Politologie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Politologie

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Alena K.

 

POLITOLOGIE

 • = nauka o politice,

Politika = správa věcí veřejných,

 • – označení pochází z řečtiny,

POLIS (=obec, městský stát) a LOGOS (=věda, nauka),

 • => nauka u státě ­–> starší označení státověda –> nevyhovující, má širší předmět zkoumání,
 • – byla součástí filosofie,
 • – relativně mladá společenská věda –> oddělila se až ve 20. století,
 • – nejvíce se začala rozvíjet po 2. světové válce,

– 1949 – konference politologů  Paříži ­–> uznána jako samostatná věda, vymezen její obsah,

předmět zkoumání:

 • moc (donucovací prostředek, nástroj, prosazování pol. zájmů),
 • státní moc,
 • funkce/ podstata státu,
 • politické strany,
 • politické chování lidí,
 • mezinárodní politika (v posledních letech),

Teorie Vzniku státu: násilím, mocenská, náboženská, patriarchální, smluvní.

 

STÁTOVĚDA

Stát = organizovaná společnost na daném území s právem a suverenitou,

 • politická organizace lidské společnosti,
 • sdružuje obyvatele na určitém území,
 • předtím bylo rodové zřízení,
 • nejstarší státy světa – Egypt a Mezopotámie (cca. 4 tis. př. n. l.),

Řecko, Indie, Čína, Řecko

 • moderní termín se používá až od 15. století v politické teorii použil jako první Machiavelli až v 16. století,

 

5 znaků státu(Podstata státu)

 • území – ohraničeno státní hranicí
 •  – suchozemský prostor, vodní hladiny (vnitřní vody, výsostné teritoriální vody, kontrolní pásmo, hospodářské pásmo, volné moře) vzdušný prostor, podzemní prostor,
 • – vše co je v tomto prostoru podléhá suveréní moci státu –> teritoriální suverenita,
 • – státy s mořem – pruh moře u pevniny (3-12 mil),
 • obyvatelstvo – obyvatel země je člověk se státním občanstvím,
 • – všichni lidé žijící na území státu jsou povinni respektovat právní řád,

hostitelského státu

 • státní moc a její organizacezákonodárná (legislativa) – má v rukou parlament,
 • 2 komorový –poslanecká sněmovna,
 • senát,
 • výkonná (exekutiva) – náleží vládě – ministři + prezident,
 • soudní (jurisdikce) – nezávislá,
 • soudci se řídí zákony a svědomím,
 • Okresní,
 • Krajské,
 • Vrchní (Praha, Olomouc),
 • Nejvyšší (Brno),
 • Ústavní (Brno),

 

suverenita

TEORIE STÁTU

 • – teorie/ domněnky, které se snaží vysvětlit vznik státu,
 • – nevíme co bylo před vznikem státu,
 • Teokratichát (=náboženská) – vycházeli z božského původu států, resp. panovníka,
 • Patriarchální – moc odvozena od patriarchy,
  •  stát vznikl rozšiřováním rodiny,
  •  od patriarchátu = moc muže v rodině (nejstarší muž),
  •  moc panovníka odvozena od moci otce nad rodinou,
 • Společné smlouvy – je jich několik,
  • souvisí s filosofií osvícenství (17.–18. století),
  • někteří představitelé mají protichůdné názory,
  • občané se vzdali části svých přirozených práv ve prospěch panovníka,

nebo vlády

 • pokud by jim vládl špatně, tak ho mohou odvolat a ustanovit novou,

vládu/panovníka,

 • Mocenská – vysvětluje vznik státu jako proces podmanění slabých silnějšími,
  • = vláda silnějšího,
  • dominantní typ – sklon vést,
  • submisivní typ – vyhovuje nechat se vést,

 

FUNKCE STÁTU

 • Vnitřní – garance právního řádu, lidských práv (ombudsman)
  • podíl státu na řešení, spravování ekonomiky, zemědělství, školství, zdravotnictví, živ. prostředí, kultury, dopravy,
 • Vnější – práce ministerstva zahraničních věcí, uzavírání dohod, smluv, členství v mez. organizacích, obrana proto nepříteli,

 

Právní stát

 • stát ve kterém je vztah mezi občanem a vládou vymezen pomocí práva,
 • podmínkou fungování státu je právní řád (všechny zákonné předpisy),
 • princip právního státu – každý může dělat vše, co mu zákon nezakazuje,
 • nesmí být nucen činit to, co zákon neukládal,

 

Sociální stát

 • koncepce sociálního státu vznikla ve 2. pol. 19. století,
 • stát přebírá funkce v sociální oblasti = ochrana sociálně slabých vrstev (zajištění existenčního minima, odstranění žebroty, pomoc starým, nemocným lidem, zdravotní péče),
 • dříve pomáhala církevní charita,

 

Národ – společenství lidí se společných jazykem, tradicemi

 •  „národ“ od 13. století,
 • na světě cca 300 národů a 1500 národností,

Národnost – příslušnost k danému národu (česká, romská),

Národnostní menšina – občané odlišní svým etnickým původem, jazykem, kulturou, tradicemi,

 • každý se svobodně rozhodne,
 • specifickou menšinou v ČR jsou romové,
 • národ bez státu, jsou po celém světě,

Státní příslušnost(občanství) = příslušnost ke státu,

jakého státu musíme práva a zákony dodržovat,

Získá se: (ČR umožňuje dvojí občanství),

 • Narozením českému občanovi,
 • udělením ( zažádat + 3 podmínky: znát ČJ, žít v ČR 10 let, čistý trestní rejstřík),
 • adopcí,
 • určením občanství,
 • prohlášením,
 • NE SŇATKEM!

