Politologie – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Politologie

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Pavlina

 

POLITOLOGIE

 • = věda o politice, o tom jak by měl stát fungovat, o politickém systému, o tom jak by měly       fungovat mocenské instituce, o vztazích mezi státy,
 • – vznik: a) 80. léta 19.st, Kolumbijská univerzita, USA,
 • – po 2. světové válce, Evropa – Paříž,

 

Historie politologie

Platón

 • napsal několik politických spisů – Ústava (Polítea), Zákony,
 • neuznával demokracii, prosazoval sofokracii – vládu filozofů,

Platónův stát

 • o státě hovoří Platón ve spisech Ústava, Zákony a Státník,
 • stát vzniká z potřeby jedince a má lidem zajistit: obživu, ochranu, řízení,
 • výchova vládců:
  • od šesti let – gymnastika a hudba ® rozvíjet duševní ideál KALKAGÁTIA,
  • do dvaceti let – zkouška. Pokud ji projde, pokračuje dalších 10 let k další zkoušce,
  • 30 – 35 let – studium filosofie ® zkouška,
  • 35 – 50 let – uplatnění v praxi ® ověřování teoretických znalostí. Pak byl mezi takto, vychovanými adepty vybrán skutečný vládce,
 • vládci ani strážci nemají mít soukromý majetek, vše je pro ně společné ® hmotný majetek, ženy, děti,
 • Platón si budování státu představuje jako budování člověka ® stát má být rozdělen na 3 části:
  • hlava = vládci, v duši převažuje rozum,
  • hruď = strážci, v duši převažuje vůle,
  • břicho = výrobci, v duši převažuje žádostivost,
 • Platón je zakladatelem sofokracie a dále rozlišuje tři typy státu: oligarchie, demokracie, tyranie,
 • Spisy o státě jsou psány dialogy ® srozumitelnější pro obyčejného smrtelníka,
 • Platón se svou teorii o státě snažil aplikovat v Syrakuském království,

 

Aristoteles

 • největší řecký filosof, žák Academie, ctil Platóna, ale je odpůrcem jeho učení,
 • otec: Níkomachos – lékař na makedonském dvoře,
 • vychovatel Alexandra Makedonského, pak se vrací do Atén a zakládá školu LYCEUM ® protikladem Academie – školu podporoval Al. Makedonský, byla tam velká knihovna,
 • sbíral ústavy ® měl jich 158,
 • jeho žáci: PERIPATETICI = pochodující žáci,
 • základy biologie, psychologie, etiky, státovědy, založil LOGIKU,
 • po smrti Al. Makedonského nemají Atény Aristotela rády ® obviněn z bezbožnosti. Aristoteles utekl a zemřel ve vyhnanství (důvod: aby se Atény více neprovinily proti filosofii),
 • spis POLITIKA,
 • tvrdí, že každý stát má být založen na ústavě a zákonech,
 • člověk je zoom politikon – člověk společenský, má potřebu být členem organizace, podřídit se pravidlům),
 • vlády – špatné: oligarchie, demokracie, tyranie,
 • – dobré: monarchie, aristokracie, politea (přímá demokracie),
 • – vlády se zvrtnou jedna v druhou,

 

Svatý Augustin

 • O obci boží (existuje obec pozemská a obec boží),

 

Tomáš Akvinský

 • zprostředkoval tehdejšímu světu Aristotela,
 • prosazoval dualitu mezi filozofií a teologií,

 

Nicolo Machiavelli

 • politika je součástí vládnutí,
 • člověk je od přírody spíše špatný, vladař lidi k tomu, aby byli dobří donutí (měl by z toho každý vladař vycházet,
 • politiku nelze redukovat jen na morálku,
 • sní o vybudování jednotného italského státu, protože Itálie byla rozdrobena na malé státečky a nejsilnější byl papežský stát. Machiavelli nenáviděl papežství,
 • pocházel také z Florencie,
 • dramatik (Mandragora), básník, prozaik, především politik ® diplomatické služby,
 • nařčen ze zrady ® odešel na venkov, kde se zabýval literaturou: sonety, epigramy, povídky,

dílo Vladař

 • jak by si představoval ideální stát,
 • kniha je nadčasová,
 • představa moudrého a spravedlivého vladaře, ale měl by vycházet z toho, že lidé jsou v jádru špatní. Při ohrožení státu je třeba použít nejvyšších trestů. Vladař by měl být jako lev a liška, měl by praktikovat metodu cukru a biče,
 • zbavit se všech protivníků i jejich rodin,
 • utilitaristická etika – morální a etické je vše, co přinese užitek co největšímu počtu lidí,
 • měl by být krutý, může vládnout prostřednictvím zákonů nebo násilí,
 • nemá cenu hledat morálku ani zákony ani mezi státy,
 • vyhodnocuje konkrétní historické události a z nich vyvozuje obecná doporučení,
 • za základní úkol vladaře považuje získání a udržení moci – potřebuje moc, aby zajistil vnitřní a vnější bezpečnost státu,

