Poruchy osobnosti – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Poruchy osobnosti

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Kateřina F.

 

PORUCHY OSOBNOSTI 

CHARAKTERISTIKA A PROJEVY JEDNOTLIVÝCH PORUCH

 • – chorobné stavy, které se přímo neoznačují jako duševní nemoc,
 • – projevují se zvláštnostmi chování spojenými s nepřizpůsobivým chováním a hrubě rušivým chováním,
 • – nemají dostatečný náhled na nepřiměřenost vlastního chování, názorů a postojů,
 • – narušení všech psychických funkcí,
 • – mohou se cítit nepřijatí a nemilovaní,
 • – jejich myšlení je zvrácené,
 • – vztahy s lidmi jsou zatížené podezíravostí, nedůvěrou,
 • – od lidí se raději distancují,
 • – mívají problém v soukromém životě i v zaměstnání,
 • – v profesích působí negativně, neschopnost spolupracovat, neústupnost, necitlivost k ostatním,
 • – nadměrný důraz na dodržování pravidel,

 

VÝVOJ PORUCH OSOBNOSTI A JEJICH PROGNÓZA

 • – jsou trvalé,
 • – jsou zakotveny ve struktuře osobnosti, ale mají i svou dynamiku,
 • – s prvními náznaky se můžeme setkat už v dětství,
 • – nápadná uzavřenost, neovladatelnost,
 • – odlišnosti se obvykle vyhraňují v době dospívání a postupně představují čím dál větší problém,
 • – spolehlivě diagnostikovat ve druhé polovině adolescence (16-17 rok),
 • – v průběhu života se některé znaky poruchy projevují postupně čím dál méně, jiné jsou čím dál výraznější,
 • – prognóza dalšího vývoje není příliš optimistická,

 

SOCIÁLNÍ VÝZNAM PORUCH OSOBNOSTI

 • – mají problémy se zvládáním běžných sociálních rolí,
 • – partnerství narušuje jejich neschopnost přijmout nějaké omezení i snížená sebedůvěra,
 • – mnozí z nich selhávají jako rodiče, k dítěti nemají žádný vztah, neplní své povinnosti,

SCHIZOIDNÍ PORUCHA OSOBNOSTI

 • – hodně se stahují do sebe, “tichý blázni”,
 • – navazují málo vztahy s druhými lidmi,
 • – věnují se samotářské činnosti,
 • – bývají emočně chladní,
 • – mají málo známých,
 • – nadměrně se zabývají fantaziemi a svým vnitřním světem,
 • – lhostejní ke chvále i kritice,
 • – nezáleží jim na tom, jak jsou hodnoceni,
 • – dávají přednost samotářským aktivitám,
 • – nedovedou pracovat v týmu,
 • – okolí je považuje za podivíny,
 • – lhostejnost k úpravě zevnějšku,

DISOCIÁLNÍ (ASOCIÁLNÍ) PORUCHA OSOBNOTI

 • – tvoří převážnou část kriminálních recidivistů,
 • – jsou necitlivý k druhým,
 • – nerespektují sociální normy,
 • – snadno navazují vztahy, ale neudrží je,
 • – i na malé stresové podněty reagují agresivitou,
 • – nemají pocit viny, ale svádějí vinu na druhé,
 • – od dětství lžou, kradou, bijí mladší,
 • – toulají se a vyrůstají z nich prostitutky, toxikomani a alkoholici,
 • – typickým znakem je egocentrismus, bezohlednost, neschopnost ovládat své jednání podle platných norem,

 

SCHIZOTYPÁLNÍ PORUCHA OSOBNOSTI

 • – pověrčivý,
 • – sklon k fantaziím, magickému uvažování,
 • – emoční prožívání bývá omezené nebo nepřiměřené situaci,
 • – jsou negativní, vztahovační, podezíraví, často trpí depresemi,
 • – vyjadřování bývá obřadné, metaforické a stejně neurčité jako jejich úvahy,
 • – chování je excentrické,
 • – výstřední úprava zevnějšku,
 • – sklon k smyslovým iluzím,

 

Depersonalizace

 • – subjektivně velmi nepříjemné psychické stavy odcizení či oddělení od vlastního já,
 • – prožívají těžko představitelné stavy cizosti,
 • – jejich myšlenky, vzpomínky, pocity či pohyby se jim jeví, jako by nebyly skutečně,
 • – pocit, jako by jejich jedna část jednala a druhá to jen pozorovala,

 

