Pravěké umění

 

Otázka: Pravěké umění

Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

Přidal(a): Michaela

 

Charakterizuj pojem pravěk a proveď jeho periodizaci. Vysvětli: přisvojovací hospodářství, neolitická revoluce, matriarchát.

 • Pravěk je prehistorické období dějin, nejstarší a nejdelší epocha dějin lidstva, která trvala 2-3 mild. let, dělí se na prehistorii a historii, tedy před vynálezem písma a s písemnými důkazy

 

Podle materiálu:

 • Doba kamenná
 • Doba bronzová
 • Doba železná

 

Podle způsobu opatřování potravy: 

 • Období přisvojovacího hospodářství (paleolit+mezolit)
 • Období výrobního hospodářství (neolit = konec pravěku

 

Doba kamenná

 • Starší doba kamenná = Paleolit (od vzniku člověka – 10 000 let př.n.l.)
 • Střední doba kamenná = Mezolit (10 000 – 7000 let př.n.l.)
 • Mladší doba kamenná = Neolit (7000–5200 př.n.l.)
 • Pozdní doba kamenná = Eneolit (5200–3500 př.n.l.) pouze v Evropě
 • CHaolit = přední východ

Doba bronzová (kovů)

 • Doba bronzová (3500–750 př.n.l.)
 • Doba železná (750–0 př.n.l.)
 • Doba římská (0–400 př.n.l.)

Přisvojovací hospodářství: sběr a lov

Neolitická revoluce: přechod od lovu a sběru k zemědělství a chovu dobytka = 1. společenská dělba práce

Matriarchát: první rodová společnost, hlavní slovo má žena

 

Jak se nazývá věda o nejstarších dějinách lidstva, která zkoumá hmotné památky? (Vykopávky)

 •  Archeologie

 

Co víš o člověku dnešního typu? Proč tento vývojový stupeň člověka stál u zrodu náboženství a umění?

 • Homo sapiens sapiens = člověk dnešního typu = vysoký, urostlý, velká lebka, vysunutá brada, plně rozvinutá rozumová schopnost, artikulovaná řeč, oblečení, žil v jeskyních, pod skalními převisy nebo v polozahloubených chatách. Původní člověk si nedokázal vysvětlit přírodní jevy, přírodní síly si představoval jako živé bytosti, a proto si je snažil naklonit uctíváním (kult) a obřadními tanci (rituál) před nástěnnými malbami vznik náboženství a umění.

 

Co to jsou tzv. Venuše, z čeho a proč byly zhotovovány? Kde všude byly tyto Venuše nalezeny?

 • Venuše: kultovní soška ženy zasvěcené kultu plodnosti, která byla zhotovována ze slonoviny, hlíny, kostí a měkkého kamene
 • Nejznámější památky jsou: Věstonická Venuše z Dolní Moravy, Willendorfská Venuše, Venuše z Lespuque, Venuše s rohem z Laussel.

 

Kdy a proč byla vynalezena keramika? Uveď kultury, které byly podle ní pojmenovány.

 • Keramika: vynalezena v mladší době kamenné (neolitu) v Evropě, v tomto období se začal vyvíjet obchod, ale hlavním důvodem pro výrobu keramických nádob byla snaha opatřit schránky na tekutiny a potraviny (voda, obilí, mouka…) následně byla keramika používaná v Únětické kultuře popelnicových polí = popelnice (urna)
 • Neolitická keramika: volutová, lineární, pásková, vypíchaná (vypichovaná), malovaná (na Moravě – štětcem pastózně nanášenými barvami) – červená, žlutá, hnědá, bílá po vypálení
 • Eneolitická keramika: šňůrová (otisk pletené šňůry na nevypálené nádobě), nálevkovité poháry (kultura nálevkovitých pohárů budovala megality), zvoncové poháry (tvar obráceného zvonu), kanelovaná (zdobená žlábkováním na nevypálené nádobě)

 

V eneolitickém období vznikají v Evropě tzv. megality. Jak vypadají a kde se nacházejí některá jejich významná naleziště? 

 • Megalit: souhrnně označuje objekty z velkých, neopracovaných, nebo nahrubo opracovaných balvanů, budované pravěkými lidmi.. sloužily k pohřebnímu, kultovnímu, astronomickému, případně chronologickému účelu.. vyskytují se nejvíce v Evropě a Středomoří, obdobné stavby lze ovšem nalézt po celé Zemi..
 • Rozdělujeme na: 
  • a) Menhiry – Carnac ve Francii
  • b) Dolmeny – princip architrávu – Dolmen de Champ-Vermeil ve francouzském departementu Ardéche
  • c) Kromlech – Stonehenge v Anglii

 

S kterou dobou kovů je spjat vývoj Keltů? Co o nich víš?

 • Keltové jsou spjati s mladší dobou železnou(laténskou), která byla pojmenovaná podle keltské vojenské stanice La Téne ve Švýcarsku..
 • Keltové si po příchodu do Čech a na Moravu podrobili starší zemědělské obyvatelstvo
 • Byli to první historicky doložení lidé, kteří se svou vrstvou válečníků stanuli na prahu třídní společnosti
 • Byli to vynikající řemeslníci, znali bronz, železo a používali drahé kovy, vyráběli sklo, keramické nádoby na hrnčířském kruhu a v zemědělství používali železné radlice, kosy a rotační mlýnky
 • S rozvojem obchodní sítě je spojen rozvoj jejich peněžní soustavy
 • Razili zlaté, stříbrné a bronzové mince tzv. biateky, duhovky, statéry
 • Ve 2.a3. století př.n.l. budovali opevněná sídla = OPPIDA předchůdce měst.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!