 

Hugo Grotius

 • státy by se měli zříci války při řešení konfliktů, prosazoval diplomatické řešení,
 • když válka, tak humánní – vojáci by neměli zabíjet civilisty, rabovat (vnesl ducha humanity do války),
 • narozen v Nizozemí – ekonomicky silný stát → protiklad Machiavelliho,
 • právník teolog (1583-1645),
 • zabýval se mezinárodními vztahy → průkopník mezinárodního práva,

– díla: SVOBODNÉ MOŘE – o obchodování na moři, mezinárodní vztahy,

TŘI KNIHY O PRÁVU MÍROVÉM A VÁLEČNÉM – jaký by měl být panovník,

 • vladař by měl být povýšen nad zákony,
 • tvrdil, že existuje přirozené právo – vyplývá z lidské přirozenosti,
 • jeho panovník je podřízen přirozeným právům, zákonům, nemůže si dělat úplně, co chce, podřízen božím zákonům,

 

Thomas More

 • kancléř na dvoře Jindřicha VIII. ® jejich názory se později rozcházely ® král se chtěl rozvést, ale papež mu to nedovolil, tak Jindřich založil novou anglikánskou církev (tu Moore odmítal). Rozvedl se, z dalšího manželství měl dceru Alžbětu a chtěl ji nástupnicky upřednostnit. To se Moorovi nelíbilo, nepodepsal danou smlouvu ® Jindřich VIII. ho nechal popravit,
 • zakladatel utopismu,

– dílo Utopia (u = ne, topos = místo) – O ideálním stavu státu a ostrově Utopia,

 • v podstatě neexistující místo, jeho vysněný ostrov,
 • jak by měla společnost vypadat,
 • vyprávění o státě, kde vše je stejné, společné – čerpal i z Platóna,
 • ostrov, na kterém stát byl, měl 54 měst. Všechna měla vypadat stejně a neměla rozšiřovat své území ® domy stejné, všichni mají společný majetek, a během určité dané doby se lidé stěhovali. V každém městě musí žít určitý počet rodin,
 • kolem města zemědělské osady,
 • určitý počet jedinců se přemístí na venkov a stejný počet z venkova do měst,
 • v čele státu je úředník, který je volen hlasováním na doživotí. Vládce má společnost rádců,

Každý si musí vybrat řemeslo, práci se věnuje 6 hodin denně – 3 dopoledne a 3 odpoledne. Zbytek dne je volný čas. Všichni chodí spát ve stejnou dobu.

 

Tomasso Campanella

* 1538  † 1639,

 • pocházel z Itálie, vstoupil do kláštera ® tam se seznámil s učením Tomáše Akvinského, Aristotela a dalších,

– dílo Sluneční stát,

 • nachází se na ostrově Taproban, měla by to být Srí Lanka,
 • stát je budován v 7 kruzích (pojmenování podle planet) do výšky,
 • na vrcholu je chrám velekněze, kde sídlí vládce – metafyzik,
 • vládce má tři pomocníky: Pon, Sir, Mor = moc, moudrost, láska,

moudrost – vědy, uměním řemesla, vzdělání,

moc – válka, výcvik, vojenské úřady ® vše o bezpečnosti,

láska – rozmnožování, výchova dětí,

– přísný výběr, kdo s kým se může stýkat a kdy,

– děti jsou rozděleny do skupin a vychovávány starcem,

vládce –nad 35 let, nemusí umět řeči (ve státě jsou tlumočníci), ale musí umět spoustu dalších věcí ® teologie, metafyzika,

 • do boje chodí i ženy, aby motivovaly muže k lepším výkonům,
 • nikdy neobětují zvířata, ale lidi. Oběť přežije, protože se jen modlí za své město v chrámu,
 • stejný oděv – 4 druhy (4 roční období),

  

Thomas Hobbes

dílo LEVIATHAN (lidský bůh)

