Pracovní právo – maturitní otázka

společenské vědy

 

Otázka: Pracovní právo

Předmět: Společenské vědy, Právo

Přidal(a): Zuzana

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Vznik pracovního poměru,
 • Pracovní smlouva,
 • Skončení pracovního poměru,
 • Výpovědní doba, odstupné,
 • Nezaměstnanost – druhy, příčiny, měření nezaměstnanosti,
 • Úřad práce,

 

Pracovní právo

 • Právní normy upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu práce a právní vztahy, které s výkonem práce souvisejí,
 • Upravuje podmínky pro zaměstnávání občanů,
 • Upravuje podmínky pro zabezpečení v nezaměstnanosti,
 • Upravuje podmínky pro kontrolu dodržování práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 • Funkce:
  • – chrání zájmy zaměstnanců!
  • – upravuje podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
  • – stanovuje podmínky pro správné fungování pracovního progresu,

 

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POJMY

 • Zaměstnanec = osoba starší 15 let (až po skončení povinné školní docházky), která se zavázala vykonávat závislou práci,
 • Zaměstnavatel může být:
  • – FO = individuální podnikatel,
  • – PO = podnik, instituce, která uzavřela pracovní smlouvu se zaměstnancem,
 • Práce = jeden ze základních výrobních faktorů, cena práce = mzda,
 • Pracovní síla = schopnost pracovat, zboží, které lidé nabízí na trhu práce,
 • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo = ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15-65 let),
  • – tzn. Zaměstnaní i nezaměstnaní obyvatelé, kteří jsou práceschopní,
  • – tvoří trh práce,
  • – nepatří sem: studenti, důchodci, osoby dlouhodobě nemocné, zdravotně postižení a dobrovolně nezaměstnaní (mimo trh práce),
 • Výpovědní doba = dva měsíce,
 • Odstupné = peněžní kompenzace při rozvázání pracovního poměru,

 

PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA

 • Zákoník práce! (komplexní úprava pracovněprávních vztahů),
 • Ústava + LZPS,
 • Občanský zákoník,
 • Zákon o nezaměstnanosti,
 • Předpisy Mezinárodní organizace práce (ČR je členem),

-> oblast pracovních vztahů je regulovanou oblastí, ve které ČR musí dodržovat mnohé mezinárodní úmluvy, jakož i zákony EU (pracovní právo ČR).

 

ÚŘAD PRÁCE

 • Stát poskytuje možnost zprostředkování práce uchazečům o zaměstnání – UP,
 • Poskytuje informace o volných pracovních místech,
 • Umožňuje poradenství při výběru zaměstnání,
 • Zprostředkovává kontakt mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem,
 • Vede evidenci nezaměstnaných,
 • Realizuje rekvalifikace,

 

ZÁVISLÁ PRÁCE

 • Vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance,
 • Zaměstnanec ji vykonává osobně za odměnu, jménem zaměstnavatele podle jeho pokynů, na jeho zodpovědnost a náklady,
 • Vykonává ji v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele,

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE

Povinnosti:

 • Pracovat svědomitě podle svých znalostí a schopností,
 • Konat práci osobně podle PS ve stanovené době,
 • Dodržovat povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru,
 • Plně využívat pracovní dobu a výrobní prostředky,
 • Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • Řádně hospodařit se svěřeným majetkem,
 • Plnit pokyny nadřízených a spolupracovat,

Práva

 • Obdržet odměnu za práci (mzda, plat) v řádném termínu,
 • Odmítnout práci, která neodpovídá PS,
 • Právo na dovolenou,
 • Právo na zajištění pracovních podmínek,

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE

Povinnosti

 • Přidělovat práci dle PS,
 • Platit za vykonanou práci mzdu nebo plat,
 • Poučit o bezpečnosti při práci (BOZP),
 • Vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů,
 • Dodržovat všechny pracovní podmínky,

Práva

 • Právo řízení,
 • Právo kontroly práce,

 

PRACOVNÍ SMLOUVA

 • Vznik pracovního poměru dohodou,
 • Obě strany musí respektovat a dodržovat zásady zákoníku práce, upravující postup před uzavřením smlouvy,
 • Musí být uzavřena písemně,
 • Musí splňovat základní náležitosti právního jednání,
 • V pracovní smlouvě musí být:
  • – datum vzniku pracovního poměru,
  • – druh práce,
  • – místo výkonu práce,
 • Před uzavřením smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit budoucího zaměstnance s jeho právy a povinnostmi, poslat jej na vstupní lékařskou prohlídku,
 • Nepovinné údaje pracovní smlouvy:
  • – způsob odměňování,
  • – délka zkušební a výpovědní doby,
  • – ujednání o době trvání pracovního poměru,
  • – ujednání o kratší pracovní době,
  • – odchodné,
  • – konkurenční doložka (nesmím po odchodu předat informace konkurenci),
  • – vysílání na pracovní cestu,

