Pomoc rodinám s dětmi – sociální péče

 

Otázka: Pomoc rodinám s dětmi – prevence, programy

Předmět: Sociální péče

Přidal(a): Kopčík

 

¨

Pomoc rodinám s dětmi – prevence, programy

Sociální služby zahrnují

 • a) sociální poradenství,
 • b) služby sociální péče,
 • c) služby sociální prevence.

 

Sociální poradenství zahrnuje

 • a) základní sociální poradenství,
 • b) odborné sociální poradenství.

 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle zákona o soc. službách

 • terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • c) sociálně terapeutické činnosti,
 • d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 • poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.
 • Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Služba může být poskytována osobám anonymně.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • c) sociálně terapeutické činnosti,
 • d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Lata je pražská nezisková organizace fungující již 15. rokem, která pomáhá ohroženým dětem a mladým lidem.

Posláním Laty je:

 • Pomáhat mladým lidem zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilovat jejich samostatnost.
 • K tomu využívají vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.
 • Pomáhají se začleněním se do společnosti, s řešením problémů a obtížných nebo ohrožujících situací.
 • Vyrovnávají jejich znevýhodnění a posilují jejich dovednosti
 • Pracují s rodinou klientů, poskytují komplexní pomoc a podporu.

 

Základem poskytované služby je projekt Ve dvou se to lépe táhne, který pomáhá mladým lidem zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posiluje jejich samostatnost.

K tomu využívá vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu.

 

Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence)

 • dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci.
 • je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí a funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu deseti měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvá.

 

Program KOMPAS – vznikl z klíčových slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce.

 • je sociálně-preventivním dobrovolnickým programem pro děti ve věku od 7 do 15 let.
 • Do programu jsou zapojovány děti:, které žijí pouze s jedním rodičem, pocházejí ze sociálně slabé rodiny, které se potýkají s problémy ve škole (např. málo kamarádů, špatné školní výsledky apod.), děti, které pocházejí z rodin cizinců či jiných etnik, děti, které se ocitly v náročné životní situaci (smrt někoho blízkého v rodině, rozvod rodičů apod.), děti s handicapem, nebo z rodiny, kde se vyskytuje handicap.
 • setkává skupina 6ti znevýhodněných dětí a 2 vyškolených dobrovolníků jednou týdně po dobu 5ti měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních dovedností. Cílem programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!