 • smluvní teorie vzniku státu,
 • v přirozeném stavu byl člověk člověku vlkem – směřuje to k válce (každý člověk chtěl pro sebe nejvíc, přežívá ten nejsilnější),
 • právo zachovat všemi prostředky svůj život – nejdůležitější přirozené právo,
 • tento stav dlouhodobě nebezpečný – může mě kdokoliv zabít – uvažování o nějaké smlouvě, kde budou zákony, hranice => společenskostátní vztah,
 • forma monarchie se silným panovníkem,
 • lidé se vzdají části přirozeného práva a předají tuto pravomoc na panovníka (je garantem společenského vztahu, zákonů),
 • panovník má moc nedělitelnou – silná autorita,
 • občan si v mezích práva může dělat, co chce,

 

John Locke

–      * 1632 nedaleko Bristolu,

 • jeho život spojen slordem Shaftersburym (domácí učitel, lékař a rádce), kopíruje jeho politickou dráhu,
 • pobýval v Paříži, skrýval se v Holandsku (hrozilo mu politické pronásledování),
 • za Viléma Oranžského byl Locke komisařem pro obchod a kolonie,
 • zastánce oligarchie = vládne skupina lidí,
 • v názorech empirik,
 • dokazuje, že vrozené ideje neexistují ® lidské vědění je při narození TABULA RASA (nejsou vrozeny ani mravní názory ® člověk je získává během života),
 • etika je utilitaristická = prosazování principu užitečnosti, prospěchu,

ESEJ O LIDSKĚM ROZUMU

DVĚ POJEDNÁNÍ O VLÁDĚ

– smluvní teorie vzniku státu,

 • v přirozeném stavu existuje přirozené právo – úcta k druhému, dodržování závazků, ale také se dostanou do válečného stavu, protože lidé se mohou chovat i nerozumně,
 • zastánce vlády ve více rukou,
 • liberalismus,

 

J. J. Rousseau

 • brzy osiřel, měl mnoho dětí,
 • odmítá kulturu, umění ® prý to člověka nerozvíjí, ba naopak,
 • autorem hesla Velké fr. Revoluce ® Rovnost, svoboda, bratrství,

Emil, čili o výchově – výchova nového člověka, dokonalého jedince,

O společenské smlouvě – politický spis,

Nová Héloisa,

Rozprava o vědách a umění,

– napsal do soutěže vyvolané akademií v Dijonu,

Rozprava o původu nerovnosti mezi lidmi,

– původem je vznik společnosti a přivlastňování věcí, tedy MAJETEK, osobní vlastnictví,

– dříve bylo všechno všech ® přirozené stádium,

politologické názory:

 • přirozený stav byl pro něj ideální (nebylo soukromé vlastnictví ani moc), ale ve společenské, smlouvě vidí menší zlo, hlavní příčinou společenské nerovnosti je soukromé vlastnictví,
 • přijímá společenský, zákonný stav- bohatí si chudé nepodmaní mocensky,
 • suverén – lidé si ho volí, zastupuje je, moc výkonná a zákonodárná,
 • ideální je přímá demokracie, ale není to možné, tak prosazuje volenou monarchii,

 

Charles Montesquieu

 • Francouz, narozen nedaleko Bordeaux,
 • studoval literaturu, fyziku, botaniku, historii, práva, hodně cestoval,
 • Perské listy – román v dopisech ® 2 Peršané cestují po Evropě a píší dopisy. Do Francie přicházejí za Ludvíka XIV. ® kritizují – Montesquieu se tak velmi dotkl vlád,
 • O duchu zákonůrozdělení moci ve státě na tři složky:
  • 1) zákonodárná,
  • 2) výkonná,
  • 3) soudní,
  • ® každá moc je v rukou jiného člověka a mají se navzájem kontrolovat,
 • zakladatelem sociální geografie či geografické sociologie ® společnost je ovlivněna místem, kde žije, a proto je tím ovlivněno i státní zřízení. Společnost je ovlivněna podnebím, půdou,

 

Imanuel Kant

 • mírové a mezinárodní právo,

K VĚČNÉMU MÍRU

 • vytvořil mezinárodní koncepci, která by měla zavazovat státy k mírovému soužití,
 • za jakých okolností je to možné (uzavřít mír) – republikánské zřízení založeno na vůli lidu, neuzavírat mír, ve kterém by byla zakomponována válka,
 • idea kosmopolitismu – stav, který je uvnitř státu by měl být i mezi státy,
 • žádný stát nemá mít možnost získat dědictvím, výměnou, koupí nebo darem jiný stát,
 • nemají vznikat státní dluhy,
 • žádný stát se nemá násilím vměšovat do zřízení a vlády jiného státu,
 • mezinárodní právo má být založeno na federalismu svobodných států,
 • 1 stát národů – nakonec by zahrnoval všechny národy země, lidé se vzdají své bezzákonné svobody, podrobí se veřejným přinucovacím zákonům,
 • s cizincem by se nemělo při pobytu na půdě někoho druhého nakládat jako s nepřítelem – světoobčanské právo,