Derealizace

 • – stejná změna vnímání, týká se však vnějšího okolí,
 • – svět a druzí lidé se zdají být neskuteční, vzdálení,
 • – vnější svět se jeví jako nereálný, jako by byl ve snu,
 • – druzí lidé mohou působit zautomatizovaně,

 

ANANKASTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI (OBSEDANTNĚ-KOMPULZIVNÍ)

 • – potřeba mít vše pod kontrolou a nepružnost prožívání i chování,
 • – trpí nadměrnými pochybami a opatrností,
 • – nadměrně se zabývají detaily, pravidly, pořádkem,
 • – jsou puntičkáři,
 • – jsou nadměrně svědomití,
 • – neprožívají příliš radost ze vztahů, protože se ptají po výsledku,
 • – nadměrně ulpívají na sociálních konvencích a nerozumně vyžadují, aby se druzí podřizovali přesně jejich způsobu práce,
 • – nesnášejí ani malé změny,
 • – stabilně mrzutá nálada,
 • – nejsou schopni prožívat pohodu, nedovedou mít z ničeho radost,
 • – sklon k nadměrné kritičnosti,
 • – mají trvalé obavy, že něco udělali špatně,
 • – bývají koncentrování na práci a výkon,
 • – mnozí z nich dokážou dosáhnout dobré pracovní pozice,
 • – nejsou schopni kompromisu,
 • – v partnerství jsou nepřiměření a nudní,
 • – chybí jim smysl pro humor a nedovedou se bavit,
 • – často se dostávají do sociální izolace,
 • – v zaměstnání je obtěžující pro spolupracovníky jejich nadměrná pedanterie, opatrnost a rigidita,

 

EMOČNĚ NESTABILNÍ PORUCHA OSOBNOSTI

– neschopnost ovládat své emoce

Hraniční typ

 • – nemají jasné hranice,
 • – nevyznají se v sobě,
 • – na partnery kladou velké požadavky,
 • – sklon k sebepoškozování,
 • – pocity prázdnosti,

Impulzivní typ

 • – emoční labilita, výbušnost a sklon k impulzivnímu jednání,
 • – jednají neuváženě, snadno se dostávají do konfliktů,
 • – po kritice jsou výbušní, agresivní,
 • – nestálá nálada,
 • – nedovedou odložit vlastní uspokojení,
 • – neuvažují nad důsledky svého chování,
 • – vztahy  k lidem jsou povrchní,
 • – mají sklon si vymýšlet,
 • – nedovedou systematicky pracovat,
 • – porucha zvyšuje riziko asociálního chování,
 • – sklon k nadměrného užívání alkoholu,

 

HISTRIÓNSKÁ PORUCHA OSOBNOSTI

 • – nadměrný důraz na sebe samého,
 • – potřeba být středem pozornosti,
 • – necitlivost k druhým lidem,
 • – chovají se teatrálně,
 • – emoce vyjadřují přehnaně,
 • – emoční prožívání je povrchní,
 • – vyhledávají aktivity, kde mohou být středem pozornosti,
 • – jsou schopni manipulací, aby dosáhli svých cílů,
 • – mají sklon k bájné lhavosti, k vymýšlení různých příběhu, kde hrají důležitou roli,
 • – rádi se prezentují tak, aby vyvolali žádoucí reakci,
 • – vztahy s lidmi bývají konfliktní a nestabilní,
 • – pocity druhých jsou jim lhostejné,

 

NARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI

 • – přecitlivělí egocentrismus spojený s necitlivostí k ostatním,
 • – mají pocit vlastní důležitosti, jedinečnosti,
 • – vnitřně značně nejistí,
 • – potřebují nadměrný obdiv,
 • – nedokáží se vžít do pocitů druhých,
 • – citový chlad a lhostejnost k ostatním,
 • – zvýšená potřeba pozitivního hodnocení,
 • – mohou dosáhnout výjimečného společenského postavení,
 • – jejich sebejistota na ostatní působí přesvědčivě,

 

ZÁVISLÁ PORUCHA OSOBNOSTI

 • – neschopnost osamostatnění a nadměrná závislost na druhém člověku,
 • – bývají úzkostní a pesimističtí,
 • – trpí nadměrnými obavami, které se snaží zmírnit připoutáním k jinému člověku,
 • – mají omezenou schopnost prožívat radost,
 • – mívají nízké sebevědomí, trpí pocity neschopnosti až bezmocnosti,
 • – jsou značně ovlivnitelní,
 • – vyhýbají se nutnosti o čemkoliv rozhodovat,
 • – nejsou schopni dát najevo své pocity a přání,
 • – zvýšená potřeba závislosti, která vede k nadměrnému podřízení,
 • – neustále se zabývají obavami, že budou opuštěni,
 • – jsou submisivní a nadměrně se fixují,
 • – partnerské vztahy jsou často nestandardní, bývají manipulováni a deptáni,
 • – jejich potřeba závislosti je tak velká, že si připouštějí i ponižující jednání,
 • – s rozpadem vztahu by se smířit nedokázali a tak raději trpí,
 • – za příčinu svých potíží považují necitlivé jednání ostatních,

