teoretického nebo ideologického základu. Jiný bude program socialistů, jiný konzervativců. Jiný bude program hnutí proti rasové nenávisti, jiný fašistické strany. Program obsahuje konkrétní úkoly a prostředky, postupy, cesty k jejich dosažení. Programy mohou obsahovat zásadní záležitosti – např. transformace národního hospodářství, vstup do EU apod. – i dílčí – postihování korupce, zlepšení podmínek indiánů apod. Zásadní programy obsahují principy strategické, dílčí taktické.

Čtyři kategorie politických programů:

 • Pragmatický – je v souladu s právy a zájmy občanů. Zaměřuje se na užitečnost a řešení aktuálních potřeb lidí: snížení daní, vybudování fotbalového hřiště, zvýšení přídavků na děti, postavení krematoria pro psy atd.
 • Antipolitický – je založen na morálním, etickém nebo náboženském základě. Obvykle se týká dlouhodobých problémů a ukončení konkrétních nespravedlností ve světě: mírové iniciativy, hnutí za lidská práva, boj proti rasismu, všeobecné odzbrojení, ukončení válečných konfliktů, podpora politických vězňů a tak. Představitelé tohoto programu u nás: Havlíček, Masaryk, Havel.
 • Negativistický – je založen na pouhém mocenském chápání politiky. Je to program ve jménu „vyšších cílů“, „lepších zítřků“, čemuž je všechno podřizováno. Lidé jsou pouhými prostředky k dosažení těchto met. Spojeno se jmény: Machiavelli, Stalin, Hitler
 • Fundamentalistický – založen na slepém dodržování nějakých teorií nebo náboženských nauk. Je spojen militantismem /bojovným laděním/. Příkladem je islámský fundamentalismus.

 

Politické jednání

 • Politické jednání nemůže být tam, kde se lidé spontánně na něčem shodnou nebo kde jsou schopni dosáhnout shody přirozenou diskusí. Zde dochází k nepolitickému konsensu. Politika přichází na řadu, až když dosažení takového konsensu není možné. Politické jednání probíhá ve třech fázích: Přesvědčování, Vyjednávání, Rozhodnutí. Chování politiků je ovlivňováno veřejným míněním a veřejné mínění je ovlivňováno politiky.

 

Politická moc a systém

 • Politický systém – soubor institucí, sloužící k tomu, aby politika její jednání mohlo být někde realizovatelné (poslanecká sněmovna, senát, parlament, vládní instituce, úřady.) Lidé jsou do nich zvoleni volebním systémem (poměrový a většinový)
 • Moc – Způsobnost ovlivňovat společnost, její vedení a její rozhodování. S politickou mocí máte možnost rozhodovat o věcech veřejných a participovat na životě každého občana. Získáme ji zvolením do politické funkce. Prostředky moci: právo, násilí, autorita. Státní moc je postavena na legalitě (dodržování právního řádu nebo ústavy) a legitimitě (vyšší nepsané oprávněni pro činy státní moci). Rozpor např. Při totalitním režimu, který je sice podle nějakém řádu legální, ale není legitimní, protože odporuje zájmům občanů. 

 

Historie zkoumání politologie a politiky

 • Politologie byla dříve součástí filozofie. První myšlenky vznikaly při vytváření prvních státních útvarů. 
 • Jako samostatná věda vznikla po americké a francouzské revoluci (2.po.19.st) 

 

Antické Řecko

 • Vystavěn základ pro dnešní evropské myšlení
 • Kvůli rozvoji řecké společnosti se začalo prosazovat POLIS (řecký městský stát). 
 • Na přelomu 6-5.st se rodí demokracie.

Platón

 • spis Ústava
 • vize ideálního státu (monarchie nebo aristokracie a striktní rozdělení společenských tříd):
 • a)vládce s absolutní mocí a vědomostmi, dosazoval tam sebe 
 • b)vojsko jako ochrana 
 • c)ostatní občané mimo otroky 

Aristotelés

 • Platonův žák, který s ním souhlasil pouze v oblasti vlády aristokracie
 • spis Politika, stát založený na ústavě a zákonech
 • a) aristokracie jako vláda vznešených
 • b) vojsko
 • c)ostatní občané

 

Antický Řím

 • Nové státní zřízení: republika. Římské právo se stává důležitým zdrojem pro dnešní politiku (občané měli právo volit). (Cicero, Marcus Aurelius) 

 

Středověk

 • Politika pod vlivem křesťanství. V čele král vyvolený Bohem. Řešil se vztah mezi církví (papežem) a státem(panovníkem). 

 

Novověk

Člověk se postupně odvrací od církve a náboženství. Renesance, humanismus-snaha o církevní reformu. Člověk je racionální, zodpovědný, svobodný. Hledalo se řešení problému krize společnosti, které se rozděluje na tří proudy: 

 • Řešení je uvnitř církve (Jan Hus, Jan Kalvín, Martin Luther).
 • Řešení podle vymyšlených ideálních světů (Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon)
 • Řešení podle přirozenoprávní školy (Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Montesquie nejvýznamnější dílo : rozdělění moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní… Významné rozpracování tohoto principu pak provedl James Madison v Listech federalistů.

 

Vznik Politologie

 • Moderní politologie se rozvinula v 19. století společně s rozvojem moderních liberálních demokracií. Vznik politologických škol.

 

Přirozenoprávní škola

 • Teorie představitelů jsou stavěny na společenské smlouvě (smlouva mezi panovníkem a občany), přirozených právech (jsou přirozeně dané od narození) a pozitivních právech (dané státem). 
 • Hobbes-absolutní monarchie 
 • Locke-konstituční monarchie 
 • Rosseau-demokracie 
 • V 19.-20.st se začaly projevovat radikální teorie komunismu a socialismu. Průmyslová revoluce a modernizace. Prosazování demokracie a všeobecného volebního práva-rostla ale hrozba nedemokratických režimů. 

19.st

 • Teorie Elit
 • Immanuel Kant-základem státu je spravedlivá ústava 
 • George. W. F. Hegel-stát nevzniká na základě společenské smlouvy, ale vyvíjí se-základem je rodina
 • Karel Marx-marxismus. Pokus o beztřídní společnost. Hlavní společenská skupina je dělnictvo 

20.st (1.sv. válka)

 • Vývoj ruského politického myšlení.
 • G.V.Plechanov-budoucnost Ruska je ve výchově, vzdělání a v nějaké vyšší osobě (přirovnání k Napoleonu) 
 • V.I.Lenin-nevyhnutelné politické změny tam, kde je nejhorší ekonomická situace-v Rusku 

 

Politologické školy 

 • Ruská škola 
 • Frankfurtská škola 
 • Přirozenoprávní škola 
 • Frankfurtská škola 

 

Významní politologové

 • Čeští politologové: P. Fiala (srovnávací politologie), J. Pehe, V. Bělohradský (politologická sociologie), B. Pečinka (srovnávací politologie), …

Zahraniční politolog

 • Maurice Duverger (1917–2014)
 • Světově nejcitovanější francouzský politolog, který měl vždy blízko k sociologii
 • Zaměřil se na vývoj politických systémů a institucí a jejich fungování v různých státech. Při hledání kauzalit vzájemného ovlivňování struktur politického charakteru uplatňoval spíše empirické než filozofické metody.
 • Duvergerovy zákony – týkají se vztahu volebních a stranických systémů.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!