 

Karel Marx

MANIFEST KOMUNISTICKÉ STRANY

 • materialistické pojetí dějin,
 • idea proletářské revoluce, která svrhne kapitalismus,
 • budování beztřídní společnosti prostřednictvím diktatury proletariátu,

 

Owen, Ch. Fourier

 • oba utopisté,

 

J. S. Mill

 • O svobodě, Úvahy o vládě ústavní,
 • století,
 • zabývá se tím, co je svoboda, kde má své hranice, zásady lidské demokracie (spojuje s lidskou svobodou),
 • zabývá se ochranou svobody jedince před státem (většinou),

 

VÝVOJ POLITOLOGIE U NÁS

Karel IV.

Mistr Jan Hus

 Petr Chelčický

(15.století)

 • pacifista, kázal v Betlémské kapli a tak se tam seznamoval s Husovým učením,
 • jeden ze zakladatelů Jednoty bratrské ® jeho myšlenky dávají podnět ke vzniku,

   Sjeť viery pravé (kritika církve, touha po spravedlivé společnosti), O boji duchovním,

   O trojem lidu řeč ® rozdělení:

 • kněžstvo,
 • panstvo,
 • prostý lid,

® knězů je mnoho, a tak si navykli přiživovat se na prostém lidu,

® šlechta se jen veselí na úkor prostých,

Þ nenásilnou cestou by chtěl toto rozdělení změnit,

 

Jiří z Poděbrad

Bernardo Bolzano

(1781 – 1848)

 • jediný český utopista,
 • vychováván v duchu osvícenství,
 • dal se na teologickou dráhu ® profesor náboženství,
 • 1919 byl císařem propuštěn do penze,
 • pravděpodobně ho někdo udal za příliš pokrokové názory,
 • zabýval se vztahy národů ® myšlenka vytvoření zemského národa ® žít v míru a souladu – Němci a Češi,

spis O NEJLEPŠÍM státě – jak by měl stát vypadat – utopistická představa,

Vědosloví – nástroj společenské reformy ® studium vědních oborů by mělo vést ke zdokonalení člověka,

 

František Palacký

 • pocházel z chudé rodiny, studoval církevní školu a chtěl být misionářem,
 • archivář hraběte Šternberka, zastával myšlenku austroslavismu,
 • zabýval se zejména dějinami ® všechno dění je způsobeno bojem dvou protikladných tendencí (každé stadium dějin je vysvětleno z hlediska protikladnosti – polarity), vítězstvím aktivního principu se uskutečňuje dílo pokroku,
 • byl zastáncem falešných rukopisů a jim přizpůsobil dějiny,
 • obsah českých dějin – nepřetržitý kontakt a současně zápas slovanského živlu s živlem německým,

díla: Archiv český, Staří letopiscové čeští, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě (od r.1526, husitství nejslavnější období).

 

T. G. Masaryk

 • narozen 7.3.1850 v Hodoníně,
 • zemřel 14.9.1937 v Lánech (jeho pohřeb byl demonstrací),
 • studoval ve Vídni, v Lipsku, později sám profesorem na UK a ve Vídni,
 • 1914 – 1918 ® v zahraničí (Švýcarsko, Francie, Anglie, USA),
 • 1918 – 1935 ® prezident ČSR,
 • účastnil se boje o rukopisy – odpůrce pravosti,
 • období Hilsneriády – Masaryk vystupoval na obranu Žida Hilsnera,
 • zakladatel české sociologie ® Rukověť sociologie,
 • smysl filozofie vidí v řešení praktických otázek ® hlavními tématy jeho filozofie jsou otázky dějin, morálky a politiky ® smysl českých dějin, politický program českého národa, etické otázky demokracie, náboženství a etika, společenský vývoj,
 • Masaryk svou koncepci filozofie označuje za realismus ® byl přesvědčen o autoritě vědeckého poznání,
 • Chce vnést soulad mezi náboženství a vědy. I demokracie se musí opírat o vědecké poznání.
 • Vůdčí ideou českého národa je náboženská otázka ® české dějiny jsou poznamenány úsilím o čistší křesťanství.
 • světovou válku chápal jako boj o teokracii a demokracii.

problém humanity: humanitní ideál „čistou člověckost“ postuloval jako program bratrské lásky a vztahu člověka k člověku.

