Porovnání starověkých umění

dějiny

 

   Otázka: Porovnání starověkých umění

   Předmět: Výtvarná výchova pro pedagogické SŠ

   Přidal(a): Aniodo16

 

Porovnání egyptského umění s mezopotámským, řeckého umění s římským

UMĚNÍ STAROVĚKU

 • vynález a používání písma, třídně rozdělená společnost (faraon, …, …, otroci)
 • člověk vyprodukuje víc než sám spotřebuje – státy (armády, říše)

 

EGYPT

 • v čele neomezený vládce faraon (zástupce boha na zemi)
 • písmo hieroglyfy – pojmové písmo

 

Architektura

 • pyramidy (Cheopsova, Rachefova, Menkauerova)
 • po dlouhá staletí – hrobky faraonů
 • posledních 10-20 let se množí důkazy o tom, že o žádné hrobky nikdy nešlo
 • existovaly dlouho před námi známým Egyptem
 • geniální stavby, stěží zopakovatelné s naší technikou
 • jejich pravý účel nám dnes není znám
 • pravděpodobně nějaká technická zařízení
 • jejich stáří se odhaduje na 18 000 př. n. l.
 • Egypťané se do nich dostali a chovali je v úctě
 • jako hrobky je v menším napodobovali
 • pyramida Džoserova – stupňovitá, z daleko menších kamenů, stavitel Imhotep
 • paláce, chrámy, hrobky – nástavby
 • pohřbívalo se do skalních tajných hrobů v údolí králů
 • prosté domky – ze sušených cihel
 • předchozí architektura byla kamenná, nyní přechodná
 • architektura byla barevná (pomalovaná, polychromovaná)
 • chrámy v Luxoru a Kernelu, chrám v Abú Simbelu
 • chrám královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí

 

sochařství

 • pracovalo se do tvrdých materiálů (žula, porfyry, bazalty)
 • sochy běžných velikostí, nadživotních velikostí – kolosy, ale i mnoho sošek malých velikostí (figurky)
 • tématika:
  • božstva (bohové a bohyně)
  • faraonové, velmožové, vysoce postavení lidé, případně jejich manželky
  • posvátná zvířata)
  • sfinga – nejen v Egyptě, kombinace částí lidských a zvířecích
  • busty – hlava, krk, ramena (busta královny Nefertiti)
 • sochy se polychromovaly
 • kromě soch i tzv. reliéfy (socha, která není celá, vystupující např. ze stěny) – výskyt př. v chrámech, palácích, hrobkách (ne v pyramidách), tématika: všechny oblasti života všech vrstev (řemesla, zemědělství, kratochvíle, náboženské obřady, válečná tažení, atd.), polychromovaly se
 • podobizny na sarkofázích (=rakev, která má na sobě podobu zemřelého)
 • kolosy u chrámu v Abú Simbelu, Memnonovy kolosy
 • sfinga u pyramid

 

malířství

 • tématika obdobná jako u sochařství
 • pestrá, převážně teplá barevnost
 • zvláštní způsob zobrazování, který platil až na výjimky
  • hlava zobrazena z boku (profilu)
  • oko zepředu
  • trup zepředu
  • nohy z boku, nakročeno
 • malby neměly žádnou perspektivní hloubku, velikost postav se řídila podle postavení ve společnosti, nikoli vzdálenosti = hierarchická perspektiva
 • chrámy, paláce, hrobky

 

MEZOPOTÁMIE

 • nejstarší civilizace, pravděpodobně původ všech ostatních civilizací, odkud se šířily
 • klínové písmo

 

architektura

 • pyramidy – stupňovité, stavěné z cihel podobných egyptským = zikkuraty
 • nedochovaly se, dochovaly se většinou pouze ruiny
 • stavěla se celá města s mohutnými hradbami
 • Ištařina brána – postavena replika
 • pyramidy byly centrem chrámových a palácových komplexů, mohly sloužit jako hrobky – stupňovité zahrady královny Semiramis
 • paláce a chrámy
 • opevněny hradbami
 • cihly a ostatní komponenty byly pálené – vynikající keramici
 • na povrchu často ozdobné reliéfní kachle
 • nosná zeď

 

sochařství

 • z části podobné egyptskému, jak sochy různých velikostí, tak sfingy
 • tesalo se do tvrdých kamenů, velice časté reliéfy, obdobná tématika, převažovali bohové a válečná tažení
 • postavy při všech činnostech stejné výrazy
 • válečky a pečetidla – po jednom otočení se obtiskl do hlíny reliéf

 

malířství

 • obdobné zobrazování jako v Egyptě, ale postavy jsou stejně velké
 • barevnost (pokud byla) stejně pestrá
 • zdobení architektury a keramiky
 • vynikající výrobci ozdobných předmětů a šperků
 • mistrně kombinovali kámen, kov, dřevo
 • výzdoba zdí