Ztrácí se:

 • Vzdáním se,
 • Po získání občanství ho už nikdy nikdo nemůže sebrat!

 

FORMY VLÁDY A TYPY STÁTŮ

– formy vlády – způsob organizace státní moci nebo metody jakými je státní moc uplatňována ve státě,

Typy států

 • Vládní režim – demokratické, nedemokratické,

Demokratické

 • demokracie – vláda lidu,
 • DÉMOS (lid) & KRATOS (síla vláda),
 • poprvé se objevuje ve Starověkých Athénách v 6-  5. století př. n. l.,

znaky:

 • účast obyvatelstva na správě veřejných záležitostí, moc je dána lidem,
 • rovnoprávnost účastníků této správy –> každý hlas má stejnou váhu,
 • menšina se podřizuje většině, minorita(menšina) x majorita (většina),
 • –> zájmy menšin jsou respektovány,
 • právní zajištění práv a svobod – platnost právního řádu (princip práv. státu),
 • – jsou respektována lidská práva a svobody, (svoboda projevu, podnikání, volby),
 • Volby – všeobecné, nejsou povinné, od 18 v ČR, svobodné, tajné, rovné ( každý hlas má stejnou váhu-viz výše, přímé) pluralita stran,

Přímá demokracie – lid se podílí na správě veřejných záležitostí přímo

 • dříve v Athénách,
 • ve světě existují jisté prvky přímé demokracie,
 • referendum – lidové hlasování (ANO/NE) o nějaké důležité otázce,
 • v ČR pouze jednou (vstup do EU),
 • v Evropě existuje jeden modelový stát demokracie (Švýcarsko),

Nepřímá demokracie (zastupitelská, reprezentativní) – lid se podílí na správě veřejných záležitostí nepřímo prostřednictvím svých zvolených zástupců (poslanců, senátorů).

 • zástupci pak reprezentují zájmy svých voličů,

NEDEMOKRATICKÉ

 • na správě veřejných záležitostí se podílí pouze úzká skupina vládnoucích nebo jedinec,
 • jedinec – jedinovláda/monokracie (autokracie),
 • př. Řecká tyranie (6.-7. století př. n. l.), Římské císařství – dominát (3.-5. st. n. l.), absolutní,

monarchie ve středověku,

 • některé dnešní státy: Vatikán, Severní Korea, Omán, Saudská Arábie,

skupina – několik typů,

 • Aristokracie – vláda šlechty, urozených (urozená krev),
 • Plutokracie – vláda bohatých ( Omán, Katar, Jemen, S. Arábie),
 • Oligarchie – vláda privilegované vrstvy magnátu ( Rusko),
 • Technokracie– vláda vědců,
 • Sofokracie– vláda moudrých( usiloval o ni Platón),
 • Byrokracie– vláda úředníků (ČR,EU),
 • další formy –ochlokracie (mafie),
 • Podle hlavy státu – monarchie – absolutní,
  •   konstituční,
  •   republika – prezidentská,
  •  parlamentní,

Rozdíl mezi monarchou a prezidentem

 • monarcha svou funkci dědí, prezident je volen,
 • monarchadoživotní funkci, prezident na funkční období,

Absolutní monarchie

 • – panovník stojí nad zákonem, je reálnou hlavou státu,
 • – má absolutní veto (nesouhlas) = nesouhlasem maří usnesení parlamentu,
 • – typické pro středověk,
 • – není demokratický stát,

Konstituční monarchie

 • – konstituce = ústava,
 • – panovník podléhá zákonům jako ostatní,
 • – panovník je nominální hlava státu,
 • – vládne parlament, často demokratické státy,
 • – př. VB, Španělsko, Dánsko, Švédsko, Belgie,

Prezidentská republika

 • – prezident má větší moc než v parlamentní republice,
 • – volen většinou lidem,
 • – př. Francie, USA,

Parlamentní republika

 • – hl. slovo má parlament,
 • – př. ČR,

 

Podle územně-správního uspořádání – jednotné (unitární), př. ČR

složené (spolkové), př. federace, konfederace, unie,

Jednotné (unitární)

 • – mají jednotnou soustavu státních orgánů,
 • – jedno občanství – filozoficky vzato,

Složené (spolkové)

 • – stát, který se skládá ze dvou a více členských zemí,
 • – v minulosti ČSFR,
 • – př. USA, SRN, RUS, ŠVÝ, ITA,

federace – má dvojí soustavu státních orgánů.

= pevný svazek států, něco mají společný- prezidenta, ústavu, zahraniční politiku atd., ale odlišné zákony, parlament, státní orgány,

 • Všechno podřízeno federálním činitelům,
 • USA, FR, NĚM, RAK, Rusko, Švýcarsko, Austrálie, Kanada,
 • orgány federace.
 • orgány členských zemí.
 • orgány federace jsou nadřízené orgánům členských zemí.

konfederace – na rozdíl od federace je to volné sdružení států

 • nemají společnou hlavu státu, není jednotná zahraniční politika,
 • důvod: obrana proti společnému nepříteli, zvýšení ekonomické úrovně členských,  Států Commonwealth (Kanada, VB, Austrálie).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!