 • diplomová práce: O sebevraždě ® smysl lidského života, problematika krize moderního člověka. Projevem této krize je podle něho rozpolcenost společnosti, přílišný individualismus a subjektivismus,
 • Masaryk hledal nové náboženství, které by napravilo deformace společnosti ® být objektivní, tolerantní, ale pevný a důsledný,
 • Požadoval smír vědy a náboženství – doporučoval věřit v Boha, neboť náboženství poskytuje klid duše.
 • Filozofie má podle něho antropologické, etické a praktické poslání.

Díla: Sebevražda, Nová Evropa, Světová revoluce (úvahy o vytvoření státu jako Švýcarska), Česká otázka – naše nynější krize, Otázka sociální, Ideály humanitní.

 

Eduard Beneš

Václav Havel

Čeští politologové: Jiří Pehe, Václav Bělohradský,

Politologie:

 • 1) normativní – teorie, pojmy, definice, pravidla,
 • 2) deskriptivní (pozitivistická) – popis skutečné politické situace,
 • 3) prognostická – dává předpoklady, tipy na vývoj,

Teorie:

 • 1) negativistická – politika je boj o moc,
 • 2) pragmatická – v souladu se zájmy občanů,
 • 3) fundamentalistická – ultrakonzervativní směry,
 • 4) idealistická – morální základ,

Doktrína = soubor myšlenek, jak vyřešit určitý problém,

Ideologie = soustava myšlenek, jak by měla fungovat celá společnost,

– funkce: vysvětlovací, hodnotící, orientační, programová,

 

Politické ideologie (doktríny)

Liberalismus – liberas=svoboda, jedinec, pokrok,

 • – Thomas Hops, John Locke, vznik v 17. st ve Francii,
 • – Laissez faire (Nechte dělat) – minimální zásahy státu,

Konzervatismus – Edmund Burke,

 • – zachování tradičních hodnot, řádu, rodina, víra, pragmatismus (osvědčené),
 • – vznikl v Anglii,

Socialismus – K. Marx, F. Engels: díla Komunistický manifest a Kapitál,

 • – More, Campanella,
 • – sociálně spravedlivý beztřídní stát, zájmy společnosti, rovnost,
 • – dosažení pouze demokratickými prostředky, postupným vývojem,
 • – třídy: dělnická, rolnická, pracující inteligence,

Komunismus – stejné znaky jako u socialismu, ale revoluční cestou (násilné změny),

Fašismus – upřednostňuje jeden národ (nacionální šovinismus), rasismus,

 • – vznik: 20. st. v Itálii (Musolini),
 • – diktátorská forma vlády, proti demokracii, teorie elit,
 • – oslovuje všechny společenské vrstvy,
 • – inspirace Machiavellim, Nietschem,
 • – organicismus – celek je na prvním místě,
 • – Mein Kampf – „bible“ fašismu; rozdělení: Němci, národy k převychování, k likvidaci,

Rasismus – politický, ekonomický, společenský, právní,

Nacionalismus – upřednostňuje jeden národ,

Anarchismus – Alexandr Bakunin, Petr Prokopkin – kolektivistický anarchismus (Rusko),

 • – Max Stirner – individuální anarchismus,

Feminismus – snaha o absolutní zrovnoprávnění žen s muži,

 • – G. Sandová, B. Němcová (18.-19.st.),

Enviromentalismus – ochrana přírody nad jinými (ekonomickými) cíli,

 • – občanská sdružení, pol. strany (Zelení, GreenPeace, hnutí DUHA),

Politické strany

 • = skupina (sociální, neformální) lidí se stejnými názory na řízení státu,
 • – vznik1000 podpisů, 3 zakládající členové, program pro Ministerstvo vnitra ke schválení,
 • – zánik – ruší je Nejvyšší/ Ústavní soud,
 • – členství od 18 let (v politických sdruženích od 15 let),

pravice – podpora podnik. aktivit, minimalizace kompetencí státu, rovnost příležitostí, jednotlivec, liberalizace a deregulace trhu, tržní hospodářství, snížení inflace, oddělení společnosti, zastupitelská demokracie, minimální zásahy státu, reálná  svoboda.

levice – sociální politika a jistoty, sociálně odpovědný silný stát, rovnost výsledků, kolektiv, st. ochranářství, regulace trhu, odstranění nezaměstnanosti, splynutí společnosti, revoluční převrat, přímá demokracie, rovnost majetku, formální svoboda.

 

Poslanecká sněmovna ČR

 • ČSSD (Bohuslav Sobotka),
 • STAN (Věra Kovářová),
 • ANO (Karel Havlíček),
 • PIRÁTI (Olga Richterová),
 • TOP 09 (Markéta Pekarová Adammová),
 • ODS (Jan Skopeček),
 • KDU-ČSL (Jan Bartošek),

Koalice – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!