 

UMĚNÍ ANTIKY

 • umění Řecka a Říma, patří do starověku
 • umění Řecka vychází mimo jiné také z umění Středozemního moře (Kréta a přidružené ostrovy s velkými opevněnými městy – Minos, Kroisos, Faistos)
 • společný znakem byl vysoce rozvinutý keramický průmysl, překladová architektura s vícepatrovými domy, mohutné hradby, mořeplavectví a obchodování

 

ŘECKO

architektura

 • překladová
 • zdobená také barevně
 • chrámy, svatyně, paláce, obytné domy, veřejné budovy, divadla – amfiteátry
 • města měla svou tzv. akropoli – vyvýšené, mnohdy posvátné místo, kde byly soustředěny nejvýznamnější chrámy, bylo navíc opevněno a v době ohrožení mohlo být navíc posledním útočištěm obyvatelstva
 • stavebním materiálem byl kámen a dřevo, ale i cihly
 • během řeckých dějin se vystřídaly v architektuře 3 slohy, jsou rozeznatelné nejlépe podle podpůrných sloupů – dórský, iónský a korintský
 • KARYATIDY = sloupy ve tvaru lidských postav
 • na Athénské akropoli je nejznámější chrám Parthenon – socha Athény v nadživotní velikosti – Erechteion – má karyatidy
 • mnohé sochy i části architektury se polychromovaly

 

sochařství

 • myšlenka harmonie tělesné i duševní krásy
 • usilovali o ideálně krásného člověka
 • vytvářeli vzor, jak by měl vypadat
 • sochy se tesaly do kamene, popř. se odlévaly do bronzu
 • nejčastěji měly oči vykládány barevnými sklíčky (aby vypadaly jako živé)
 • polychromovaly se
 • zpočátku sochy měly tzv. nakročeno, později tzv. kontra postoj – přenesená váha na jedné noze
 • různé pozice při znázorňování bitev nebo sportovců
 • tématika:
  • významné osobnosti
  • bohové a bohyně
  • mytologické postavy
  • významní atleti
  • sochy kúrosů (chlapců) a koré (dívek) – nekonkrétní
 • sochaři:
  • Feidiás – socha Athény (Parthenon), sedící socha boha Dia
  • Myrón – sochy sportovců, př. Discobolos – atleti
  • Praxiteles – tvorba tzv. kánonu (ideální krásy)
  • Lysippos – sochař ze dvora Alexandra velikého

 

keramika

 • užitná – hlavně velké nákladní nádoby = amfory
 • většinou byla velice zdobena typickým způsobem – nádoby byly v původní vypálené barvě, nejčastěji doplňované a kombinované černou, případně další barvou (žlutá, fialová), obrysy a linie jsou vyryté jako poslední
 • na nádobách se vyskytovala velká část řeckého malířství, další malby byly na stěnách jako fresky
 • velice častá byla technika mozaiky, barevnost byla omezena, spíše v teplých tónech
 • náměty:
  • především řecká mytologie – bohové a bohyně
  • významné činy, vítězné bitvy
  • popř. významné osoby

 

ŘÍM

 • převzalo z Řeckého umění mnoho

architektura

 • převzala od řecké sloupy (nejčastěji korintské)
 • sloupy pouze jako ozdobné nebo nesly pouze část stavby
 • Římané měli nosnou zeď a valený oblouk (valenou klenbu – nosná) – Římané ho uměli dobře využívat
 • princip kupole (kopule) – používali vysoce kvalitní maltu, základ – sopečný popel
 • stavěly se:
  • domy – vily – byly átriové
  • chrámy, paláce
  • agory, baziliky – veřejná soudiště a tržiště
  • thermy a bibliotéky (lázně, sauny, pedikúra, manikúra)
  • kolosea
  • vítězné oblouky (stavěli císaři, byly poznamenány jejich činy)
  • akvadukt = most, přes který tekla voda – svádění pitné a užitkové vody z vysoko položených míst do měst

 

sochařství

 • bylo kopií řeckého sochařství
 • mnoho řeckých soch se dokonce dochovalo jako římské kopie (sochy si odlévali do bronzu)
 • sochy státníků, císařů
 • typické jsou rovněž busty (a podobizny) – byly většinou realistické až naturalistické
 • vysoké reliéfy (vítězné bitvy)
 • nosili tuniku (dlouhé volné triko s páskem), přes ni tógu
 • boty na způsob lýčených sandálů (na lýtka)
 • široké volné klobouky (jen muži)

 

malířství

 • fresková malba a mozaiky
 • barevnost a náměty byly podobné Řecku (mytologie)
 • erotické náměty, výroba parfémů
 • obrazárna = pinakotéka
 • iluzivní malba (pomalovaná zeď – příroda)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!