 

PRACOVNÍ POMĚR

 • Nejčastější forma pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,
 • Vzniká v den, který byl sjednán v PS, nebo dnem, který je uveden v jmenovací listině,
 • Může vzniknout 2 způsoby:
  • – dohodou,
  • – jmenováním (u vybraných vyšších funkcí, speciální předpisy),
  • -> volbou nemůže vzniknout PP (předpokladem, který předchází sjednáním PS),

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 • Uplynutí doby,
 • Smrt zaměstnance,
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru (souhlas obou stran),
 • Výpověď pracovního poměru (jednostranný právní akt),
 • Okamžité zrušení pracovního poměru,
 • Zrušení ve zkušební době,

 

ROZDÍLY MEZI VÝPOVĚDÍ A DOHODOU

Výpověď

 • Jednostranné rozhodnutí,
 • Druhá strana nemusí podepsat,
 • Dvouměsíční výpovědní doba,
 • Zaměstnavatel musí uvést důvody podle Zákoníku práce,
 • Zaměstnanec má nárok na odstupné (pro nadbytečnost), nemusí uvést důvod,

* výpověď nesmím dát zaměstnanci v ochranné lhůtě (nemocenská, mateřská, dovolená).

Dohoda

 • Dvoustranná dohoda,
 • Musí se na tom shodnout,
 • PP končí k dohodnutému datu,
 • Odstupné se neposkytuje (vyjma z důvodu nadbytečnosti),

 

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

1) ze strany zaměstnavatele

 • Zaměstnanec byl pravomocí odsouzen pro úmyslný trestný čin nepodmíněně (1 rok+),
 • Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů (doba minimálně 6 měsíců),
 • Zaměstnanec hrubě porušil pracovní kázeň,

2) ze strany zaměstnance

 • Dle lékařského posudku nemůže dále konat práci,
 • Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů nebo uplynutí její splatnosti,
 • Zaměstnanci náleží náhrada mzdy či platu,

 

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Dohoda o provedení práce

 • Slouží k výkonu jednorázových úkolů, ale i k opakované činnosti,
 • Musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá,
 • Např.: přednáška, práce hostesky, sběr ovoce (splním určitý úkol),

Dohoda o pracovní činnosti

 • Slouží k zajištění opakující se činnosti,
 • Musí obsahovat sjednání práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá,
 • Např.: každý pátek si přivydělám v supermarketu,

 

TRH PRÁCE

Nabídka

 • Ekonomicky aktivní obyvatelstvo,
 • Nabízí sebe sama, svou pracovní sílu,
 • Zaměstnaní i nedobrovolně nezaměstnaní,

Poptávka

 • Firmy ziskového sektoru (průmysl, zemědělství, služby),
 • Organizace neziskového sektoru (státní úředníci, učitelé, armáda, zdravotníci),

 

NEZAMĚSTNANOST

 • Stav na trhu práce, kdy nabídka práce převládá nad poptávkou,
 • Vyjadřuje se mírou nezaměstnanosti (%) – počítá ji Český statistický úřad,
 • Jeden z hlavních ukazatelů výkonnosti národního hospodářství (makroekonomický ukazatel),

Druhy:

Dobrovolná

 • Lidé mají pracovní sílu,
 • Nejsou ale ochotni za nabízenou mzdu pracovat,
 • Ekonomy nezajímají,

Nedobrovolná

 • Lidé chtějí a potřebují pracovat,
 • Nemohou odpovídající práci sehnat,

Příčiny nezaměstnanosti:

 1. Frikční nezaměstnanost,
  • – přirozený krátkodobý jev, kdy lidé běžně mění svou práci,
  • – pro tržní hospodářství je pozitivní,
 1. Strukturální nezaměstnanost
  • – některá odvětví se dostávají do útlumu (změna v NH) a lidé přicházení o práci (doly, těžké strojírenství,..),
  • – vlivem technického pokroku, přesun výroby do jiné oblasti nebo země,
  • – je problémem,
 1. Cyklická nezaměstnanost
  • – vzniká v době krize ekonomiky,
  • – je způsobena výkyvy v hospodářství,
 1. Sezónní nezaměstnanost
  • – závislost na ročním období,
  • – některá odvětví (zemědělství, stavebnictví),

Řešení nezaměstnanosti:

 • – stát poskytuje sociální dávky, může vytvářet nová pracovní místa, rekvalifikace,
 • – takto stát musí řešit dlouhodobou a vysokou nezaměstnanost,
 • – nízká a krátkodobá nezaměstnanost je z makroekonomického hlediska prospěšná.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!