 

ÚZKOSTNÁ (VYHÝBAVÁ) PORUCHA OSOBNOSTI

 • – sklon k úzkostnému prožívání a s tím související tendence vyhýbat se jakémukoliv potenciálnímu ohrožení,
 • – zvýšený sklon k pocitům napětí, obav a ohrožení,
 • – nadměrná obava z kritiky, všeho nového a neznámého,
 • – žijí v neustálém napětí,
 • – nejsou schopni dosáhnout pocitu klidu,
 • – nadměrně pesimističtí, zhoršené sebehodnocení a nedostatek sebeúcty,
 • – trpí pocity osobní méněcennosti, jsou přesvědčeni o své neobratnosti a hlouposti,
 • – názorům ostatních přikládají nepřiměřeně velký význam,
 • – mají potřebu být pozitivně hodnoceni, uznáváni a milováni, ale zároveň nevěří, že by to bylo možné,
 • – odmítají se účastnit všeho, co by je mohlo ztrapnit nebo uvést do rozpaků,
 • – mají zábrany v sociálním kontaktu a mají málo přátel,
 • – touží po hlubším vztahu, ale mají strach ze zklamání,
 • – na rozdíl od jiných poruch osobnosti se svými problémy trápí,

 

PASIVNĚ AGRESIVNÍ PORUCHA OSOBNOSTI (NEGATIVISTICKÁ)

 • – nejsou schopni vyrovnat se přijatelným způsobem s požadavky okolí a přiměřeně vyjádřit své city,
 • – mívají mrzutou náladu,
 • – jsou nespokojeni,
 • – sklon k depresím,
 • – snadno u nich vzniká pocit zlosti,
 • – mají nižší toleranci k zátěži a reagují na ni nezralými obrannými mechanismy (pláč, lhaní),

 

ZÍSKANÉ ZMĚNY OSOBNOSTI

 • – změny osobnosti, které mají podobné projevy mohou vzniknout v průběhu života jako důsledek onemocnění nebo působení nadměrné traumatizace a stresu,
 • – jde o nově vzniklé odchylky u lidí, kteří do té doby žádnou poruchu neměli,

ZMĚNY OSOBNOSTI JAKO DŮSLEDEK NEUROLOGICKÉHO ONEMOCNĚN

 • příčina poškození či onemocnění mozku,
 • obvyklým příznakem je změna ladění a afektivní reaktivita, apatie, mrzutá nálada,
 • uvažování může být impulzivní a zkratkovité, ale i zpomalené,
 • změna osobního tempa a celkového způsobu reagování,

1. Hyperlabilní typ

 • zvýšená dráždivost, výbušnost,
 • nezodpovědní, lehkomyslné,
 • mohou být dotěrní, nedodržují běžný sociální odstup,

2. Hyperstabilní typ

 • nápadná zpomalenost chování,
 • ulpívavost a rigidita,
 • nejsou schopni zvládat ani běžné požadavky,

ZMĚNY OSOBNOSTI JAKO DŮSLEDEK PSYCHIATRICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

 • nejde o následek duševní choroby, ale o způsob subjektivního zpracování nemoci pacientem,
 • někteří z nich jsou přesvědčení, že je choroba změnila,
 • útlum emočního prožívání, zpomalenost uvažování,
 • úbytek energie a zvýšená unavitelnost,
 • tendenci stahovat se do sebe,
 • omezené sociální kontakty,

ZMĚNY OSOBNOSTI JAKO DŮSLEDEK NEZVLÁDNUTÉHO TRAUMATU

 • k narušení osobnosti může vést extrémní psychická traumatizace nebo dlouhé působení silného stresu,
 • prožité trauma se projevuje deformací emočního prožívání,
 • převažuje nadměrná nejistota, nedůvěra a strach z dalšího ohrožení,
 • není schopen reagovat racionálně,
 • tendence izolovat se od světa, který je chápán jako ohrožující,
 • sklony k agresivnímu reagování.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!